Министерство на отбраната
брой: 44, от дата 21.5.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.5


Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № И-4 от 28.09.2020 г. за пропускателния режим в сградите на Министерството на отбраната

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № И-4 от 28.09.2020 г.
за пропускателния режим в сградите на Министерството на отбраната
(обн., ДВ, бр. 88 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2021 г.)
§ 1. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Чуждестранни граждани от структури на НАТО и ЕС, които имат разрешен достъп до класифицирана информация и притежават съответния удостоверителен документ, еднократно посещават сградите на МО по заявка (приложение № 14) само в работни дни от 9 ч. до 17,30 ч. Заявката се съгласува със служителя по сигурността на информацията на заявителя. Заявката се подава в отдел „Контрол и охрана на обекти“ на съответната сграда до 17 ч. в деня, предхождащ този на посещението, и се уведомява СД „В“ – ДАНС. На чуждестранните лица се издава еднократен пропуск (ламинирана карта) с оранжев фон за деня (приложение № 9) срещу представен документ за самоличност. Личните документи не се задържат.
(2) По изключение чуждестранни лица могат да посещават сградите по реда на ал. 1 и чрез заявка за същия ден.“
§ 2. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Чуждестранни граждани, които нямат разрешен достъп до класифицирана информация и не притежават съответния удостоверителен документ, могат да пребивават в сградите по конкретни поводи по заявка (приложение № 14А), след предварително съгласуване със СД „В“ – ДАНС, и служителя по сигурността на информацията на съответната структура.“
§ 3. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Без пропуск в сградите на МО се допускат дипломати, чуждестранни лица и гости, участващи в състава на делегация, след предварително изготвена заявка (приложение № 14Б). Те се съпровождат от посочено в заявката лице с постоянен пропуск.
(2) Лицата по ал. 1, с изключение на дипломатите и ръководителите на делегациите, преминават през металдетектор и предоставят багажа си за оглед. Тези лица нямат право да влизат в сградите с оръжие, а ако носят в себе си такова, го оставят за съхранение при военнополицейския орган по охрана.“
§ 4. Приложение № 14 към чл. 26, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 14 към чл. 26, ал. 1
З А Я В К А
за посещение на чуждестранни граждани в сградата на МО с адрес ___________________________
на ___ .___ .20___ г. за структура: ________________________________________________________________________

№ по ред
Име, презиме и фамилия на лицата по паспорт (лична карта)
№ на паспорт (лична карта) и националност
Ниво и достъп до КИ
По искане на
Час на посещението
№ на зала
(кабинет)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОТОКОЛА (ПРИДРУЖИТЕЛ) _______________________________________________
________________________________________________________________________________ ст. № _____ тел. № ___________
(звание, име, презиме, фамилия)
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ _________________________
(КОМАНДВАЩ/ КОМАНДИР/ НАЧАЛНИК НА _____________________)
_______________________________ /_________________/
СЪГЛАСУВАНО:
СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА НА __________
_____________________ /_________________/
ОТДЕЛ „КОНТРОЛ И ОХРАНА НА ОБЕКТИ“
________________________________/_________________/
(Заявката се изготвя само за лица, на които е разрешен достъп до класифицирана информация, удостоверено със съответен документ. Изготвя се в 1 (един) екземпляр, след съгласуване се предава на отдел „Контрол и охрана на обекти“ в Регионална служба „Военна полиция“ – София, с копие до СД „В“ – ДАНС, бул. Ген. Тотлебен 34.)“
§ 5. Създават се приложение № 14А към чл. 27 и приложение № 14Б към чл. 28, ал. 1:
„Приложение № 14А към чл. 27
З А Я В К А
за посещение на чуждестранни граждани в сградата на МО с адрес ________________________
на ___ .___ .20___ г. за структура: _______________________________________________________________________

№ по ред
Име, презиме и фамилия на лицата по паспорт (лична карта)
№ на паспорт (лична карта)
Националност
Дата на раждане
По искане на
Час на посещението
№ на зала
(кабинет)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОТОКОЛА (ПРИДРУЖИТЕЛ) __________________________________________
________________________________________________________________________________ ст. № _____ тел. № ___________
(звание, име, презиме, фамилия)
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ _________________________
(КОМАНДВАЩ/ КОМАНДИР/ НАЧАЛНИК НА _____________________)
_________________________________ /_________________/
СЪГЛАСУВАНО:
СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА НА __________
_____________________ /_________________/
ДА „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
_______________________ /__________________/          
 ОТДЕЛ „КОНТРОЛ И ОХРАНА НА ОБЕКТИ“
_______________________________ /_________________/
(Заявката се изготвя за лица, които не притежават разрешение за достъп до класифицирана информация. Изготвя се в 1 (един) екземпляр, съгласува се със ССИ и СД „В“ – ДАНС, бул. Ген. Тотлебен 34, и се предава на отдел „Контрол и охрана на обекти“ в Регионална служба „Военна полиция“ – София.)
Приложение № 14Б към чл. 28, ал. 1
З А Я В К А
за посещение на чуждестранни граждани в сградата на МО с адрес __________________________
на ___ . ___ .20___ г. за структура: __________________________________________________________________

№ по ред
Име, презиме и фамилия на лицата по паспорт (лична карта)
№ на паспорт, националност и дата на раждане
Статут
По искане на
Час на посещението
№ на зала
(кабинет)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОТОКОЛА (ПРИДРУЖИТЕЛ) __________________________________________
______________________________________________________________________________ ст. № _____ тел. № __________
(звание, име, презиме, фамилия)
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ _________________________
(КОМАНДВАЩ/ КОМАНДИР/ НАЧАЛНИК НА _____________________)
________________________________ /_________________/
СЪГЛАСУВАНО:
СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА НА __________
_____________________ /_________________/
ОТДЕЛ „КОНТРОЛ И ОХРАНА НА ОБЕКТИ“
__________________________________/_________________/
(Изготвя се в 1 (един) екземпляр, след съгласуване се предава на отдел „Контрол и охрана на обекти“ в Регионална служба „Военна полиция“ – София, с копие до СД „В“ – ДАНС, бул. Ген. Тотлебен 34.)“
Заключителна разпоредба
§ 6. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Тодор Тагарев
3372