Министерски съвет
брой: 11, от дата 5.2.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 16 от 30 януари 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2011 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 ОТ 30 ЯНУАРИ 2019 Г.
за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г., бр. 2 от 2013 г., бр. 79 от 2014 г., бр. 5 и 59 от 2016 г. и бр. 3 и 63 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) При подаване на формуляри за внос по чл. 6, ал. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси за предоставяне на съгласие за внос на живак или смеси на живака съгласно приложение I от Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (OB, L 137 от 24.05.2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/852“, за употреба, разрешена в страната, се събира такса в размер  90 лв.
(3) За изготвяне на становища от Министерството на околната среда и водите по чл. 7а, ал. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси относно изпълнението на критериите по чл. 8 (6) от Регламент (ЕС) 2017/852, свързани със:
1. производство или пускане на пазара на нов продукт с добавен живак, или
2. използване на нов производствен процес, включващ употребата на живак или живачни съединения, се събира такса в размер 3000 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
756