Министерски съвет
брой: 49, от дата 11.6.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.14


Постановление № 205 от 7 юни 2024 г. за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 ОТ 7 ЮНИ 2024 Г.
за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Наредбата за реда за използване на държавните дългосрочни облигации, емитирани по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., за погасяване на задълженията към държавата, възникнали по реда на същия закон, приета с Постановление № 22 на Министерския съвет от 1995 г. (ДВ, бр. 12 от 1995 г.), се отменя.
§ 2. Наредбата за реда за участие в приватизацията на притежателите на държавни дългосрочни облигации, емитирани по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., и на Постановление № 244 на Министерския съвет от 1991 г. за реда и условията за преоформяне в държавен дълг на несъбираемите задължения към банките на държавни фирми и на еднолични търговски дружества с държавно имущество към 31 декември 1991 г. (ДВ, бр. 3 от 1992 г.), Постановление № 186 на Министерския съвет от 1993 г. за реда и условията за преоформяне в държавен дълг на несъбираемите задължения към банките на еднолични търговски дружества с държавно имущество и държавни фирми към 31 декември 1990 г. (ДВ, бр. 85 от 1993 г.) и Постановление № 3 на Министерския съвет от 1994 г. за поемане като държавен дълг на крайните задължения, които са просрочени кредити до 31 декември 1992 г., от организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 9 от 1994 г.), приета с Постановление № 221 на Министерския съвет от 1995 г. (ДВ, бр. 105 от 1995 г.), се отменя.
§ 3. Наредбата за условията и реда за участие в приватизацията чрез държавни облигации по външния дълг на Република България, приета с Постановление № 502 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 6 от 1998 г.), се отменя.
§ 4. Постановление № 244 на Министерския съвет от 1991 г. за реда и условията за преоформяне в държавен дълг на несъбираемите задължения към банките на държавни фирми и на еднолични търговски дружества с държавно имущество към 31 декември 1990 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 7 от 1996 г.) се отменя.
§ 5. Постановление № 186 на Министерския съвет от 1993 г. за реда и условията за преоформяне в държавен дълг на несъбираемите задължения към банките на еднолични търговски дружества с държавно имущество и държавни фирми към 31 декември 1990 г. (ДВ, бр. 85 от 1993 г.) се отменя.
Министър-председател: Димитър Главчев
Главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
3811