Министерство на образованието и науката
брой: 94, от дата 25.11.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.12


Програма за сътрудничество в областта на висшето образование и науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на културата и иновациите на Унгария за периода 2022 – 2024 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОГРАМА
за сътрудничество в областта на висшето образование и науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на културата и иновациите на Унгария за периода 2022 – 2024 г.
(Одобрена с Решение № 833 от 26 октомври 2022 г. на Министерския съвет.
В сила от датата на подписването – 7 ноември 2022 г.)
Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на културата и иновациите на Унгария (по-долу наричани „Страните“):
на основание на Спогодбата за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Република Унгария, подписана на 5 май 1994 г. в Будапеща,
и в своя стремеж към всестранно развитие и задълбочаване на сътрудничеството в областта на висшето образование и науката се договориха за следното:
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Страните подкрепят:
а) прякото сътрудничество, основаващо се на взаимни нужди и интереси на институциите за висше образование и научноизследователските организации към висшите училища,
б) прякото сътрудничество между държавни, обществени, църковни и частни институции и техните инициативи, базиращи се на нови преки споразумения, които са в подкрепа на взаимното разбирателство и сближаване, насърчават създаването на съвместни научни организации, фондации, както и съвместните научни изследвания,
в) програмите на Европейския съюз и Съвета на Европа за средното и висшето образование, сътрудничеството в рамките на Централноевропейската инициатива, както и Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS).
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 2
Страните насърчават прякото сътрудничество между висшите училища. Подкрепят двустранните контакти, обмена на експерти, специализациите във висшите училища, занимаващи се с обучение по езика и културата на другата Страна.
Член 3
Страните си разменят ежегодно на реципрочна основа:
(1) До 5 студенти, изучаващи български, респективно унгарски език, за частичен срок на обучение с продължителност от един семестър (5 месеца).
(2) Докторанти, изследователи и преподаватели общо за 10 месеца, за не по-малко от 1 и не повече от 3 месеца, владеещи езика на страната домакин или друг език по взаимна уговорка и при покана от приемащото висше училище.
(3) До 6 души за участие в летни езикови семинари.
Член 4
Страните продължават да подкрепят дейността на лекторите и гост-преподавателите, преподаващи език и култура. За тази цел Страните приемат лектори на реципрочна основа там, където по време на действие на настоящата Програма съществуват български или унгарски катедри или лекторати. Унгарската страна приема български лектор в Университета „Лоранд Йотвьош“ и Сегедския университет. Българската страна приема унгарски гост-преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Страните подкрепят изпращането на лектори и в други висши училища в двете страни, в случай че възникне нужда от това.
Член 5
Българската страна подкрепя ангажираността на Българското национално самоуправление, както и подкрепяните от него по Програмата за подпомагане на българските общности зад граница за изучаване на български език Българско училище за роден език и Българска двуезична малцинствена детска градина. Обучението на преподаватели и детски педагози може да се осъществява в съответствие с чл. 3 (2).
ОРГАНИЗАЦИОННИ И ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ
Член 6
Общи разпоредби
(1) В рамките на настоящата Програма за сътрудничество Страните се споразумяват, че на реципрочна основа освобождават лицата, приети в рамките на Програмата за сътрудничество от заплащане на такси за издаване, както и за удължаване на срока на удостоверенията за временно пребиваване на територията на приемащата държава.
(2) Условията за обмен на експерти, осъществяван в рамките на прякото сътрудничество, се определят в споразуменията на сътрудничещите си институции.
(3) Пътуванията на лицата по чл. 3, планирани за съответната академична година, се реализират до 30 юли на съответната година.
Член 7
(1) Пътни разходи:
Кандидатите по чл. 3 сами поемат пътните си разноски до мястото на обучение и обратно.
(2) Здравна осигуровка:
Съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 и техните изменения стипендиантите, които са граждани на държавите – членки на Европейския съюз, на страните по Споразумението за Европейското икономическо пространство (Исландия, Норвегия и Лихтенщайн) и на Швейцария, ползват при необходимост медицинска помощ на територията на Република България и на Унгария чрез Европейската здравноосигурителна карта. Стипендиантите лично има грижата да се сдобият с такава карта в страната, от която идват.
Стипендиантите и участниците в летните езикови семинари, пребиваващи в България или в Унгария, сами се грижат за здравните си осигуровки.
Член 8
Форми на подкрепа:
(1) Приемащата страна освобождава стипендиантите по чл. 3 (1) и (2) от заплащане на таксата за обучението, като им осигурява настаняване в студентско общежитие и ползване на студентски стол при условията за своите граждани.
(2) Изпращащата страна осигурява стипендиите на кандидатите по чл. 3 (1) и (2) съгласно вътрешното си законодателство.
(3) По силата на чл. 3 (3) за лицата, приети в летните езикови семинари на съответните висши училища, приемащата страна осигурява настаняване и храна за времето на летния семинар, както и участие в културни и научни програми. Пътуването до и от мястото на провеждането на съответния летен семинар е за сметка на изпращащата страна или на пътуващото лице.
Член 9
(1) Условия за прием на лектори и гост-преподаватели:
Лекторите и гост-преподавателите, приети на основание чл. 4, встъпват с приемащата ги институция в трудови общественоосигурителни правоотношения за определен период от време съгласно действащото местно и европейско законодателство. Освен работна заплата приемащата страна осигурява подходящо по големина и обзавеждане жилище или средствата за наемане на такова съобразно финансовите си възможности и местното законодателство.
(2) Условия за заемане на българската лекторска позиция:
Мандатът на българските лектори се определя в съответствие с вътрешните разпоредби на изпращащата страна. Ежегодно унгарската страна прави оценка на работа на българските лектори за съответната академична година и до 30 април на съответната календарна година дава становище за продължаване на мандата му.
До 31 януари в годината на изтичане на мандата на лектора унгарската страна изпраща изискванията си за образователната квалификация и професионалния опит на новия лектор, въз основа на което българската страна съгласно собствената си практика обявява процедура за заемане на свободното място. Документите на предложения нов български лектор се изпращат не по-късно от 30 юни на унгарската страна. Не по-късно от 31 юли унгарската страна уведомява по дипломатически път българската страна за позицията си по отношение на кандидатурата на новия лектор.
(3) Условия за заемане на унгарската лекторска позиция:
Мандатът на унгарските лектори е максимум четири години, който по молба на приемащата страна може да бъде удължен. Ежегодно българската страна прави оценка на работа на унгарските лектори за съответната академична година и в срок до 15 октомври на календарната година, предхождаща годината на изтичане на мандата, дава становище за продължаване на мандата му.
Българската страна не по-късно от 15 октомври на календарната година, предхождаща годината на изтичане на мандата на лектора, изпраща изискванията си за образователна квалификация и професионален опит за новия лектор, въз основа на което унгарската страна съгласно собствената си практика обявява процедура за заемане на свободното място.
Документите на предложения нов унгарски лектор се изпращат не по-късно от 15 януари. Не по-късно от 15 февруари българската страна уведомява по дипломатически път унгарската страна за становището си по отношение на кандидатурата на новия лектор.
Член 10
В сътрудничеството между Страните и занапред приоритетни остават следните области:
(1) провеждане на съвместните научни изследвания,
(2) обмен на студенти във висшите училища,
(3) обмен на учени и лектори,
(4) изследователски посещения на учени,
(5) провеждането на обучение по българистика, респективно унгаристика в другата страна.
С оглед на горното Страните се информират взаимно за нови основни документи, приети в областта на науката и образованието, както и за научни презентации в областта на образованието.
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Член 11
(1) Страните подкрепят съвместното разработване на научноизследователски проекти в приоритетни за двете Страни области и насърчават ефективното използване и изпълнение на резултатите от съвместни изследвания в рамките на тези проекти, спазвайки действащото законодателство в областта на защитата на интелектуалната собственост и авторските права.
(2) Страните подкрепят проучването на възможности за участие в проекти, насочени към изграждането или разширяването на регионални информационни мрежи и специализирани бази данни в областта на науката и висшето образование.
(3) Страните подкрепят прякото сътрудничество и участието в двустранни и многостранни научни, технологични, научноизследователски и развойни програми и проекти, като програма EUREKA.
(4) Страните насърчават партниращите си национални научни организации за съвместно участие в научноизследователски и иновативни проекти към европейските рамкови програми за научни изследвания и иновации (като „Хоризонт Европа“) и в други инициативи.
(5) Страните съдействат за подготовката на съвместни научноизследователски проекти в приоритетни области и насърчават достъпа до национални и научноизследователски инфраструктури.
(6) Страните насърчават институциите и изследователите, занимаващи се с унгарска история, култура, език и изкуство в България и с българска история, култура, език и изкуство в Унгария.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 12
(1) Тази Програма влиза в сила от датата на подписването й и остава в сила до 31 декември 2024 г.
(2) Тази Програма може да бъде изменяна или допълвана по взаимно писмено съгласие между Страните, изпратено по дипломатически път. Такива промени и допълнения представляват неразделна част от Програмата.
Изготвена в София на 7 ноември 2022 г. в два еднообразни екземпляра на английски език. Спорните въпроси се уреждат по взаимно съгласие.

За Министерството на образованието
и науката на Република България:
Сашо Пенов,
министър
За Министерството на културата и
иновациите на Унгария:
Петер Сиярто,
министър на външните работи и търговията

7337