Министерство на външните работи
брой: 47, от дата 24.6.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.29


Договореност за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Корея

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ДОГОВОРЕНОСТ
за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Корея
(Утвърдена с Решение № 354 от 30 май 2022 г. на Министерския съвет. В сила от 1 юни 2022 г.)
Правителството на Република България и правителството на Република Корея (наричани по-долу „страните“),
водени от желанието да задълбочат съществуващите приятелски отношения между двете държави,
убедени, че сътрудничеството в областта на образованието и културата ще допринесе за подобряване на взаимното разбирателство между техните народи,
като се позовават на Спогодбата за сътрудничество в областта на културата между правителството на Република България и правителството на Република Корея, подписана в София на 17 януари 1994 г.,
се договориха за следното:
Член 1
Цел
Целта на настоящата договореност е да насърчи сътрудничеството в областта на образованието, културата и изкуствата, медиите, както и сдруженията за приятелство, въз основа на принципите на реципрочност и взаимна изгода.
Член 2
Образование
1. За насърчаване на сътрудничеството в областта на образованието:
(а) Двете страни ще положат усилия за размяна на група от експерти от всяка от страните за краткосрочно посещение на реципрочни начала с цел запознаване с образователната система, опита и организацията на средното и висшето образование на другата страна.
(б) Двете страни ще насърчават и подпомагат директните връзки между техните образователни институции и ще насърчават студентите и научните работници от другата страна при кандидатстването им за обучение и изследователска дейност във висшите училища на своята страна.
(в) Двете страни ще си предоставят взаимно при поискване учебници, литература, академични и други информационни материали от взаимен интерес.
(г) Българската страна ще предоставя ежегодно на реципрочна основа до десет (10) стипендии на корейски студенти за пълен срок на обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и в образователната и научна степен „доктор“ в държавни висши училища в Република България.
(д) Българската страна ще предостави на тези студенти от Република Корея, които не владеят български език, безплатно специализирано обучение по български език преди началото на обучението им за образователно-квалификационна степен.
(е) Корейската страна ще предоставя ежегодно на реципрочна основа до десет (10) стипендии на студенти от България за пълен срок на обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и в образователната и научна степен „доктор“ във висши училища в Република Корея.
(ж) Корейската страна ще предостави на тези студенти от България, които не владеят корейски език, безплатно специализирано обучение по корейски език преди началото на обучението им за образователно-квалификационна степен.
(з) В допълнение към стипендиите, упоменати в подточки (г) и (е), корейската страна ще предоставя ежегодно до максимум пет (5) стипендии на български студенти в областта на науката и инженерството за пълен срок на обучение в образователно-квалификационната степен „магистър“ и в образователната и научна степен „доктор“ в Корейския институт за наука и технологии в Република Корея.
(и) Двете страни съдействат за предоставянето на допълнителни стипендии за обучение и специализация на гражданите на другата страна във висшите училища на своята държава. Бройката и условията за обучение и специализация ще се договарят по дипломатически път.
(й) Всяка от страните ще прилага по отношение на студентите от другата страна, които се обучават във висши училища на нейната територия, таксите и правилата на националното законодателство в областта на образованието.
(к) Всяка от страните ще насърчава изучаването и изследването на езика и литературата на другата страна, като за целта в съответствие с практическите си нужди страните разменят лектори на реципрочна основа от своите университети.
(л) Двете страни ще си отправят взаимно покани за участие в международни конференции и семинари, които се провеждат на техните територии.
(м) Децата на служителите от дипломатическите мисии на всяка от страните ще бъдат поставени при условията на местните ученици във връзка с таксите за обучение в началните и средните училища в страната партньор, с изключение на училищата по изкуствата.
2. Персоналният обмен по тази Договореност се осъществява при съблюдаване на следните общи и финансови разпоредби:
(а) Изпращащата страна уведомява приемащата страна за посещения на лица не по-късно от пет (5) месеца преди посещението. Приемащата страна дава съгласие не по-късно от два (2) месеца след уведомлението.
(б) Изпращащата страна или лицата, пътуващи по тази Договореност, заплащат пътните разходи до столицата на приемащата страна и обратно.
(в) При краткосрочни посещения:
1) Приемащата страна покрива разходите за квартирни, храна, вътрешен транспорт съобразно разпоредбите на местното законодателство.
2) Приемащата страна при необходимост осигурява медицинско обслужване въз основа на медицинска застраховка, направена за времето на целия престой в приемащата страна, която е за сметка на изпращащата страна.
(г) При дългосрочни посещения:
1) Двете страни освобождават стипендиантите, приети по т. 1 (г) и (е) на този член, от такси за обучение и им осигуряват стипендия съгласно действащото в страната законодателство.
2) Българската страна предоставя на лицата по т. 1 (г) на този член настаняване срещу заплащане в студентско общежитие при субсидирани от държавата условия. Стипендиантите имат право на хранене в студентски стол срещу заплащане при условията и реда за студентите в степен „бакалавър“, „магистър“ и докторантите на приемащата страна. Корейската страна поема разходите по пребиваване, които включват такси за настаняване и храна, които студентите по т. 1 (е) от този член трябва да заплащат на съответната институция, в зависимост от условията.
3) Българската страна предоставя на лицата по т. 1 (г) на този член медицински грижи въз основа на медицинска застраховка съгласно българското законодателство. Корейската страна предоставя на лицата по т. 1 (е) на този член медицински грижи въз основа на медицинска застраховка съгласно действащите в страната правила и условия, валидни за чуждестранни студенти в Република Корея.
3. Българската страна освобождава корейските студенти, които посещават България по тази Договореност с цел да се обучават в държавните висши училища съгласно т. 1 (г) от този член, от заплащане на такси за визи, такси, свързани с пребиваването им или с продължаването на срока на техния престой. Корейската страна освобождава българските студенти, посещаващи Корея с цел обучение във висшите и образователните институции съгласно т. 1 (е) на този член, от такси за визи, такси, свързани с пребиваването им или с продължаването на срока на техния престой.
Член 3
Култура и изкуство
1. Страните стимулират сътрудничеството в областта на културата и изкуството чрез:
(а) организиране на културни прояви и обмен на информация за културата на техните страни с цел по-добро запознаване на техните народи с културата на другата страна;
(б) съдействие за организацията на Дните на българската култура в Корея и на Дните на корейската култура в България;
(в) насърчаване на обмена на изложби в областта на културното наследство и художествени изложби и стимулиране на обмена на информация и експертен опит в областта на културния туризъм;
(г) полагане на усилия за обмен на групи до четири (4) изявени творци и/или експерти за период от максимум десет (10) дни всяка година;
(д) изпращане на покани за международни фестивали, конкурси, конференции и други културни мероприятия, които ще се провеждат на техните територии;
(е) насърчаване на обмена на театрални трупи и експерти, музиканти, танцьори и други изпълнители, както и аудио-визуални материали и информация;
(ж) оказване на съдействие на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в България и Националната библиотека в Корея за подписване на споразумение за конкретни форми на сътрудничество между двете библиотеки;
(з) оказване на съдействие на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ на България и Корейския филмов съвет за обмен на информация, експертен опит и взаимно сътрудничество, особено по отношение на филмови фестивали;
(и) оказване на съдействие на Министерството на културата на България и Корейския институт за култура и туризъм за обмен на експерти и експертен опит и друга информация;
(й) оказване на съдействие на ресорните ведомства за опазване на недвижимото и движимото културно наследство в България и Корея, за обмен на експерти в областта на консервацията и реставрацията на културни ценности и разработване на устойчиви подходи за опазване в съответствие със съответните многостранни и двустранни международни договорености в тази област;
(к) организиране на културни прояви, обмен на експерти, опит и информация във връзка с опазването на нематериалното културно наследство;
(л) насърчаване на Държавна агенция „Архиви“ на България и Националния архив в Корея за обмяна на съответната информация и експертен опит;
(м) оказване на съдействие на издателствата в техните две държави за обмена на съответната информация и отправяне на покани към тях за участие в национални и международни панаири на книгата, които се провеждат на техните територии;
(н) насърчаване на техните музеи и художествени галерии за обмен на художествени и литературни творби, както и за обмен на посещения на експерти в рамките на техните бюджетни ограничения;
(о) насърчаване на преките контакти и обмена на информация между циркови групи, фотографски организации и артистични институции;
(п) всякакви други форми на сътрудничество в областта на културата и изкуствата, които могат да бъдат договорени между двете страни.
2. Конкретните процедури за обмена на изложби се установяват в отделни допълнителни споразумения.
3. Страните си сътрудничат за забраняване и предотвратяване на незаконната търговия с движими културни ценности. Страните си съдействат при търсенето и връщането на незаконно изнесени културни ценности в съответствие с международните спогодби, които са обвързващи за техните държави, както и с националното им законодателство. Конкретните форми на сътрудничество по тази точка могат да бъдат обект на допълнително споразумение.
Член 4
Медии
1. Страните насърчават сътрудничеството в областта на медиите, включително телевизията, радиото и печата, чрез:
(а ) насърчаване на преките контакти между Българската телеграфна агенция и агенция „Йонхап“ в Корея чрез обмен на информация по важни въпроси, снимки и статии от печата, както и посещения на журналисти;
(б) всякакви други форми на сътрудничество в областта на медиите, които могат да бъдат договорени между двете страни.
2. Страните насърчават сътрудничеството между Комисията за регулиране на съобщенията и Съвета за електронни медии на България и Министерството на науката и информационните и комуникационни технологии на Корея чрез:
(а) обмен на информация относно съответните законови и подзаконови разпоредби на двете държави;
(б) отправяне на покани към представители на другата институция за международни конференции и семинари, които ще се проведат в техните държави, и
(в) подпомагане на медийните компании в двете държави при установяването на преки контакти.
Член 5
Сдружения за приятелство
Страните насърчават дейността на Корейско-българското сдружение за приятелство и Корейско-българската асоциация за културен обмен с цел подобряване на познаването на другата страна от техните народи.
Член 6
Уреждане на спорове
Всички спорове, които може да възникнат във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящата Договореност, се уреждат посредством консултации между страните.
Член 7
Общи и финансови условия
1. Тази Договореност не изключва други дейности и посещения, предложени или договорени между двете страни предварително чрез официална кореспонденция.
2. Посочените в Договореността дейности и обмен ще се осъществяват в рамките на финансовите възможности, с които разполагат двете страни.
Член 8
Влизане в сила, срок на валидност и прекратяване
1. Всяка страна уведомява писмено другата страна по дипломатически път за изпълнението на своите национални процедури, необходими за влизането в сила на настоящата Договореност. Настоящата Договореност влиза в сила на датата на последното уведомление за период от четири (4) години. Валидността й може да бъде удължавана за срок от една (1) година при взаимно писмено съгласие на страните.
2. Настоящата Договореност може да бъде изменена или допълнена при взаимно писмено съгласие на страните по искане на всяка от страните. Всяко изменение или допълнение представлява неразделна част от настоящата Договореност.
3. Всяка от страните може да прекрати Договореността, като изпрати уведомление до другата страна по дипломатически път. Прекратяването влиза в сила шест (6) месеца след уведомлението. Договореността не може да бъде прекратена в последните шест (6) месеца от периода й на валидност.
В доказателство за което долуподписаните лица, надлежно упълномощени от техните правителства, подписаха настоящата Договореност.
Съставена в два екземпляра на 30 март 2022 г. в гр. Сеул на български, корейски и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. В случай на различия при тълкуването предимство има текстът на английски език.

За правителството
на Република България:
Петко Драганов,
извънреден и
пълномощен
посланик на
Република България
в Република Корея
За правителството на
Република Корея:
Чой Джонг Мун,
заместник-министър
на външните работи

3726