Министерски съвет
брой: 40, от дата 2.6.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.18


Постановление № 130 от 28 май 2015 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 28 МАЙ 2015 Г.
за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 юли 2015 г. нов размер на социалната пенсия за старост – 115,15 лв. месечно.
(2) В размера на социалната пенсия за старост, определен с ал. 1, е включено и осъвременяването й за 2015 г. съгласно чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 89а, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите и на управителя на Националния осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2015 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
3684