Министерски съвет
брой: 49, от дата 11.6.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.12


Постановление № 202 от 7 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изплащане на стипендии

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 7 ЮНИ 2024 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изплащане на стипендии
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 2 746 110 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за изплащане на стипендии за постигнати образователни резултати от общинските училища.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55a и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 2, ал. 6, т. 1 и ал. 7 от Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (обн., ДВ, бр. 103 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2019 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Димитър Главчев
Главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
Приложение към чл. 1, ал. 1
Разпределение на допълнителните трансфери по общини

Община
Област
Средства
за стипендии
(в лв.)
Благоевград
Благоевград
95 100
Гоце Делчев
Благоевград
19 230
Разлог
Благоевград
10 020
Бургас
Бургас
225 210
Варна
Варна
345 900
Велико Търново
Велико Търново
78 240
Свищов
Велико Търново
7 470
Видин
Видин
11 790
Враца
Враца
21 840
Козлодуй
Враца
6 780
Габрово
Габрово
15 030
Добрич
Добрич
33 600
Кърджали
Кърджали
46 680
Кюстендил
Кюстендил
15 570
Ловеч
Ловеч
42 000
Монтана
Монтана
11 670
Пазарджик
Пазарджик
55 080
Панагюрище
Пазарджик
9 480
Перник
Перник
23 160
Плевен
Плевен
57 000
Карлово
Пловдив
11 430
Пловдив
Пловдив
368 090
Разград
Разград
31 020
Русе
Русе
87 600
Силистра
Силистра
29 400
Сливен
Сливен
39 750
Златоград
Смолян
8 460
Смолян
Смолян
23 130
Столична
София-град
809 860
Казанлък
Стара Загора
20 800
Стара Загора
Стара Загора
98 760
Хасково
Хасково
53 270
Шумен
Шумен
19 350
Ямбол
Ямбол
14 340
ОБЩО 
2 746 110

3808