Министерски съвет
брой: 47, от дата 24.6.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.26


Постановление № 132 от 17 юни 2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 17 ЮНИ 2022 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 71 и 77 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 и 21 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 28 и 57 от 2015 г., бр. 22, 27 и 51 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г., бр. 9 и 81 от 2019 г., бр. 33 и 87 от 2021 г. и бр. 41 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1, раздел VI Сектор „Енергетика“, т. 2 „Стратегически обекти“, подточка 2.19 след думите „Полски Сеновец“ съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и „Нова Провадия“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
3736