Народно събрание
брой: 47, от дата 24.6.2022 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.25


Закон за изменение на Закона за ратифициране на Европейската социална харта (ревизирана)

 

УКАЗ № 155
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за ратифициране на Европейската социална харта (ревизирана) (ДВ, бр. 30 от 2000 г.), приет от 47-ото Народно събрание на 10 юни 2022 г.
Издаден в София на 17 юни 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
ЗАКОН
за изменение на Закона за ратифициране на Европейската социална харта (ревизирана)
(ДВ, бр. 30 от 2000 г.)
§ 1. Точка 2 от декларацията към член единствен се изменя така:
„2. Обвързва се с чл. 1, чл. 2, ал. 2 – 7, чл. 3, чл. 4, ал. 2 – 5, чл. 5, чл. 6, чл. 7, чл. 8, чл. 9, чл. 10, ал. 2, ал. 3, буква „а“ и ал. 4, чл. 11, чл. 12, чл. 13, ал. 1 – 3, чл. 14, чл. 16, чл. 17, ал. 2, чл. 18, ал. 4, чл. 19, ал. 5 и 9, чл. 20, чл. 21, чл. 22, чл. 24, чл. 25, чл. 26, чл. 27, ал. 2 и 3, чл. 28 и чл. 29 от част II на хартата.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът за ратифициране на чл. 2, ал. 3, част II от Европейската социална харта (ревизирана) (ДВ, бр. 12 от 2007 г.) се отменя.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 10 юни 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Никола Минчев
3586