Министерство на отбраната
брой: 9, от дата 2.2.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.27


Наредба № Н-1 от 27 януари 2021 г. за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения – медицински пунктове и многопрофилни болници за активно лечение, към Министерството на отбраната

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-1 от 27 януари 2021 г.
за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения – медицински пунктове и многопрофилни болници за активно лечение, към Министерството на отбраната
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за ползване на медицинска, дентална и психологична помощ в лечебните заведения към Министерството на отбраната (МО) – медицински пунктове и многопрофилни болници за активно лечение (МБАЛ) в структурата на Военномедицинската академия (ВМА).
Чл. 2. (1) В медицинските пунктове се оказва първична извънболнична медицинска и дентална помощ на военнослужещи и цивилни служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия (БА) и на български граждани – военнослужещи, които заемат длъжности, и български граждани – цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и на военнослужещи и цивилни служители от чужди или съюзнически въоръжени сили, които заемат длъжности в тях, доколкото това е предвидено в международен договор.
(2) В МБАЛ се оказва извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ по съществуващите специалности, и психологична помощ на всички лица, независимо от тяхното гражданство, местожителство, здравноосигурителен статус, пол, възраст, вероизповедание.
Чл. 3. (1) По реда на тази наредба се оказва медицинска, дентална и психологична помощ на здравноосигурени български граждани, лица, за които се прилагат схемите за социална сигурност на Европейския съюз, и лица, включени в международни спогодби за социално осигуряване, по които Република България е страна.
(2) Здравнонеосигурени български граждани ползват лечебните заведения по чл. 2, ал. 2 срещу заплащане на стойността на медицинското, денталното и психологичното обслужване по ценоразпис на ВМА.
(3) Чужденци, които не се ползват с правата на българските граждани, се приемат и обслужват по реда на Наредба № 2 от 1.07.2005 г. за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на български граждани, срещу заплащане на стойността на медицинското обслужване по ценоразпис на ВМА.
(4) Ценоразписът на медицинските, денталните и психологичните услуги във ВМА се определя с акт на началника на ВМА, с който се посочва и редът за заплащане на медицинска, дентална и психологична помощ.
Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ В МЕДИЦИНСКИТЕ ПУНКТОВЕ В СТРУКТУРАТА НА ВМА
Чл. 4. Медицинската и денталната помощ, които се оказват в медицинските пунктове, са за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА.
Чл. 5. Медицинските прегледи, лабораторните изследвания и денталните услуги се извършват след представяне от пациента на здравна книжка по образец/лична амбулаторна карта (ЛАК), заверена от лекаря в медицинския пункт, а за военни формирования или структури без медицински пункт – от командира/началника на военното формирование или от ръководителя на съответната структура.
Чл. 6. Обемът на медицинската и денталната помощ, които се оказват в медицинските пунктове по реда на настоящата наредба, се определя с акт на началника на ВМА.
Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАНОВА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ В МБАЛ В СТРУКТУРАТА НА ВМА
Чл. 7. Планова извънболнична медицинска помощ в диагностично-консултативните блокове (ДКБ) на МБАЛ се оказва на следните категории лица:
1. военнослужещите (офицери, сержанти и войници) в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА;
2. българските граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея;
3. цивилните служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА;
4. курсантите във висшите военни училища за срока на обучение;
5. гражданите, подписали договор за служба в доброволния резерв, по време на активното изпълнение на договора;
6. военнослужещите от други държави, пребиваващи в страната по силата на сключени международни договори и споразумения, по които Република България е страна;
7. пенсионираните военнослужещи;
8. ветераните от войните;
9. военноинвалидите и военнопострадалите;
10. децата на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи и преживелия техен родител;
11. преживелия съпруг (съпруга), децата и родителите на загинал при или по повод изпълнение на службата военнослужещ;
12. българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната;
13. членове на семействата на лицата по т. 1, 2, 3, 7, 8 и 9.
Чл. 8. На категориите лица по чл. 7 се провежда следният обем от медицински дейности за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА:
1. прегледи от специалист(и) в Консултативно-приемно отделение (КПО);
2. клинико-лабораторни, микробиологични, конвенционални рентгенови и функционални изследвания в ДКБ, назначени от специалист в КПО;
3. високоспециализирани образни и функционални изследвания, назначени от специалист в КПО и потвърдени от началника на клиниката (отделението) по профила на съответното заболяване;
4. един контролен преглед и изследвания по преценка на лекуващия лекар от КПО;
5. експертиза на временната неработоспособност.
Чл. 9. (1) В случай на необходимост от използване на контраст за провеждане на образни изследвания стойността на контрастните лекарствени продукти е за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА за лицата по чл. 7, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 и 11.
(2) Лицата по чл. 7, т. 7, 8, 9, 12 и 13 заплащат стойността на контрастните лекарствени продукти по ред и цени, определени с акт на началника на ВМА.
Чл. 10. Лицата по чл. 7 се приемат за преглед в КПО чрез регистратурата за амбулаторни пациенти на съответната МБАЛ при представяне на следните документи:
1. за всички лица – документ за самоличност (лична карта, личен паспорт, карта/паспорт на чужденец, карта за постоянно/временно пребиваващ).
2. за лицата по чл. 7, т. 1 – 5 – служебна карта/пропуск и запис в здравната книжка/ЛАК от медицинския пункт на съответната структура, а за военни формирования или структури без медицински пункт – запис от оправомощени от командира/началника на военното формирование или от ръководителя на съответната структура длъжностни лица (при възможност – медицински специалисти);
3. за лицата по чл. 7, т. 6 – служебна карта;
4. за лицата по чл. 7, т. 7 – копие на разпореждане за пенсиониране при условията на чл. 6 от отменения Закон за пенсиите или по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване и военно-отчетна книжка, а при липса на такава – удостоверение от Държавен военно-исторически архив – Велико Търново (ДВИА), от Оперативния архив на БА или от Централното военно окръжие (ЦВО) и подчинените му военни окръжия първа и втора степен – приложение № 1, с посочено последното военно формирование/поделение, в което лицето е служило и откъдето се е пенсионирало;
5. за лицата по чл. 7, т. 8 – удостоверение за ветеран от войните, издадено от Държавна агенция „Архиви“;
6. за лицата по чл. 7, т. 9, 10 и 11 – книжка за военноинвалид или военнопострадал с изрично посочена разпоредба на чл. 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите;
7. за лицата по чл. 7, т. 12 – копие от документ, удостоверяващ участие в мисии, издаден от ДВИА или от Оперативния архив на БА;
8. за членовете на семействата на лицата по чл. 7, т. 1, 2 и 3 – копие на документ, удостоверяващ статута на лицето по чл. 7, т. 1, 2 или 3, и удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца от служба ГРАО, издадено не по-рано от шест месеца до датата на прием в МБАЛ;
9. за членовете на семействата на лицата по чл. 7, т. 7 и 9 – копие на документ, удостоверяващ статута на лицето по чл. 7, т. 7 или 9, и удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца от служба ГРАО, издадено не по-рано от шест месеца до датата на прием в МБАЛ;
10. за членовете на семействата на лицата по чл. 7, т. 8 – копие на удостоверението за ветеран от войните и удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца от служба ГРАО, издадено не по-рано от една година до датата на прием в МБАЛ.
Чл. 11. На задължително здравноосигурени лица извън категориите по чл. 7 се оказва специализирана извънболнична медицинска помощ при условията и по реда на действащия Национален рамков договор (НРД) за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз.
Чл. 12. Всички лица, които се явяват за амбулаторен преглед и/или изследвания в МБАЛ извън условията и реда на настоящата наредба, заплащат оказаната медицинска помощ по ред и цени, определени с акт на началника на ВМА.
Чл. 13. Пациенти, явяващи се по договори за медицинско обслужване, сключени между ВМА и други лечебни заведения, здравнозастрахователни компании, институции, ведомства и търговски дружества, се приемат и обслужват при условията и по реда на съответния договор.
Чл. 14. След преглед в КПО лекарствени продукти за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели се предписват по реда на действащата нормативната уредба в страната.
Чл. 15. Експертиза на временната неработоспособност и издаване на болничен лист за временна неработоспособност след преглед в КПО се извършват по реда на действащата нормативна уредба за медицинската експертиза в страната.
Чл. 16. Планова извънболнична дентална помощ за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА се оказва на лицата по чл. 7, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 и 11.
Чл. 17. (1) Дентална помощ за пациенти, посочени в чл. 16, се оказва в следния обем:
1. профилактичен преглед и снемане на орален статус;
2. почистване на зъбен камък;
3. лечение на лигавични заболявания;
4. лечение на неусложнен кариес чрез пломбиране с амалгама или химополимер;
5. ендодонтско лечение;
6. неусложнена екстракция на зъб;
7. инцизия на субмукозен и субпериостален абсцес;
8. лечение на дефекти на зъбните редици с блендкорони и мостове;
9. лечение на дефекти на зъбните редици с плакови пластмасови протези.
(2) Всички дейности извън посочените в ал. 1, включително лечение на кариес чрез пломбиране с фотополимер, металокерамични коронки и други ортодонтски конструкции, се заплащат по ред и цени, определени с акт на началника на ВМА.
Чл. 18. Лицата по чл. 16 се приемат за преглед и лечение в денталните кабинети чрез регистратурата на съответната МБАЛ след представяне на документи по чл. 10 за съответната категория лица.
Чл. 19. Всички лица извън посочените в чл. 16заплащат оказаната им дентална помощ по ред и цени, определени с акт на началника на ВМА.
Глава четвърта
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПЕШНА И НЕОТЛОЖНА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ В МБАЛ В СТРУКТУРАТА НА ВМА
Чл. 20. (1) Медицинска помощ по спешност на място в спешните звена на МБАЛ или на местопроизшествието, когато съответната МБАЛ е най-близкото лечебно заведение, се оказва на всички лица независимо от тяхното гражданство, местожителство, здравноосигурителен статус, пол, възраст, вероизповедание.
(2) Извършените диагностично-лечебни мероприятия по спешност на български граждани, лица, за които се прилагат схемите за социална сигурност на Европейския съюз, и лица, включени в международни спогодби за социално осигуряване, по които Република България е страна, до хоспитализацията на пациента или насочването му за домашно лечение са за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА.
Чл. 21. (1) Неотложна дентална помощ се оказва на лицата по чл. 7, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 и 11, както и на пациенти, намиращи се на стационарно лечение в клиниките и самостоятелните клинични отделения на МБАЛ.
(2) Неотложна дентална помощ на посочените в ал. 1 лица се оказва за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА в следния обем:
1. инцизия на периодонтален и парадонтален абсцес;
2. неусложнена екстракция на зъб;
3. мортална или витална екстирпация;
4. трепанация;
5. лечение на обострено лигавично заболяване.
Чл. 22. (1) Спешна и неотложна помощ в дома на пациента за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА се оказва от екипи на спешните звена в МБАЛ на лицата по чл. 7, т. 1 – 12.
(2) Началникът на ВМА със своя заповед определя реда за действие на спешните екипи при оказване на спешна и неотложна медицинска помощ в спешните звена на МБАЛ, в дома на пациента и на местопроизшествието.
Глава пета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В МБАЛ В СТРУКТУРАТА НА ВМА
Чл. 23. (1) При наличие на показания за планова хоспитализация пациентите се планират и приемат за болнично лечение в съответните клиники и самостоятелни клинични отделения на МБАЛ чрез кабинетите на КПО в зависимост от наличната свободна леглова база.
(2) Датата и часът на прием в стационара се определят от лекаря от КПО и се вписват в листа за планов прием на клиниката (отделението).
Чл. 24. Когато МБАЛ има сключен договор с НЗОК за планираните медицински дейности, всички здравноосигурени пациенти се приемат при условията и по реда на съответния договор след представяне на регламентираните в договора документи.
Чл. 25. (1) На всеки пациент, постъпващ за болнично лечение в МБАЛ, приемащият лекар от КПО предоставя информация за предлаганата медицинска помощ и очакваните разходи за нея, които са за сметка на пациента.
(2) Приемащият лекар и пациентът подписват декларации за информирано съгласие и други регламентирани с НРД документи.
(3) Началникът на ВМА със своя заповед определя документите, които се попълват и подписват при постъпване на пациентите за болнично лечение по договор с НЗОК.
Чл. 26. (1) Всички здравноосигурени пациенти, постъпващи за болнично лечение в МБАЛ по договор с НЗОК, заплащат суми, определени с постановление на Министерския съвет, за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно. Заплащането се извършва от пациента, негов родител, настойник или попечител в деня на постъпването в стационара в касата на МБАЛ.
(2) В случай на невъзможност за своевременно заплащане на сумата по ал. 1 поради обективни причини заплащането става на възможно най-ранен етап след настаняването на болния в стационара.
Чл. 27. (1) Освободени от заплащане на суми по чл. 26 са категориите пациенти по чл. 37, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване.
(2) При приемането в стационара на МБАЛ лицата по ал. 1 представят документ, удостоверяващ принадлежността им към съответната категория.
Чл. 28. (1) Лицата, които се лекуват по договор с НЗОК, не заплащат стойността на лечението, с изключение на:
1. сумите по чл. 26;
2. медицинските изделия за провеждане на индивидуално лечение, които не се заплащат от НЗОК;
3. разликата между цената на предпочетено по-скъпо медицинско изделие и сумата, реимбурсирана от НЗОК;
4. високоспециализираните образни и функционални изследвания и контрастните лекарствени продукти за тях, когато не са в задължителния обем на медицинската помощ по договор с НЗОК и не са препоръчителни за диагностиката и проследяването на пациента.
(2) Медицинските изделия по ал. 1, т. 2 и 3 се осигуряват за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА за лица по чл. 7, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 и 11.
Чл. 29. (1) В случаите, в които лечението не може да бъде проведено по договор с НЗОК, същото се провежда за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА за лица по чл. 7, т. 1 – 12.
(2) Лицата по ал. 1 не заплащат стойността на болничното лечение и суми по чл. 26.
(3) Медицинските изделия за провеждане на индивидуално лечение се осигуряват за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА за категориите лица, посочени в чл. 28, ал. 2.
Чл. 30. (1) Приемането за планово лечение на пациент при условията на чл. 29 се извършва след представяне на документи по чл. 10 за съответната категория лица. Документите се представят преди регистрирането на История на заболяването (ИЗ) в главната книга за регистриране на лежащо болните в МБАЛ.
(2) Пациенти, които до завършване на лечението не представят документи по ал. 1, заплащат лечението по ред и цени, определени с акт на началника на ВМА.
Чл. 31. Лица, които желаят да постъпят за болнично лечение извън реда на чл. 24 – 30, заплащат лечението по ред и цени, определени с акт на началника на ВМА.
Чл. 32. При необходимост от хоспитализация след оказана медицинска помощ по спешност пациентите се приемат в стационарите на МБАЛ по реда на чл. 24 – 31 от настоящата наредба.
Чл. 33. (1) При постъпване за болнично лечение в МБАЛ на ветеран от войните с придружител средствата за престоя на придружителя се осигуряват от държавния бюджет ежегодно чрез корекция в бюджета на МО в частта му за ВМА въз основа на ежегодни справки от началниците на МБАЛ до ръководството на ВМА.
(2) Преценката за необходимостта от придружител по време на болничното лечение се извършва от личния лекар или лекуващия лекар на ветерана и се вписва в медицинската документация, с която пациентът се насочва за хоспитализация, и в ИЗ.
Глава шеста
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧНА ПОМОЩ В МБАЛ – СОФИЯ, В СТРУКТУРАТА НА ВМА
Чл. 34. Психологична помощ се оказва в Лабораторията за психично здраве и превенция (ЛПЗП) към МБАЛ – София, в структурата на ВМА съгласно стандартите за добра практика.
Чл. 35. Лицата по чл. 7, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 и 11 не заплащат психологичната помощ.
Чл. 36. Всички лица извън посочените в чл. 35 заплащат психологичната помощ в ЛПЗП по ред и цени, определени с акт на началника на ВМА.
Чл. 37. Лицата се приемат за оказване на психологична помощ в съответния кабинет на ЛПЗП чрез регистратурата на лабораторията при представяне на съответните документи, посочени в чл. 10 на настоящата наредба.
Чл. 38. (1) При наличие на показания за психологична помощ лицата се планират в регистратурата на ЛПЗП.
(2) Датата и часът на прием в ЛПЗП се определят от специалиста, водещ случая.
Чл. 39. Специалистът от ЛПЗП предоставя на всяко лице информация за предлаганата психологична помощ/лечение. Специалистът и лицето подписват декларации за информирано съгласие и други регламентирани документи.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Членове на семейство“ са съпруг, съпруга и деца, ако не са встъпили в брак. За членове на семейство се считат и лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство с правоимащите лица, ако имат еднакъв постоянен или настоящ адрес, което се удостоверява с лична карта или съответно с удостоверение за настоящ адрес.
2. „Деца“ са родените от брака/фактическото съпружеско съжителство на правоимащите лица; осиновените от правоимащите лица; децата на единия от съпрузите/живеещите във фактическо съпружеско съжителство, които живеят в едно домакинство, което се удостоверява с удостоверение за постоянен или настоящ адрес, до навършването на 18 години, а ако продължават образованието си (редовна форма на обучение) – до 26 години, което се удостоверява с акта за раждане, личната карта на детето и удостоверение/уверение от учебното заведение за съответната учебна година. В случай че са лица с определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто или с трайно намалена работоспособност – независимо от възрастта им, което се удостоверява с акта за раждане/личната карта на лицето и с решение на ТЕЛК/НЕЛК.
3. „Пенсионирани военнослужещи“ са лицата по § 1, т. 33 от допълнителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
4. „Лицата по чл. 7, т. 10 и 11“ са лица по чл. 4, т. 1 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
5. „Високоспециализирани образни и функционални изследвания“ са ендоскопски диагностични процедури, ехокардиография, велоергометрия, холтер ЕКГ, холтер за артериално налягане, специализирани рентгенови изследвания, компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, функционални изследвания на нервната система и др.
§ 2. Началниците на МБАЛ изготвят и поставят на видно място работните графици на кабинетите и лабораториите от ДКБ, както и информация за реда и необходимите документи за обслужване на различните категории пациенти.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, буква „в“, чл. 221, чл. 226г, ал. 1 и 2, чл. 226ж, ал. 1 и 2, чл. 226и, чл. 226л и чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № Н-8 от 3.08.2012 г. за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения към Министерството на отбраната.
§ 5. Наредбата влиза в сила 10 дни след обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Каракачанов
Приложение № 1 към чл. 10, т. 4
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
___________________________________________________________________
 
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ….. СТЕПЕН – …………….
……………………………………………….………………………………
            (адрес, телефон, факс)
Рег. № 3 – _____/____.____.20__ г.
Екз. № _____
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Военно окръжие ..........… степен – …………............................................…………., 
издава настоящото в уверение на това, че ……………...............................…………
…………………………..............…………………………………...........………...............……...……….
.…..............................................................................................................….
                                             (трите имена, ЕГН, адрес)
има прослужени ........…… (…….....…............……) години и …........…(……...….….) месеца
(от …..….… г. до …..… г.) в Българската армия с последно звание  „……...……....………..“ 
и е освободен/а от военна служба от военно формирование …………...............……….…..
с МЗ………..................................……. считано от ………….…....................................…….
Удостоверението да послужи за постъпване в многопрофилните болници за активно лечение в структурата на Военномедицинската академия.
НАЧАЛНИК НА ………………………………………
                     (звание, подпис, име и фамилия, печат)
590