Президент на републиката
брой: 84, от дата 26.9.2008 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.5


Указ № 261 за освобождаване на Владимир Атанасов Атанасов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Словения и за назначаване на Филип Георгиев Боков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Словения

 

УКАЗ № 261
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Освобождавам Владимир Атанасов Атанасов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Словения.
2. Назначавам Филип Георгиев Боков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Словения.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 16 септември 2008 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Сергей Станишев
Подпечатан с държавния печат.
3675