Министерство на правосъдието
брой: 36, от дата 1.5.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.21


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност (ДВ, бр. 13 от 2019 г.)
Параграф единствен. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 2, ал. 1 думата „двугодишен“ се заменя с „тригодишен“.
2. Създава се § 4а:
„§ 4а. За 2021 г. изпитът за придобиване на юридическа правоспособност, определен по чл. 23, ал. 1 за месец октомври, се провежда през месец декември, като заявлението и приложенията към него се подават до края на месец октомври.“
Министър: Десислава Ахладова
2776