Президент на Републиката
брой: 49, от дата 11.6.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.1


Указ № 152 за освобождаване на Мария Недялкова Донска от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба

 

УКАЗ № 152
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Мария Недялкова Донска от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 7 юни 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
3633