Министерски съвет
брой: 47, от дата 24.6.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.27


Постановление № 134 от 20 юни 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 20 ЮНИ 2022 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2018 г. и бр. 4 от 2020 г.), навсякъде думите „Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“, „председателят на Държавна агенция „Електронно управление“, „председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ и „Държавна агенция „Електронно управление“ се заменят съответно с „Министърът на електронното управление“, „министърът на електронното управление“, „министъра на електронното управление“ и „Министерството на електронното управление“.
§ 2. В Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2022 г.), навсякъде думите „Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“, „председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ и „агенцията“ се заменят съответно с „Министърът на електронното управление“, „министъра на електронното управление“ и „министерството“.
§ 3. В Правилника за прилагане на закона за електронната идентификация, приет с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2017 г.), навсякъде думите „Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“, „председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ и „Държавна агенция „Електронно управление“ се заменят съответно с „Министърът на електронното управление“, „министъра на електронното управление“ и „Министерството на електронното управление“.
§ 4. В Правилника за организацията и дейността на Съвета по киберсигурността, приет с Постановление № 375 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2022 г.), в чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „заместник министър-председател, който е определен от министър-председателя“ се заменят с „министърът на електронното управление“.
2. В ал. 2:
а) създава се т. 8а:
„8а. министърът на електронното управление;“
б) т. 15 се отменя.
§ 5. В Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат, приета с Постановление № 147 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2020 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 10, ал. 2, изречение второ думата „председателя“ се заменя с „министъра на електронното управление“.
2. Навсякъде думите „Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ и „Държавна агенция „Електронно управление“ се заменят съответно с „Министърът на електронното управление“ и „Министерството на електронното управление“.
§ 6. В Наредбата за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с Постановление № 48 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2014 г., бр. 61 от 2019 г. и бр. 65 от 2021 г.), в чл. 33 думите „ръководителите на Държавна агенция „Електронно управление“ се заменят с „министъра на електронното управление, ръководителите на“.
§ 7. В Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 47 и 64 от 2008 г., бр. 25 и 58 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 27 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 61 от 2017 г., бр. 7 и 56 от 2019 г., бр. 9 от 2020 г. и бр. 27 и 90 от 2021 г.), в чл. 5а, ал. 3 думите „председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ се заменят с „министъра на електронното управление“.
§ 8. В Правилника за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни, приет с Постановление № 332 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 8 думите „Държавна агенция „Електронно управление“ се заменят с „Министерството на електронното управление“.
2. Навсякъде в правилника думите „Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“, „председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ и „председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ се заменят съответно с „Министърът на електронното управление“, „министърът на електронното управление“ и „министъра на електронното управление“.
§ 9. В Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2010 г., бр. 52, 83 и 97 от 2011 г., бр. 14, 22, 60 и 81 от 2012 г., бр. 93 от 2013 г., бр. 60 и 102 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 88 от 2016 г., бр. 2, 70 и 91 от 2018 г., бр. 12 и 52 от 2019 г. и бр. 70 от 2020 г.), в чл. 19а, т. 12 думите „Държавна агенция „Електронно управление“ се заменят със „задължителните разпореждания съответно на Министерството на електронното управление“.
§ 10. В Устройствения правилник на Селскостопанската академия, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 63 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2021 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 27, т. 25 думите „Държавната агенция за електронно управление“ се заменят с „Министерския съвет“.
2. Навсякъде в правилника думите „Министерството на земеделието, храните и горите“, „Министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“ и абревиатурата „МЗХГ“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието“, „Министърът на земеделието“, „министъра на земеделието“ и „МЗм“.
§ 11. В Наредбата за Единната информационна система за противодействие на престъпността, приета с Постановление № 262 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2014 г. и бр. 20 от 2021 г.), в чл. 7, ал. 5 думите „Държавна агенция „Електронно управление“ се заменят с „Министерството на електронното управление“.
§ 12. В Устройствения правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, приложение № 1 към чл. 2 на Постановление № 21 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 12 от 2019 г.), в чл. 3, ал. 2, т. 12 думите „Държавна агенция „Електронно управление“ се заменят с „Министерството на електронното управление“.
§ 13. В Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г., бр. 62 от 2018 г., бр. 84 от 2019 г. и бр. 59 от 2021 г.), в чл. 54б, ал. 2 думите „Държавна агенция „Електронно управление“ се заменят съответно с „Министерството на електронното управление“.
§ 14. В Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2017 г.), в чл. 27, ал. 3, изречение първо думите „председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ се заменят с „министъра на електронното управление“.
Заключителна разпоредба
§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
3759