Министерски съвет
брой: 49, от дата 11.6.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 195 от 6 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 март – 30 април 2024 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 ОТ 6 ЮНИ 2024 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 март – 30 април 2024 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер 1 512 235 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2024 г. съгласно приложението, за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 март – 30 април 2024 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г. за изпълнение на политиките по чл. 1, ал. 5, т. 2.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 2.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., чл. 283, ал. 12 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 11, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Димитър Главчев
И.д. главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
Приложение към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, за периода 1 март – 30 април 2024 г.

№ по ред
Община
Област
Средства
за общината
 (лв.)
1.
Столична
София-град
1 506 301
2.
Пловдив
Пловдив
5934
ОБЩО
1 512 235

3780