Министерски съвет
брой: 49, от дата 11.6.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.13


Постановление № 203 от 7 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 7 ЮНИ 2024 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г. в размер 30 000 000 лв. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 5.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. за сценични изкуства с цел обезпечаване на допълнителен компонент за издръжка и режийни за държавни културни институти.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 5.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2024 г. по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременното изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Сценични изкуства“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат утвърдените показатели по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Чл. 3. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2024 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2024 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 5.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Димитър Главчев
Главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
3809