Министерски съвет
брой: 104, от дата 29.12.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.1


Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.
за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, част от държавния бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. разходи по области на политики и бюджетни програми съгласно приложение № 1.
Чл. 2. (1) Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 50, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за национално представителните организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания съгласно приложение № 2.
(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика може да утвърждава вътрешнокомпенсирани промени на предназначението на субсидиите по ал. 1.
Чл. 3. Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 50, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за юридическите лица с нестопанска цел съгласно приложение № 3.
Чл. 4. (1) Министърът на земеделието и храните по предложение на първостепенния разпоредител с бюджет на Държавен фонд „Земеделие“ съгласувано с министъра на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2017 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“.
(2) Министърът на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2017 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.
Чл. 5. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ утвърждават годишни разчети за 2017 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 при необходимост актуализират годишните разчети за 2017 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.
Чл. 6. Утвърждава норматив за час програма на Българската национална телевизия за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 1631 лв.
Чл. 7. Утвърждава норматив за час програма на Българското национално радио за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 413 лв.
Чл. 8. Утвърждава предназначението на трансферите по чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища съгласно приложение № 4.
Чл. 9. (1) Промени по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси се извършват на ниво показатели, утвърдени в приложение № 5, както и по показателите по отделните бюджетни програми, в т.ч. по ведомствени и администрирани разходи, по бюджетите на бюджетните организации, утвърдени в приложение № 1.
(2) Промени по реда на чл. 109, 112 – 115 и 117 от Закона за публичните финанси се представят в Министерството на финансите от съответния първостепенен разпоредител с бюджет на ниво показатели, утвърдени в приложение № 5, а за тези, които прилагат програмен формат на бюджет – и по показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, утвърдени в приложение № 1.
Чл. 10. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в държавните висши училища в размер 693 лв.
Чл. 11. (1) Определя средствата от държавния бюджет за студентски столове и студентски общежития, както следва:
1. за един храноден в студентските столове – до 3,20 лв.;
2. за един леглоден в студентските общежития – до 1,10 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката като субсидия за „Студентски столове и общежития“ – ЕАД, София, и от бюджетите на държавните висши училища.
(3) Министърът на образованието и науката може да извършва промени по и между субсидиите по ал. 2 по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси в рамките на одобрените за тази цел средства по бюджетите на държавните висши училища и по бюджета на Министерството на образованието и науката.
(4) Неусвоените средства по ал. 1 за студентски общежития и столове могат да се използват за ремонт на студентските общежития и столове.
(5) Месечната парична помощ при ползване на свободно наета квартира по чл. 29 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 68 от 2016 г.), се определя в размер до 30 лв. и се предоставя от бюджета на Министерството на образованието и науката по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(6) Министърът на образованието и науката предоставя средствата по ал. 1 при спазване на приложимите правила за държавните помощи.
Чл. 12. (1) Определя минимален размер на добавката за условно постоянни разходи във формулите за разпределение на средствата по стандарти за дете и ученик от първостепенния разпоредител с бюджет към училищата и детските градини съгласно чл. 282, ал. 19, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, както следва:
1. за училище – 29 000 лв.;
2. за детска градина – 19 000 лв.
(2) Първостепенният разпоредител с бюджет може да определи по-нисък размер на добавката за условно постоянни разходи за училище от минималния по ал. 1, т. 1, но не по-малко от 20 000 лв., при условие че общият размер на допълнителната компонента за условно постоянни разходи, определена съгласно стойностите по ал. 1, т. 1, надвишава 16 на сто от общия размер на средствата, разпределяни по формули за съответните училища.
(3) Първостепенният разпоредител с бюджет може да определи по-нисък размер на добавката за условно постоянни разходи за детска градина от минималния размер по ал. 1, т. 2, но не по-малко от 11 000 лв., при условие че общият размер на допълнителната компонента за условно постоянни разходи, определена съгласно стойностите по ал. 1, т. 2, надвишава 16 на сто от общия размер на средствата, разпределяни по формули за детските градини.
(4) Размерът на добавката за условно постоянни разходи за детска градина може да бъде намален до 4500 лв., ако средният брой на децата в детските градини, финансирани от един първостепенен разпоредител с бюджет, е под 40.
(5) Първостепенният разпоредител с бюджет може да не определя добавката за условно постоянни разходи за училища, които имат статут на защитени съгласно Постановление № 212 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране (обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2009 г., бр. 2 от 2011 г., бр. 40 от 2013 г. и бр. 8 и 92 от 2014 г.).
Чл. 13. Неусвоените към 31 декември 2017 г. средства по приложение № 5, раздел I, т. 1 към чл. 50, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. се възстановяват до 31 януари 2018 г. по сметката, от която са получени.
Чл. 14. (1) Субсидиите от централния бюджет за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по приложение № 4, раздел II, т. 3 към чл. 50, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. се предоставят при условия и по ред, определени с договора по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.
(2) Субсидиите за „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, по чл. 24, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за изпълнението на обществена превозна услуга – превоз на пътници на територията на Република България с железопътен транспорт, се предоставят и се отчитат при условия и по ред, определени с дългосрочен договор, сключен между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и железопътния превозвач.
(3) Неусвоените към 31 декември 2017 г. средства за субсидии по ал. 1 се възстановяват до 31 януари 2018 г., а по ал. 2 – до 31 декември 2017 г., по сметката, от която са получени.
Чл. 15. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава разпределението на капиталовите трансфери за 2017 г. по раздел II, т. 2, 3 и 4 от приложение № 5 към чл. 50, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. на:
1. „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, в съответствие с дългосрочния договор, сключен между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и железопътния превозвач;
2. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
3. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – в съответствие с договора по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт и Годишната програма за изграждането, поддържането, ремонта и развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура.
(2) Разпределените капиталови трансфери, придружени с обяснителна записка, и годишната програма по ал. 1, т. 3 се представят в Министерството на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.
(3) В капиталовите трансфери на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, разпределени в годишната програма по ал. 1, т. 3, се включват и средства за финансиране от бенефициента и за данък върху добавената стойност (ДДС) за проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. и по Механизма за свързване на Европа.
(4) Компенсирани промени в разпределението на средствата за капиталови трансфери на предприятията по ал. 1 за 2017 г. се утвърждават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след 30 юни 2017 г. и се представят в Министерството на финансите в срок до 10 дни след утвърждаването им.
(5) С тримесечните финансови отчети Национална компания „Железопътна инфраструктура“, „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ представят в Министерството на финансите информация за фактически изпълнените и разплатени капиталови трансфери.
(6) Неусвоените към 31 декември 2017 г. средства по ал. 1 за разплащане на фактически изпълнени към същата дата видове и количества работи и дейности и други разходи, предвидени в годишния план за капиталовите трансфери, се възстановяват до 31 януари 2018 г. по сметката, от която са получени.
Чл. 16. (1) Утвърденият общ лимит на разход в размер до 91 499 хил. лв. и усвояванията в размер до 39 150,5 хил. лв. по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско дружество, се разпределя по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет, както следва:
1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството – общо разходи – 73 905,2 хил. лв., и усвоявания – 39 150,5 хил. лв.;
2. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – общо разходи – 13 486 хил. лв.;
3. Министерството на енергетиката – общо разходи – 1 991,3 хил. лв.;
4. Министерството на труда и социалната политика – общо разходи – 672,1 хил. лв.;
5. Министерството на финансите – общо разходи – 602,3 хил. лв.;
6. Министерството на здравеопазването – общо разходи – 323,8 хил. лв.;
7. Министерството на околната среда и водите – общо разходи – 280,4 хил. лв.;
8. Министерството на икономиката – общо разходи – 156,5 хил. лв.;
9. Министерството на земеделието и храните – общо разходи – 50,3 хил. лв.;
10. Министерството на образованието и науката – общо разходи – 31,1 хил. лв.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по ал. 1 извършват съответните промени по бюджетите си на базата на отчетените приходи, разходи и операции в частта на финансирането, като уведомяват министъра на финансите.
(3) Със сумите на начислените разходи по държавните инвестиционни заеми се променят показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по ал. 1.
(4) В случаите, когато има неизразходвани средства от получени траншове по държавни инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2016 г., първостепенните разпоредители с бюджет приоритетно разходват наличните средства по съответните проекти, като те не следва да надхвърлят разчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.
(5) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на разходите и усвояванията по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско дружество, по ал. 1, като уведомява съответните първостепенни разпоредители с бюджет.
Чл. 17. (1) За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, от централния бюджет се предоставят 96 800 хил. лв., в т.ч.:
1. за пътувания с железопътния транспорт – до 17 000 хил. лв.;
2. за пътувания с вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – до 37 800 хил. лв.;
3. за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование – до 25 500 хил. лв.;
4. за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ – до 16 500 хил. лв.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ да разпредели по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 2 по групи правоимащи.
(3) Министърът на образованието и науката в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ да разпредели по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 3.
(4) Ръководителите на бюджетните организации в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ разпределят по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 4.
(5) Разпределенията на средствата по ал. 2 – 4 по общини се представят в Министерството на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.
(6) Средствата по ал. 1, т. 2 – 4 се разпределят при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, т. 1 и 2 и при наличие на свободни средства по отчет към 30 септември 2017 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1, т. 1 и 2.
(8) При недостиг на средства по ал. 1, т. 3 допълнително финансиране може да се осигури чрез компенсирани промени по функция „Образование“ при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
Чл. 18. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ да разпредели по общини средствата по раздел II, т. 2 от приложение № 4 към чл. 50, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
Чл. 19. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1 404 226 лв. по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите), разпределени съгласно приложение № 6.
(2) Финансирането на дейностите по ал. 1 се извършва на два етапа:
1. авансово – в размер 50 на сто от одобрения размер съгласно приложение № 6, в срок до един месец след влизането в сила на постановлението;
2. окончателно – в срок до 11 декември 2017 г., на базата на действително извършените разходи.
(3) Информацията, необходима за целите на ал. 2, т. 2, се представя в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
(4) Кметовете на съответните общини осъществяват контрола върху изпълнението на дейностите по доставка на хляб и основни хранителни продукти два пъти седмично в планинските и малките селища и предоставянето и разходването на средствата по предназначение при спазване на Закона за обществените поръчки.
(5) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2017 г.
(6) Министърът на финансите извършва налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г.
Чл. 20. (1) За заявените от общините, но неразкрити специализирани институции и социални услуги в общността, предоставените през съответното тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – до 8 декември 2017 г.
(2) В срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 15 декември 2017 г., министърът на финансите извършва необходимата промяна за намаляване на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер на възстановените средства за съответното тримесечие.
Чл. 21. През 2017 г. при необходимост могат да се откриват социални услуги за деца, предоставяни в общността като делегирани от държавата дейности, за сметка на освободените средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г. в резултат от закриването на домовете за медико-социални грижи за деца.
Чл. 22. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1050 хил. лв. за финансиране на дневни центрове за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания. Средствата се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините след разкриване на услугата по предложение на министъра на труда и социалната политика.
(3) Министърът на труда и социалната политика предлага на министъра на финансите в срок не по-късно от 1 септември 2017 г. да извърши компенсирани промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г.
(4) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2017 г.
(5) Министърът на финансите извършва налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г.
Чл. 23. (1) За изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни от централния бюджет се предоставят средства в размер до 735 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 11 декември 2017 г.
(3) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 24 февруари 2017 г. Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на правоимащите пациенти по информация, предоставена на Министерството на здравеопазването от общините, за броя на пътуванията и за максималния размер на разходите за всеки вид заболяване и състояние в рамките на средствата по ал. 1.
Чл. 24. (1) За изплащане на действително извършени разходи по чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г. и бр. 96 от 2016 г.), от централния бюджет се предоставят средства в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 11 декември 2017 г.
Чл. 25. За финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на доброволните формирования от централния бюджет се предоставят средства в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности на основание чл. 42 и 43 от Закона за защита при бедствия и по реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2008 г.; изм., бр. 7 от 2011 г., бр. 16 от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.).
Чл. 26. Предвидените в централния бюджет средства за археологически разкопки на Комплекс „Перперикон – Кърджали“ в размер до 180 хил. лв. се предоставят по бюджета на община Кърджали.
Чл. 27. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 540 хил. лв. за Българската академия на науките чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.; средствата се предоставят на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория за ремонт на лещата, телескопа и камерите в Национална астрономическа обсерватория „Рожен“.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2017 г.
(3) Министърът на образованието и науката извършва съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г. и уведомява министъра на финансите.
(4) Министърът на финансите извършва налагащите се промени по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 28. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции определя, наблюдава и координира промените в натуралните показатели за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори по общини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, финансирани по стандарти.
(2) Министерството на здравеопазването в срок до 28 февруари 2017 г. изготвя информация за разпределението по общини на броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори към 1 януари 2017 г.
(3) Министърът на здравеопазването въз основа на данните от информацията по ал. 2 предлага на министъра на финансите в срок до 10 април 2017 г. да извърши компенсирани промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г. във връзка с настъпили промени в броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори, въз основа на които се разпределят средствата по стандарти.
(4) Въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието и науката и на предложението от министъра на здравеопазването по ал. 3 министърът на финансите извършва промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на детските градини за учебната 2016 – 2017 г., които се финансират по стандарти.
(5) Общините представят на регионалните здравни инспекции информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори.
Чл. 29. (1) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември 2016 г. в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г., а в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация – за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
(2) Реализираните приходи във валута от второстепенните разпоредители с бюджет – задграничните представителства на Република България, могат да се използват за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките на утвърдения му бюджет за 2017 г.
Чл. 30. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 2800 хил. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за сметка на разчетените приходи и на разходи по централния бюджет от постъпления от действия на разпореждане и управление на имоти в чужбина, намалени със съответните разходи по реализацията на сделката, които са за сметка на продавача.
(2) Министърът на външните работи извършва съответните промени по приходите и разходите, в т.ч. и по политики и програми, по бюджета на Министерството на външните работи на базата на фактически реализираните постъпления от действия на разпореждане и управление на имоти в чужбина над разчетените по бюджета му по този показател, като уведомява министъра на финансите.
(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 31. Министърът на икономиката разпределя предвидените средства по бюджета на Министерство на икономиката в размер 10 000 хил. лв. за изпълнението на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда по търговски дружества от въгледобива, рудодобива и уранодобива.
Чл. 32. Предвидените в централния бюджет средства за осигуряване на обезщетяването на собствениците по § 9, ал. 1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията се отпускат от Министерството на финансите по правоимащи инвеститори (общини, Министерството на вътрешните работи, жилищностроителни кооперации, изпълнявани изцяло или частично чрез възлагане) и по обекти за частта, припадаща се от тези обекти за посочените граждани.
Чл. 33. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. се разходват при спазване на приложимите правила за държавните помощи въз основа на акт на Министерския съвет по предложение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
(2) Определя лимит в размер 15 на сто от средствата по ал. 1 за финансиране на превантивни дейности за намаляване на риска от бедствия като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответната бюджетна организация и/или осигурените средства от други източници.
(3) Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите. За тези суми се извършват промени по бюджетите им и по централния бюджет за възстановяване в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
(4) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Възстановените суми се отчитат по централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери.
(5) Въз основа на предложение от министъра на вътрешните работи с размера на постъпилите по сметката по ал. 4 суми министърът на финансите извършва промени по централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и увеличение на постъпленията от възстановени трансфери. Тези промени се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини.
(6) Възстановените средства по ал. 3 и 5 могат да се преразпределят по реда на ал. 1.
(7) Наличните към 31 декември 2017 г. по сметки на общините неусвоени средства, отпуснати им по реда на ал. 1 и 6, се разходват през 2018 г. за обектите, за които са предоставени.
(8) Алинеи 1, 3 и 6 се прилагат и за разпоредителите с бюджет, които прилагат системата на делегираните бюджети.
Чл. 34. Средствата от общия бюджет на Европейския съюз за възстановяване на разходите за делегати на Република България при участие в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в Българската народна банка и се отчитат като намаление на разходите на централния бюджет.
Чл. 35. От средствата, предвидени за краткосрочни командировки в чужбина за 2017 г., приоритетно се предоставят средства за разходи съгласно раздел VI от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г. и бр. 27 от 2016 г.).
Чл. 36. (1) Средствата, изразходвани за участие на делегати на Българската народна банка в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз, които попадат в обхвата на действащото към момента на пътуването решение на Генералния секретар на Съвета/Върховния представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на разходи за делегати на членовете на Съвета, се възстановяват в двумесечен срок на Българската народна банка от централния бюджет след извършване на проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България и подлежащи на възстановяване разходи за съответната бюджетна година.
(2) Превеждането на средствата по ал. 1 се извършва въз основа на отправено от Българската народна банка писмено искане до министъра на финансите след срока по ал. 1 и се отразява в увеличение на разходите на централния бюджет.
Чл. 37. (1) Бюджетните организации по приложение № 1 към чл. 1 в сроковете за представяне на тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите си представят в Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми.
(2) Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчетите по ал. 1 се определят с указания на министъра на финансите.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите на организациите по ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок до 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 38. Разходите за представителни цели на бюджетните организации се определят, както следва:
1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и колежи – от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;
2. на областните администрации – от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет в случай на упълномощаване;
3. на общините – от съответния общински съвет, при спазване на ограниченията по чл. 90 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 39. (1) Бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва:
1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;
2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места – за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.
(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети – общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.
(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).
Чл. 40. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски се предвиждат по съответните бюджети в рамките на средствата за издръжка.
(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Националната служба за охрана и от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, а се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати.
(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.
(4) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.
(5) Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за Националната служба за охрана и от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, се определя със заповед на съответния министър (ръководител).
Чл. 41. Министърът на финансите въз основа на предложения от министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, министъра на културата, министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната извършва компенсирани промени на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности и/или от промяна в натуралните показатели по функциите образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности, отбрана и сигурност в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. средства.
Чл. 42. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят на училищата, детските градини и обслужващите звена в системата на предучилищното и училищното образование средствата по стандарти, разпределени по формули, и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. За училищата, включени в СЕБРА, предоставянето на средствата се извършва чрез залагането на месечни лимити за плащания.
(2) Общините предоставят на съответните структури за делегираните от държавата дейности по функциите отбрана и сигурност, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности, икономически дейности и услуги средствата по стандарти и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет.
Чл. 43. (1) Министърът на образованието и науката извършва промени на трансферите за държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование, по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(2) Промените по ал. 1 на трансферите за издръжка на обучението се извършват при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления.
(3) Допълнителните трансфери на държавните висши училища, които се предоставят на основание и по ред, различни от чл. 91 от Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен елемент – „Други трансфери“.
Чл. 44. (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището, детската градина или обслужващото звено могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:
1. остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък;
2. собствени приходи;
3. субсидия – по формула.
(2) Средствата от добавката за подобряване на материално-техническата база на училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора.
(3) В случаите по ал. 1, с изключение на средствата за сметка на собствени приходи, както и в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за автомобили за администрацията на училището и за закупуване на мобилни телефони за училището, за детската градина или за обслужващото звено.
Чл. 45. Директорите на училища в системата на предучилищното и училищното образование могат да планират средства за поевтиняване на храната за учениците в рамките на средствата по делегираните бюджети.
Чл. 46. (1) Финансирането на разкритите след 1 януари 2017 г. места в детските ясли, детските кухни, детските градини, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от собствени приходи на общините.
(2) Финансирането на местата по ал. 1 през годината може да се осигури и чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. средства.
(3) От следващата бюджетна година финансирането може да се осигури по стандартите за съответните делегирани от държавата дейности, при условие че местата са разкрити не по-късно от 30 юни 2017 г. Финансирането на разкритите след 30 юни 2017 г. места в детските ясли, детските кухни, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, от следващата бюджетна година се осигурява от собствени приходи на общините или чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри.
Чл. 47. (1) Неусвоените средства от предоставени целеви трансфери по бюджетите на общините през 2016 г., без тези по ал. 2 и 3, се разходват за същата цел през 2017 г. за сметка на преходните остатъци, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2017 г.
(2) Неусвоените до 31 януари 2017 г. целеви трансфери, предоставени на общините за предходни години по реда на наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, се възстановяват в същия срок по сметка на централния бюджет.
(3) Неусвоените целеви трансфери, предоставени на общините за 2016 г. за аванс за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2016 г., по реда на Постановление № 175 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. по бюджетите на общини за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2016 г. (ДВ, бр. 57 от 2016 г.), се възстановяват по сметка на централния бюджет до 31 януари 2017 г.
(4) Неусвоените средства от предоставени целеви трансфери по бюджетите на общините през 2017 г., без тези по ал. 5 и 6, се разходват за същата цел през 2018 г. за сметка на преходните остатъци, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2018 г.
(5) Неусвоените до 31 януари 2018 г. целеви трансфери, предоставени на общините през 2017 г. по реда на наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, се възстановяват в същия срок по сметка на централния бюджет.
(6) Неусвоените целеви трансфери, предоставени на общините за 2017 г. за аванс за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г., се възстановяват по сметка на централния бюджет до 31 януари 2018 г.
Чл. 48. (1) Трансферът за зимно поддържане на общинските пътища по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. се предоставя за подпомагане на общините за дейностите за зимно поддържане, регламентирани с Наредба № РД-02-20-19/2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.).
(2) Неусвоените средства от предоставените по бюджетите на общините за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за 2016 г. могат да се използват за същата цел през 2017 г., както и за разплащане на просрочени задължения за дейността.
(3) При наличие на остатък от средствата по ал. 2 същият се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2017 г.
Чл. 49. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. общините не могат да финансират разходи за общинската администрация за: леки автомобили, включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, мобилни телефони и стопански инвентар.
Чл. 50. (1) Общините представят на Фонд „Социална закрила“ в края на всеки месец при условия и по ред, определени от министъра на труда и социалната политика, информация за таксите за социални услуги, определени с тарифата по чл. 17, ал. 2 от Закона за социално подпомагане.
(2) Информацията по ал. 1 включва и отчетни данни на начислена основа.
Чл. 51. (1) До 20 на сто от ежемесечно превежданите от държавния бюджет средства за социални помощи могат да се разходват за предоставяне на социални помощи в натура.
(2) Министърът на труда и социалната политика определя конкретния размер, вида и начина на предоставяне на социалните помощи в натура.
Чл. 52. Министерството на здравеопазването може да предоставя субсидии на болници, преобразувани в търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие, за високотехнологични дейности с национално значение по критерии и по ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за тази дейност, и при спазване на приложимите правила за държавните помощи.
Чл. 53. (1) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ за следните дейности:
1. осигуряване на лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии и лекарствени продукти и консумативи за парентерално хранене за пациенти със „синдром на късото черво“;
2. амбулаторно проследяване (диспансеризация) и активно лечение на пациенти с активна туберкулоза;
3. продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с туберкулоза и с неспецифични белодробни заболявания;
4. амбулаторно проследяване и лечение на пациенти с ХИВ и стационарно лечение на пациенти със СПИН;
5. диагностика и стационарно лечение на пациенти с инфекциозни заболявания за предотвратяване на епидемиологичен риск;
6. поддържане на медицински регистри;
7. осигуряване на диагностика, лечение и специализирани грижи за деца с висок медицински риск, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
8. терапевтична афереза;
9. бъбречнозаместителна терапия;
10. осигуряване на медицински изделия за интервенционално лечение на мозъчно-съдови заболявания, които не се заплащат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
(2) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и държавни и общински центрове за психично здраве за следните дейности:
1. стационарно лечение на пациенти с психични заболявания, субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми;
2. медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК.
(3) Извън случаите по ал. 1 Министерството на здравеопазването субсидира:
1. лечебни заведения за болнична помощ за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешни отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно заведение;
2. държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ за оказване на консултативна медицинска помощ на спешни пациенти по искане на дежурните екипи в центровете за спешна медицинска помощ в случаите по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ (обн., ДВ, бр. 98 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2001 г. и бр. 18 от 2014 г.).
(4) Министерството на здравеопазването субсидира общински лечебни заведения, които се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, за осъществяване на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(5) Субсидирането по ал. 1 – 4 се извършва по критерии и по ред, определени с методика на министъра на здравеопазването, въз основа на едногодишни договори в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г. и при спазване на приложимите правила за държавните помощи.
(6) С методиката по ал. 5 се определят критериите и редът за финансиране на лечебните заведения, в които ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали осъществяват правото си на отдих и лечение.
Чл. 54. Необходимите разходи за медицински транспорт по чл. 82, ал. 1, т. 9 от Закона за здравето се осигуряват със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.
Чл. 55. (1) Лечебните заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от бюджета на Министерството на здравеопазването до 31 декември 2016 г., получават изравнителна субсидия през първото тримесечие на 2017 г. за дейностите, изпълнени по договорите до края на 2016 г.
(2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се финансират по досегашния ред.
Чл. 56. (1) Снабдяването на здравните и лечебните заведения с лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура, предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми, планове и проекти, се осъществява от бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на централизираните доставки.
(2) Министерството на здравеопазването може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.
Чл. 57. Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства за провеждане на специализации в системата на здравеопазването могат да се предоставят на висши училища, на Военномедицинската академия, на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, на лечебни и здравни заведения, в които се извършва обучение при условията и по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2015 г. и бр. 88 от 2016 г.).
Чл. 58. (1) Министърът на финансите може да не одобри смени на обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за Народното събрание и за съдебната власт.
Чл. 59. (1) За целите на касовото изпълнение на бюджета постъпленията на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, произтичащи от освобождаване на държавни резерви и военновременни запаси, се отчитат в намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси.
(2) Когато постъпленията по ал. 1 са от реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите по предложение на председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ може да извърши компенсирани промени по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, като за сметка на отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават разходите за закупуване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и за издръжка и капиталови разходи.
Чл. 60. (1) Вноските по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, за държавата постъпват по отделна сметка за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ на Националната агенция за приходите.
(2) Държавните предприятия и едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала изпращат на Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ на Националната агенция за приходите заверени копия от съответните протоколи относно решенията за разпределение на печалбата в срок до 20 дни от датата на приемането им.
Чл. 61. Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна информация за фискалния резерв в срок до края на месеца, следващ отчетния период.
Чл. 62. (1) Средствата на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД, се включват в системата на единна сметка съгласно чл. 156 от Закона за публичните финанси чрез използването на една или повече банкови сметки за чужди средства, обслужвани от Българската народна банка.
(2) Средства и плащания на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ може да се включват в системата на единна сметка и Системата за електронни бюджетни разплащания съгласно чл. 156 от Закона за публичните финанси по ред и в срокове, определени от министъра на финансите.
(3) За целите на отчетността и статистиката на публичните финанси средствата и операциите по ал. 1 и 2 се включват и се отчитат в консолидираната фискална програма като чужди средства.
Чл. 63. (1) На Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и „Метрополитен“ – ЕАД, може да се предоставя авансово финансиране по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, при спазване на приложимите правила за държавните помощи.
(2) Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя под формата на възмездна финансова помощ, като операциите по предоставянето и възстановяването на тези суми се отразяват в отчетността на Националния фонд в частта на финансирането.
(3) Авансовото финансиране по ал. 1 и 2 представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и „Метрополитен“ – ЕАД, извън определените в съответствие с правилата за управление на съответните програми суми за финансиране.
Чл. 64. При нулева или отрицателна лихва по депозитите в Българската народна банка по чл. 154, ал. 22 от Закона за публичните финанси не се определя и не се превежда лихва за сметка на централния бюджет за средствата по чл. 50, ал. 3 и чл. 92, ал. 4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
Чл. 65. (1) До 10-о число на всеки месец Държавен фонд „Земеделие“ предоставя подробна писмена информация на Министерството на финансите за извършените плащания през предходния месец от заложените средства по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2017 г. за финансиране на разходите за данък върху добавената стойност (ДДС) на общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР).
(2) В случаите, когато Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на земеделието и храните сключват договори с ползвателите на финансовата помощ по ал. 1, максималният размер на целевата субсидия за финансиране на разходите за ДДС се определя въз основа на договора и допълнителните споразумения към него.
(3) Финансиране на разходи за ДДС на ползвателите по ал. 1 е допустимо към авансово и при междинно и окончателно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект.
(4) След всяко одобрение от Държавен фонд „Земеделие“ – за ползватели по ПРСР, и от Министерството на земеделието и храните – за ползватели по ПМДР, на проведена от общината тръжна процедура за избор на изпълнител се финансират разходи за ДДС в размер до 20 на сто от стойността на тръжната процедура, но не повече от 20 на сто от одобрената сума към заявката за авансово плащане.
(5) При междинно и окончателно плащане се финансират разходи за ДДС в размер на одобрената сума към заявката за междинно или окончателно плащане.
(6) В случаите, когато ползватели по ал. 1 – получатели на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР и ПМДР, са кандидатствали за получаване на безлихвен заем по одобрени проекти по ПРСР и ПМДР, разходите за ДДС се финансират след проверка на цялостното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд „Земеделие“ на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект.
(7) При определяне финансирането на разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд „Земеделие“ приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата за ДДС, получена на основата на реално извършените и допустими за финансово подпомагане разходи по ПРСР или ОПРСР/ПМДР.
(8) При недостиг на финансов ресурс за възстановяване на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР и ОПРСР/ПМДР недостигът може да бъде осигурен за сметка на годишните разчети за разходите за национално финансиране на Държавен фонд „Земеделие“ за 2017 г.
Чл. 66. В случаите, когато по одобрени проекти ДДС е финансиран като разход от първостепенни разпоредители с бюджет и/или бюджетни организации по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и за който възниква право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, сумата подлежи на връщане в срок до края на месеца, следващ месеца, през който правото на данъчен кредит е упражнено. За невъзстановените суми в срок се дължи лихва за забава съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
Чл. 67. Предвидените средства по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. за Работната програма за 2017 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за периода 2015 – 2020 г. се предоставят по бюджетите на съответните бюджетни организации по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и се разходват съгласно решение на Министерския съвет.
Чл. 68. (1) Средствата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс и по чл. 13 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.), се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 11 декември 2017 г.
(2) Средствата, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.
(3) Министерството на финансите прихваща средствата по ал. 2 от подлежащата на предоставяне субсидия за действително извършени разходи за изплащане на присъдена издръжка, като наличните към 31 декември 2016 г. средства по бюджетите на общините, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, остават като преходен остатък и се използват през 2017 г. за същата цел.
Чл. 69. Предвидените по бюджета на Министерството на отбраната по чл. 11, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. субсидии за нефинансови предприятия в размер 913 000 лв. се предоставят на „ТЕРЕМ“ – ЕАД, София, за финансиране на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 45, ал. 1 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на дейностите по подготовка и изпълнение на съответните планове при привеждането от мирно на военно положение, поддържане на военновременни мощности, усвояване на производство (ремонт) на военни изделия и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на военна продукция.
Чл. 70. С оглед осигуряване на ефективно управление на публичните разходи разпоредителите с бюджет и държавните предприятия, които изпълняват проекти, финансирани по оперативните програми на Европейския съюз, както и дейности, финансирани от държавния бюджет, принципно допустими за финансиране по оперативните програми на Европейския съюз, прилагат правилата за възлагане и изпълнение, приложими за тези програми.
Чл. 71. (1) Събраните от Агенция „Митници“ средства в чуждестранна валута в брой или по безкасов път може да се обменят изцяло или частично в левове. Такива средства в чуждестранна валута могат да бъдат обменяни от Агенция „Митници“ в небанкова финансова институция, доколкото същите не се приемат за обмяна от Българската народна банка, банки и клонове на чуждестранни банки на територията на страната.
(2) Агенция „Митници“ може да превежда на бюджетни организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, левовата равностойност на събраните в тяхна полза средства в чуждестранна валута, като се прилага курсът на Българската народна банка, определен съгласно чл. 12, ал. 1 от Валутния закон. Възникналите курсови разлики от обмяна на валутата са за сметка на събраните по сметките на териториалните митнически учреждения приходи за централния бюджет.
(3) Разпоредбата на ал. 1 може да се прилага и за средства в чуждестранна валута, отнети в полза на държавата от митническите органи, доколкото съответните административни актове за отнемане на средствата са влезли окончателно в сила.
(4) В случай на възстановяване на чужди средства в чуждестранна валута, които са били обменени от Агенция „Митници“ в левове, възникналите курсови разлики са за сметка на събраните по сметките на териториалните митнически учреждения приходи за централния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Наредбата за условията и реда за участие на граждански специалисти от Република България в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на Република България, приета с Постановление № 9 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 9 от 2011 г.), в § 2 от заключителните разпоредби думите „корекции по бюджетите на заинтересуваните министерства или ведомства по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет“ се заменят с „промени по бюджетите на заинтересуваните министерства или ведомства по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси“.
§ 2. В Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от 2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2 и 104 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 2 и 108 от 2014 г. и бр. 1 от 2016 г.), в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 8 думите „2017 г.“ се заменят с „2018 г.“.
2. В § 8а думите „2016 г.“ се заменят с „2017 г.“.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 92, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
Приложение № 1 към чл. 1
Показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, част от държавния бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. разходи по области на политики и бюджетни програми

1. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г.
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума (в лева)
0300.01.00
Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“
8 222 000
0300.01.01
Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“
5 010 000
0300.01.02
Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“
3 212 000
0300.02.00
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
561 000
0300.02.01
Бюджетна програма „Координация при управлението на средствата от ЕС“
561 000
0300.03.00
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България
23 401 000
0300.03.01
Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“
23 401 000
0300.04.00
Политика в областта на правото на вероизповедание
5 173 000
0300.04.01
Бюджетна програма „Вероизповедания“
5 173 000
0300.05.00
Политика в областта на архивното дело
6 262 000
0300.05.01
Бюджетна програма „Национален архивен фонд“
6 262 000
0300.06.00
Бюджетна програма „Администрация“
11 591 000
0300.07.00
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
33 060 000
0300.07.01
Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
25 060 000
0300.07.02
Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
8 000 000
 
Общо:
88 270 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
 
0300.01.01 Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
5 010 000
 
от тях за:
 
 
   Персонал
4 175 000
 
   Издръжка
835 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
 
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
5 010 000
 
 
0300.01.02 Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
2 312 000
 
от тях за:
 
 
   Персонал
2 062 000
 
   Издръжка
250 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
900 000
 
от тях за:
 
 
   Комуникационна стратегия на Република България
900 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
3 212 000
 
 
 
 
0300.02.01 Бюджетна програма „Координация при управлението на средствата от ЕС“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
561 000
 
от тях за:
 
 
   Персонал
515 000
 
   Издръжка
46 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
 
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
561 000
 
 
 
0300.03.01 Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
21 889 000
 
от тях за:
 
 
   Персонал
14 474 000
 
   Издръжка
7 001 000
 
   Капиталови разходи
414 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
1 512 000
 
от тях за:
 
 
 Обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
347 000
 
 Провеждане на ежегодния поход „По пътя на Ботевата чета“ и чествания на Шипченските боеве
165 000
 
 За прилагане разпоредбите на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
1 000 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
23 401 000

 

 
0300.04.01 Бюджетна програма „Вероизповедания“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
173 000
 
от тях за:
 
 
   Персонал
146 000
 
   Издръжка
27 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
5 000 000
 
от тях за:
 
 
   Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията
5 000 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
5 173 000
 
 
 
0300.05.01 Бюджетна програма „Национален архивен фонд“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
6 262 000
 
от тях за:
 
 
   Персонал
5 227 000
 
   Издръжка
710 000
 
   Капиталови разходи
325 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
 
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
6 262 000
 
 
 
 
0300.06.00 Бюджетна програма „Администрация“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
11 591 000
 
от тях за:
 
 
   Персонал
5 705 000
 
   Издръжка
3 686 000
 
   Капиталови разходи
2 200 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
 
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
11 591 000
 
 
0300.07.01 Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
25 060 000
 
от тях за:
 
 
   Персонал
17 514 000
 
   Издръжка
5 555 000
 
   Капиталови разходи
1 991 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
 
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
25 060 000
 
 
 
 
0300.07.02 Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
8 000 000
 
от тях за:
 
 
   Персонал
4 266 000
 
   Издръжка
3 454 000
 
   Капиталови разходи
280 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
 
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
8 000 000
      Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
 
Общо разходи по бюджетните програми на Министерския съвет
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
80 858 000
 
от тях за:
 
 
   Персонал
54 084 000
 
   Издръжка
21 564 000
 
   Капиталови разходи
5 210 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо
7 412 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
88 270 000

 

2. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на финансите за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г.
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума (в лева)
1000.01.00
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси
57 502 300
1000.01.01
Бюджетна програма „Бюджет и финансово управление“
10 308 000
1000.01.02
Бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“
47 194 300
1000.02.00
Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи
275 302 400
1000.02.01
Бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“
275 302 400
1000.03.00
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма
43 997 600
1000.03.01
Бюджетна програма „Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС“
1 512 000
1000.03.02
Бюджетна програма „Митнически контрол и надзор (нефискален)“
40 730 800
1000.03.03
Бюджетна програма „Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри“
1 754 800
1000.04.00
Политика в областта на управлението на дълга
4 797 000
1000.04.01
Бюджетна програма „Управление на ликвидността“
4 797 000
1000.05.00
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
11 372 300
1000.05.01
Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
11 372 300
1000.06.00
Бюджетна програма „Администрация“
34 216 400
 
Общо:
427 188 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
 
1000.01.01 Бюджетна програма „Бюджет и финансово управление“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
10 260 400
 
от тях за:
 
 
   Персонал
8 115 000
 
   Издръжка
2 139 700
 
   Капиталови разходи
5 700
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
47 600
 
от тях за:
 
 
   Информационно издание на министерството
47 600
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
10 308 000
 
 
 
 
1000.01.02 Бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
12 194 300
 
от тях за:
 
 
   Персонал
10 738 900
 
   Издръжка
1 355 400
 
   Капиталови разходи
100 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
35 000 000
 
от тях за:
 
 
   Съдебни и арбитражни производства
35 000 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
47 194 300
 
 
 
 
1000.02.01 Бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
268 969 900
 
от тях за:
 
 
   Персонал
207 995 700
 
   Издръжка
53 465 600
 
   Капиталови разходи
7 508 600
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
6 332 500
 
от тях за:
 
 
   Концесионна дейност по Закона за концесиите
5 362 500
 
   Национална игра на лотариен принцип с касови бележки в изпълнение на специфична за страната препоръка 1 на Съвета на ЕС от 8 юли 2014 г.
970 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
275 302 400
 
 
 
 
1000.03.01 Бюджетна програма „Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
1 512 000
 
от тях за:
 
 
   Персонал
515 800
 
   Издръжка
996 200
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
 
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 512 000
 
 
 
 
1000.03.02 Бюджетна програма „Митнически контрол и надзор (нефискален)“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
40 730 800
 
от тях за:
 
 
   Персонал
24 139 900
 
   Издръжка
7 782 900
 
   Капиталови разходи
8 808 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
 
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
40 730 800
 
 
 
1000.03.03 Бюджетна програма „Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
1 754 800
 
от тях за:
 
 
   Персонал
1 462 800
 
   Издръжка
277 000
 
   Капиталови разходи
15 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
 
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 754 800
 
 
 
 
1000.04.01 Бюджетна програма „Управление на ликвидността“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
1 297 000
 
от тях за:
 
 
   Персонал
1 091 000
 
   Издръжка
206 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
3 500 000
 
от тях за:
 
 
   Годишни такси за присъждане на държавен кредитен рейтинг на Република България
3 500 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
4 797 000
 
 
 
 
1000.05.01 Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
242 300
 
от тях за:
 
 
   Персонал
182 000
 
   Издръжка
55 300
 
   Капиталови разходи
5 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
11 130 000
 
от тях за:
 
 
   Финансово компенсиране на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
11 130 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
11 372 300
 
 
 
 
1000.06.00 Бюджетна програма „Администрация“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
32 611 400
 
от тях за:
 
 
   Персонал
7 988 300
 
   Издръжка
19 399 900
 
   Капиталови разходи
5 223 200
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
1 605 000
 
от тях за:
 
 
   Отпечатване и контрол върху ценни книжа
105 000
 
   Жилищни компенсаторни записи, притежавани от гражданите по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти
1 500 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
34 216 400
        Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
 
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на финансите
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
369 572 900
 
от тях за:
 
 
   Персонал
262 229 400
 
   Издръжка
85 678 000
 
   Капиталови разходи
21 665 500
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо
57 615 100
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
427 188 000
 
3. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г.
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума (в лева)
1100.01.00
Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба
106 194 400
1100.01.01
Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“
23 067 800
1100.01.02
Бюджетна програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“
83 126 600
1100.02.00
Политика в областта на публичната дипломация
730 700
1100.02.01
Бюджетна програма „Публични дейности“
536 200
1100.02.02
Бюджетна програма „Културна дипломация“
194 500
1100.03.00
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация
21 432 900
1100.03.01
Бюджетна програма „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО“
958 000
1100.03.02
Бюджетна програма „Двустранни отношения“
331 000
1100.03.03
Бюджетна програма „Международно сътрудничество“
17 084 000
1100.03.04
Бюджетна програма „Европейска политика“
312 000
1100.03.05
Бюджетна програма „Визова политика и управление при кризи“
2 480 800
1100.03.06
Бюджетна програма „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност“
267 100
 
Общо:
128 358 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
 
1100.01.01 Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
23 067 800
 
от тях за:
 
 
   Персонал
13 377 500
 
   Издръжка
7 000 300
 
   Капиталови разходи
2 690 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
 
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
23 067 800
 
 
 
 
1100.01.02 Бюджетна програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
82 626 600
 
от тях за:
 
 
   Персонал
9 625 200
 
   Издръжка
69 235 400
 
   Капиталови разходи
3 766 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
500 000
 
от тях за:
 
 
   Оказване на съдействие на изпаднали в беда български граждани в чужбина
500 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
83 126 600
 
 
 
 
1100.02.01 Бюджетна програма „Публични дейности“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
536 200
 
от тях за:
 
 
   Персонал
358 100
 
   Издръжка
175 100
 
   Капиталови разходи
3 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
 
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
536 200
 
 
 
 
1100.02.02 Бюджетна програма „Културна дипломация“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
194 500
 
от тях за:
 
 
   Персонал
117 300
 
   Издръжка
73 200
 
   Капиталови разходи
4 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
 
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
194 500
 
 
 
 
1100.03.01 Бюджетна програма „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
355 000
 
от тях за:
 
 
  Издръжка
355 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
603 000
 
от тях за:
 
 
   Финансиране на вноските на Република България към бюджета на НАТО за новата главна квартира в Брюксел, Кралство Белгия
603 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
958 000
 
 
 
 
1100.03.02 Бюджетна програма „Двустранни отношения“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
331 000
 
от тях за:
 
 
   Издръжка
331 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
 
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
331 000
 
 
 
 
1100.03.03 Бюджетна програма „Международно сътрудничество“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
446 000
 
от тях за:
 
 
   Издръжка
466 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
16 618 000
 
от тях за:
 
 
   Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
10 618 000
 
   Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ
6 000 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
17 084 000
 
 
 
 
1100.03.04 Бюджетна програма „Европейска политика“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
312 000
 
от тях за:
 
 
   Издръжка
312 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
 
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
312 000
 
 
 
 
1100.03.05 Бюджетна програма „Визова политика и управление при кризи“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
2 480 800
 
от тях за:
 
 
   Издръжка
2 480 800
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
 
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2 480 800
 
 
 
1100.03.06 Бюджетна програма „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
267 100
 
от тях за:
 
 
   Издръжка
267 100
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
 
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
267 100
        Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
 
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на външните работи 
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
110 637 000
 
от тях за:
 
 
   Персонал
23 478 100
 
   Издръжка
80 695 900
 
   Капиталови разходи
6 463 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо
17 721 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
128 358 000
 
4. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г.
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума (в лева)
1200.01.00
Политика в областта на отбранителните способности
1 008 910 000
1200.01.01
Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“
721 390 000
1200.01.02
Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“
14 761 000
1200.01.03
Бюджетна програма „Военна полиция“
26 323 000
1200.01.04
Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“
84 713 000
1200.01.05
Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“
27 864 000
1200.01.06
Бюджетна програма „Изследвания и технологии“
8 078 000
1200.01.07
Бюджетна програма „Военно образование“
2 016 000
1200.01.08
Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“
123 765 000
1200.02.00
Политика в областта на съюзната и международната сигурност
71 357 000
1200.02.01
Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“
27 883 000
1200.02.02
Бюджетна програма „Военна информация“
43 474 000
 
Общо:
1 080 267 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
 
1200.01.01 Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
720 997 000
 
от тях за:
 
 
   Персонал
610 532 000
 
   Издръжка
82 525 000
 
   Капиталови разходи
27 940 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
393 000
 
от тях за:
 
 
   Стипендии
143 000
 
   Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства
250 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
721 390 000
 
 
 
 
1200.01.02 Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
14 661 000
 
от тях за:
 
 
   Персонал
11 338 000
 
   Издръжка
3 268 000
 
   Капиталови разходи
55 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
100 000
 
от тях за:
   Стипендии
100 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
14 761 000
 
 
 
 
1200.01.03 Бюджетна програма „Военна полиция“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
26 323 000
 
от тях за:
 
 
   Персонал
24 154 000
 
   Издръжка
1 521 000
 
   Капиталови разходи
648 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
 
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
26 323 000
 
 
 
 
1200.01.04 Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
84 668 000
 
от тях за:
 
 
   Персонал
60 000 000
 
   Издръжка
23 068 000
 
   Капиталови разходи
1 600 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
45 000
 
от тях за:
 
 
   Стипендии
40 000
 
   Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
5 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
84 713 000
 
 
 
1200.01.05 Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военнопочивно дело“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
27 862 000
 
от тях за:
 
 
   Персонал
15 408 000
 
   Издръжка
10 642 000
 
   Капиталови разходи
1 812 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
2 000
 
от тях за:
 
 
   Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
2 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
27 864 000
 
 
 
 
1200.01.06 Бюджетна програма „Изследвания и технологии“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
8 074 000
 
от тях за:
 
 
   Персонал
5 894 000
 
   Издръжка
2 130 000
 
   Капиталови разходи
50 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
4 000
 
от тях за:
 
 
   Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
4 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
8 078 000
 
 
 
 
1200.01.07 Бюджетна програма „Военно образование“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
2 016 000
 
от тях за:
 
 
   Издръжка
2 016 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
 
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2 016 000
 
 
 
 
1200.01.08 Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
120 331 000
 
от тях за:
 
 
    Персонал
42 054 000
 
    Издръжка
57 035 000
 
    Капиталови разходи
21 242 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
3 434 000
 
от тях за:
 
 
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства
730 000
 
Субсидии за нефинансови предприятия
2 528 000
 
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
176 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
123 765 000
 
 
 
 
1200.02.01 Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
16 959 000
 
от тях за:
 
 
   Издръжка
16 959 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
10 924 000
 
от тях за:
 
 
   Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
10 924 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
27 883 000
 
 
 
 
1200.02.02 Бюджетна програма „Военна информация“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
43 474 000
 
от тях за:
 
 
   Персонал
35 298 000
 
   Издръжка
6 209 000
 
   Капиталови разходи
1 967 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
 
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
43 474 000
 
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
 
Общо разходи по бюджетни програми на Министерството на отбраната
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
1 065 365 000
 
от тях за:
 
 
   Персонал
804 678 000
 
   Издръжка
205 373 000
 
   Капиталови разходи
55 314 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
14 902 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 080 267 000

 

5. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г.
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума (в лева)
1300.01.00
Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред
701 123 700
1300.01.01
Бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“
701 123 700
1300.02.00
Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси
181 527 800
1300.02.01
Бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси“
181 527 800
1300.03.00
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации
211 952 800
1300.03.01
Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“
211 952 800
1300.04.00
Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи
138 995 700
1300.04.01
Бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“
107 726 200
1300.04.02
Бюджетна програма „Медицинско обслужване“
16 321 800
1300.04.03
Бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация“
14 947 700
 
Общо:
1 233 600 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
 
1300.01.01 Бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
701 123 700
 
от тях за:
 
 
   Персонал
651 246 700
 
   Издръжка
37 803 000
 
   Капиталови разходи
12 074 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
 
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
701 123 700
 
 
 
 
1300.02.01 Бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
181 527 800
 
от тях за:
 
 
   Персонал
167 730 800
 
   Издръжка
13 707 000
 
   Капиталови разходи
90 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
 
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
181 527 800
 
 
 
 
1300.03.01 Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
211 894 200
 
от тях за:
 
 
   Персонал
196 621 200
 
   Издръжка
14 239 000
 
   Капиталови разходи
1 034 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
58 600
 
от тях за:
 
 
   Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
58 600
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
211 952 800
 
 
 
 
1300.04.01 Бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
107 362 400
 
от тях за:
 
 
   Персонал
65 991 400
 
   Издръжка
39 681 000
 
   Капиталови разходи
1 690 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
363 800
 
от тях за:
 
 
   Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
363 800
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
107 726 200
 
 
 
 
1300.04.02 Бюджетна програма „Медицинско обслужване“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
16 321 800
 
от тях за:
 
 
   Персонал
14 432 800
 
   Издръжка
1 839 000
 
   Капиталови разходи
50 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
 
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
16 321 800
 
 
 
 
1300.04.03 Бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
13 145 100
 
от тях за:
 
 
   Персонал
10 740 100
 
   Издръжка
2 396 000
 
   Капиталови разходи
9 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
1 802 600
 
от тях за:
 
 
   Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
2 600
 
   Стипендии
1 800 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
14 947 700
         Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
 
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на вътрешните работи
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
1 231 375 000
 
от тях за:
 
 
   Персонал
1 106 763 000
 
   Издръжка
109 665 000
 
   Капиталови разходи
14 947 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо
2 225 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 233 600 000
 
6. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г.
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума (в лева)
1400.01.00
Политика в областта на правосъдието
71 911 000
1400.01.01
Бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната система“
8 732 400
1400.01.02
Бюджетна програма „Регистри“
19 623 200
1400.01.03
Бюджетна програма „Охрана на съдебната власт“
33 623 400
1400.01.04
Бюджетна програма „Равен достъп до правосъдие“
9 932 000
1400.02.00
Политика в областта на изпълнение на наказанията
131 960 600
1400.02.01
Бюджетна програма „Затвори – изолация на правонарушителите“
93 716 700
1400.02.02
Бюджетна програма „Следствени арести и пробация“
38 243 900
1400.03.00
Бюджетна програма „Администрация“
7 198 400
 
Общо:
211 070 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
 
1400.01.01 Бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната система“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
5 915 700
 
от тях за:
 
 
   Персонал
3 643 700
 
   Издръжка
1 622 000
 
   Капиталови разходи
650 000
 
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
2 816 700
 
от тях за:
 
 
   Издръжка
1 899 600
 
   Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
317 100
 
   Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за защита от домашното насилие и Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
600 000
 
ІІІ. Общо разходи (I+II)
8 732 400
 
 
 
 
1400.01.02 Бюджетна програма „Регистри“
 
Разходи по програмата
Сума (в лева)
 
I. Общо ведомствени разходи
19 623 200
 
от тях за:
 
 
   Персонал
10 679 500
 
   Издръжка