Народно събрание
брой: 100, от дата 1.12.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.4


Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

 

УКАЗ № 211
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, приет от 49-ото Народно събрание на 23 ноември 2023 г.
Издаден в София на 28 ноември 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права
(обн., ДВ, бр. 56 от 1993 г.; изм., бр. 63 от 1994 г., бр. 10 от 1998 г., бр. 28 и 107 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г., бр. 28, 43, 74, 99 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 73 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 25 от 2011 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28 и 94 от 2018 г. и бр. 17, 47 и 98 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 6 думите „и приложени устройствени планове“ се заличават;
б) в т. 8 думите „одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране“ се заменят с „проекти“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думата „също“ се заменя с „и следните произведения“;
б) в т. 1 накрая се добавя „включително на произведения с изтекъл срок на времетраене на авторското право“.
§ 2. В чл. 4 се създава т. 5:
„5. материали, получени чрез възпроизвеждане на произведения по чл. 3, ал. 1, т. 5 – 10 с изтекъл срок на времетраене на авторското право.“
§ 3. В чл. 18, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 4 думите „по безжичен път“ се заличават.
2. В т. 5 думите „по кабел“ се заличават.
3. Точка 10 се изменя така:
„10. предлагането на електронен достъп до произведението или до част от него;“.
§ 4. В чл. 19 думите „право на възнаграждение“ се заменят с „право на справедливо и съразмерно възнаграждение“.
§ 5. Член 21 се изменя така:
„Разрешено излъчване, предаване и препредаване на произведения
Чл. 21. (1) Разрешението за излъчване на произведението включва и разрешение за предаването му по всяка друга електронна съобщителна мрежа, когато то се извършва от същата организация, едновременно с излъчването, изцяло и в непроменен вид и не излиза извън територията, за която е отстъпено правото на излъчване.
(2) Когато радио- или телевизионна организация доставя чрез пряко въвеждане своите сигнали – носители на програми на разпространител на сигнали, без самата тя да доставя едновременно сигналите – носители на програми, пряко на публиката и разпространителят на сигнали доставя на публиката тези сигнали, е налице едно единно действие по предаване, за което както радио- или телевизионната организация, така и разпространителят на сигнали трябва да получат отделни разрешения – всеки за своя конкретен принос.
(3) Разрешение за препредаване на произведение, както и разрешението по ал. 2 за участието на разпространителя на сигнали в единното действие по предаването му чрез пряко въвеждане, се предоставя само чрез организация за колективно управление на права.
(4) Разпоредбата на ал. 3 не се прилага за правата за разрешаване на препредаване и за разрешението по ал. 2 за участието на разпространителя на сигнали в единното действие по предаване чрез пряко въвеждане, упражнявани от радио- или телевизионни организации по отношение на собствените им излъчвания или предавания, независимо дали въпросните права им принадлежат, или са им били отстъпени от други правоносители.
(5) Когато автор е отстъпил правото за разрешаване на препредаване за свое произведение на продуцент на звукозапис или на филм, или на друго аудио-визуално произведение, предприятието, което препредава, дължи на автора на това произведение възнаграждение за препредаване, отделно от всяко друго. Всеки отказ от такова възнаграждение от страна на автора е недействителен. Тази алинея се прилага съответно и по отношение на разпространителя на сигнали.
(6) В случаите по ал. 4 и 5 авторските възнаграждения, дължими от предприятието, което препредава, съответно от разпространителя на сигнали, се събират само чрез организации за колективно управление на съответните категории авторски права. Размерът и начинът на плащането му се определят по споразумение между тези организации и задължените предприятия.
(7) Когато не се постигне споразумение относно даване на разрешение по този член, спорът между страните може да се разреши чрез медиация съгласно чл. 94ю и 94я.“
§ 6. Създава се чл. 21а:
„Възнаграждение при използване на произведение чрез спомагателна онлайн услуга
Чл. 21а. При определянето на размера на дължимото възнаграждение за разрешение за използване на произведение чрез спомагателна онлайн услуга, за която се прилага правилото по чл. 101б, се вземат предвид всички аспекти на спомагателната онлайн услуга, включително характеристиките на услугата, времето, през което програмата, предоставяна чрез тази услуга, е на разположение онлайн, аудиторията и предоставените езикови версии. Това правило не изключва определянето на размера на възнаграждението въз основа на съответните приходи на радио- или телевизионната организация.“
§ 7. В чл. 22, ал. 1 в изречения първо и второ думите „по безжичен път“ се заличават.
§ 8. В дял първи, глава четвърта в раздел ІІ се създава чл. 22б:
„Използване от доставчици на онлайн услуги за споделяне на съдържание
Чл. 22б. (1) Предлагането на електронен достъп до произведения, качени от потребителите на онлайн услуга за споделяне на съдържание, се извършва от доставчика на услугата, за което той трябва да получи разрешение от носителите на права.
(2) Разрешението по ал. 1 обхваща и:
1. действията по възпроизвеждане на произведението, в рамките на онлайн услугата за споделяне на съдържание, за целите на предлагането на електронен достъп;
2. действията в рамките на полученото разрешение, извършвани от потребителите на онлайн услугата за споделяне на съдържание, ако те действат с нетърговска цел или не генерират значителни приходи.
(3) Независимо от предвиденото в предходните алинеи, ако потребителят на онлайн услугата за споделяне на съдържание има право да предлага електронен достъп до качените от него произведения, то обхваща и попадащите в рамките му действия на доставчика на онлайн услугата за споделяне на съдържание.
(4) Член 16, ал. 1 от Закона за електронната търговия не се прилага за действията по този член на доставчик на онлайн услуга за споделяне на съдържание. Това изключване не се отнася за действия на доставчиците на oнлайн услуги за споделяне на съдържание за цели, които попадат извън обхвата на този член.
(5) За предлагането на електронен достъп по този член без необходимото разрешение отговорност носи доставчикът на онлайн услугата за споделяне на съдържание, освен ако докаже, че едновременно е:
1. положил всички възможни усилия за получаване на разрешение;
2. положил всички възможни усилия в съответствие с високите секторни стандарти за дължима професионална грижа, за да гарантира, че конкретните произведения, за които носителите на права са му предоставили съответната и необходима информация, не са налични в онлайн услугата за споделяне на съдържание;
3. действал без забавяне, след като е получил достатъчно обосновано уведомление от страна на носителите на права, за да преустанови достъпа до или да премахне от уебсайтовете си произведенията, за които е постъпило уведомлението, и е положил всички възможни усилия за предотвратяване на бъдещото им качване в съответствие с т. 2.
(6) При преценка за наличието на условията за освобождаване от отговорност по ал. 5 се спазва принципът на пропорционалност, като се вземат предвид и следните елементи:
1. видът, аудиторията и обемът на услугата, както и видовете произведения, качени от потребителите на услугата;
2. наличието на подходящи и ефективни средства и тяхната цена за доставчиците на услуги.
(7) Действително новосъздаден доставчик на онлайн услуги за споделяне на съдържание носи отговорност за предлагането на електронен достъп по този член без необходимото разрешение, освен ако докаже, че едновременно е:
1. положил всички възможни усилия за получаване на разрешение;
2. действал без забавяне, след като е получил достатъчно обосновано уведомление от носителите на права, за да преустанови достъпа до произведенията, за които е постъпило уведомлението, или за да свали тези произведения от своите уебсайтове.
(8) Когато средният месечен брой на отделните посетители на доставчик на услуги по ал. 7 надвишава 5 000 000 посетители, изчислени въз основа на предходната календарна година, за да се освободи от отговорност, той трябва да докаже и че е положил всички възможни усилия за предотвратяване на бъдещо качване на произведенията, за които са постъпили уведомления, и носителите на права са предоставили съответна и необходима информация.
(9) Доставчиците на онлайн услуги за споделяне на съдържание предоставят на носителите на права по тяхно искане подходяща информация относно функционирането на техните практики във връзка с действията по ал. 5, 7 и 8. Когато е дадено разрешение по ал. 1, доставчиците на онлайн услуги за споделяне на съдържание предоставят на носителите на права информация относно използването на произведенията, за което е дадено разрешение.
(10) Разпоредбите на този член не засягат и не ограничават прилагането на глава пета, както и на други основания за използване без разрешение, предвидени в закон. Прилагането на този член не води до предотвратяване на наличието на произведения, качвани от потребители, които не нарушават авторското право и сродните му права, включително в случаите, в които е допустимо свободно използване и доставчикът на онлайн услуги за споделяне на съдържание няма право да блокира или да премахва такова съдържание на основание на този член. Доставчикът на онлайн услуги за споделяне на съдържание включва в общите си условия информация за възможностите за допустимо свободно използване на произведения в съответствие с действащото законодателство.
(11) Доставчикът на онлайн услуга за споделяне на съдържание включва в общите си условия и осигурява прилагането на бързи и ефективни процедури за подаване на жалби от потребителите на услугата му и за разрешаване на спорове, свързани с преустановяване на достъпа до или премахването на произведения, качени от тях. Общите условия съдържат и информация за адрес и електронен адрес за подаване на жалба, срок за разглеждане на жалбата и за връщане на отговор по същия начин, по който е постъпила жалбата. Отказът да се уважи жалбата се мотивира.
(12) Когато носители на права поискат да бъде преустановен достъпът до техни конкретни произведения или тези произведения да бъдат премахнати, те трябва надлежно да обосноват искането си.
(13) Жалбите, подадени по реда на ал. 11, се разглеждат без ненужно забавяне, а решенията за преустановяване на достъпа до или за отстраняване на каченото съдържание подлежат на човешка преценка.
(14) Когато не се постигне споразумение по реда на ал. 11, страните може да разрешат спора чрез медиация съгласно чл. 94ю и 94я.
(15) Независимо от механизмите за защита по ал. 11 и процедурата по медиация по ал. 14, когато във връзка със спорове по този член потребителите се позовават на разрешение или на допустимо свободно използване, всяка от страните може да отнесе спора до компетентния съд.
(16) Не се считат за доставчици на онлайн услуги за споделяне на съдържание по смисъла на този член доставчици като:
1. онлайн енциклопедии с нетърговска цел;
2. образователни и научни хранилища с нетърговска цел;
3. платформи за разработване и споделяне на софтуер с отворен код;
4. доставчици на електронни съобщителни услуги;
5. платформи за онлайн търговия;
6. доставчици на услуги „в облак“ между предприятия;
7. доставчици на услуги „в облак“, които позволяват на ползвателите да качват съдържание за собствена употреба.
(17) Разпоредбите на този член не засягат и не ограничават прилагането на чл. 17 от Закона за електронната търговия.
(18) Прилагането на този член не трябва да води до идентифициране на отделни потребители. Предоставените лични данни се обработват в съответствие с изискванията за тяхната защита.
(19) Доставчик на онлайн услуга за споделяне на съдържание е положил всички възможни усилия за получаване на разрешение по ал. 1, ако е започнал преговори с организациите за колективно управление на права по глава единадесет „и“ или с други правоносители, като се отчитат видът и обемът на съдържанието, което преобладава в услугата на съответния доставчик. Доставчик на онлайн услуга за споделяне на съдържание е положил всички възможни усилия и в случаите, когато надлежно е установил, че такова разрешение не е необходимо, включително защото правото за използване се притежава или е било предоставено на потребителя или на доставчика на онлайн услуга за споделяне на съдържание, или е въз основа на законно право на свободно използване.
(20) Разпоредбите на този член не се отнасят до компютърните програми.“
§ 9. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Всяка договореност, която възпрепятства или ограничава правото на свободно използване, е нищожна, освен ако в закона не е предвидено друго.“
§ 10. В чл. 24, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „при критика“ се заменят със „за цели като критика“.
2. Създават се т. 2а и 2б:
„2а. използването за целите на карикатурата или пародията, както и за целите на подражаване на характера или стила на друго произведение;
2б. случайното включване на произведение в друг материал;“.
3. В т. 3 думите „използването на части от публикувани произведения“ се заменят с „използването с нетърговска цел на части от разгласени произведения“.
4. В т. 5 думите „възпроизвеждането от средствата за масово осведомяване“ се заменят с „възпроизвеждането, излъчването, предаването и предлагането на електронен достъп от средствата за масово осведомяване“.
5. Точка 6 се изменя така:
„6. използването на произведения от средствата за масово осведомяване във връзка със съобщаването на актуално събитие, в ограничен обем, оправдан от целите на информацията, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно;“.
6. В т. 7 думите „излъчването им по безжичен път или предаването им чрез кабел или друго техническо средство“ се заменят с „излъчването или предаването им“.
7. В т. 8 думата „публикувани“ се заменя с „разгласени“.
8. В т. 9 думите „вече публикувани“ се заменят с „разгласени“.
§ 11. В чл. 25а ал. 2 се изменя така:
„(2) Ползватели, които искат да се възползват от разпоредбите на чл. 24, ал. 1, т. 3, 6, 9, 10, 12 и 13, чл. 25, ал. 1, чл. 26а и 26б, чл. 26е, 26ж, 26з и 26и, за произведения, които имат законно право да използват, но са възпрепятствани от технически средства за защита, могат да поискат от носителя на правото да им осигури съответния достъп в оправдана от целта степен. Изречение първо не се прилага в случаите, когато произведения са станали по договорен път достъпни за неограничен брой лица по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.“
§ 12. В чл. 26б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „чл. 23“ се добавя „ал. 1“;
б) в т. 6 думата „преизлъчването“ се заменя с „препредаването“;
в) създава се т. 8:
„8. чрез действия по чл. 90д, ал. 1.“
2. В ал. 4 се създава т. 6:
„6. член 90д, ал. 1.“
§ 13. В дял първи, глава пета се създава раздел IIІ с чл. 26е – 26л:
„Раздел IIІ
Особени разпоредби за някои видове използване по цифров път на произведения и други обекти на закрила
Автоматизиран анализ на текст и информация
Чл. 26е. (1) Без съгласието на носителя на правото и без заплащане на възнаграждение при автоматизиран анализ на текст и информация по реда на този член е допустимо използването на произведения и други обекти на закрила от лице, което разполага с правомерен достъп до тях.
(2) Използването по ал. 1 се извършва по цифров път или в цифрова форма само чрез следните действия, доколкото те са необходими за целите на възпроизвеждането или извличането при автоматизиран анализ на текст и информация:
1. възпроизвеждане на произведения или на части от тях;
2. възпроизвеждане, превеждане, преработване на компютърни програми или внасяне на други изменения в тях;
3. възпроизвеждане, извличане или повторно използване по смисъла на чл. 93в на бази данни или на части от тях.
(3) Лицата по ал. 1 имат право да съхраняват резултатите от действията по ал. 2, докато това е необходимо за целите на автоматизирания анализ на текст и информация.
(4) Носителите на права може да забранят използването на произведения, други обекти на закрила или части от тях при условията на ал. 1 и 2. В случаите на обекти, до които е предоставен електронен достъп, забраната има действие само ако е установена с технически средства, разпознаваеми от софтуера, извършващ автоматизиран анализ.
Автоматизиран анализ на текст и информация за научни цели
Чл. 26ж. (1) Без съгласието на носителя на правото и без заплащане на възнаграждение при автоматизиран анализ на текст и информация по реда на този член е допустимо използване на произведения и други обекти на закрила от лице, което разполага с правомерен достъп до тях, за провеждането на научни изследвания.
(2) Използването по ал. 1 се извършва по цифров път или в цифрова форма само чрез следните действия, доколкото те са необходими за целите на възпроизвеждането или извличането при автоматизиран анализ на текст и информация:
1. възпроизвеждане на произведения или на части от тях;
2. възпроизвеждане, извличане или повторно използване по смисъла на чл. 93в на бази данни или на части от тях.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се отнасят за следните лица:
1. университети и техните библиотеки;
2. научни и изследователски институти, както и болници, които провеждат научни изследвания;
3. общодостъпни библиотеки, музеи и архивни учреждения;
4. институции, съхраняващи филмово или звукозаписно наследство съгласно Закона за националния архивен фонд;
5. организации, чиято основна дейност е извършването на научни изследвания или провеждането на образователни дейности, включващи научни изследвания, както и обединения, включващи такива организации, при условие че тези организации или техните обединения:
а) извършват дейност с нестопанска цел в обществена полза, или
б) реинвестират всички печалби от дейността си в провежданите от тях научни изследвания, или
в) действат в обществен интерес, признат от държава членка, включително ако са финансирани с публични средства или чрез публично-частни партньорства.
(4) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се отнасят до организации и техни обединения, върху които търговец упражнява контрол по смисъла на Търговския закон или друго решаващо влияние и има възможност да се ползва с привилегирован достъп до резултатите от научните изследвания.
(5) Лицата по ал. 3 имат право да съхраняват резултатите от действията по ал. 2, както и да предоставят на трети лица достъп до тях за целите и за периода на провеждане на научното изследване, неговите проверка и оценка.
(6) Лицата по ал. 3 са длъжни да използват подходящи технически средства за защита на информацията, съхранявана от тях при условията на ал. 5.
(7) Разпоредбите на този член не засягат прилагането на чл. 26е и не се ограничават от него.
(8) Разпоредбите на този член не се отнасят до компютърните програми.
Свободно използване в рамките на цифрови и трансгранични преподавателски дейности
Чл. 26з. (1) Без съгласието на носителя на правото и без заплащане на възнаграждение е допустимо използването на произведения и други обекти на закрила по цифров път или в цифрова форма по реда на този член от образователни институции за илюстриране при обучение в обем, оправдан за постигане на неговата нетърговска цел, при условие че използването се осъществява:
1. под контрола и отговорността на образователната институция – в нейните помещения, в помещения на трети лица или посредством сигурна електронна среда, достъпна единствено за съответните обучители и обучавани, независимо дали те се намират в същата или в друга държава, и
2. при посочване на източника и името на правоносителя, освен ако това е невъзможно.
(2) Използването по този член на произведения или на части от тях се извършва чрез възпроизвеждане, излъчване, предаване, препредаване или предлагане на електронен достъп.
(3) Използването по този член на компютърни програми се извършва чрез възпроизвеждане, разпространение, превеждане, преработване или внасяне на други изменения в тях.
(4) Използването по този член на бази данни или части от тях се извършва чрез:
1. възпроизвеждане, публично представяне, излъчване, предаване, препредаване или предоставяне на електронен достъп;
2. превеждане на друг език, преработка или синхронизация;
3. възпроизвеждане, публично представяне, излъчване, предаване, препредаване или предлагане на електронен достъп, както и разпространение на резултатите от действията по т. 2;
4. извличане или повторно използване по смисъла на чл. 93в.
(5) Използването по ал. 1 чрез извършване на действията по ал. 2 – 4 е допустимо само доколкото тези действия са необходими за целите на илюстрирането при обучение.
(6) Разпоредбите на този член се отнасят за следните образователни институции:
1. институции в системата на предучилищното и училищното образование;
2. институции, вписани в регистрите, поддържани по реда на Закона за професионалното образование и обучение;
3. висши училища, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.
(7) Разпоредбите на този член не се отнасят за нотни материали, музикални партитури, както и за произведения и други обекти на закрила, предназначени предимно за използване при обучение, ако ползвателят може да се снабди с необходимото разрешение след полагане на разумни усилия.
Свободно използване за опазване на културното наследство
Чл. 26и. (1) Без съгласието на носителя на правото и без заплащане на възнаграждение е допустимо използването на произведения и други обекти на закрила от или под контрола и отговорността на общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведения, музеи, архивни учреждения и институции, съхраняващи филмово или звукозаписно наследство съгласно Закона за националния архивен фонд.
(2) Използването по ал. 1 се извършва по цифров път или в цифрова форма, доколкото е необходимо за опазването и съхранението на обекти на закрила от постоянния архивен фонд или намиращи се постоянно в колекциите на съответната организация, ако не служи за търговски цели и се осъществява чрез следните действия:
1. възпроизвеждане на произведения или на части от тях;
2. възпроизвеждане, извличане или повторно използване по смисъла на чл. 93в на бази данни или на части от тях.
Прилагане по аналогия. Особени правила относно техническите средства за защита
Чл. 26к. (1) Разпоредбите на чл. 23 и на чл. 25а се прилагат съответно относно свободното ползване по този раздел.
(2) Когато ползвател по чл. 26ж е поискал от носителя на правото да му осигури достъп до обекта на закрила при условията и по реда на чл. 25а, ал. 2, носителят на правото е длъжен да осигури необходимия достъп в срок до 72 часа от постъпване на искането.
(3) Носителите на права използват технически средства за защита на мрежите и базите данни, които са пропорционални на рисковете за тяхната цялост и сигурност и не възпрепятстват упражняването на правата по чл. 26ж.
(4) Организациите за колективно управление на права и представителните организации на лицата по чл. 26ж, ал. 3 съгласуват помежду си най-добри практики по отношение на изпълнение на задълженията и прилагане на мерките по ал. 3 и по чл. 26ж, ал. 6.
Избягване на колизия
Чл. 26л. (1) Разпоредбите на чл. 26е – 26и не засягат прилагането на чл. 24 и не се ограничават от него.
(2) Всяка договореност, която възпрепятства или ограничава правото на свободно използване по чл. 26ж – 26и, е нищожна.“
§ 14. Член 34 се изменя така:
„Използване на произведение след изтичане на срока на времетраене
Чл. 34. След изтичане на срока на времетраене на авторското право произведенията може да бъдат използвани свободно, при условие че не се нарушават права по чл. 15, ал. 1, т. 4 и 5, които продължават безсрочно. Органът по чл. 33 следи за спазването на тези права и по изключение може да разреши промени в произведението.“
§ 15. В чл. 34а се правят следните изменения:
1. В заглавието думата „непубликувани“ се заменя с „неразгласени“.
2. В изречение първо думата „публикувано“ се заменя с „разгласено“.
§ 16. Заглавието на чл. 34б се изменя така: „Закрила на неразгласени произведения от неизвестни автори“.
§ 17. В чл. 36, ал. 1 думата „възнаграждение“ се заменя със „справедливо и съразмерно възнаграждение“ и се създава изречение второ: „Когато за създаването на произведението е договорено отделно възнаграждение за положен от автора труд, размерът му се посочва изрично.“
§ 18. В чл. 37 ал. 2 се отменя.
§ 19. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато първоначално договореното възнаграждение се окаже явно несъразмерно на приходите, получени от използването на произведението, авторът може да иска увеличение на възнаграждението или да претендира допълнително възнаграждение от страната, с която е сключен договорът за използване, или от нейни правоприемници. Ако не се постигне съгласие между страните, авторът може да започне процедура по медиация по чл. 94ю и 94я, както и да предяви иск по съдебен ред, независимо дали е провеждана процедура по медиация.“
2. Създават се ал. 3 – 7:
„(3) При преценка дали възнаграждението е несъразмерно ниско се вземат предвид всички последващи и съответни приходи от използването на произведението, включително продажбата на рекламни стоки, когато е приложимо, както и специфичните обстоятелства във всеки конкретен случай, включително приносът на автора, пазарните практики и особеностите на съответния сектор.
(4) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага по отношение на споразумения, сключени от организации за колективно управление на права и независими дружества за управление на права.
(5) Когато има действащо споразумение за браншово колективно договаряне, предвиждащо съпоставим механизъм за предявяване на претенции от страна на автора за подходящо, допълнително и справедливо възнаграждение, когато първоначално договореното възнаграждение се окаже несъразмерно ниско, това споразумение също се взема предвид при прилагането на разпоредбите на ал. 2 и 3.
(6) Всяка договореност, която възпрепятства или ограничава предвиденото в този член, е недействителна по отношение на авторите.
(7) Разпоредбите на този член не се отнасят до авторите на компютърни програми.“
§ 20. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „предаването“ се заменя с „предоставянето“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Авторът може да отмени изключителния характер на правото на използване, вместо да развали договора, съгласно предвиденото в ал. 1. В този случай договорът занапред продължава действието си като договор за неизключително право на използване, като запазва останалите си условия.“
3. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Когато произведението има повече от един автор, правото по ал. 1 или 2 се упражнява по реда на чл. 8, ал. 2.
(4) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за:
1. договори за произведения на архитектурата и за компютърни програми;
2. договори по чл. 41 и 42 и за договори, в които ползвателят действа като краен потребител;
3. случаи, в които правата не се упражняват главно поради обстоятелства, за които е разумно да се очаква, че ще бъдат отстранени от автора;
4. случаи, в които поради естеството на отстъпеното право то няма как да бъде отстъпено на нов ползвател.
(5) След изтичането на предвидения в ал. 1 срок, за да развали договора или да отмени изключителния характер на правото на използване, авторът е длъжен първо да уведоми ползвателя и да определи подходящ срок, в рамките на който ползвателят е длъжен да започне използването на произведението. Ако използването не е започнало в указания срок, авторът може да развали договора или да отмени изключителния характер на правото на използване.“
§ 21. В дял първи, глава седма в раздел І се създава чл. 39а:
„Прозрачност и отчетност
Чл. 39а. (1) Ползвател, на когото автор е отстъпил право да използва създадено от него произведение, е длъжен най-малко веднъж годишно, в срока на използването да предоставя на съответния автор актуална, разбираема, относима и изчерпателна информация за: всяко използване на произведението, включително за начините на използване, за всички реализирани приходи от използването, включително от имащата пряко отношение към използването на произведението продажба на рекламни стоки, както и за дължимото възнаграждение. Информацията може да се предоставя по електронен път, освен ако в договора с ползвателя не е уговорено друго.
(2) Когато ползвателят е отстъпил правото на използване на трето лице и в случай че първоначалният ползвател не разполага с цялата необходима информация по ал. 1, авторът има право да изиска от третото лице допълнителна информация, относима към периода на използването. Първоначалният ползвател е длъжен да предостави на автора информация за третото лице, включваща имена и данни за контакт.
(3) Всяко искане за допълнителна информация по ал. 2 до третото лице се отправя чрез първоначалния ползвател, освен ако той не оказва съдействие или по друга причина това е обективно невъзможно.
(4) Когато произтичащата от задължението по ал. 1 административна тежест е несъразмерна с оглед на получените приходи от използването на произведението, задължението се ограничава до видовете и нивото на информация, които може разумно да се очакват според случая.
(5) Задължението по ал. 1 не се прилага, когато приносът на автора е незначителен спрямо цялостното произведение, освен ако информацията е необходима на автора, за да упражни правата, предвидени в чл. 38, ал. 2. Приносът на автора е значителен, когато авторът е имал пряко въздействие върху цялостния успех на произведението или приносът му не е могъл да бъде заменен от този на друг автор, без да се засегне цялостният успех на произведението.
(6) Задължението по ал. 1 не се прилага по отношение на споразумения, сключени от организации за колективно управление на права и независими дружества за управление на права, за които е приложим чл. 94с1.
(7) Всяка договореност, която възпрепятства или ограничава предвиденото в този член, е недействителна по отношение на автора.
(8) Разпоредбите на този член не се отнасят до авторите на компютърни програми. За компютърните програми се прилагат разпоредбите на чл. 70 и 71.
(9) Лицата, получаващи информация по този член, носят отговорност за нейното обработване, използване и опазване в съответствие с предвидените в действащото право задължения за защита на личните данни и търговската тайна.“
§ 22. В чл. 41, ал. 3 се създава изречение трето: „В тези случаи се прилага чл. 38, ал. 3, 6 и 7.“
§ 23. В чл. 44 се създава изречение второ: „В този случай чл. 42 не се прилага.“
§ 24. В чл. 54, ал. 3 в изречение първо думите „излъчвано по безжичен път или предавано или препредавано по кабел“ се заменят с „излъчвано, предавано или препредавано“.
§ 25. В дял първи, глава седма, раздел ІІ се създава чл. 54а:
„Договор с автор на превод
Чл. 54a. Разпоредбите на този раздел се прилагат съответно и за договор с автор на превод на литературно произведение.“
§ 26. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Договори за използване чрез електронни съобщителни мрежи“.
2. В изречение първо думите „за излъчване по безжичен път или за предаване и препредаване по кабел“ се заменят със „за излъчване, предаване или препредаване“.
§ 27. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Договори за публично изпълнение, за излъчване, за предаване, за препредаване и за предлагане на електронен достъп“.
2. В ал. 1 изречение първо се изменя така: „Авторът на музикално, литературно или аудио-визуално произведение, което е разгласено, дава предварително и писмено съгласие за публично изпълнение на живо или чрез запис, за излъчване, за предаване, за препредаване и за предлагане на електронен достъп до произведение или до част от него.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При публично изпълнение на произведения по време на концерти ползвателят в тридневен срок преди изпълнението предоставя на лицата, от които е получил съгласието по ал. 1, предварителен списък с произведенията, които ще се изпълняват по време на концерта, и техните автори, а след публичното изпълнение – точен отчет с изпълнените произведения и техните автори, както и точен отчет за прихода от концерта.“
§ 28. В дял първи, глава седма заглавието на раздел IV се изменя така: „Договор за публикация в пресата или в друго периодично издание“.
§ 29. Член 59 се изменя така:
„Право на използване на поръчано произведение
Чл. 59. (1) Авторът на поръчано произведение няма право без съгласие на издателя да предлага същото произведение или части от него за публикуване или възпроизвеждане, както и за излъчване, предаване или предлагане на електронен достъп преди разгласяването му от издателя.
(2) Ако не е уговорено друго, ограниченията по ал. 1 не се прилагат, когато са изтекли петнадесет дни – за вестниците и новинарските сайтове в интернет, и три месеца – за списанията, от датата на предоставянето на ръкописа и издателят не го е разгласил или не е уведомил в тези срокове автора, че ще разгласи произведението, с посочване на датата, на която ще бъде разгласено.“
§ 30. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „вече публикувано в периодично издание произведение след датата на публикацията“ се заменят с „вече разгласено произведение след датата на разгласяване“.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Авторът на произведение на научната литература, създадено по повод изследване, финансирано изцяло или частично с публични средства, запазва правото да разгласи това произведение или части от него в образователни или научни хранилища с нетърговска цел след приемането му за публикуване от издател, като се задължава при това да упомене издателя.
(3) Всяка договореност, която възпрепятства или ограничава предвиденото в ал. 2, е нищожна.
(4) Издател не може да налага ограничения за публикуване на произведение на научната литература единствено с основанието, че вече е било публикувано в образователно или научно хранилище с нетърговска цел.“
§ 31. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. В заглавието думата „публикуване“ се заменя с „публикация“.
2. Думите „Издателите на периодичните издания“ се заменят с „Издателите на преса и други периодични издания“ и думата „публикуване“ се заменя с „публикация“.
§ 32. В чл. 63 ал. 1 се изменя така:
„(1) Авторите по чл. 62 сключват с продуцента писмени договори, с които, ако не е уговорено друго или този закон не предвижда друго, се смята, че му отстъпват както за страната, така и за чужбина изключителното право за размножаване на произведението, публичното му изпълнение, излъчването, предаването и препредаването му, възпроизвеждането му върху видеоносители и тяхното разпространение, предлагането на електронен достъп до него или до част от него, както и правото да разрешава превода, дублирането и субтитрирането на текста.“
§ 33. В чл. 64 думите „правото да излъчва произведението по безжичен път или да го предава и препредава чрез електронна съобщителна мрежа и осигуряване на достъп по електронен път“ се заменят с „правото да излъчва, предава и препредава произведението и да предлага електронен достъп до него“.
§ 34. В чл. 65 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „справедливо възнаграждение“ се заменят със „справедливо и съразмерно възнаграждение“.
2. В ал. 3 думата „прожектира“ се заменя с „изпълнява“.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Когато използването се изразява в препредаване на произведението, се прилагат разпоредбите на чл. 21, ал. 3 – 6.“
§ 35. Член 66 се отменя.
§ 36. В чл. 71г, ал. 6 думите „Службата за хармонизация във вътрешния пазар“ се заменят със „Службата на Европейския съюз за интелектуалната собственост“.
§ 37. В дял първи, глава седма се създава раздел IX с чл. 71и – 71о:
„Раздел IX
Особени правила при използването на произведения и други обекти на закрила извън търговско обращение
Предмет
Чл. 71и. (1) Произведение или друг обект на закрила е извън търговско обращение (обект извън търговско обращение), когато след полагане на разумни усилия добросъвестно може да се предположи, че произведението или обектът в своята цялост не се предлага на публиката чрез обичайните за него търговски канали на същия език и в първоначалната му форма.
(2) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър след консултации с правоносителите, регистрираните организации за колективно управление на права и лицата по чл. 26ж, ал. 3, т. 3 и 4 определя със заповед допълнителни критерии за преценка за наличието на обект извън търговско обращение за отделни видове обекти на закрила. Заповедта по изречение първо се публикува на интернет страницата на Министерството на културата на български и на английски език.
(3) Организация, вписана в регистъра по чл. 94г, ал. 2, т. 1, която представлява значителен брой носители на права въз основа на членство или на споразумения за взаимно представителство, се счита за представителна организация за колективно управление на права на територията на Република България за целите на този раздел. Представителността се отнася за управлението на вписаните в регистъра категории права, видове права, произведения и други обекти на закрила. Искането за регистрация като представителна организация за колективно управление на права се заявява и разглежда по реда на чл. 94б – 94д, които се прилагат съответно.
(4) Когато в регистъра по чл. 94г, ал. 2, т. 1 е вписана повече от една представителна организация за управление на определена категория права, вид права и обекти на закрила, ползвателят се освобождава от отговорност при условията на чл. 94р1, ал. 5, а представителните организации уреждат помежду си отношенията по повод на разрешеното използване в съответствие с чл. 94в във връзка с чл. 94м1 – чл. 94о.
Отстъпване на права за използване на обекти извън търговско обращение
Чл. 71к. (1) Представителните организации за колективно управление на права по чл. 71и, ал. 3 отстъпват с договор на лица по чл. 26ж, ал. 3, т. 3 и 4, установени в Република България, неизключителни права за използване на територията на Европейския съюз с нетърговска цел на обекти извън търговско обращение от постоянния архивен фонд или постоянната колекция на тези лица. Член 94р1 се прилага съответно.
(2) С договорите по ал. 1 се отстъпват права за използване чрез възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване, препредаване или предлагане на електронен достъп.
(3) Носителят на права може да оттегли занапред отстъпените при условията на ал. 1 неизключителни права по всяко време с писмено предизвестие от 6 месеца.
(4) Разпоредбите на този член не ограничават упражняването на правото на свободно използване на произведения, други обекти на закрила или части от тях в съответствие с предвиденото в този закон.
Използване на обекти извън търговско обращение
Чл. 71л. (1) Лицата по чл. 26ж, ал. 3, т. 3 и 4 може при посочване на правоносителя, освен когато това е невъзможно, да предлагат чрез уебсайтове с нетърговска цел електронен достъп до обекти извън търговско обрaщение от постоянните им архиви и колекции, за управлението на които не е регистрирана представителна организация за колективно управление на права.
(2) При упражняване на правото по ал. 1 оправомощените лица може да извършват и действията по чл. 18, ал. 2, т. 1, 3, 5, 6 и 7, чл. 70, чл. 71, чл. 90д, чл. 93в, ал. 1 и чл. 93е, ал. 1 според естеството на обекта на закрила и доколкото е необходимо за неговите цели.
(3) Носителят на правото може да изключи занапред прилагането на ал. 1 по отношение на съответния обект на закрила по всяко време с писмено предизвестие от 6 месеца.
(4) Използването на обекти извън търговско обращение при условията на ал. 1 и 2 се приема за извършено на територията на Република България, когато упражняващото правото лице е установено в Република България.
(5) Разпоредбите на този член не ограничават упражняването на правото на свободно използване на произведения, други обекти на закрила или части от тях в съответствие с предвиденото в този закон.
Проучване
Чл. 71м. (1) Лицата по чл. 26ж, ал. 3, т. 3 и 4 извършват проучване в съответствие с чл. 71и, ал. 1 дали произведенията или другите обекти на закрила, за които възнамеряват да получат разрешение за ползване при условията на чл. 71к, съответно до които възнамеряват да предлагат електронен достъп при условията на чл. 71л, са извън търговско обращение.
(2) Лицата по чл. 26ж, ал. 3, т. 3 и 4 поддържат документация за проведеното проучване и за резултатите от него.
(3) В хода на проучването по ал. 1 лицата по чл. 26ж, ал. 3, т. 3 и 4 може да провеждат консултации с министъра на културата и с регистрираните организации за колективно управление на права за съответните категории права, видове права, произведения и други обекти на закрила.
Оповестяване на информация за обектите извън търговско обращение
Чл. 71н. (1) Организациите за колективно управление на права, съответно лицата по чл. 26ж, ал. 3, т. 3 и 4, изпращат на министъра на културата най-малко 6 месеца предварително следната информация за обектите извън търговско обращение, за които възнамеряват да отстъпят права при условията на чл. 71к, съответно до които възнамеряват да предлагат електронен достъп при условията на чл. 71л, а именно:
1. данни за идентификацията на обектите извън търговско обращение;
2. информация за възможностите за носителите на права, предвидени в чл. 71к, ал. 4 и чл. 71л, ал. 3;
3. когато е приложимо – наличната информация за страните по договора за отстъпване на права, териториалния му обхват и разрешените форми на използване.
(2) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър след получаване на информацията по ал. 1 я препраща на Службата на Европейския съюз за интелектуалната собственост в съответствие с Регламент (ЕС) № 386/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2012 г. за възлагане на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) на задачи, свързани с гарантирането на спазването на правата на интелектуална собственост, включително обединяването на представители на публичния и частния сектор в Европейска обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост (ОВ, L 129/1 от 16 май 2012 г.).
(3) До доказване на противното се предполага, че е извън търговско обращение обект на закрила, за който е била оповестена предвидената информация по реда на ал. 1 и 2 и носителят на правото не е изразил несъгласие с това в шестмесечен срок от оповестяването.
(4) Организация за колективно управление, която отстъпва права при условията на чл. 71к, оповестява на интернет страницата си информацията по ал. 1 на български и на английски език. Такова задължение имат и лицата по чл. 26ж, ал. 3, т. 3 и 4 по отношение на обектите на закрила, до които тези лица възнамеряват да предлагат електронен достъп при условията на чл. 71л.
Обекти извън търговско обращение, свързани с трета държава
Чл. 71о. (1) Разпоредбите на чл. 71к и 71л не се отнасят за групи от произведения и други обекти извън търговско обращение, за които по време на проучването по чл. 71м, ал. 1 се установи, че са свързани с трета държава така, както е определено в ал. 2, освен ако организацията за колективно управление е представителна за носителите на права от тази трета държава.
(2) Правилото на ал. 1 се прилага по отношение на следните обекти извън търговско обращение:
1. произведения и други обекти на закрила, които са били публикувани за първи път в трета държава или ако не са били публикувани, са били излъчени за първи път в трета държава, с изключение на филми и други аудио-визуални произведения;
2. филми и други аудио-визуални произведения, когато седалището или обичайното място за пребиваване на продуцента им се намира в трета държава;
3. произведения и други обекти на закрила на граждани на трета държава, когато, след полагането на разумни усилия, не може да се установи държавата по т. 1 или 2.“
§ 38. В чл. 72 се създава т. 5:
„5. издателите на публикации в пресата – върху своите публикации в пресата.“
§ 39. В чл. 72б думите „или в хода на показване на програмата“ се заменят с „в хода на показване на програмата или върху съответния хартиен носител, или в новинарския сайт в интернет“.
§ 40. В чл. 73 думите „други аудио-визуални произведения и на радио- и телевизионните организации“ се заменят с „други аудио-визуални произведения, на радио- и телевизионните организации и на издателите на публикации в пресата“.
§ 41. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „излъчването на неговото изпълнение по безжичен път, предаването и препредаването му по кабел“ се заменят с „излъчването на неговото изпълнение, предаването и препредаването му, предлагането на електронен достъп до него“;
б) в т. 2 думите „излъчването по безжичен път и предаването и препредаването по кабел“ се заменят с „излъчването, предаването и препредаването“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. предлагането на електронен достъп до неговото записано изпълнение или част от него;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Правата по ал. 1 се отстъпват от артиста-изпълнител срещу справедливо и съразмерно възнаграждение с отделен писмен договор. Възнаграждението може да се уговори като част от приходите, като еднократна сума или по друг начин.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Когато първоначално договореното възнаграждение се окаже явно несъразмерно на приходите, получени от използването на изпълнението, артистът-изпълнител може да иска увеличение на възнаграждението или да претендира допълнително възнаграждение от страната, с която е сключен договорът за използване, или от нейни правоприемници. Ако не се постигне съгласие между страните, артистът-изпълнител може да започне процедура по медиация по чл. 94ю и 94я, както и да предяви иск по съдебен ред, независимо дали е провеждана процедура по медиация.“
4. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) При преценка дали възнаграждението е несъразмерно ниско се вземат предвид всички последващи и съответни приходи от използването на изпълнението, включително продажбата на рекламни стоки, когато е приложимо, както и специфичните обстоятелства във всеки конкретен случай, включително приносът на артиста-изпълнител, пазарните практики и особеностите на съответния сектор и действителното използване на изпълнението.
(6) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага по отношение на споразумения, сключени от организации за колективно управление на права и независими дружества за управление на права.
(7) Всяка договореност, която възпрепятства или ограничава предвиденото в ал. 4, е недействителна по отношение на артиста-изпълнител.“
§ 42. В чл. 77 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Размерът на възнагражденията на артистите-изпълнители и на продуцентите на звукозаписи за излъчване, предаване и препредаване или за публично изпълнение чрез апарати за озвучаване или по друг начин на техни изпълнения и звукозаписи, които са били вече разгласени, в това число когато тези изпълнения и звукозаписи са включени в записи на други произведения, се определя по реда на § 5 от допълнителните разпоредби, като половината от сумата се предоставя на артистите-изпълнители, а другата половина – на продуцентите на звукозаписи.“
2. В ал. 3, изречение първо думите „не предлага по безжичен път или по кабел достъп на неограничен брой лица до звукозаписа по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях“ се заменят с „не предлага електронен достъп до звукозаписа“.
§ 43. В чл. 77а, ал. 4 думите „предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до записа или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях“ се заменят с „предлагането на електронен достъп до записа или до част от него“.
§ 44. В чл. 78 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „прожектиране“ се заменя с „изпълнение“, а думите „за излъчването му по безжичен път, предаването и препредаването му по кабел“ се заменят със „за излъчването, предаването и препредаването му, за предлагането на електронен достъп до него“.
2. Алинея 6 се отменя.
§ 45. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър води и поддържа публичен регистър на наименованията на артистични групи. Регистърът се публикува на интернет страницата на Министерството на културата. Условията и редът за регистрацията се определят от Министерския съвет. За подаване на искане за регистрация се събират такси в размери, определени с тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата, одобрена от Министерския съвет.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър:
1. отказва регистрация на наименование на артистична група, когато наименованието:
а) повтаря наименование, което вече е регистрирано за същата артистично-изпълнителска дейност;
б) повтаря наименование на световноизвестна група със същата артистично-изпълнителска дейност;
в) противоречи на обществения ред или на добрите нрави;
2. заличава регистрираното наименование на артистична група:
а) по искане на участниците в артистичната група или на упълномощено от тях лице;
б) когато с влязло в сила съдебно решение е уважено искането по ал. 6;
в) когато наименованието противоречи на обществения ред или на добрите нрави;
г) след изтичане на 10 години от прекратяването на дейността на артистичната група.“
3. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.
4. Създава се ал. 8:
„(8) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги, и органите на съдебната власт, пред които трябва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1, или на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 1, не може да изискват от гражданите и организациите представяне на доказателства, че информацията е вписана в публичния регистър по ал. 1.“
§ 46. Създава се чл. 83а:
„Прозрачност и отчетност
Чл. 83а. (1) Ползвател, на когото артист-изпълнител е отстъпил право да използва негово записано изпълнение, е длъжен най-малко веднъж годишно, в срока на използването, да предоставя на съответния артист-изпълнител актуална, разбираема, относима и изчерпателна информация за всяко използване на неговото изпълнение, включително за начините на използване, всички реализирани приходи от използването, включително от продажбата на рекламни стоки и дължимото възнаграждение, имащи пряко отношение към използването. Информацията може да се предоставя по електронен път, освен ако в договора с ползвателя не е уговорено друго.
(2) Когато ползвателят е отстъпил право на използване на трето лице и в случай че първоначалният ползвател не разполага с цялата необходима информация по ал. 1, артистът-изпълнител има право да изиска от третото лице допълнителна информация, относима към периода на използването. Първоначалният ползвател е длъжен да предостави на артиста-изпълнител информация за третото лице, включваща имена и данни за контакт.
(3) Всяко искане за допълнителна информация по ал. 2 до третото лице се отправя чрез първоначалния ползвател, освен ако той не оказва съдействие или по друга причина това е обективно невъзможно.
(4) Когато произтичащата от задължението по ал. 1 административна тежест е несъразмерна с оглед на получените от използването на изпълнението приходи, задължението се ограничава до видовете и нивото на информация, които може разумно да се очакват според случая.
(5) Задължението по ал. 1 не се прилага, когато приносът на артиста-изпълнител е незначителен спрямо цялостното изпълнение, освен ако информацията е необходима на артиста-изпълнител, за да упражни правата, предвидени в чл. 76, ал. 5. Приносът на артиста-изпълнител е значителен, когато изпълнителят е имал пряко въздействие върху цялостния успех на обекта по чл. 72 или приносът му не е могъл да бъде заменен от този на друг изпълнител, без да се засегне цялостният успех на този обект.
(6) Задължението по ал. 1 не се прилага по отношение на споразумения, сключени от организации за колективно управление на права и независими дружества за управление на права, за които е приложим чл. 94с1.
(7) Всяка договореност, която възпрепятства или ограничава предвиденото в този член, е недействителна по отношение на артиста-изпълнител.
(8) Лицата, получаващи информация по този член, носят отговорност за нейното обработване, използване и опазване в съответствие с предвидените в действащото право задължения за защита на личните данни и търговската тайна.“
§ 47. Член 84 се изменя така:
„Прилагане по аналогия
Чл. 84. Разпоредбите на чл. 18, ал. 3, чл. 18а, чл. 19, чл. 21, чл. 21а, чл. 22, чл. 22а, чл. 22б, чл. 23, чл. 24, чл. 25, ал. 1, т. 2, чл. 25а, чл. 26, чл. 26е, 26ж, 26з, 26и, 26к и 26л – по отношение на произведенията, чл. 32, чл. 33, чл. 34, чл. 36, чл. 37, чл. 39, чл. 42, чл. 58, ал. 1 и чл. 71и – чл. 71о се прилагат съответно и относно правата на артистите-изпълнители.“
§ 48. В чл. 86, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „излъчването по безжичен път и предаването и препредаването на записа по кабел“ се заменят с „излъчването, предаването и препредаването на записа“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. предлагането на електронен достъп до записа или част от него;“.
§ 49. В чл. 88 думите „излъчване по безжичен път, предаване и препредаване по кабел“ се заменят с „излъчване, предаване и препредаване“.
§ 50. Член 90 се изменя така:
„Прилагане по аналогия
Чл. 90. Разпоредбите на чл. 8, чл. 18, ал. 3, чл. 18а, чл. 19, чл. 21, чл. 21а, чл. 22, чл. 22а, чл. 22б, чл. 23, чл. 24, чл. 25, ал. 1, т. 2, чл. 25а, чл. 26, чл. 26е, чл. 26ж, чл. 26з, чл. 26и, чл. 26к и чл. 26л – по отношение на произведенията, чл. 32, чл. 33, чл. 34, чл. 36 и чл. 71и – 71о се прилагат съответно и относно продуцентите на звукозаписи.“
§ 51. В чл. 90а, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се отменя.
2. В т. 3 думите „по безжичен път“ се заличават.
3. В т. 4 думите „по кабел“ се заличават.
4. Точка 8 се изменя така:
„8. предлагането на електронен достъп до филма или част от него.“
§ 52. Член 90в се изменя така:
„Прилагане по аналогия
Чл. 90в. Разпоредбите на чл. 8, чл. 18, ал. 3, чл. 18а, чл. 19, чл. 21, чл. 21а, чл. 22, чл. 22а, чл. 22б, чл. 23, чл. 24, чл. 25, ал. 1, т. 2, чл. 25а, чл. 26, чл. 26е, чл. 26ж, чл. 26з, чл. 26и, чл. 26к и чл. 26л – по отношение на произведенията, чл. 32, чл. 33, чл. 34, чл. 36, чл. 71и – 71о се прилагат съответно и за филмовите продуценти.“
§ 53. В дял втори се създава глава десета „б“ с чл. 90г – 90з:
„Глава десета „б“
ПРАВА НА ИЗДАТЕЛИ НА ПУБЛИКАЦИИ В ПРЕСАТА
Носител на правото
Чл. 90г. Издател на публикации в пресата е доставчик на услуги, който помества като част от икономическата си дейност, по своя инициатива и под своя редакционна отговорност и контрол публикации в пресата. По смисъла на предходното изречение издатели на публикации в пресата са издателите на периодични издания, на новини, новинарски агенции и други, когато те публикуват публикации в пресата.
Съдържание на правото
Чл. 90д. (1) Издателят на публикации в пресата има изключителното право да отстъпва на доставчиците на услуги на информационното общество срещу възнаграждение:
1. възпроизвеждането в онлайн среда на публикациите си или части от тях;
2. предлагането на електронен достъп до публикациите си или до части от тях.
(2) Алинея 1 не се прилага за:
1. действия по:
а) използване на публикации в пресата от физическо лице за лични или нетърговски цели;
б) възпроизвеждане на фактите, включени в публикации в пресата;
в) използване на отделни думи или много кратки откъси от публикация в пресата;
г) създаване на препратки (хипервръзки);
2. обекти на закрила, публикувани в периодични издания с научни или академични цели;
3. блогове и други сайтове, които предоставят информация като част от дейност, която не се извършва по инициатива или под редакционна отговорност и контрол на доставчик на услуги.
(3) Авторите и другите носители на права, чиито произведения и други обекти са включени в публикация в пресата, запазват правата си и извън предвиденото в чл. 59 може да използват своите произведения и други обекти отделно от тази публикация, освен ако писмено не е било уговорено друго.
(4) Когато произведение или друг обект са включени от издателя в публикация в пресата въз основа на неизключително право за използване, предвидените в ал. 1 права не може да се упражняват, за да се забрани използването от други ползватели, получили разрешение.
(5) Независимо от срока по чл. 90ж, правата по ал. 1 не може да се упражняват с цел забрана на използването на произведения и други обекти на закрила, за които срокът на закрила е изтекъл.
Право на участие
Чл. 90е. Ако писмено не е уговорено друго, приходите от възнаграждението, получено от издателя на публикация в пресата за използването на публикацията в пресата от доставчиците на услуги на информационното общество, се разпределят по следния начин:
1. 20 на сто – за авторите на произведения, включени в публикацията в пресата;
2. 80 на сто – за издателя на публикацията в пресата.
Времетраене
Чл. 90ж. Правата на издателя на публикации в пресата по чл. 72, т. 5 продължават две години след публикуването на публикацията в пресата. Срокът започва да тече от първи януари на годината след датата, на която е публикувана публикацията в пресата.
Прилагане по аналогия
Чл. 90з. Разпоредбите на чл. 4, т. 5, чл. 24, чл. 25, чл. 25а, чл. 26, чл. 26е, чл. 26ж, чл. 26з, чл. 26и, чл. 26к и чл. 26л – по отношение на произведенията, чл. 32, чл. 33, чл. 34, чл. 36 и чл. 71и – 71о се прилагат съответно и за издателите на публикации в пресата.“
§ 54. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Радио- и телевизионната организация, която е осъществила първоначалното излъчване или предаване на собствена програма, включително чрез пряко въвеждане, има изключително право да разрешава срещу заплащане:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. преизлъчването или препредаването на програмата, както и доставянето й на публиката от разпространителя на сигнали при нейното излъчване или предаване чрез пряко въвеждане;“
в) точка 3 се изменя така:
„3. предлагането на електронен достъп до запис от програмата или до част от нея или до съдържанието на своя спомагателна онлайн услуга;“
г) в т. 4 след думите „публичното изпълнение на програмата“ се добавя „или на своя спомагателна онлайн услуга“.
2. В ал. 2 думите „преизлъчва или“ се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато радио- и телевизионната организация по ал. 1 или упълномощеното от нея лице ограничи кръга от лица, приемащи нейната програма или спомагателна онлайн услуга, като кодира сигнала, който я съдържа, съгласието се счита за дадено само при условие че декодиращото средство се осигурява от излъчващата или предаващата организация или с нейно съгласие.“
4. Алинея 5 се отменя.
§ 55. Член 93 се изменя така:
„Прилагане по аналогия
Чл. 93. Разпоредбите на чл. 8, чл. 18, ал. 3, чл. 18а, чл. 19, чл. 21, ал. 7, чл. 22, чл. 22б, чл. 23, чл. 24, чл. 25а, чл. 26е, чл. 26ж, чл. 26з, чл. 26и, чл. 26к и чл. 26л – по отношение на произведенията, чл. 36 и чл. 71и – 71о се прилагат съответно и за радио- и телевизионните организации.“
§ 56. В чл. 94 ал. 3 се изменя така:
„(3) Не се смята за колективно управление на права дейността на продуцентите на филми или други аудио-визуални произведения, на продуцентите на звукозаписи, на радио- и телевизионните организации, на доставчиците на онлайн услуги за споделяне на съдържание и на издателите, в т.ч. издателите на книги, на музикални произведения, на публикации в пресата и на периодични издания, както и на лицата, действащи като агенти или посредници, когато представляват автори или артисти-изпълнители в отношенията им с организации за колективно управление на права.“
§ 57. В чл. 94б1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 2а:
„2а. заявителят отговаря на изискването по чл. 71и, ал. 2, ако заявлението е и за регистрация като представителна организация за колективно управление на права по смисъла на глава седма, раздел IX;“.
2. В ал. 3 думите „както и налице ли са условията по чл. 94в, ал. 3“ се заменят с „както и дали искането е по чл. 71и, ал. 2, чл. 94в, ал. 3“.
3. В ал. 4, т. 10 след думите „глава единадесета „и“ се поставя запетая и се добавя „съответно – на условията по чл. 71и, ал. 2, когато е заявена и регистрация като представителна организация за колективно управление на права по смисъла на глава седма, раздел IX“.
§ 58. В чл. 94в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 изречение първо се изменя така: „Когато заявлението е за регистрация за колективно управление на права за излъчване, предаване или препредаване, публично изпълнение или предлагане на електронен достъп до произведение или друг обект на закрила, или до части от него или само за някое от тези права и за това вече има регистрирана организация за колективно управление на права, заявителят – организация за колективно управление на права или независимо дружество за управление на права, получава регистрация след представяне на споразумение за представителство с вече регистрираната организация.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Заявленията за регистрация за колективно управление на права по глава единадесета „и“ и по чл. 71и, ал. 2 се разглеждат по реда на чл. 94б – 94д, които се прилагат съответно.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
6. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.
7. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея се създава т. 7:
„7. информацията дали организацията за колективно управление на права е представителна по смисъла на глава седма, раздел IX, категориите права, видовете права, произведения или други обекти на закрила, за които е налице представителност.“
8. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
§ 59. В чл. 94г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) създава се т. 7а:
„7а. обстоятелството дали организацията за колективно управление на права е представителна по смисъла на глава седма, раздел IX, както и категориите права, видовете права, произведения или други обекти на закрила, за които е налице представителност;“
б) точка 8 се изменя така:
„8. промените в обстоятелствата по т. 2 – 7а;“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги, и органите на съдебната власт, пред които трябва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1, или на които са необходими данни, налични в публичния регистър по ал. 1, не може да изискват от гражданите и организациите представяне на доказателства, че информацията е вписана в публичния регистър по ал. 1.“
§ 60. В чл. 94п се създава ал. 4:
„(4) При уреждане на отношенията с ползвателите при условията на чл. 71к представителната организация за колективно управление на права отчита нетърговския характер на ползването, както и предвидените разходи за цифровизация и разпространение на съответните колекции или архиви. Тези обстоятелства се вземат предвид и при утвърждаване на тарифата по чл. 94р за ползването на произведения или други обекти на закрила извън търговско обращение.“
§ 61. В чл. 94р, ал. 5, изречение второ думите „чл. 94ш“ се заменят с „чл. 94я“.
§ 62. В чл. 94р1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „чл. 94в, ал. 9“ се заменят с „чл. 94в, ал. 10“.
2. В ал. 3 изречение първо се изменя така: „Когато законът предвижда разрешението за използване да се предоставя само чрез организация за колективно управление на права или възнаграждението да се събира само от такава организация, както и в случаите по чл. 71и, ал. 2, всяка организация, регистрирана за управлението на съответните права, съответно представителната организация по чл. 71и, ал. 2, действа и от името на носители на права, които не са нейни членове или не се представляват от нея по договор за взаимно представителство или по споразумение за представителство.“
3. В ал. 5 изречение първо се изменя така: „В случаите, които се отнасят до управлението на права за публично изпълнение на живо или чрез запис, за излъчване, предаване или препредаване или за предлагане на електронен достъп до произведения или до други обекти на закрила, или до части от тях, или само на някое от тези права, както и в случаите по чл. 71и, ал. 2, сключването на договор с първата регистрирана организация, която управлява тези права, съответно с първата регистрирана като представителна организация по чл. 71и, ал. 2, и заплащането на уговореното по този договор възнаграждение освобождават от отговорност ползвателя както по отношение на членовете на тази организация, така и по отношение на всички останали местни и чуждестранни носители на права за същите категории права, видове права, произведения и други обекти на закрила, освен по отношение на тези носители на права, които изрично и писмено са изразили пред тази организация несъгласие с това.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Носителите на права може да предявят правата си по ал. 3 и 4 в срок до 5 години от датата на използване на произведенията им.“
§ 63. В чл. 94у, ал. 1, т. 13 думите „решаване на спорове по чл. 94ч1, чл. 94ч2 и чл. 94ш1“ се заменят с „решаване на спорове по чл. 94ч1, чл. 94ш1, чл. 94ю и чл. 94я“.
§ 64. В чл. 94ф се създава ал. 4:
„(4) Искането за регистрация за многотериториално разрешаване на използването в интернет на музикални произведения се заявява и разглежда по реда на чл. 94б – 94д, които се прилагат съответно.“
§ 65. Член 94ч2 се отменя.
§ 66. Член 94ш се отменя.
§ 67. В чл. 94ш1 думите „процедура по медиация по чл. 94ч2“ се заменят с „процедура по медиация по чл. 94ю“.
§ 68. В чл. 94щ се създава ал. 11:
„(11) Когато в хода на упражнявания контрол по реда на тази глава бъде установено, че организацията за управление на права вече не отговаря на изискванията за представителност по чл. 71и, ал. 2, това обстоятелство се отбелязва в регистъра по чл. 94г, ал. 2, т. 1 въз основа на писмена заповед на министъра на културата или на оправомощен от него заместник-министър. Заповедта по предходното изречение подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 69. В дял трети, глава дванадесета се създават чл. 94ю, 94ю1 и 94я:
„Медиация
Чл. 94ю. (1) Чрез медиация може да се решават спорове по глава единадесета „и“, свързани с организация за колективно управление на права, установена на територията на Република България, която разрешава или предлага за разрешаване многотериториално използване в интернет на музикални произведения по прилагането на:
1. чл. 94о1, чл. 94ф2, чл. 94х и чл. 94х1 – с действителен или потенциален доставчик на услуги;
2. чл. 94ф2 – 94ц1 – с един или повече носители на права;
3. чл. 94ф2 – 94ц1 – с друга организация за колективно управление на права.
(2) Чрез медиация може да се решават и други спорове за прилагането на закона, извън тези по ал. 1, между организации за колективно управление на права и:
1. нейни членове;
2. носители на права;
3. представителни организации на ползватели;
4. ползватели.
(3) Чрез медиация може да се решават и спорове между излъчващата или предаващата организация и препредаваща организация за прилагането на чл. 21.
(4) Чрез медиация може да се решават и спорове между доставчик на онлайн услуга за споделяне на съдържание, потребител на онлайн услуга за споделяне на съдържание и носители на права за прилагането на чл. 22б.
(5) Чрез медиация може да се решават и спорове по чл. 38, ал. 2, чл. 39а, чл. 76, ал. 4 и чл. 83а между ползватели или техни представителни организации, от една страна, и автори, артисти-изпълнители или техни представителни организации, от друга страна. Представителните организации на авторите или артистите-изпълнители могат да започнат процедура по медиация по конкретно искане на един или повече автори или артисти-изпълнители.
(6) Всяка договореност, която възпрепятства или ограничава предвиденото в ал. 5, е нищожна.
Особен случай на съдействие чрез медиация
Чл. 94ю1. (1) Доставчик на медийни услуги, от една страна, или носител на права или организация за колективно управление на права, от друга страна, може да потърсят съдействието на медиатор, когато желаят сключване на споразумение, във връзка с разрешение за предлагане на електронен достъп до аудио-визуално произведение или част от него при предоставянето на медийни услуги по заявка.
(2) Медиаторът подпомага страните при преговорите и им помага да постигнат споразумение, включително като им представя предложения.
(3) Когато преговорите включват страни от различни държави членки, тези страни трябва да се споразумеят предварително коя да бъде компетентната държава членка.
Процедура по медиация
Чл. 94я. (1) Медиатор по чл. 94ю може да бъде само лице, което отговаря на условията по Закона за медиацията, вписано е в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието, притежава специални знания в областта на авторското право и сродните му права и е вписано в Специалния списък на медиаторите към министъра на културата. Преди вписването министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър изисква становище от регистрираните организации за колективно управление на права и от регистрираните организации на: излъчващите и предаващите организации, доставчиците на онлайн услуги за споделяне на съдържание, доставчиците на други медийни услуги, ползвателите, авторите и артистите-изпълнители. Становището се предоставя в 14-дневен срок от получаването на искането. Липсата на становище не спира процедурата по вписването.
(2) Процедурата по медиация се провежда по реда на Закона за медиацията.
(3) Започването на процедура по медиация не отменя задължението на ползвателя да заплати възнаграждение за отстъпените права за използваните произведения и други обекти на закрила съгласно последния договор, сключен с организацията за колективно управление на права, или ако няма такъв – съгласно действащата тарифа на организацията.
(4) Провеждането на процедурата по медиация не е пречка всяка от страните да отнесе спора до съда.“
§ 70. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 3 и 4 се отменят;
б) точка 6 се изменя така:
„6. излъчва, предава, участва в предаване чрез пряко въвеждане, препредава или доставя до публиката произведения, изпълнения, звукозаписи, радиопрограми, телевизионни програми, записи на филми или на други аудио-визуални произведения;“
в) в т. 7 думата „издадени“ се заменя с „разгласени“;
г) точки 8, 10 и 11 се отменят;
д) точка 13 се изменя така:
„13. предлага електронен достъп до произведения, изпълнения, звукозаписи, записи на филми, записи на аудио-визуални произведения, записи на радио- или телевизионни програми или части от тях, до радио- или телевизионни програми или части от тях или до съдържанието на спомагателни онлайн услуги;“
е) текстът след т. 16 се изменя така:
„се наказва с глоба в размер от хиляда до десет хиляди лева, а на едноличен търговец и юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от две хиляди до двадесет хиляди лева, ако деянието не подлежи на по-тежко наказание; предметът на нарушението, независимо чия собственост е, може да се отнеме в полза на държавата; отнетите вещи се предават за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При повторно или системно нарушение по ал. 1 в едногодишен срок от налагане на предишното наказание, глобата или имуществената санкция е от три хиляди до тридесет хиляди лева. Предметът на нарушението, независимо чия собственост е, може да се отнеме в полза на държавата. Отнетите вещи се предават за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи.“
3. В ал. 3 думите „системни нарушения“ се заменят със „системно нарушение“.
4. В ал. 5 думите „се налагат санкциите“ се заменят със „се налага глобата или имуществената санкция“.
5. В ал. 6 думите „се налагат санкциите“ се заменят със „се налага глобата“.
6. В ал. 7 думите „Санкциите по ал. 1 или ал. 2 се налагат“ се заменят с „Глобата или имуществената санкция по ал. 1 или 2 се налага“.
7. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Глобата по ал. 1 или 2 се налага и на лице, което, без да има право на това и като знае или има основание да предполага, че това действие ще причини, позволи, улесни или укрие нарушение на закриляно от този закон право:
1. премахне или измени представена в електронна форма информация за режима на правата върху обект на авторско или сродно на него право;
2. разпространява, включително като внася с цел разпространение, публично изпълнява, излъчва, предава, препредава или предлага електронен достъп до обект на авторско или сродно на него право, знаейки, че представена в електронна форма информация за режима на правата върху този обект е била премахната или изменена без право на това.“
8. В ал. 10, 11, 12 и 13 думата „Санкцията“ се заменя с „Глобата или имуществената санкция“.
9. Алинеи 15 и 16 се изменят така:
„(15) На лице, което упражнява дейност по колективно управление на права без регистрация или чиято регистрация е заличена, се налага глоба в размер от хиляда до десет хиляди лева, а на едноличен търговец или на юридическо лице – имуществена санкция от две хиляди до двадесет хиляди лева.
(16) На лице, което не изпълни задължение по чл. 94щ, ал. 6 или чл. 98б, се налага глоба в размер от двеста и петдесет до две хиляди и петстотин лева, а на едноличен търговец или на юридическо лице – имуществена санкция от петстотин до пет хиляди лева.“
10. Създават се ал. 18 и 19:
„(18) Глобата или имуществената санкция по ал. 1 или 2 се налага и на доставчик на услуги на информационното общество, който в нарушение на разпоредбите на този закон възпроизвежда или предлага електронен достъп до публикации в пресата.
(19) Глобата или имуществената санкция по ал. 1 или 2 се налага и на лице, което използва произведения в нарушение на чл. 34.“
§ 71. В чл. 98в се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „постановления“ се добавя „за нарушенията по чл. 97“.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър издава и резолюции за прекратяване, предупреждения по чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания и сключва споразумения за приключване на административнонаказателното производство за нарушенията по чл. 97.“
§ 72. В чл. 98в1 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 след думата „Нарушенията“ се добавя „по ал. 3“.
2. В ал. 5 след думата „постановления“ се добавя „за нарушенията по ал. 3“.
§ 73. В чл. 98г след думата „постановления“ се поставя запетая и се добавя „резолюциите за прекратяване, предупрежденията и споразуменията за приключване на производствата“.
§ 74. Създават се чл. 101б – 101г:
„Държава по произход при спомагателни онлайн услуги на излъчващите и предаващите организации
Чл. 101б. (1) Този закон се прилага за спомагателни онлайн услуги на излъчващатата или предаващата организация, която има основно място на стопанска дейност в Република България за действията по ал. 2, извършени от организацията или под неин контрол и на нейна отговорност.
(2) Считат се за извършени единствено на територията на Република България действията по:
1. излъчване, предаване и предлагане на електронен достъп до произведения или други обекти на закрила като част от спомагателна онлайн услуга;
2. възпроизвеждане на произведения или други обекти на закрила, когато то е необходимо за предоставянето на спомагателната онлайн услуга, на достъпа до нея или на нейното използване.
(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат само за:
1. телевизионни програми или части от тях, представляващи новини, актуални предавания или собствени продукции на излъчващата или предаващата организация, които са изцяло финансирани от нея, с изключение на спортни събития и произведенията и другите обекти на закрила, включени в тези спортни събития;
2. радиопрограми или части от тях.
(4) Правилата по предходните алинеи не засягат свободата на носителите на права и на излъчващите или предаващите организации да се договарят в съответствие с действащото право, за да се ограничи използването на такива права.
Приложим закон при свободно използване в рамките на цифрови и трансгранични преподавателски дейности
Чл. 101в. Този закон се прилага за използване на произведения, други обекти или части от тях при условията на чл. 26з от институции по чл. 26з, ал. 6 или техни поделения, установени в Република България.
Приложим закон при публикации в пресата
Чл. 101г. Този закон се прилага за издателите на публикации в пресата, които са граждани на Република България или имат постоянен адрес или основно място на дейност в нея, граждани на държави – членки на Европейския съюз, или имащи постоянен адрес или основно място на дейност в някоя от тях, или юридически лица, чието седалище, централна администрация или основно място на дейност се намира на територията на страната или на територията на такава държава.“
§ 75. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1а, ал. 3 думите „8 и“ се заличават.
2. В § 2:
а) в т. 3 накрая се добавя „качването му в цифрова форма и преобразуването му в машинночетим формат“;
б) създава се т. 3а:
„3а. „автоматизиран анализ на текст и информация“ е който и да е автоматизиран аналитичен способ, използван за анализ на текст и данни в цифрова форма, за създаването на информация, включваща, но без да се ограничава до това, модели, тенденции и взаимовръзки;“
в) точка 5 се изменя така:
„5. „излъчване на произведение“ е включването му като част от радио- или телевизионна програма при първоначалното й разпространение чрез наземно радиоразпръскване в радиочестотния спектър, както и чрез непрекъсната съобщителна верига, водеща до спътник и оттам обратно до Земята чрез сигнали, носещи програми, под контрола и на отговорност на излъчващата радио- или телевизионна организация с оглед да бъде то прието, било пряко и индивидуално от публиката, било чрез посредничеството на друга организация, различна от радио- или телевизионната организация, когато тази друга организация не е ползвател по смисъла на този закон;“
г) в т. 5а думите „по безжичен път“ се заличават;
д) създават се т. 5б – 5з:
„5б. „предаване на произведение“ е включването му като част от радио- или телевизионна програма при първоначалното й, различно от излъчване, разпространение по електронна съобщителна мрежа, независимо от използваната технология, включително и онлайн (уебкастинг), под контрола и на отговорността на предаващата организация, с оглед да бъде то прието, било пряко и индивидуално от публиката, било чрез посредничеството на друга организация, различна от радио- или телевизионната организация, както и единното действие, извършвано от радио- или телевизионна организация, която пряко въвежда сигналите – носители на нейната програма, и от разпространителя на тези сигнали, който ги доставя до публиката;
5в. „препредаване“ е всяко предназначено за приемане от публиката едновременно, изцяло и в непроменен вид последващо разпространение на предназначена за приемане от публиката първоначално излъчвана или предавана в Република България или в друга държава радио- или телевизионна програма и включените в нея произведения и други обекти, независимо от техническите способи, чрез които то се осъществява, ако първоначалното излъчване или предаване се извършва по електронна съобщителна мрежа, включително чрез спътник, но не и онлайн, при условие че:
а) препредаването се извършва от лице, различно от радио- или телевизионната организация, която е осъществила първоначалното излъчване или предаване или под чийто контрол и на чиято отговорност е било осъществено това първоначално излъчване или предаване, независимо от начина, по който лицето, което извършва препредаването, получава сигналите – носители на програмата, и включените в нея произведения; и
б) когато препредаването е чрез услуга за достъп до интернет, както е определена в чл. 2, ал. 2, т. 2 от Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ, L 310/1 от 26 ноември 2015 г.), тя се извършва в среда, в която организацията, осъществяваща препредаването, предоставя по сигурен начин препредаването на потребители, разполагащи с разрешение;
5г. „предлагане на електронен достъп до произведение“ е предоставянето му в цялост или на част от него чрез електронна съобщителна мрежа на разположение на неограничен брой лица по начин, позволяващ достъпът до него да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, както и предоставянето му чрез електронна съобщителна мрежа на живо по начин, позволяващ достъп до него да бъде осъществен от място, индивидуално избрано от всеки от тях (лайфстрийминг);
5д. „пряко въвеждане“ е технически процес, чрез който излъчващата или предаващата радио- или телевизионна организация доставя своите сигнали – носители на програми, на друга организация – разпространител на сигнали, по такъв начин, че сигналите – носители на програми, не са достъпни за публиката по време на доставянето;
5е. „разпространител на сигнали“ е предприятие, което предоставя електронни съобщителни услуги;
5ж. „спомагателна онлайн услуга“ е онлайн услуга, която се състои в предлагането на електронен достъп на публиката от излъчващата или предаващата радио- или телевизионна организация или под неин контрол и на нейна отговорност до телевизионни или радиопрограми или до части от тях, едновременно с излъчването или предаването им от излъчващата или предаващата организация (симулкастинг) или за определен период от време след него, както и предоставянето на съдържание, което е спомагателно за това излъчване или предаване;
5з. „основното място на стопанска дейност на излъчващата или предаващата организация“ е място в държавата членка, под чиято юрисдикция се намира съответният доставчик на медийни услуги, така, както е определена по реда на Закона за радиото и телевизията;“
е) точка 6 се изменя така:
„6. „ползватели на произведения“ са физическите и юридическите лица, като издателства, театри, организатори на концерти, радио- и телевизионни организации, предприятия, които осъществяват обществени електронни съобщителни услуги чрез електронна съобщителна мрежа, заведения за хранене и развлечения, продуценти на звукозаписи, филмови продуценти, доставчици на съдържание в интернет, доставчици на онлайн услуги за споделяне на съдържание и други, които довеждат произведението до знанието на публиката (читателите, зрителите и слушателите) пряко или чрез други лица – разпространители;“
ж) създава се т. 6а:
„6а. „новосъздаден доставчик на онлайн услуга за споделяне на съдържание“ е доставчик на услуга за споделяне на съдържане, който предоставя услугите си или чиято услуга е предоставяна в държава – членка на Европейския съюз, по-малко от три години преди съответната дата и чийто годишен оборот е под 10 милиона евро по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно дефиницията на микро-, малки и средни предприятия;“
з) в т. 7 думите „излъчване по безжичен път или предаване чрез кабел или друго техническо средство“ се заменят с „излъчване или предаване“;
и) в т. 11 думата „преизлъчван“ се заличава;
к) създават се т. 22 – 27:
„22. „услуга на информационното общество“ е услуга по смисъла на чл. 1, ал. 3 и § 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на Закона за електронната търговия;
23. „публикация в пресата“ е публикация, която едновременно:
а) съдържа предимно литературни произведения с журналистически характер, но може също да включва и други обекти, като фотографски произведения, аудио- или видеоматериали;
б) представлява обособена единица в периодично или редовно актуализирано издание под общо заглавие, като например вестник или списание с обща или специализирана насоченост;
в) има за цел да предоставя на широката общественост информация във връзка с новини или други теми;
г) е поместена в каквато и да е медия, на хартиен носител или на сайт в интернет като част от икономическа дейност на доставчик на услуги, по негова инициатива и под неговата редакционна отговорност и контрол;
24. „много кратки откъси от публикации в пресата“ са заглавието на публикацията заедно с първите до 100 последователни знака от текста, които може да бъдат придружени от изображение за предварителен преглед в малък формат с резолюция до 128 на 128 пиксела и част от звуков файл или видеоклип с продължителност до три секунди;
25. „доставчик на онлайн услуга за споделяне на съдържание“ е доставчик на услуга на информационното общество, основната цел или една от основните цели на когото е съхраняване и предлагане на електронен достъп до голям брой произведения и други обекти на закрила, качени от потребители на услугата на този доставчик, които произведения той организира и популяризира с цел реализиране на печалба;
26. „повторно“ е нарушението от физическо лице или неизпълнение на задължение от едноличен търговец или юридическо лице към държавата или община, извършено в тригодишен срок от влизането в сила на акт, с който е наложено административно наказание за нарушение от същия вид или имуществена санкция за неизпълнение на задължение от същия вид;
27. „системно“ е нарушението от физическо лице или неизпълнение на задължение от едноличен търговец или юридическо лице към държавата или община, извършено три или повече пъти в едногодишен срок от влизането в сила на първия акт, с който е наложено административно наказание за нарушение от същия вид или имуществена санкция за неизпълнение на задължение от същия вид.“
3. В § 5, ал. 1 след думите „други аудио-визуални произведения“ се добавя „публикации в пресата“.
4. Създава се нов § 5а:
„§ 5а. Насърчават се саморегулацията и създаването на стандарти за работа за ефективното прилагане на чл. 38, чл. 39а, чл. 76, ал. 5 и 6 и чл. 83а.“
5. Създава се § 5е:
„§ 5е. Този закон въвежда изискванията на Директива 2019/789 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета (ОВ, L 130/82 от 17 май 2019 г.) и на Директива 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО (ОВ, L 130/92 от 17 май 2019 г.).“
§ 76. В § 6, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби се създава изречение второ: „Разпоредбите на чл. 2 – 14, чл. 15, ал. 1, т. 4 и 5 и чл. 34 се прилагат и когато предвидените срокове на закрила са изтекли преди влизането му в сила.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 77. (1) Този закон се прилага за всички произведения и други обекти на закрила към 7 юни 2021 г., без да се засягат сключените договори и придобитите права преди 7 юни 2021 г.
(2) Спрямо споразуменията относно упражняването на авторското право и сродните му права, свързани с действията по предаване и предлагане на електронен достъп до произведения, части от произведения или други обекти на закрила, извършвани по време на предоставянето на спомагателни онлайн услуги, както и свързани с действията по възпроизвеждане, които са необходими за предоставянето на такива спомагателни онлайн услуги, достъпа до тях или тяхното използване, които са в сила към 7 юни 2021 г., се прилагат разпоредбите на чл. 21а и на чл. 101б, считано от 7 юни 2023 г., ако срокът им на действие изтича след тази дата.
(3) Спрямо разрешенията, уговорени между носителите на права, действащи индивидуално или чрез организация за колективно управление на права, от една страна, и излъчващата или предаващата организация или разпространител на сигнали – от друга, относно действията по излъчване или предаване на програми, осъществени чрез техническия способ на пряко въвеждане, които са в сила на 7 юни 2021 г., се прилагат разпоредбите на чл. 21, ал. 2 и 3, считано от 7 юни 2025 г., ако срокът им на действие изтича след тази дата.
(4) Глава десета „б“ се прилага за всички публикации в пресата, публикувани за първи път след 6 юни 2019 г.
(5) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон организациите, които към тази дата са вписани в регистъра по чл. 94г, ал. 2, т. 1 и желаят да бъдат регистрирани като представителни по смисъла на чл. 71и, ал. 2, заявяват пред министъра на културата това обстоятелство по реда на чл. 94б1, ал. 3, 5 и 6. Към заявлението се прилагат документи по чл. 94б1, ал. 4, т. 3, 6, 7, 9 и 10, които установяват изискванията за представителност по чл. 71и, ал. 2 и които не са били представяни до този момент от заявителя, както и документ за платена такса. Заявлението се разглежда по реда на чл. 94в, ал. 4, като при преценката за наличие на представителност се вземат предвид и документите, представени от заявителя при предходни вписвания, в т.ч. при първоначалната регистрация на организацията.
(6) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър определя допълнителните критерии по чл. 71и, ал. 2 за преценка за наличието на обект извън търговско обращение за отделни видове обекти на закрила.
(7) Договор за използване на произведение, сключен преди влизането в сила на този закон за срок, по-дълъг от 10 години, има сила за 10 години. Това ограничение не се прилага спрямо договорите за произведения на архитектурата.
§ 78. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г., бр. 8, 63, 75, 92 и 99 от 2017 г., бр. 7, 27, 44, 77, 103 и 106 от 2018 г., бр. 100 от 2019 г., бр. 68, 104 и 109 от 2020 г., бр. 20 от 2021 г., бр. 8 и 104 от 2022 г. и бр. 84 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9, ал. 3 след думата „произведения“ се добавя „и сродни права върху други обекти на закрила“.
2. В чл. 111, ал. 1, т. 9 след думата „произведения“ се добавя „и сродни права върху други обекти на закрила“.
3. В чл. 125в:
а) в текста преди т. 1 след думата „разпространява“ се добавя „или препредава“, а след думата „разпространяваните“ се добавя „или препредавани“;
б) в т. 1 и 2 след думите „разпространение“ се добавя „или препредаване“.
4. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) точка 1 се изменя така:
„1. „Разпространение на програми“ е първоначалното предаване или излъчване, независимо от използваната технология, на радио- или телевизионна програма, предназначена за приемане от слушатели или зрители, пряко или чрез посредничеството на друг оператор, различен от доставчика на медийни услуги, включително чрез пряко въвеждане по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. То включва и обмена на програми между оператори, за да бъдат приети от аудиторията, включително чрез пряко въвеждане. То не включва електронни съобщителни услуги за индивидуално ползване.“;
б) точка 17 се изменя така:
„17. „Препредаване“ има значението, определено в Закона за авторското право и сродните му права.“
§ 79. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 17, 98 и 106 от 2018 г., бр. 7, 17 и 83 от 2019 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 52 от 2023 г.) в § 1 от допълнителните разпоредби т. 35 се изменя така:
„35. „Услуга на информационното общество“ е услуга по смисъла на чл. 1, ал. 3 и § 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на Закона за електронната търговия.“
§ 80. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 52 от 2020 г.; изм., бр. 65 от 2020 г., бр. 13 от 2021 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 80 от 2023 г.) в § 1 от допълнителната разпоредба т. 7 се изменя така:
„7. „Доставчик на услуги“ е лице, което извършва каквато и да е услуга на информационното общество, т.е. каквато и да е услуга по смисъла на чл. 1, ал. 3 и § 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на Закона за електронната търговия.“
§ 81. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 21 и 46, които влизат в сила една година след обнародването му.
Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 23 ноември 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
8470