Министерски съвет
брой: 49, от дата 11.6.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.12


Постановление № 201 от 6 юни 2024 г. за изменение и допълнение на Постановление № 101 на Министерския съвет от 2023 г. за създаване на Национален механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – Съвет за координация и сътрудничество

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 ОТ 6 ЮНИ 2024 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 101 на Министерския съвет от 2023 г. за създаване на Национален механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – Съвет за координация и сътрудничество
(ДВ, бр. 62 от 2023 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „министър-председателят“ се добавя „и министър на външните работи“.
2. В ал. 2:
а) точки 3 и 4 се изменят така:
„3. заместник министър-председателят и министър на финансите;
4. министър-председателят и министър на външните работи – когато не е председател на Съвета;“
б) в т. 14 думите „за противодействие на корупцията и“ се заличават;
в) създава се нова т. 15:
„15. председателят на Комисията за противодействие на корупцията;“
г) досегашните т. 15 – 17 стават съответно т. 16 – 18.
Заключителни разпоредби
§ 2. Член 5, ал. 2, т. 15 се прилага след изпълнението на § 7, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията (обн., ДВ, бр. 84 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2024 г.) и встъпване в длъжност на първия ротационен председател.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Димитър Главчев
И.д. главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
3786