Министерство на здравеопазването
брой: 106, от дата 23.12.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.96


Наредба за отменяне на Наредба № 23 от 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните

 

Наредбаза отменяне на Наредба № 23 от 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните (обн., ДВ, бр. 53 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2005 г. и бр. 74 от 2009 г.)
Член единствен. Отменя се Наредба № 23 от 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните(обн., ДВ, бр. 53 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2005 г. и бр. 74 от 2009 г.).
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Петър Москов
8908