Народно събрание
брой: 47, от дата 24.6.2022 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.25


Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Република Австрия за прекратяване на Договора между Република България и Република Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 22 януари 1997 г. в София

 

УКАЗ № 156
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението между Република България и Република Австрия за прекратяване на Договора между Република България и Република Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 22 януари 1997 г. в София, приет от 47-ото Народно събрание на 9 юни 2022 г.
Издаден в София на 17 юни 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението между Република България и Република Австрия за прекратяване на Договора между Република България и Република Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 22 януари 1997 г. в София
Член единствен. Ратифицира подписаното на 10 декември 2021 г. в Брюксел Споразумение между Република България и Република Австрия за прекратяване на Договора между Република България и Република Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 22 януари 1997 г. в София.
 Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 9 юни 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Никола Минчев
3584