Министерски съвет
брой: 44, от дата 21.5.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 166 от 16 май 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 16 МАЙ 2024 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г. в размер 500 000 лв. за изплащане държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията на 110 лица – пожизнено в размер 500 лв. всяка, и на 25 лица – пожизнено в размер 350 лв. всяка, за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2024 г. по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременното изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища“.
Чл. 3. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2024 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2024 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с т. I от Решение на Народното събрание от 1 март 2024 г. за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията и чл. 9, ал. 1 от Наредбата за реда за предоставяне и изплащане на държавни парични награди на лица с особени заслуги към държавата и нацията.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Димитър Главчев
И.д. главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
3382