Министерски съвет
брой: 90, от дата 15.11.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 292 от 8 ноември 2016 г. за преобразуване на Общински културен институт „Дирекция „Военноисторически музеи“ – Плевен, в Регионален военноисторически музей – Плевен

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №292 ОТ 8 НОЕМВРИ 2016Г.
за преобразуване на Общински културен институт „Дирекция „Военноисторически музеи“ – Плевен, в Регионален военноисторически музей – Плевен
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Преобразува Общински културен институт „Дирекция „Военноисторически музеи“ – Плевен, в Регионален военноисторически музей – Плевен.
(2) Регионалният военноисторически музей – Плевен, е юридическо лице с бюджет, със статут на регионален културен институт и със седалище – Плевен, ул. Васил Левски № 157.
Чл. 2. (1) Регионалният военноисторичес­ки музей – Плевен, е с предмет на дейност: издирване, изучаване, опазване и представяне на културни ценности от периода на Руско-турската война (1877 – 1878) с познавателна, образователна и естетическа цел.
(2) Регионалният военноисторически музей – Плевен, може да извършва допълнителни дейности, включително стопански, когато са свързани с основната му дейност, като получените допълнителни средства остават в културния институт.
Чл. 3. (1) Регионалният военноисторически музей – Плевен, е специализиран музей с териториален обхват на дейност – област Плевен.
(2) С оглед на определения териториален обхват по ал. 1 Регионалният военноисторичес­ки музей – Плевен, методически подпомага общински музеи, частни музеи, музеи със смесено участие и обществени колекции, като:
1. осъществява координация между общинските музеи, частните музеи и музеите със смесено участие на територията на област Плевен;
2. организира и провежда съвместно с други музеи събирателска, проучвателна, научноизследователска и популяризаторска дейност;
3. организира и участва в разработването на проекти за консервация и реставрация на движими и недвижими културни ценности – собственост на общинските музеи, частните музеи и музеите със смесено участие;
4. подготвя и реализира международни, национални и регионални проекти в областта на опазване и представяне на движимите културни ценности, с оглед на тематичния си обхват;
5. предоставя консултации, експертни съвети и препоръки на общински музеи, частни музеи, музеи със смесено участие и обществени колекции.
(3) Устройството и дейността на Регионалния военноисторически музей – Плевен, се уреждат с правилник, приет от Общинския съвет на Община Плевен след съгласуване с министъра на културата.
Чл. 4. Имуществото, архивът, правата и задълженията на „Дирекция „Военноисторически музеи“ – Плевен, преминават към Регионалния военноисторически музей – Плевен.
Чл. 5. Трудовите правоотношения на работниците и служителите в преобразувания културен институт по чл. 1 се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
Заключителни разпоредби
§ 1. В срок два месеца от влизането в сила на постановлението Общинският съвет на Община Плевен приема правилник за устройството и дейността на Регионалния военноисторически музей – Плевен.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за културното наследство във връзка с чл. 9, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от  1 януари 2017 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
8928