Министерски съвет
брой: 49, от дата 11.6.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.15


Постановление № 206 от 7 юни 2024 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Враца за 2024 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 7 ЮНИ 2024 Г.
за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Враца за 2024 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер за други целеви разходи по бюджета на Община Враца за 2024 г. в общ размер 780 000 лв. за основен ремонт на скулптурно-архитектурния ансамбъл и упражняване на строителен надзор на паметника на Христо Ботев в гр. Враца, община Враца.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2024 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от постановлението промени по централния бюджет за 2024 г., включително по бюджетните взаимоотношения на Община Враца с централния бюджет за 2024 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на кмета на община Враца.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Димитър Главчев
Главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
3813