Министерски съвет
брой: 77, от дата 29.9.2009 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 225 от 16 септември 2009 г. за отменяне на Постановление № 299 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Координационен съвет за информационно общество

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.
за отменяне на Постановление № 299 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Координационен съвет за информационно общество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Отменя се Постановление № 299 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Координационен съвет за информационно общество (обн., ДВ, бр. 102 от 2004 г.; изм., бр. 78, 83 и 96 от 2005 г.).
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
11157