Министерство на младежта и спорта
брой: 94, от дата 25.11.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.37


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри

 

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри
(обн., ДВ, бр. 13 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2020 г., бр. 17 от 2021 г.; изм., бр. 15 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Длъжностите по ал. 1, т. 1 – 3 се диференцират по вид спорт или вид специализирана спортна дейност, а тези по ал. 1, т. 4 и 5 – само по вид спорт.
(3) Видовете специализирана спортна дейност са:
1. адаптирана физическа активност;
2. кондиционна подготовка;
3. бойно-приложна физическа подготовка.“
2. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.
§ 2. В чл. 4, ал. 2 след думата „спорт“ се добавя „или специализирана спортна дейност“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „вид спорт“ се добавя „или вид специализирана спортна дейност“ и думите „или „инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания“ и затварящите кавички след тях се заличават;
б) в т. 2 след думата „спорт“ се добавя „или вид специализирана спортна дейност“;
в) в т. 3 след думите „вида спорт“ се добавя „или специализирана спортна дейност“;
г) точка 5 се изменя така:
„5. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и придобита професионална квалификация „учител/преподавател/педагог по физическо възпитание“ по учебен план, включващ съответния вид спорт; професионалната квалификация може да е придобита и в условията на следдипломна квалификация на акредитирано висше училище.“
2. В ал. 3 след думата „спорт“ се добавя „или вид специализирана спортна дейност“.
§ 4. В чл. 7 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „или специализирана спортна дейност“;
б) в т. 2 след думата „спорт“ се добавя „или специализирана спортна дейност“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „спорт“ се добавя „или вид специализирана спортна дейност“;
б) в т. 2 след думите „вида спорт“ се добавя „или специализирана спортна дейност“;
в) в т. 4 накрая се добавя „или специализирана спортна дейност“.
§ 5. В чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „треньор“ се поставят затварящи кавички, а след думата „спорт“ затварящите кавички се заличават и се добавя „или вид специализирана спортна дейност“.
2. В т. 2 след думата „треньор“ се поставят затварящи кавички, а след думата „спорт“ затварящите кавички се заличават и се добавя „или вид специализирана спортна дейност“.
3. В т. 3 след думите „вид спорт“ се добавя „или вид специализирана спортна дейност“.
4. В т. 4 накрая се добавя „или специализирана спортна дейност“.
§ 6. В чл. 9, ал. 1, т. 5 след думата „съответния“ се добавя „вид“.
§ 7. В чл. 10, ал. 2 думите „степен „бакалавър“ – „треньор по вид спорт“ се заменят със „степен „бакалавър“ – „треньор“ по вид спорт“ и затварящите кавички след думата „спорт“ се заличават.
§ 8. В чл. 11 в текста преди т. 1 след думите „чл. 3“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 9. В чл. 12 в текста преди т. 1 след думите „чл. 3“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 10. В чл. 16а, ал. 1 след думата „избор“ запетаята се заменя с точка и текстът до края се заличава.
§ 11. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 4 се създава ал. 5:
„(5) Лице, вписано в регистъра на треньорските кадри при условията на ал. 1 и 2, може да бъде вписано за длъжност от по-висока степен за същия вид спорт само ако отговаря на някое от изискванията на глава втора.“
2. Създава се § 4б:
„§ 4б. Лице, вписано в регистъра на треньорските кадри, но лишено от права или изтърпяващо временно отстраняване по реда на наредбата по чл. 90, ал. 7 от Закона за физическото възпитание и спорта, за срока на наложеното наказание не може да осъществява дейности по чл. 2.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. Неприключилите производства по заявления за вписване в регистъра на треньорските кадри се довършват при условията и по реда на тази наредба.
§ 13. В Наредба № 1 от 5.02.2020 г. за публичните регистри в Министерството на младежта и спорта (ДВ, бр. 13 от 2020 г.) в чл. 24, ал. 2, т. 5 накрая се добавя „или вид специализирана спортна дейност“.
§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Весела Лечева
7317