Министерство на вътрешните работи
брой: 94, от дата 25.11.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.27


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1031 от 15 април 2011 г. за условията и реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и дезактивиране и маркиране на огнестрелни оръжия

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1031 от 15 април 2011 г. за условията и реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
 и дезактивиране и маркиране на огнестрелни оръжия

(обн., ДВ, бр. 36 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 след думата „колекциониране“ се поставя запетая и се добавя „оръжейна сбирка“.
§ 2. В заглавието на раздел II след думата „колекциониране“ се добавя „и оръжейна сбирка“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „колекциониране“ се добавя „и оръжейна сбирка“;
б) в т. 3 думите „резервните части на оръжието, ако има такива“ се заменят с „основните компоненти на оръжието“.
2. В ал. 3 след думата „колекциониране“ се добавя „и оръжейна сбирка“.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Огнестрелните оръжия за културни цели, използвани за възстановки на исторически събития, в случаите, в които ще се използват за стрелба, се обезопасяват от нежелателен достъп и сработване по предназначение, както следва:
1. обезопасяването на дългоцевни огнестрелни оръжия се извършва, като в предната част на патронника се монтира чрез набиване конусовидна втулка с дължина 10 мм, която не позволява зареждане с щатен патрон, а само с халосен боеприпас; втулката трябва да осигурява проходимост на барутните газове, като нейният диаметър намалява оригиналния калибър на оръжието с 1/3 в зависимост от техническите възможности;
2. обезопасяването на полуавтоматични и автоматични огнестрелни оръжия се извършва, като в предния край на цевта при дулния срез се навива муфа на вътрешна резба, направена в цевта; муфата има централен отвор, позволяващ сработването на автоматиката; в предната част на патронника се монтира конусовидна втулка с дължина 5 мм, която не позволява зареждане с щатен патрон, а само с халосен боеприпас; втулката трябва да осигурява проходимост на барутните газове, като нейният диаметър намалява оригиналния калибър на оръжието с 1/3 в зависимост от техническите възможности;
3. обезопасяването на оръжия по смисъла на чл. 4, ал. 2, т. 3 от ЗОБВВПИ се извършва чрез монтиране в патронника на сменяем буфер за използване на щатни халосни боеприпаси според техническите възможности за конкретното оръжие.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 4“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и навсякъде в нея след думата „колекциониране“ се добавя „и оръжейна сбирка“.
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) след думите „културни цели“ се поставя запетая, а думите „и колекциониране“ се заменят с „колекциониране и оръжейна сбирка“;
б) създава се изречение трето: „При участие в исторически възстановки ръководителят представя и списък на членовете на съответното сдружение, на които е проведен инструктаж за спазване на мерките за безопасност преди участието им.“
2. В ал. 2 думите „чл. 3, ал. 3“ се заменят с „чл. 3, ал. 4“.
3. В ал. 3 думите „чл. 3, ал. 3“ се заменят с „чл. 3, ал. 4“.
4. В ал. 4 след думите „културни цели“ се поставя запетая, а думите „и колекциониране“ се заменят с „колекциониране и оръжейна сбирка“.
§ 6. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Дезактивиране на огнестрелно оръжие се извършва от:
1. лицата, получили разрешение за производство по реда на глава втора от ЗОБВВПИ;
2. физически и юридически лица, регистрирани като търговци по националното законодателство на държавата членка, получили разрешение за ремонтни дейности по чл. 132 от ЗОБВВПИ от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за ремонт;
3. служители на компетентни структури на МВР, СДВР или областните дирекции на МВР;
4. служители на компетентни структури на въоръжените сили на Република България.“
§ 7. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) След дезактивирането на огнестрелно оръжие лицето по чл. 133 от ЗОБВВПИ, извършило дезактивирането, издава констативен протокол по образец, съгласно приложение № 4, относно извършените специфични технологични операции, чрез които огнестрелното оръжие е приведено в състояние на трайна нефункционалност и невъзможност за възстановяване на основната му функция.“
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Нанасянето на маркировката по ал. 1 се извършва от лицето, извършило дезактивирането на огнестрелното оръжие. Минималният размер на шрифта е 1,6 мм. По изключение, за маркировка на основни компоненти, които са много малки, може да се използва по-малък размер на шрифта. Нанесената маркировка е с дълбочина от 0,4 до 0,8 мм.“
2. В ал. 3, т. 2 думите „която го е удостоверила“ се заменят с „която е издала сертификата за дезактивиране“.
§ 9. Създава се чл. 16:
„Чл. 16. Операциите по дезактивиране, които трябва да бъдат извършени, за да бъдат приведени огнестрелни оръжия в състояние на необратима нефункционалност, се определят въз основа на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 съгласно таблиците в приложения № 5 и № 6.“
§ 10. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „наименование на физическото, юридическото лице или компетентен орган на МВР“ се заменят с „наименование на физическото, юридическото лице, компетентен орган на МВР или на въоръжените сили на Република България“.
2. Забележката към приложението се заличава.
§ 11. В приложение № 2 думите „към чл. 3, ал. 3“ се заменят с „към чл. 3, ал. 4“.
§ 12. В приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 думите „удостоверила дезактивирането“ се заменят с „издала сертификата за дезактивиране“.
§ 13. Създава се приложение № 4 към чл. 11, ал. 1:
„Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
ЗА ИЗВЪРШЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ ПРИ ДЕЗАКТИВИРАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ
№ …………/……….. 20….. г.
Днес ................ 20.......г. в обект на: ..........................................................................................................            
(наименование на компетентната структура на МВР или въоръжените сили на Република България,
или лицето, притежаващо разрешение за извършване на производство/ремонтни дейности
№ ......../ ................ 20....... г., издадено от ……………………………………………… гр. .......................),
Оръжейният майстор ...................................................................................................................................            
(три имена)
извърши дезактивиране на огнестрелно оръжие, съхранявано от/собственост на: ...................................
 ............................................................................................................................................................................. ,
(пълни данни за юридическите или физическите лица)
с разрешение № ......../................ 20 ....... г., издадено от .....................................................  ГДНП/РУ на
МВР гр. ........................................................................  за дейности с огнестрелно оръжие по ЗОБВВПИ.
Длъжностно лице, представител на ГДНП или РУ на МВР, проверило извършените операции по дезактивиране на огнестрелното оръжие: ...............................................................................................................................................................................            
(длъжност, три имена, месторабота)
Огнестрелно оръжие: …………………………………………………………………………………………………………......…,
(посочва се вид на оръжието съгласно чл. 14)
марка ……………………, модел ………………...……., калибър ………, сериен номер ……..................…………
               (нанесен от производителя)
Нанесена уникална маркировка по образец за маркировка на дезактивирани огнестрелни оръжия съгласно приложение № 3 към чл. 12, ал. 1: ……………………………………………………………………
ЧАСТ I
Извършват се специфични технически операции съгласно Таблица III от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/337 на Комисията от 5 март 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност.
Извършват се операциите:
1. ПИСТОЛЕТИ (ЕДНОЗАРЯДНИ, ПОЛУАВТОМАТИЧНИ) – 1.1 до 1.3; 1.5 до 1.12; 1.14; 1.15; 1.23.
2. РЕВОЛВЕРИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕВОЛВЕРИ С БАРАБАННО ЗАРЕЖДАНЕ) – 2.1; 2.2; 2.4; 2.5; 2.7 до 2.11; 2.13.
3. ДЪЛГОЦЕВНИ ЕДНОЗАРЯДНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (БЕЗ ЧУПЕЩА СЕ ЦЕВ) – 3.1 до 3.3; 3.5 до 3.8; 3.12.
4. ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ С ЧУПЕЩА СЕ ЦЕВ (НАПР. ГЛАДКОЦЕВНИ, НАРЕЗНИ, КОМБИНИРАНИ, С ВЕРТИКАЛНО ПЛЪЗГАЩ СЕ/ВЪРТЯЩ СЕ ЗАТВОР, КЪСОЦЕВНИ И ДЪЛГОЦЕВНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ) – 4.1 до 4.3; 4.5; 4.8; 4.9; 4.11.
5. ДЪЛГОЦЕВНИ МНОГОЗАРЯДНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (ГЛАДКОЦЕВНИ, НАРЕЗНИ) – 5.1 до 5.3; 5.5 до 5.8; 5.12; 5.13; 5.15.
6. ПОЛУАВТОМАТИЧНИ ДЪЛГОЦЕВНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (ГЛАДКОЦЕВНИ, НАРЕЗНИ) – 6.1 до 6.3; 6.5 до 6.9; 6.11; 6.16; 6.17; 6.19.
7. АВТОМАТИЧНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ: НАПР. АВТОМАТИ, КАРТЕЧНИЦИ (КАРТЕЧНИ ПИСТОЛЕТИ), АВТОМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ – 7.1 до 7.3; 7.5 до 7.15; 7.18; 7.23; 7.24; 7.26.
8. ПРЕДНОЗАРЯДНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ЧУПЕЩА СЕ ЦЕВ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РЕВОЛВЕРИТЕ С БАРАБАННО ЗАРЕЖДАНЕ) – 8.1 до 8.6; 8.8 до 8.9.

Извършил дезактивирането:
(име, фамилия, подпис)
…………. 20…. г.
Проверил извършените операции:
(име, фамилия, подпис)
…………. 20…. г.

ЧАСТ II
Операциите се извършват само след извършена проверка от длъжностното лице на извършените операции по Част I и нанесената уникална маркировка по образец за маркировка на дезактивирани огнестрелни оръжия съгласно приложение № 3 към чл. 12, ал. 1.
1. ПИСТОЛЕТИ (ЕДНОЗАРЯДНИ, ПОЛУАВТОМАТИЧНИ) – 1.4; 1.13; 1.16 до 1.22.
2. РЕВОЛВЕРИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕВОЛВЕРИ С БАРАБАННО ЗАРЕЖДАНЕ) – 2.3; 2.6; 2.12.
3. ДЪЛГОЦЕВНИ ЕДНОЗАРЯДНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (БЕЗ ЧУПЕЩА СЕ ЦЕВ) – 3.4; 3.9 до 3.11.
4. ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ С ЧУПЕЩА СЕ ЦЕВ (НАПР. ГЛАДКОЦЕВНИ, НАРЕЗНИ, КОМБИНИРАНИ, С ВЕРТИКАЛНО ПЛЪЗГАЩ СЕ/ВЪРТЯЩ СЕ ЗАТВОР, КЪСОЦЕВНИ И ДЪЛГОЦЕВНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ) – 4.4; 4.6; 4.7; 4.10.
5. ДЪЛГОЦЕВНИ МНОГОЗАРЯДНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (ГЛАДКОЦЕВНИ, НАРЕЗНИ) – 5.4; 5.9 до 5.11; 5.14.
6. ПОЛУАВТОМАТИЧНИ ДЪЛГОЦЕВНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (ГЛАДКОЦЕВНИ, НАРЕЗНИ) – 6.4; 6.10; 6.12 до 6.15; 6.18.
7. АВТОМАТИЧНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ: НАПР. АВТОМАТИ, КАРТЕЧНИЦИ (КАРТЕЧНИ ПИСТОЛЕТИ), АВТОМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ – 7.4; 7.16; 7.17; 7.19 до 7.22; 7.25.
8. ПРЕДНОЗАРЯДНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ЧУПЕЩА СЕ ЦЕВ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РЕВОЛВЕРИТЕ С БАРАБАННО ЗАРЕЖДАНЕ) – 8.2; 8.7.
Декларирам, че операциите по дезактивиране на огнестрелното оръжие, визирани в таблици – приложения № 4 и 5, са извършени съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/337 на Комисията от 5 март 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403, така че оръжието е трайно негодно за употреба по предназначение, при което всички негови компоненти и основни части са в състояние на необратима нефункционалност и не е възможно да бъдат отстранени, подменени или преработени по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба по предназначение.
Оръжеен майстор, извършил дезактивирането: ..............................................................................................
(три имена, подпис)
Лице по чл. 133 от ЗОБВВПИ, в чийто обект е извършено дезактивирането: ...................................
 ..............................................................................................................................................................................
(наименование, три имена на управител/отговорно лице, подпис и печат)
Длъжностно лице, представител на ГДНП или РУ на МВР, проверило извършените операции по дезактивиране на огнестрелното оръжие: ...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
(длъжност, три имена, месторабота, подпис и печат на структурното звено)
Настоящият констативен протокол се състави в 3 еднообразни екземпляра съгласно чл. 11, ал. 2, от които първият е за лицето, извършило дезактивирането, вторият за длъжностното лице, проверило извършените операции по дезактивиране на огнестрелното оръжие, и третият придружава дезактивираното оръжие, включително при прехвърляне на собствеността.“
§ 14. Създават се приложения № 5 и № 6 към чл. 16:
„Приложение № 5 към чл. 16
ТАБЛИЦА I: Списък на видовете огнестрелни оръжия

Видове огнестрелни оръжия
1.
Пистолети (еднозарядни, полуавтоматични)
2.
Револвери (включително револвери с барабанно зареждане)
3.
Дългоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия (без чупеща се цев)
4.
Огнестрелни оръжия с чупеща се цев (напр. гладкоцевни, нарезни, комбинирани, с вертикално плъзгащ се/въртящ се затвор, дългоцевни и късоцевни огнестрелни оръжия)
5.
Дългоцевни многозарядни огнестрелни оръжия (гладкоцевни, нарезни)
6.
Полуавтоматични дългоцевни огнестрелни оръжия (гладкоцевни, нарезни)
7.
Автоматични огнестрелни оръжия: напр. автомати, картечници (картечни пистолети), автоматични пистолети
8.
Преднозарядни огнестрелни оръжия, включително с чупеща се цев (без револвери с барабанно зареждане)

Приложение № 6 към чл. 16
ТАБЛИЦА II: Специфични операции за отделните видове огнестрелни оръжия

1.
ПИСТОЛЕТИ (ЕДНОЗАРЯДНИ, ПОЛУАВТОМАТИЧНИ)
1.1
Цев (barrel): Прави се надлъжен прорез в цевта, включително и на патронника, когато има такъв (широчина: > 1/2 калибър; дължина: за нарезните цеви – три пъти дължината на патронника, и за гладкостенните цеви – два пъти дължината на патронника).
1.2
Цев: За всички пистолети, с изключение на тези с чупеща се цев, е необходимо да бъде пробит отвор и през двете стени на патронника, в който да бъде вложен и здраво заварен щифт от закалена стомана (с диаметър > 50 % от патронника, минимум 4,5 mm). Същият щифт може да се използва за застопоряване на цевта към затворната кутия. Като алтернативна възможност се вкарва и здраво се заварява в патронника запушалка с размера на патрона.
1.3
Цев: Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.
1.4
Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност. За тази цел може да се използва щифтът, използван в операция 1.2.
1.5
Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към пистолета, се прилагат операции 1.1 – 1.4 и 1.19, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.
1.6
Затвор (breech block)/затворна глава (bolt head): Ударникът се отстранява или скъсява.
1.7
Затвор/затворна глава: Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отстранен материал по цялото чело на затвора. Всички заключващи зъбци (бойни упори) трябва да бъдат отстранени или значително отслабени.
1.8
Затвор/затворна глава: Отворът за ударника се заварява.
1.9
Затворен блок (slide): Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отстранен материал по цялото чело на затвора.
1.10
Затворен блок: Ударникът се отстранява.
1.11
Затворен блок: Заключващите зъбци (бойни упори) в затворния блок се отстраняват.
1.12
Затворен блок: Когато е приложимо, вътрешната част на зацепващия ръб на изреза за изхвърляне на гилзата, намиращ се в затворния блок, се отнема машинно под ъгъл в интервала между 45 градуса и 75 градуса.
1.13
Затворен блок: Ако затворът може да се отделя от тялото на затворния блок, дезактивираният затвор трябва да бъде трайно фиксиран към тялото на затворния блок.
1.14
Затворна рама (frame)/цевна кутия (receiver): Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.
1.15
Затворна рама/цевна кутия: Поне 2/3 от релсите на затворния блок от двете страни на затворната рама се отстраняват машинно.
1.16
Спусков механизъм (trigger mechanism): Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.
1.17
Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).
1.18
Автоматична система (automatic system): Газовото бутало, газовата тръба и газовото отверстие се унищожават посредством срязване или заваряване.
1.19
Автоматична система: Ако няма газово бутало, газовата тръба се отстранява. Ако цевта се използва като газово бутало, дезактивираната цев се заварява към гнездото. Във всички случаи, при които има газоотвеждащ отвор, той трябва да се затвори чрез заваряване.
1.20
Пълнители (magazines): Пълнителят се заварява с точкови заварки към затворната рама или към ръкохватката, в зависимост от вида на оръжието, с цел предотвратяване на отстраняването му.
1.21
Пълнители: Ако пълнителят липсва, на мястото му се правят точкови заварки или се използват подходящи мерки, или се поставя блокировка, така че трайно да се предотврати поставянето на пълнител.
1.22
Заглушител (silencer/suppressor): Трайно се предотвратява възможността за сваляне на заглушителя чрез използване на щифт от закалена стомана или чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност, ако заглушителят е част от оръжието.
1.23
Заглушител: Отстраняват се всички вътрешни части на заглушителя (за които това е възможно) и техните точки на закрепване, така че да остане само тръбата. Пробиват се отвори с диаметър, по-голям от калибъра на огнестрелното оръжие, и с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дългоцевни огнестрелни оръжия), през корпуса, като се прониква в разширителната камера. Като алтернативна възможност в корпуса се прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, който прониква в разширителната камера.

 

2.
РЕВОЛВЕРИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕВОЛВЕРИ С БАРАБАННО ЗАРЕЖДАНЕ)
2.1
Цев: Прави се надлъжен прорез (с широчина > 1/2 калибър; дължина: минимум 1/2 от дължината на цевта, измерена от съединителния конус на цевта (forcing cone).
2.2
Цев: Пробива се отвор и през двете страни на цевта (близо до съединителния конус на цевта) и в него трябва да бъде вложен и здраво заварен щифт от закалена стомана (с диаметър > 50 % от калибъра, минимум 4,5 mm). Същият щифт може да се използва за застопоряване на цевта към затворната кутия. Като алтернативна възможност се заварява здраво запушалка от закалена стомана (с дължина минимум половината от дължината на камерата на барабана) в цевта, като запушалката се разполага така, че да започва от страната на барабана.
2.3
Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана към затворната рама чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност. За тази цел може да се използва щифтът, използван в операция 2.2.
2.4
Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилагат операции 2.1 – 2.3 в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.
2.5
Барабан (cylinder): Всички вътрешни стени на барабана се отстраняват по протежение на най-малко 2/3 от дължината му чрез машинна обработка. Отстранява се възможно най-голяма част от вътрешните стени, в идеалния случай по целия диаметър, но без да се засегне външната стена.
2.6
Барабан: Когато е възможно, барабанът се заварява за затворната рама с цел да не може да се изважда, или се прилагат други подходящи мерки като например щифтово съединение, които да правят неговото изваждане невъзможно.
2.7
Барабан: За барабаните за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилага операция 2.5. Освен това възможността барабанът да бъде монтиран на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.
2.8
Затворна рама/цевна кутия: Отворът за ударника се разширява до размер, три пъти по-голям от първоначалния размер.
2.9
Затворна рама/цевна кутия: Ударникът се отстранява или скъсява.
2.10
Спусков механизъм: Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.
2.11
Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).
2.12
Заглушител: Трайно се предотвратява възможността за сваляне на заглушителя чрез използване на щифт от закалена стомана или чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност, ако заглушителят е част от оръжието.
2.13
Заглушител: Отстраняват се всички вътрешни части на заглушителя (за които това е възможно) и техните точки на закрепване, така че да остане само тръбата. Пробиват се отвори с диаметър, по-голям от калибъра на огнестрелното оръжие, и с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дългоцевни огнестрелни оръжия), през корпуса, като се прониква в разширителната камера. Като алтернативна възможност в корпуса се прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, който прониква в разширителната камера.

 

3.
ДЪЛГОЦЕВНИ ЕДНОЗАРЯДНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (БЕЗ ЧУПЕЩА СЕ ЦЕВ)
3.1
Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, включително и на патронника, когато има такъв (широчина: > 1/2 калибър; дължина: за нарезните цеви – три пъти дължината на патронника, и за гладкостенните цеви – два пъти дължината на патронника).
3.2
Цев: Необходимо е да бъде пробит отвор и през двете стени на патронника, в който да бъде вложен и здраво заварен щифт от закалена стомана (с диаметър > 50 % от патронника, минимум 4,5 mm). Същият щифт може да се използва за застопоряване на цевта към затворната кутия. Като алтернативна възможност в патронника се вкарва и здраво се заварява запушалка с размера на патрона.
3.3
Цев: Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.
3.4
Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност. За тази цел може да се използва щифтът, използван в операция 3.2.
3.5
Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилагат операции 3.1 – 3.4, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.
3.6
Затвор/затворна глава: Ударникът се отстранява или скъсява.
3.7
Затвор/затворна глава: Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отстранен материал по цялото чело на затвора. Всички заключващи зъбци (бойни упори) трябва да бъдат отстранени или значително отслабени.
3.8
Затвор/затворна глава: Отворът за ударника се заварява.
3.9
Спусков механизъм: Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.
3.10
Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).
3.11
Заглушител: Трайно се предотвратява възможността за сваляне на заглушителя чрез използване на щифт от закалена стомана или чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност, ако заглушителят е част от оръжието.
3.12
Заглушител: Отстраняват се всички вътрешни части на заглушителя (за които това е възможно) и техните точки на закрепване, така че да остане само тръбата. Пробиват се отвори с диаметър, по-голям от калибъра на огнестрелното оръжие, и с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дългоцевни огнестрелни оръжия), през корпуса, като се прониква в разширителната камера. Като алтернативна възможност в корпуса се прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, който прониква в разширителната камера.

 

4.
ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ С ЧУПЕЩА СЕ ЦЕВ (НАПР. ГЛАДКОЦЕВНИ, НАРЕЗНИ, КОМБИНИРАНИ, С ВЕРТИКАЛНО ПЛЪЗГАЩ СЕ/ВЪРТЯЩ СЕ ЗАТВОР, КЪСОЦЕВНИ И ДЪЛГОЦЕВНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ)
4.1
Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, включително и на патронника, когато има такъв (широчина: > 1/2 калибър; дължина: за нарезните цеви – три пъти дължината на патронника, и за гладкостенните цеви – два пъти дължината на патронника). За огнестрелни оръжия без включен в цевта патронник се прави надлъжен прорез (с широчина > 1/2 калибър; дължина: минимум 1/2 от дължината на цевта, измерена от съединителния конус на цевта (forcing cone).
4.2
Цев: В патронника трябва да бъде здраво заварена плътно прилягаща запушалка с дължина поне 2/3 от дължината на камерата, като тя следва да бъде разположена възможно най-близо до задната част на цевта.
4.3
Цев: Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.
4.4
Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.
4.5
Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилагат операции 4.1 – 4.4, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.
4.6
Спусков механизъм: Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.
4.7
Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).
4.8
Затворна кутия: Прорязва се машинно конус с ъгъл при върха най-малко 60 градуса, така че да се получи основа с диаметър, който да е най-малко 10 mm или да е равен на диаметъра на челото на затвора.
4.9
Затворна кутия: Ударникът се отстранява, отворът за ударника се уголемява до диаметър най-малко 5 mm и отворът за ударника се заварява.
4.10
Заглушител: Трайно се предотвратява възможността за сваляне на заглушителя чрез използване на щифт от закалена стомана или чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност, ако заглушителят е част от оръжието.
4.11
Заглушител: Отстраняват се всички вътрешни части на заглушителя (за които това е възможно) и техните точки на закрепване, така че да остане само тръбата. Пробиват се отвори с диаметър, по-голям от калибъра на огнестрелното оръжие, и с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дългоцевни огнестрелни оръжия), през корпуса, като се прониква в разширителната камера. Като алтернативна възможност в корпуса се прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, който прониква в разширителната камера.

 

5.
ДЪЛГОЦЕВНИ МНОГОЗАРЯДНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (ГЛАДКОЦЕВНИ, НАРЕЗНИ)
5.1
Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, включително и на патронника, когато има такъв (широчина: > 1/2 калибър; дължина: за нарезните цеви – три пъти дължината на патронника, и за гладкостенните цеви – два пъти дължината на патронника). За огнестрелни оръжия без включен в цевта патронник се прави надлъжен прорез (с широчина > 1/2 калибър; дължина: минимум 1/2  от дължината на цевта, измерена от съединителния конус на цевта).
5.2
Цев: Необходимо е да бъде пробит отвор и през двете стени на патронника, в който да бъде вложен и здраво заварен щифт от закалена стомана (с диаметър > 50 % от патронника, минимум 4,5 mm). Същият щифт може да се използва за застопоряване на цевта към затворната кутия. Като алтернативна възможност се вкарва и здраво се заварява в патронника запушалка с размера на патрона.
5.3
Цев: Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.
5.4
Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност. За тази цел може да се използва щифтът, използван в операция 5.2.
5.5
Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилагат операции 5.1 – 5.4, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.
5.6
Затвор/затворна глава: Ударникът се отстранява или скъсява.
5.7
Затвор/затворна глава: Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отстранен материал по цялото чело на затвора. Всички заключващи зъбци (бойни упори) трябва да бъдат отстранени или значително отслабени.
5.8
Затвор/затворна глава: Отворът за ударника се заварява.
5.9
Спусков механизъм: Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.
5.10
Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).
5.11
Пълнители: Пълнителят се заварява с точкови заварки към затворната рама или към ръкохватката, в зависимост от вида на оръжието, с цел предотвратяване на отстраняването му.
5.12
Пълнители: Ако пълнителят липсва, на мястото му се правят точкови заварки или се използват подходящи мерки, или се поставя блокировка, така че трайно да се предотврати поставянето на пълнител.
5.13
Пълнители: Ако пълнителят е тръбен, прокарват се един или няколко щифта през пълнителя, патронника и затворната рама, така че те да бъдат трайно свързани помежду си. Съединението се закрепва чрез заваряване.
5.14
Заглушител: Трайно се предотвратява възможността за сваляне на заглушителя чрез използване на щифт от закалена стомана или чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност, ако заглушителят е част от оръжието.
5.15
Заглушител: Отстраняват се всички вътрешни части на заглушителя (за които това е възможно) и техните точки на закрепване, така че да остане само тръбата. Пробиват се отвори с диаметър, по-голям от калибъра на огнестрелното оръжие, и с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дългоцевни огнестрелни оръжия), през корпуса, като се прониква в разширителната камера. Като алтернативна възможност в корпуса се прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, който прониква в разширителната камера.

 

6.
ПОЛУАВТОМАТИЧНИ ДЪЛГОЦЕВНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (ГЛАДКОЦЕВНИ, НАРЕЗНИ)
6.1
Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, включително и на патронника, когато има такъв (широчина: > 1/2 калибър; дължина: за нарезните цеви – три пъти дължината на патронника, и за гладкостенните цеви – два пъти дължината на патронника). За огнестрелни оръжия без включена в цевта камера се прави надлъжен прорез (с широчина > 1/2 калибър; дължина: минимум 1/2 от дължината на цевта, измерена от съединителния конус на цевта).
6.2
Цев: Необходимо е да бъде пробит отвор и през двете стени на патронника, в който да бъде вложен и здраво заварен щифт от закалена стомана (с диаметър > 50 % от патронника, минимум 4,5 mm). Същият щифт може да се използва за застопоряване на цевта към затворната кутия. Като алтернативна възможност се вкарва и здраво се заварява в патронника запушалка с размера на патрона.
6.3
Цев: Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.
6.4
Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност. За тази цел може да се използва щифтът, използван в операция 6.2.
6.5
Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилагат операции 6.1 – 6.4 и 6.12, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.
6.6
Затвор/затворна глава: Ударникът се отстранява или скъсява.
6.7
Затвор/затворна глава: Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отстранен материал по цялото чело на затвора. Всички заключващи зъбци (бойни упори) трябва да бъдат отстранени или значително отслабени.
6.8
Затвор/затворна глава: Отворът за ударника се заварява.
6.9
Спусков механизъм: Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.
6.10
Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).
6.11
Автоматична система: Газовото бутало, газовата тръба и газовото отверстие се унищожават посредством срязване или заваряване.
6.12
Автоматична система: Ако няма газово бутало, газовата тръба се отстранява. Ако цевта се използва като газово бутало, дезактивираната цев се заварява към гнездото. Във всички случаи, при които има газоотвеждащ отвор, той трябва да се затвори чрез заваряване.
6.13
Автоматична система: Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отнет материал по цялата повърхност на челото на затвора и другаде, така че масата на затвора/болтовия затвор да бъде намалена с минимум 50 % от първоначалната маса. Затворът трайно се фиксира към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.
6.14
Автоматична система: В случаите, при които затворните глави са вградени в носач на болтовия затвор, носачът трябва да бъде намален с минимум 50 %. Затворната глава трябва да бъде трайно фиксирана към носача и носачът трябва да бъде трайно фиксиран към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.
6.15
Пълнители: Пълнителят се заварява с точкови заварки към затворната рама или към ръкохватката, в зависимост от вида на оръжието, с цел предотвратяване на отстраняването му.
6.16
Пълнители: Ако пълнителят липсва, на мястото му се правят точкови заварки или се използват подходящи мерки, или се поставя блокировка, така че трайно да се предотврати поставянето на пълнител.
6.17
Пълнители: Ако пълнителят е тръбен, прокарват се един или няколко щифта през пълнителя, патронника и затворната рама, така че те да бъдат трайно свързани помежду си. Съединението се закрепва чрез заваряване.
6.18
Заглушител: Трайно се предотвратява възможността за сваляне на заглушителя чрез използване на щифт от закалена стомана или чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност, ако заглушителят е част от оръжието.
6.19
Заглушител: Отстраняват се всички вътрешни части на заглушителя (за които това е възможно) и техните точки на закрепване, така че да остане само тръбата. Пробиват се отвори с диаметър, по-голям от калибъра на огнестрелното оръжие, и с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дългоцевни огнестрелни оръжия), през корпуса, като се прониква в разширителната камера. Като алтернативна възможност в корпуса се прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, който прониква в разширителната камера.

 

7.
 
АВТОМАТИЧНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ: НАПР. АВТОМАТИ, КАРТЕЧНИЦИ (КАРТЕЧНИ ПИСТОЛЕТИ), АВТОМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ
7.1
Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, включително и на патронника, когато има такъв (широчина: > 1/2 калибър; дължина: за нарезните цеви – три пъти дължината на патронника, и за гладкостенните цеви – два пъти дължината на патронника).
7.2
Цев: Необходимо е да бъде пробит отвор и през двете стени на патронника, в който да бъде вложен и здраво заварен щифт от закалена стомана (с диаметър > 50 % от патронника, минимум 4,5 mm). Същият щифт може да се използва за застопоряване на цевта към цевната кутия. Като алтернативна възможност в патронника се вкарва и здраво се заварява запушалка с размера на патрона.
7.3
Цев: Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.
7.4
Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност. За тази цел може да се използва щифтът, използван в операция 7.2.
7.5
Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилагат операции 7.1 – 7.3, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.
7.6
Затвор/затворна глава: Ударникът се отстранява или скъсява.
7.7
Затвор/затворна глава: Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отстранен материал по цялото чело на затвора. Всички заключващи зъбци (бойни упори) трябва да бъдат отстранени или значително отслабени.
7.8
Затвор/затворна глава: Отворът за ударника се заварява.
7.9
Затворен блок (за автоматични пистолети): Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отстранен материал по цялото чело на затвора.
7.10
Затворен блок (за автоматични пистолети): Ударникът се отстранява.
7.11
Затворен блок (за автоматични пистолети): Заключващите зъбци (бойни упори) в затворния блок се отстраняват.
7.12
Затворен блок (за автоматични пистолети): Когато е приложимо, вътрешната част на зацепващия ръб на изреза за изхвърляне на гилзата, намиращ се в затворния блок, се отнема машинно под ъгъл в интервала между 45 градуса и 75 градуса.
7.13
Затворен блок (за автоматични пистолети): Ако затворът може да се отделя от тялото на затворния блок, дезактивираният затвор трябва да бъде трайно фиксиран към тялото на затворния блок.
7.14
Затворна рама/цевна кутия (за автоматични пистолети): Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.
7.15
Затворна рама/цевна кутия (за автоматични пистолети): Поне 2/3 от релсите на затворния блок от двете страни на затворната рама се отстраняват машинно.
7.16
Спусков механизъм: Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.
7.17
Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).
7.18
Автоматична система: Газовото бутало, газовата тръба и газовото отверстие се унищожават посредством срязване или заваряване.
7.19
Автоматична система: Ако няма газово бутало, газовата тръба се отстранява. Ако цевта се използва като газово бутало, дезактивираната цев се заварява към гнездото. Във всички случаи, при които има газоотвеждащ отвор, той трябва да се затвори чрез заваряване.
7.20
Автоматична система: Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отнет материал по цялата повърхност на челото на затвора и другаде, така че масата на затвора/болтовия затвор да бъде намалена с минимум 50 % от първоначалната маса. Затворът трайно се фиксира към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.
7.21
Автоматична система: В случаите, при които затворните глави са вградени в носач на болтовия затвор, носачът трябва да бъде намален с минимум 50 %. Затворната глава трябва да бъде трайно фиксирана към носача и носачът трябва да бъде трайно фиксиран към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.
7.22
Пълнители: Пълнителят се заварява с точкови заварки към затворната рама или към ръкохватката, в зависимост от вида на оръжието, с цел предотвратяване на отстраняването му.
7.23
Пълнители: Ако пълнителят липсва, на мястото му се правят точкови заварки или се използват подходящи мерки, или се поставя блокировка, така че трайно да се предотврати поставянето на пълнител.
7.24
Пълнители: Ако пълнителят е тръбен, се прокарват един или няколко щифта през пълнителя, камерата и затворната рама, така че те да бъдат трайно свързани помежду си. Съединението се закрепва чрез заваряване.
7.25
Заглушител: Трайно се предотвратява възможността за сваляне на заглушителя чрез използване на щифт от закалена стомана или чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност, ако заглушителят е част от оръжието.
7.26
Заглушител: Отстраняват се всички вътрешни части на заглушителя (за които това е възможно) и техните точки на закрепване, така че да остане само тръбата. Пробиват се отвори с диаметър, по-голям от калибъра на огнестрелното оръжие, и с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дългоцевни огнестрелни оръжия), през корпуса, като се прониква в разширителната камера. Като алтернативна възможност в корпуса се прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, който прониква в разширителната камера.

 

8.
 
ПРЕДНОЗАРЯДНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ЧУПЕЩА СЕ ЦЕВ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РЕВОЛВЕРИТЕ С БАРАБАННО ЗАРЕЖДАНЕ)
8.1
Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, включително и на камерата, когато има такава (широчина: > 1/2 калибър; дължина: три пъти диаметърът на куршума). За огнестрелни оръжия без включена в цевта газова камера се прави надлъжен прорез (с широчина > 1/2 калибър; дължина: минимум 1/2 от дължината на цевта, измерена от съединителния конус на цевта).
8.2
Цев: За огнестрелни оръжия с включена в цевта газова камера е необходимо да бъде пробит отвор през двете стени на газовата камера, в който да бъде вложен и здраво заварен щифт от закалена стомана (с диаметър > 50 % от патронника, минимум 4,5 mm). Същият щифт може да се използва за застопоряване на цевта към цевната кутия.
За огнестрелни оръжия без включена в цевта газова камера се заварява здраво съответстваща по размер запушалка от неръждаема стомана (с дължина минимум два пъти диаметърът на куршума) в цевта откъм страната на съединителния конус на цевта.
8.3
Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилагат операции 8.1 – 8.2, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.
8.4
В случай на чупеща се цев: Прорязва се машинно конус с ъгъл при върха най-малко 60 градуса, така че да се получи основа с диаметър, който е най-малко 10 mm или е равен на диаметъра на челото на затвора.
8.5
В случай на чупеща се цев: Ударникът се отстранява, отворът за ударника се уголемява до диаметър най-малко 5 mm и отворът за ударника се заварява.
8.6
Спусков механизъм: Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.
8.7
Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).
8.8
Нипели/отвори: Нипелът(ите) се отстранява(т) или заварява(т), отворът(ите) се заварява(т).
8.9
Отделна газова камера (няколко на брой газови камери, с изключение на барабанни): При наличие на отделна газова камера или на няколко на брой газови камери се отстранява вътрешната стена на газовата камера (вътрешните стени на газовите камери) по минимум 2/3 от нейната (тяхната) дължина чрез машинна обработка. Отстранява се колкото е възможно повече от вътрешната стена (вътрешните стени), в идеалния случай колкото е диаметърът на калибъра.

Заключителна разпоредба
§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Иван Демерджиев
7344