Министерски съвет
брой: 47, от дата 24.6.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.26


Постановление № 133 от 17 юни 2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 454 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 17 ЮНИ 2022 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 454 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 2021 г.; доп., бр. 31 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 1а, в т. 2.3 след думите „за 2019 г.“ се добавя „или които са претърпели загуби поради пандемията COVID-19 през 2020 г. или 2021 г.“.
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 51 на Министерския съвет от 2022 г. за допълнение на Постановление № 454 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г. (ДВ, бр. 31 от 2022 г.), в § 3 ал. 3 се изменя така:
„(3) Средствата за превозвачите, които са претърпели загуби поради пандемията COVID-19 през 2020 г. или 2021 г. по т. 2.3 от приложението към чл. 1а, се предоставят след получаването на положително становище от Европейската комисия относно съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от 8 юни 2022 г.
Министър-председател: Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
3737