Министерски съвет
брой: 74, от дата 20.9.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.25


Постановление № 239 от 13 септември 2016 г. за структурни промени в системата на здравеопазването

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239
ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.
за структурни промени в системата на здравеопазването
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Създава Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, наричан по-нататък „Центъра“, като здравно заведение, юридическо лице на бюджетна издръжка, със седалище в гр. София и с предмет на дейност: научна, експертно-консултативна, информационно-аналитична, методическа и учебна дейност в областта на спешната медицинска помощ и медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи.
(2) Центърът по ал. 1 е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването.
Чл. 2. Центърът по чл. 1 се ръководи от директор, който заема длъжността въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда от министъра на здравеопазването.
Чл. 3. Устройството и дейността на центъра по чл. 1 се уреждат с правилник, издаден от министъра на здравеопазването.
Чл. 4. Общата численост на персонала на центъра по чл. 1 е 5 бройки.
Чл. 5. Разходите за създаването и осъществяването на дейността на центъра по чл. 1 са за сметка на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на здравеопазването издава Правилник за устройството и дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.
§ 2. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на здравеопазването обявява и провежда конкурс по Кодекса на труда за заемането на длъжността директор на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.
(2) До провеждането на конкурс длъжността директор на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ се заема по трудово правоотношение, възникнало на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда.
§ 3. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9 и ал. 3 от Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от 2010 г., бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от 2011 г., бр. 101 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 67 от 2013 г., бр. 24, 81 и 84 от 2014 г., бр. 27, 47, 53, 60, 63 и 94 от 2015 г. и бр. 68 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нов ред 8:
„8. Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ   5.“
2. На ред 20, в колона „Численост на персонала“ числото „1401“ се заменя с „1396“.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за здравето.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7579