Комисия за финансов надзор
брой: 47, от дата 24.6.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.36


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, и доставчик на услуги за докладване на данни

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, и доставчик на услуги за докладване на данни (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2005 г.; изм., бр. 104 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г.; попр., бр. 87 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2009 г., бр. 53 от 2015 г., бр. 63 от 2016 г. и бр. 8 от 2021 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думите „фонд, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, и доставчик на услуги за докладване на данни“ се заменят с „фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд“.
§ 2. В чл. 1 думите „доставчик на услуги за докладване на данни“ и запетаята след тях се заличават.
§ 3. В чл. 8 думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ)“ се заменят със „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС)“.
§ 4. В чл. 9, ал. 2 думите „името (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“, а след думите „адресната регистрация“ се поставя запетая и се добавя „адрес за кореспонденция, ако е различен от адресната регистрация“.
§ 5. В чл. 10, т. 4 думите „името (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“.
§ 6. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 думите „ЗДСИЦ“ се заменят с „отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), ЗДСИЦДС“.
2. В т. 9 думата „ЗДСИЦ“ се заменя с „отменения ЗДСИЦ, ЗДСИЦДС“.
§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 2 думите „шест месеца“ се заменят с „една година“.
2. В ал. 9, т. 4 думите „името (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“.
§ 8. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „както следва“ се заменят с „като“;
б) в т. 1 думата „т.“ се заменя с „подточка“, а думите „Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943, които включват“ се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 включват“;
в) създава се нова т. 2:
„2. към документацията по чл. 4, буква „а“, подточка „iv“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 се предоставят и препоръките, дадени от съответните лица;“
г) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думата „т.“ се заменя с „подточка“, думата „която“ и запетаята пред нея се заличават, думите „което е член“ се заменят с „което е избрано за член“, а след думата „действително“ се добавя „ще“;
д) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думата „т.“ се заменя с „подточка“, а думата „която“ и запетаята пред нея се заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 7 думите „кредитна институция или застраховател“ се заменят с „кредитна институция, застраховател или презастраховател“;
б) в т. 8 след думите „надлежния ред“ се поставя запетая и се добавя „както и когато са минали повече от 5 години от влизането в сила на акта за отнемане на лиценза“;
в) в т. 9 думата „ЗДСИЦ“ се заменя с „отменения ЗДСИЦ, ЗДСИЦДС“;
г) в т. 10 думата „ЗДСИЦ“ се заменя с „отменения ЗДСИЦ, ЗДСИЦДС, ЗКИ“.
§ 9. В чл. 19а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думата „ЗДСИЦ“ се заменя с „отменения ЗДСИЦ, ЗДСИЦДС“.
2. В т. 10 думите „кредитна институция или застраховател“ се заменят с „кредитна институция, застраховател или презастраховател“.
§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Към заявлението“ се добавя „по чл. 18, ал. 1“, а след думите „Европейските надзорни органи“ се добавя „JC/GL/2016/01, издадени от Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (Съвместни насоки за пруденциална оценка на придобивания и увеличения на квалифицирани участия във финансовия сектор)“.
2. В ал. 13 думите „квалифицираното си участие“ се заменят с „квалифицираното му участие“, а думите „на Европейските надзорни органи“ се заличават.
§ 11. В чл. 25а се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава второ изречение: „Ако не се предвижда промяна в лицата по изречение първо, това изрично се декларира, като данните и документите по чл. 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 не се предоставят.“
2. Създават се ал. 5 – 9:
„(5) В съответствие с вида и размера на квалифицираното участие се представят документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит, относими към дейността на инвестиционния посредник съобразно услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ в съответствие с изискванията на Съвместните насоки за пруденциална оценка на придобивания и увеличения на квалифицирани участия във финансовия сектор и чл. 9, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943.
(6) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат данни за лицата, с които придобиващото лице е свързано, и за отношенията на свързаност с оглед преценка на критерия по чл. 9, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943.
(7) Когато придобиващото лице попада в някоя от хипотезите по чл. 262 ЗПФИ, се прилагат данни за приложимата хипотеза и за съответния компетентен орган от друга държава членка. Когато придобиващото лице не попада в някоя от хипотезите по чл. 262 ЗПФИ, това обстоятелство се декларира изрично.
(8) Към уведомлението по ал. 1 придобиващото лице представя декларация, че не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или контролирано от такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, съответно данни и доказателства, че попада в някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
(9) Към уведомлението по ал. 1 придобиващото лице, за целите на извършването на преценка на критерия по чл. 9, буква „в“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943, представя декларация по определен от заместник-председателя образец за произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции или дялове, включително дали средствата са заемни, както и за платените от лицето данъци през последните 5 години, като към декларацията прилага документи, доказващи посочените в декларацията обстоятелства.“
§ 12. Член 25о се отменя.
§ 13. Член 25п се отменя.
§ 14. В чл. 26, т. 3, 5, 6 и 10 думите „името (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“.
§ 15. В чл. 26а, т. 5 думите „името (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“.
§ 16. В чл. 28, ал. 1, т. 6 и 7 думата „ЗДСИЦ“ се заменя с „отменения ЗДСИЦ, ЗДСИЦДС“.
§ 17. В чл. 29, ал. 1, т. 2 думите „името (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“.
§ 18. В чл. 33, т. 6 и 8 – 10 думите „името (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“.
§ 19. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „ал. 1, 3 и 5“ се заменят с „ал. 1 и 5“;
б) в т. 7 и 8 думата „ЗДСИЦ“ се заменя с „отменения ЗДСИЦ, ЗДСИЦДС“;
в) в т. 9 след думата „ЗПФИ“ се поставя запетая, а думите „или ЗДСИЦ“ се заменят с „отменения ЗДСИЦ, ЗДСИЦДС“;
г) в т. 11 думите „кредитна институция или застраховател“ се заменят с „кредитна институция, застраховател или презастраховател“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 20. В чл. 37а, ал. 1, т. 9 думите „името (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“.
§ 21. В чл. 38а, ал. 1, т. 3, 5, 6, 9, 12 и в ал. 5 думите „името (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“.
§ 22. В чл. 38б, ал. 1, т. 9 и 11 думите „името (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“.
§ 23. В чл. 38д, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 3 и 5 думите „името (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“.
2. В т. 6 думите „една година“ се заменят с „от три години“.
3. В т. 10 думите „името (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“.
§ 24. В чл. 38е, ал. 1, т. 6 думата „името“ се заменя с „имената“.
§ 25. В чл. 38з, ал. 6, т. 2 думите „името (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“.
§ 26. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „заявлението“ се добавя „по чл. 11, ал. 1 ЗДСИЦДС“.
2. В т. 1 думите „чл. 7 ЗДСИЦ“ се заменят с „чл. 9 ЗДСИЦДС“, а след думата „дружеството“ се поставя запетая и се добавя „във формат, даващ възможност за търсене в него“.
3. В т. 2 думите „чл. 6, ал. 1 ЗДСИЦ“ се заменят с „чл. 7 ЗДСИЦДС“.
4. В т. 3 думите „чл. 5, ал. 3 ЗДСИЦ“ се заменят с „чл. 6, ал. 2 ЗДСИЦДС и за допускането им до търговия на регулиран пазар“.
5. В т. 4 думите „името (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“.
6. В т. 5 думите „както и актуално удостоверение за вписването в съответния регистър на чуждестранните лица“ и запетаята пред тях се заличават.
7. В т. 6 думите „името (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“, а думите „както и актуално удостоверение за вписването в съответния регистър на чуждестранните лица или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър“ и запетаята пред тях се заличават.
8. В т. 7 думите „името (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“, а думите „всички други лица, оправомощени да управляват и представляват“ се заменят с „прокуристите на“.
9. В т. 8 думите „на Българската народна банка“ се заличават.
10. В т. 9 думите „обслужващото дружество или дружества“ се заменят с „третите лица по чл. 27, ал. 4 ЗДСИЦДС“, а думите „чл. 18 ЗДСИЦ“ се заменят с „чл. 27, ал. 1 и 3 ЗДСИЦДС“.
11. В т. 10 думите „името (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“.
12. Точка 12 се изменя така:
„12. проект на правила за управление на рисковете, в случай че дружеството участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции в едно или повече специализирани дружества по чл. 28, ал. 1 ЗДСИЦДС;“.
13. Създава се нова т. 13:
„13. доказателства за наличието на необходимите организация и ресурси на дружеството със специална инвестиционна цел за извършване на дейността, която няма да бъде възлагана на трети лица по чл. 27 ЗДСИЦДС;“.
14. Досегашната т. 13 става т. 14.
§ 27. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Към заявлението по чл. 11, ал. 1 ЗДСИЦДС за лицата, избрани или кандидати за членове на съвета на директорите, и за прокуристите на дружеството със специална инвестиционна цел се прилагат:
1. за чуждите граждани – документи, удостоверяващи, че лицето не е осъждано, а когато съответната юрисдикция не издава такива документи, лицето декларира наличието или липсата на съответните обстоятелства, както и изрично декларира, че в съответната юрисдикция не се издават такива документи;
2. декларация от съответното лице за наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 10, ал. 2, т. 2 – 5 ЗДСИЦДС; в декларацията по чл. 10, ал. 2, т. 5 ЗДСИЦДС се посочват имената на другите членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел и на членовете на управителния или контролен орган на всяко трето лице по чл. 27, ал. 4 ЗДСИЦДС, по отношение на които се декларира липсата на съответните обстоятелства;
3. данни и документи, удостоверяващи завършено висше образование съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „б“;
4. подробна биографична справка;
5. данни и документи за удостоверяване на професионален опит – собственоръчно заверено копие от трудовата книжка и/или служебна книжка (в цялост) и/или удостоверения, служебни бележки, длъжностни характеристики и други документи, удостоверяващи заеманите от лицето длъжности, посочени в биографичната справка, и естеството на придобития опит; в случаите, когато придобитият опит от лицето е като член на управителен, надзорен орган или прокурист на юридическо лице, регистрирано в Република България, се представят данни за наименованието и единния идентификационен код на съответното дружество; в случаите, когато придобитият опит от лицето е като член на управителен, надзорен орган или прокурист на юридическо лице, регистрирано в друга държава, се представят заверени копия от съответния регистър, ако не е предоставена информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;
6. документи за удостоверяване на репутация – препоръки, референции и други относими документи.“
2. В ал. 2 думите „както и други лица, оправомощени да управляват и представляват дружеството със специална инвестиционна цел“ и запетаята преди тях и запетаята след тях се заличават.
3. В ал. 4, т. 1 накрая се добавя „или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър“.
§ 28. В чл. 41 се правят следните допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „заявлението“ се добавя „по чл. 11, ал. 1 ЗДСИЦДС“.
2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „включително и необходимите документи за доказване на произхода на средствата“.
§ 29. В чл. 42 след думата „заявлението“ се добавя „по чл. 11, ал. 1 ЗДСИЦДС“.
§ 30. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „обслужващото дружество“ се заменят с „трето лице по чл. 27, ал. 4 ЗДСИЦДС“, а след думата „заявлението“ се добавя „по чл. 11, ал. 1 ЗДСИЦДС“.
2. В т. 1 думите „обслужване на дейността на дружеството със специална инвестиционна цел“ се заменят с „възлагане на дейностите на трето лице по чл. 27, ал. 4 ЗДСИЦДС под отлагателно условие за влизането му в сила след одобрение от Комисията, приложенията към него и всички допълнителни споразумения за последващото му изменение и допълнение, ако има такива, сключени също под посоченото отлагателно условие“.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. информация и документи, удостоверяващи наличието на необходимите организация, ресурси и опит от третото лице за осъществяване на възложените дейности по чл. 27, ал. 1 и 3 ЗДСИЦДС:
а) информация и документи, удостоверяващи капацитета на третото лице за изпълнение на възложените дейности, включително наличен персонал и квалификацията му с оглед изпълнение на задълженията по договора;
б) информация и документи относно извършваните от третото лице дейности по сключени договори;
в) други относими данни и документи, по преценка на заявителя;“.
4. Точка 3 се изменя така:
„3. информация относно наличието на сключени договори от третото лице по чл. 27, ал. 4 ЗДСИЦДС с други дружества със специална инвестиционна цел;“.
5. В т. 4 думите „управляващи обслужващото дружество“ се заменят с „които са членове на управителен или контролен орган на трето лице по чл. 27, ал. 4 ЗДСИЦДС“, думите „помежду си или на“ се заменят със „с“, а думите „на обслужващото дружество или“ се заличават.
6. Създават се т. 5 и 6:
„5. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на дружеството със специална инвестиционна цел за избор на третото лице и за сключване на договор за възлагане на дейности;
6. данни за подизпълнителите, на които третото лице е възложило или възнамерява да възложи отделни дейности, и копие на сключените договори и анекси/допълнителни споразумения с подизпълнителите.“
§ 31. В чл. 43а се правят следните допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „заявлението“ се добавя „по чл. 15, ал. 1 ЗДСИЦДС“.
2. В т. 1 след думата „отбелязване“ се добавя „в режим на проследяване“, а след думите „общото събрание“ се добавя „и във формат, даващ възможност за търсене в него“.
§ 32. В чл. 43б, в текста преди т. 1 след думата „заявлението“ се добавя „по чл. 15, ал. 2 ЗДСИЦДС“.
§ 33. В чл. 43в се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в основния текст думите „по чл. 15, ал. 1 ЗДСИЦ на замяна на обслужващо дружество на дружество със специална инвестиционна цел към заявлението“ се заменят с „на възлагане на дейностите по чл. 27, ал. 4 ЗДСИЦДС на трето лице към заявлението по чл. 27, ал. 5 ЗДСИЦДС“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За издаване на одобрение на изменения и допълнения в договора за възлагане на дейности на трето лице по чл. 27, ал. 4 ЗДСИЦДС към заявлението по чл. 27, ал. 5 ЗДСИЦДС се прилагат:
1. заверен препис от допълнителното споразумение за изменение и допълнение на договора за възлагане на дейности на трето лице по чл. 27, ал. 4 ЗДСИЦДС, сключено под отлагателно условие за влизането му в сила след одобрение от Комисията;
2. документите по чл. 43, т. 1, съответно ако те вече са представени в Комисията – данни за тяхното представяне, документите по чл. 43, т. 2, когато е налице промяна, и документите по чл. 43, т. 5;
3. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.“
§ 34. Създава се чл. 43г:
„Чл. 43г. За одобрение на членове на съвета на директорите и прокуристи на дружество със специална инвестиционна цел към заявлението по чл. 15, ал. 1 ЗДСИЦДС се прилагат:
1. документите по чл. 40;
2. заверен препис от решението на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, че лицето/лицата ще бъде/бъдат предложени за избор от общото събрание на дружеството, или заверен препис от решението на общото събрание на дружеството.“
§ 35. Създава се чл. 43д:
„Чл. 43д. За одобрение на правилата за управление на риска на дружество със специална инвестиционна цел и за одобрение на промени в тях към заявлението по чл. 15, ал. 3 ЗДСИЦДС се прилагат:
1. проект на правилата за управление на риска във формат, даващ възможност за търсене в него и с отбелязване в режим на проследяване на измененията, които ще бъдат предложени за гласуване на общото събрание;
2. протокол от заседание на управителния орган на дружеството със специална инвестиционна цел за приемане на проекта на правилата за управление на риска, които ще бъдат предложени за гласуване на общото събрание;
3. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.“
§ 36. В чл. 44, в текста преди т. 1 думите „чл. 27, ал. 2 и 3 ЗДСИЦ“ се заменят с „чл. 32, ал. 2 и 3 ЗДСИЦДС“.
§ 37. В чл. 47, ал. 1, в текста преди т. 1 думите „чл. 28 ЗДСИЦ“ се заменят с „чл. 33 ЗДСИЦДС“.
§ 38. В чл. 49а, в изречение първо думите „данни за“ се заменят с „информация за осигурен“, а в изречение второ думите „достъп до съответния регистър“ се заменят с „информацията по изречение първо“, думата „този“ се заменя със „съответния“ и накрая се добавя „и са на общоприет език в Европейския съюз“.
§ 39. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „глави втора и пета от ЗДСИЦ“ се заменят с „чл. 11, ал. 1, т. 10, чл. 15, ал. 4 и чл. 34, ал. 3 от ЗДСИЦДС“.
§ 40. Навсякъде в наредбата думата „комисията“ се заменя с „Комисията“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 41. По отношение на заварените към датата на влизане в сила на тази наредба производства за издаване на лиценз, разрешение, одобрение или за извършване на уведомяване се прилага досегашният ред.
§ 42. В Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (обн., ДВ, бр. 54 от 2004 г.; изм., бр. 15 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 12 и 53 от 2006 г., бр. 22 от 2007 г., бр. 63 и 68 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г.; изм., бр. 49 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 68 и 90 от 2014 г., бр. 95 от 2017 г., бр. 101 от 2018 г.; доп., бр. 41 и 55 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 30 и 61 от 2020 г. и бр. 48, 60 и 97 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 т. 9 се изменя така:
„9. одобрени механизми за докладване и одобрени механизми за публикуване по чл. 1, т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ);“.
2. В чл. 15, ал. 6, т. 1 и 4 думите „доставчик на услуги за докладване на данни“ се заменят с „одобрен механизъм за докладване или одобрен механизъм за публикуване по чл. 1, т. 3 ЗПФИ“.
3. В наименованието на раздел IIг на глава четвърта думите „доставчиците на услуги за докладване на данни“ се заменят с „одобрените механизми за докладване и одобрените механизми за публикуване по чл. 1, т. 3 ЗПФИ“.
4. В чл. 15г се правят следните изменения и допълнения:
а) в текста преди т. 1 думите „доставчиците на услуги за докладване на данни“ се заменят с „одобрените механизми за докладване и одобрените механизми за публикуване по чл. 1, т. 3 ЗПФИ“;
б) в т. 1 след думите „докладване на данни“ се добавя „като одобрен механизъм за публикуване или одобрен механизъм за докладване по чл. 1, т. 3 ЗПФИ“;
в) точка 3 се заличава;
г) в т. 4 след думите „докладване на данни“ се добавя „като одобрен механизъм за публикуване или одобрен механизъм за докладване по чл. 1, т. 3 ЗПФИ“.
5. В чл. 16, ал. 5, т. 1 и 4 думите „доставчик на услуги за докладване на данни“ се заменят с „одобрен механизъм за докладване или одобрен механизъм за публикуване по чл. 1, т. 3 ЗПФИ“.
6. Навсякъде в наредбата думата „комисията“ се заменя с „Комисията“.
§ 43. Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им (обн., ДВ, бр. 52 от 2015 г.; доп., бр. 63 от 2016 г., бр. 11 и 66 от 2019 г. и бр. 51 от 2020 г.) се отменя.
§ 44. Наредбата е приета с Решение № 237-Н от 16.06.2022 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател: Бойко Атанасов
3704