Министерство на отбраната
брой: 111, от дата 31.12.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.19


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 92 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2011 г., бр. 22 от 2013 г., бр. 14 от 2014 г.; доп., бр. 77 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 25 и 97 от 2015 г., бр. 10 от 2016 г.; изм., бр. 8 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2017 г., бр. 5 от 2018 г., бр. 95 от 2019 г. и бр. 103 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Основни цели на атестирането по ал. 1 са:
1. създаване на условия за ефективно управление, за постигане на необходимите способности на военните формирования и съответните структури;
2. оценяване приноса и мотивиране на отделния военнослужещ за изпълнението на функциите и задачите на военното формирование/съответната структура;
3. установяване равнището на професионалната квалификация и компетентността на военнослужещия и тяхното съответствие с изискванията, определени в длъжностната характеристика;
4. ефективно използване експертизата на военнослужещите и определяне на подходящи за тях длъжности в съответствие с професионалната им подготовка и постигнатите резултати;
5. създаване на условия за реализиране на справедливи и прозрачни процедури за кариерно развитие на военнослужещите;
6. подобряване на комуникацията между военнослужещите и техните командири (началници) или ръководители на съответните структури, както и оптимизиране на работата им в екип;
7. повишаване на управленските/командирските умения на съответните ръководители/началници/командири и утвърждаване на войнските ценности и добродетели.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) За постигане на обективна оценка на професионалната квалификация и компетентност на военнослужещия и тяхното съответствие с изискванията, определени в длъжностната характеристика, атестиращият и старши атестиращият са длъжни да използват всяка възможност да анализират и оценяват работата, компетентностите, нагласите и професионалните умения на военнослужещия, когото оценяват.
(4) Атестиращият и старши атестиращият са отговорни за изготвянето на обективни оценки при попълване на атестационния формуляр.“
§ 2. В чл. 3 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) За длъжностите, за които командирите на командванията на структурите по чл. 60д, ал. 1 и командирите/началниците/ръководителите на структурите по чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са атестиращи, те изпълняват функциите и на старши атестиращи.
(4) Командирите на командванията на структурите по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България могат да оправомощят длъжностни лица, които да изпълняват функциите им на старши атестиращ на военнослужещите от пряко подчинените им военни формирования.“
§ 3. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната структура със своя заповед организира провеждането на дейностите по атестиране по чл. 8, ал. 2 и контролира изпълнението им в подчинените му военни формирования/структури.“
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Не подлежат на атестиране при условията и по реда на тази наредба военнослужещите поради:
1. обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи в дневна форма на обучение със срок на обучение, по-дълъг от 6 месеца през атестационния период;
2. обучение за придобиване на образователно-квалификационна или образователна и научна степен във висшите военни училища и академии в страната и в чужбина в редовна форма на обучение или в курсове със срок на обучение, по-дълъг от 6 месеца през атестационния период;
3. специализация за придобиване на медицинска специалност и преминаващите стаж като „стажант-юристи“ за придобиване на юридическа правоспособност със срок на обучение, по-дълъг от 6 месеца през атестационния период;
4. временно отстраняване от длъжност при условията на чл. 158 и 158а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за срок, по-дълъг от 6 месеца през атестационния период;
5. подготовка за участие и участие в операции и мисии извън територията на страната за срок, по-дълъг от 6 месеца през атестационния период;
6. ползване правото на отпуск за временна неработоспособност, отпуск по чл. 187, ал. 3 и 4, чл. 203, ал. 1 и 3, чл. 205а и 206 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България повече от 6 месеца през атестационния период.
(2) Не се атестират офицерите, притежаващи висши офицерски звания.“
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Военнослужещи, назначени на длъжности извън и на територията на страната в международни организации или в други международни инициативи, както и в състава на многонационални формирования на територията на страната, се атестират по методиката на съответната международна организация, международна инициатива или приемаща организация при следните условия:
1. атестирането на военнослужещите обхваща периода на изпълнение на длъжността от 1 януари до 31 декември на съответната календарна година;
2. действително изпълнение на длъжността най-малко 6 месеца за съответната година;
3. военнослужещите изпращат оценъчния формуляр с оценките за цялостно представяне (Overall performance) до структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната в срок до един месец от датата на освобождаване от заеманата длъжност.
(2) Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната в срок от десет работни дни:
1. изготвя удостоверение за приравняване на оценката за цялостно представяне от оценъчния формуляр – приложение № 10, само когато крайната оценка в атестацията по методиката на съответната международна организация, международна инициатива или приемаща организация съответства на оценките в поле „Оценкa за цялостно представяне (Overall performance)“ на таблицата по приложение № 9;
2. регистрира удостоверението по т. 1 и въвежда данните (информацията) в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси;
3. изпраща оценъчния формуляр с оценките за цялостно представяне (Overall performance) и екземпляр от удостоверението до структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав), в която военнослужещите се водят на отчет, за прилагане в служебните им дела.
(3) При преназначаване на военнослужещите по ал. 1 на длъжности в страната се ползва удостоверението за приравняване на оценката за цялостно представяне от оценъчния формуляр – приложение № 10.
(4) При освобождаване от заеманата длъжност военнослужещият по ал. 1 задължително се атестира за изпълнението на длъжността, ако има прослужени най-малко 6 месеца за съответната година.“
§ 6. В чл. 7, ал. 1 думите „Процесът по атестирането“ се заменят с „Атестирането“.
§ 7. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Атестирането на военнослужещите обхваща периода на изпълнение на длъжността от 1 януари до 31 декември на съответната календарна година.
(2) Атестирането на военнослужещите по ал. 1 включва следните етапи, дейности и срокове за изпълнение:
1. първи етап се провежда в периода от 1 януари до 31 януари на съответната календарна година и включва следните дейности:
а) изготвяне от атестиращия на атестационния формуляр на атестирания военнослужещ и попълване на персоналните данни на участниците в атестирането;
б) определяне от атестиращия на професионалните компетентности и личностни характеристики съгласно длъжностната характеристика;
в) съвместно определяне на конкретните задължения, отговорности и цели от атестираните офицери, офицерски кандидати, сержанти (старшини) и атестиращия;
г) след приключване на първия етап частта от атестационния формуляр се отпечатва, подписва се от атестирания и атестиращия и се съхранява в съответното военно формирование/структура;
2. втори етап се провежда в периода от 1 февруари до 31 декември на съответната календарна година и включва следните дейности:
а) провеждане на междинни срещи по реда на чл. 7, ал. 1, т. 3;
б) след приключване на втория етап частта от атестационния формуляр се отпечатва, подписва се от атестирания и атестиращия и се съхранява в съответното военно формирование/структура;
3. трети етап се провежда в периода от 1 до 31 декември на съответната календарна година и включва следните дейности:
а) определяне на оценките от атестиращия и самооценките от атестирания;
б) определяне на очакванията на атестирания и препоръките за професионалното му развитие от атестиращия;
в) нанасяне на оценките по чл. 15;
4. четвърти етап се провежда в периода от 1 януари до 31 януари на следващата календарна година и включва следните дейности:
а) формиране на крайните оценки от старшия атестиращ;
б) определяне на потенциала за развитие на атестираните офицери/възможностите за развитие на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) от атестиращия;
в) определяне на потенциала за развитие на атестираните офицери/възможностите за развитие на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) от старшия атестиращ;
г) след приключване на четвъртия етап частта от атестационния формуляр се отпечатва и се подписва от всички участници по чл. 3, ал. 1;
5. пети етап се провежда в периода от 1 януари до 1 март на следващата календарна година и включва въвеждане на предоставените данни по чл. 12 в „Автоматизираната система за управление на човешките ресурси“, с което приключва атестирането на военнослужещия.
(3) Атестационните формуляри по чл. 2, ал. 8 се разработват в електронен вариант, като за изпълнение на етапите по ал. 2, т. 1 и 2 се изготвят протоколи. След приключване на етапа по ал. 2, т. 4 атестационните формуляри се отпечатват, подписват се от атестирания и атестиращия и се съхраняват при условията и по реда на чл. 2, ал. 8.
(4) При назначаване или преназначаване на военнослужещ преди 1 юли атестирането започва извън сроковете на ал. 2, т. 1 считано от датата на назначаване на длъжност.
(5) Критерий за валидност на изготвения хартиен атестационен формуляр по чл. 2, ал. 6 е идентичност на данните в документа с въведените в електронния регистър на военнослужещите по чл. 328, ал. 1, т. 1 от ЗОВСРБ – „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“.“
§ 8. В чл. 8а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 командирите (началниците) на военни формирования или ръководителите на съответните структури организират приключването на атестирането на военнослужещия към датата на освобождаване от заеманата длъжност извън сроковете по чл. 8 по реда на чл. 12 преди изпращане на служебното му дело към новото военно формирование и освобождаването му от длъжност в „Автоматизираната система за управление на човешките ресурси“.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) В полето за коментар на атестиращия на последната страница на изготвената атестация задължително се отразява основанието за приключването на атестацията.“
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. за офицерите в Министерството на отбраната, щабовете/управленията на структурите по чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и в командванията на структурите по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България – по образец и оценъчни скали съгласно приложение № 1;
2. за офицерите от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от състава на Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана – по образец и оценъчни скали съгласно приложение № 2;“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Атестационните формуляри се изготвят като електронни таблици по съответните образци и се осигуряват от структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната.“
§ 10. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Въвеждането на данните от електронните атестационни формуляри в „Автоматизираната система за управление на човешките ресурси“ се извършва от структурата по личен състав/управление на човешките ресурси на военните формирования от състава на структурите по чл. 60д, ал. 1 и чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, с изключение на Служба „Военно разузнаване“.
(2) Ръководителите на административни звена на Министерството на отбраната организират окомплектуването на атестационните формуляри и предоставянето на обобщените електронни атестационни формуляри за въвеждане от структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната в „Автоматизираната система за управление на човешките ресурси“.
(3) Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната структура по ал. 1 и 2 в своята заповед по реда на Инструкция № И-5 от 5.09.2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“, определя длъжностни лица, които да въвеждат данните в модул „Атестиране“ в „Автоматизираната система за управление на човешките ресурси“.“
§ 11. В чл. 14, ал. 2 думите „буква „б“ се заменят с „буква „а“ и буква „б“.
§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За кариерното развитие на военнослужещите по реда на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се ползват окончателните оценки за потенциала или възможностите за развитие от последната валидна атестация, изготвена при условията на чл. 8, ал. 5, в сроковете по чл. 8, ал. 2, т. 5.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Атестацията, изготвена по реда на чл. 8а и при условията на чл. 8, ал. 5, не се ползва през текущата календарна година.“
§ 13. Член 22 се отменя.
§ 14. Приложение № 9 се изменя така:
„Приложение № 9 към чл. 6, ал. 2
Приравнителна таблица на оценките от оценъчните формуляри


по ред
Оценъчен формуляр по чл. 6, ал. 1
Наредба № Н-28 от 2010 г.
за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Оценкa за цялостно представяне
(Overall performance)
Оценка по приложения от № 1 до 4 и приложение №7
(раздел V, т. 2.1)
Оценка по приложение № 5
(раздел V, т. 2.1) и
приложение № 6
(раздел IV, т. 2.1)
1.
OUTSTANDING (ИЗКЛЮЧИТЕЛНО)
3 – „Препоръчително е да се преназначи на длъжност от същото или от по-високо длъжностно ниво и/или да се повиши в следващо военно звание“
4 – „Препоръчително е да се присвои военно звание от друга категория“
2.
VERYGOOD (МНОГОДОБРО)
3 – „Препоръчително е да се преназначи на длъжност от същото или от по-високо длъжностно ниво и/или да се повиши в следващо военно звание“
3 – „Препоръчително е да се преназначи на длъжност от същото или от по-високо длъжностно ниво и/или да се повиши в следващо военно звание в съответната категория“
3.
GOOD
(ДОБРО)
2 – „Препоръчително е да се преназначи на длъжност от по-високо длъжностно ниво в обхвата на притежаваното военно звание“
2 – „Препоръчително е да се преназначи на длъжност от по-високо длъжностно ниво в обхвата на притежаваното военно звание“
4.
SATISFACTORY (ЗАДОВОЛИТЕЛНО)
1 – „Не е препоръчително да се преназначи на длъжност от по-високо длъжностно ниво или да се повиши в следващо военно звание“
1 – „Не е препоръчително да се преназначи на длъжност от по-високо длъжностно ниво или да се повиши в следващо военно звание в съответната категория“
5.
WEAK
(СЛАБО)
1„Не е препоръчително да се преназначи на длъжност от по-високо длъжностно ниво или да се повиши в следващо военно звание“
1 – „Не е препоръчително да се преназначи на длъжност от по-високо длъжностно ниво или да се повиши в следващо военно звание в съответната категория“

§ 15. Приложение № 10 се изменя така:
„Приложение № 10 към чл. 6, ал. 2
Рег. № ........./.......20..... г.
Екз. № ............................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за приравняване на оценката за цялостно представяне от оценъчния формуляр
на ..........................................................................................................................................................................
(звание, име, презиме, фамилия)
ЕГН ……………………,
на длъжност ........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
      (пълно наименование на длъжността и структурата, за която е атестиран военнослужещият)
Период за атестиране: от ............................ г. до ……................... г.
                                        (дата)                      (дата)
В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, ал. 2 на Наредба № Н-28 от 2010 г. и на основание на
формуляр от дата ………………..г., дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ – МО,
издава настоящото удостоверение за приравняване на оценката за цялостно представяне за
атестационната ……….. година, както следва:
 

Оценка за цялостно представяне
 (Overall performance)
Приравнителна оценка към Наредба № Н-28 от 2010 г.
съгласно приложение № 9
 
 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
..............................................................................
(наименование на структурата по управление на
човешките ресурси към министъра на отбраната)
..............................................................................
(подпис, име, фамилия, печат)
Заключителна разпоредба
§ 16. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2022 г. с изключение на § 10, който влиза в сила от 1 юли 2022 г.
Министър: Стефан Янев
8109