Държавна комисия по хазарта към Министерството на финансите
брой: 87, от дата 4.11.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.61


Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност

 

ОБЩИ ПРАВИЛА
за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) Тези общи правила установяват минималните изисквания, които трябва да се спазват от организаторите на хазартни игри в игрално казино при организиране на работата, финансовия контрол и отчитане на резултатите при провеждане на този вид хазартни игри.
(2) Организаторите на хазартни в игрално казино са длъжни да спазват тези общи правила, включително и при изготвянето на съответните правила, които представят за утвърждаване от Държавната комисия по хазарта (ДКХ) по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ).
Раздел ІІ
Правила за организация на работа и счетоводна отчетност
Чл. 2. (1) Организаторът на хазартни игри в игрално казино отговаря за цялостната организация на дейността и на счетоводната отчетност, която да гарантира точното отчитане на всички операции, свързани с игрите, при спазване на действащото законодателство, тези правила и утвърдените им правила по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
(2) Организаторът е длъжен да води подробна отчетност и да съхранява информация, необходима за осъществявания от ДКХ държавен надзор върху хазарта.
(3) Организаторът е длъжен да осигури спазването на установените с тези правила изисквания от служителите, обслужващи игралното казино.
Чл. 3. (1) Организаторът на хазартни игри е длъжен да води следните отчети и протоколи:
1. дневен и месечен отчет за игрални автомати в игрално казино – по образец съгласно приложения № 1 и 2;
2. протокол за зареждане и приключване на игрална маса в игрално казино по образец съгласно приложение № 3;
3. протокол за баланс на касата в игрално казино по образец съгласно приложение № 4;
4. дневен протокол за приключване на игралното казино по образец съгласно приложение № 5;
5. месечен протокол за приключване на игралното казино по образец съгласно приложение № 6;
6. месечен отчет за премии джакпот в игралното казино по образец съгласно приложение № 7;
7. месечна справка при обединен джакпот от взаимносвързани джакпот системи в игрални казина по образец съгласно приложение № 8;
8. месечен отчет за изплатени парични и предметни награди при бонус игри или турнири в игралното казино по образец съгласно приложения № 9 и 10;
9. протокол за допълнително зареждане на игрална маса в игрално казино по образец съгласно приложение № 11.
(2) Данните в съответните отчети и протоколи по ал. 1 се попълват своевременно, точно и пълно и се подписват от всички служители, посочени в съответния образец.
Чл. 4. (1) Показанията на устройствата за текущ контрол (електронни и/или електромеханични броячи) на всеки игрален автомат в игралното казино се записват ежедневно в дневния отчет (приложение № 1).
(2) В края на всеки месец данните от дневните отчети на игралните автомати за съответния месец се обобщават в месечен отчет (приложение № 2).
(3) В дневните и месечните отчети за игрални автомати се записват поотделно за всеки игрален автомат в игралното казино данните за получени и изплатени суми за участие в хазартната игра.
Чл. 5. (1) Протоколът за зареждане и приключване за игралните маси (приложение № 3) се води за всяка една маса в игралното казино поотделно.
(2) Зареждането на игралните маси се извършва ежедневно, като преди началото на играта касиерът под контрола на гейм мениджъра и пит боса, удостоверен с подписа на всеки един от тях, предава на крупието пълен комплект чипове и други удостоверителни знаци, утвърдени от ДКХ, за всяка маса, като предаването се отразява в протокола (приложение № 3).
(3) Когато по време на игра се налага допълнително зареждане на игралната маса, се съставя протокол за допълнително зареждане на игрална маса в игрално казино (приложение № 11). Протоколът задължително се изготвя в два екземпляра, подписва се от гейм мениджъра, касиера, пит боса и крупието на маса, като оригиналният екземпляр остава в касата на казиното, а копието задължително се пуска от крупието в касата на масата. При отчитане на масата тези протоколи се изваждат и стойностите им се попълват в полето „допълнително зареждане“ на протокола за зареждане и приключване (приложение № 3), а копието от протокола за допълнително зареждане се прикрепя към протокола за зареждане и приключване на игралната маса и става неразделна част от него.
(4) Размерът на допълнителното зареждане се определя от гейм мениджъра и не може да бъде различен от:
1. половината от стойността на първоначалното зареждане;
2. равен на стойността на първоначалното зареждане;
3. равен на два пъти първоначалното зареждане.
(5) Възможните размери на първоначалните зареждания на игралните маси в игралното казино се определят от организатора в игралните условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино, които се утвърждават от ДКХ по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ. Размерът на първоначалното зареждане на игралните маси може да бъде променян само след утвърждаване от ДКХ по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ на игрални условия и правила с вписани промени.
(6) Видовете валута, с които се работи в игралното казино, могат да бъдат променяни само след вписване в издаденото на организатора удостоверение за издаден лиценз и утвърждаване от ДКХ по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ на игрални условия и правила с вписани промени.
(7) Приключването на игралната маса се извършва задължително в присъствието на касиера, гейм мениджъра и пит боса (инспектора), като резултатите се отразяват в протокола (приложение № 3).
(8) Парите в брой, получавани от продажбата на чипове и други удостоверителни знаци, задължително се пускат от крупието в касата на масата. При приключване на игралната маса парите се преброяват и се описват в протокола (приложение № 3), като се добавят към крайния резултат.
(9) Чиповете, дадени като бакшиш, се отчитат в протокола за зареждане и приключване отделно от резултата, получен за игралната маса.
Чл. 6. Протоколът за баланс на касата в игралното казино (приложение № 4) задължително се подписва от касиер и от лице, оправомощено от организатора на хазартни игри да извърши проверка на касата.
Чл. 7. (1) Данните от приключването на всички игрални маси и игрални автомати в игралното казино се обобщават и вписват в дневен протокол за приключване на игралното казино (приложение № 5).
(2) В края на всеки месец данните от дневните отчети на игралните маси и игралните автомати за съответния месец се обобщават в месечен протокол за приключване на игралното казино (приложение № 6).
Чл. 8. (1) Данните в месечния отчет за премии джакпот (приложение № 7) се записват текущо през месеца, като в края на месеца спечелените премии джакпот се обобщават единствено за системи, които не натрупват (връщат) стойностите на печелените премии джакпот в броячите на автоматите.
(2) Месечните отчети за премии джакпот се водят поотделно за всяка една джакпот система, инсталирана и експлоатирана в игралното казино.
(3) Данните в месечната справка при обединен джакпот от взаимносвързани джакпот системи (приложение № 8) се записват текущо през месеца, като в края на месеца спечелените премии джакпот се обобщават.
Чл. 9. (1) Данните в месечния отчет за изплатени парични и предметни награди от проведените бонус игри и/или турнири в игралното казино (приложение № 9 и приложение № 10) се записват текущо през месеца, като в края на месеца се обобщават.
(2) Месечните отчети за изплатени парични и предметни награди при бонус игри и/или турнири се водят поотделно за всяка една бонус игра и за всеки турнир, проведени в игралното казино.
Раздел ІІІ
Правила за финансов контрол
Чл. 10. (1) Дневните и месечните отчети и протоколите по чл. 3 се попълват и подписват в два еднообразни екземпляра, по един за счетоводството на организатора и за игралното казино.
(2) Екземпляри от отчетите по ал. 1 се съхраняват в игралната зала за текущата и предходните две календарни години и при поискване от страна на длъжностните лица на ДКХ с контролни функции задължително им се предоставят от организатора.
Чл. 11. (1) Организаторът на хазартни игри е длъжен да разполага в игралното казино с прономерован, прошнурован и подпечатан от организатора кочан с разходни касови ордери. Организаторът или упълномощено от него лице е длъжен при поискване от участник в игрите да издаде документ, удостоверяващ размера на изплатената печалба, когато същата е в размер до 5000 лв.
(2) Документите по ал. 1 от текущата и предходните две календарни години се съхраняват в игралното казино и при поискване се предоставят на длъжностните лица от ДКХ с контролни функции за проверка.
Чл. 12. (1) Организаторът на хазартни игри е длъжен да води в игралното казино регистър (прономерован, прошнурован и подпечатан от организатора) по образец съгласно приложение № 12 към тези правила за изплатени печалби над 5000 лв. по банков път. Регистрите от текущата и предходните две календарни години се съхраняват в игралното казино.
(2) За изплащане на печалби над 5000 лв. от участника се изисква банкова сметка, по която ще се извърши плащането. Документите, удостоверяващи извършеното плащане по банков път, се съхраняват в игралното казино или в счетоводството на организатора.
(3) При проверка от длъжностни лица на ДКХ с контролни функции се предоставят документите по ал. 1 и 2. В случай че документите по ал. 2 се съхраняват в счетоводството на организатора, същите се представят в ДКХ в срок до седем работни дни след датата на извършване на проверката в игралното казино.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тези общи правила отменят Общите задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност, приети на заседание на ДКХ на 10.07.2013 г. с протокол № 15 (ДВ, бр. 65 от 2013 г.).
§ 2. Тези Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност са приети на заседание на ДКХ на 21.10.2016 г. с протокол № 000030-11624 на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗХ и влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.
Председател: Огнемир Митев
Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1
ДНЕВЕН ОТЧЕТ ЗА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ В ИГРАЛНО КАЗИНО

ОРГАНИЗАТОР:
Отчет №
Дата…….
ИГРАЛНО КАЗИНО:
СТОЙНОСТ НА ЕДИНИЦА КРЕДИТ В СЪОТВЕТНАТА ВАЛУТА:
№ по
ред
производствен № на игрален автомат
(ИА)
показания на електронни броячи
показания на електромеханични броячи
постъпили суми от участие в хазартни игри
изплатени суми от участие в хазартни игри
разлика (k.7-k.8)
 
 
ВХОД (IN)
ИЗХОД (OUT)
ВХОД (IN)
ИЗХОД (OUT)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Повреден ИА:
 
(попълват се данните от колони 2 до 8)
 
Дата и час:
СЛОТ МЕНИДЖЪР: ....................................................                                   КРУПИЕ: ....................................................
                                    (име, фамилия, подпис)                                                            (име, фамилия, подпис)
Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 1
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ В ИГРАЛНО КАЗИНО

ОРГАНИЗАТОР:
Отчет № 
за месец  20........ г.
ИГРАЛНО КАЗИНО:
СТОЙНОСТ НА ЕДИНИЦА КРЕДИТ В СЪОТВЕТНАТА ВАЛУТА:
 
№ по ред
производствен № на игрален автомат
(ИА)
показания на електронни броячи
показания на електромеханични броячи
постъпили суми от участие в хазартни игри
 
 
изплатени суми от участие в хазартни игри
 
 
разлика (k.7-k.8)
 
 
 
 
ВХОД (IN)
ИЗХОД (OUT)
ВХОД (IN)
ИЗХОД (OUT)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛОТ МЕНИДЖЪР: ....................................................                                   КРУПИЕ: ....................................................
                                    (име, фамилия, подпис)                                                             (име, фамилия, подпис)
Приложение № 3 към чл. 3, ал. 1, т. 2
ПРОТОКОЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИГРАЛНА МАСА В ИГРАЛНО КАЗИНО
Казино: ......................................................................................................
Дата: ..................... 20.... г.
Маса № .…………………………

Първоначално зареждане на чипове преди играта
Наличност на чипове след края на играта
Стойност
Брой
Сума
 
Стойност
Брой
Сума
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всичко
 
 
Всичко
 
Налични пари в касата след края на играта
 
 
 
Стойност
Брой
Сума
 
Други удостоверителни знаци (ДУЗ)
Брой
Сума
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всичко
 
 
Тотал ДУЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАРЕЖДАНЕ
 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАРЕЖДАНЕ
 
 
ОБЩО ЗАРЕЖДАНЕ
 
 
РЕЗУЛТАТ
 
 
БАКШИШ
 
КРАЕН РЕУЛТАТ
 
 
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)
 
 

   ГЕЙМ МЕНИДЖЪР: .................................................
   КАСИЕР: .......................................................................
   ПИТ БОС: .....................................................................
 
 
Приложение № 4 към чл. 3, ал. 1, т. 3
ПРОТОКОЛ ЗА БАЛАНС НА КАСАТА В ИГРАЛНО КАЗИНО
Казино: ...............................................................................................
Дата: ..................... 20.... г.
ОТВАРЯНЕ
ПАРИ
 
ЧИПОВЕ
 
ДРУГИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ЗНАЦИ (ДУЗ)
ПАРИ
БРОЙ
СТОЙНОСТ
 
ЧИПОВЕ
БРОЙ
СТОЙНОСТ
 
ДУЗ
БРОЙ
СТОЙНОСТ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От
счетоводител
 
 
 
Зареждане на маса
 
 
 
Тотал ДУЗ
 
 
Тотал
 
 
Тотал чипове
 
 
 
 
На счетоводител
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В банка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кредитна/дебитна карта
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тотал пари
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВАРЯНЕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПАРИ
 
ЧИПОВЕ
 
ДРУГИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ЗНАЦИ (ДУЗ)
ПАРИ
БРОЙ
СТОЙНОСТ
 
ЧИПОВЕ
БРОЙ
СТОЙНОСТ
 
ДУЗ
БРОЙ
СТОЙНОСТ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тотал зареждане
 
 
 
Тотал ДУЗ
 
 
Тотал
 
 
 
 
 
 
 
В банка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кредитна/дебитна карта
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тотал пари
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отваряне тотал
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Затваряне тотал
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разлика
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бакшиш
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневен резултат
 
Дадени
по безкасов път
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Върнати
по безкасов път
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БАЛАНС
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГЕЙМ МЕНИДЖЪР: ................................................... (име, фамилия, подпис)
КАСИЕР: ......................................................................... (име, фамилия, подпис)
 
 
Приложение № 5 към чл. 3, ал. 1, т. 4
ДНЕВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИГРАЛНО КАЗИНО
Казино: ...............................................................................................
Дата: .....................20.... г.
ИГРА: ..........................................................................................................................................

МАСА №
ПЕЧАЛБА
ЗАГУБА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСИЧКО:
 
 
РЕЗУЛТАТ:
 
 

ИГРА: ..........................................................................................................................................

МАСА №
ПЕЧАЛБА
ЗАГУБА
 
 
 
 
 
 
ВСИЧКО:
 
 
РЕЗУЛТАТ:
 
 

ИГРА: ..........................................................................................................................................

МАСА №
ПЕЧАЛБА
ЗАГУБА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСИЧКО:
 
 
РЕЗУЛТАТ:
 
 

ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

 
ПЕЧАЛБА
ЗАГУБА
ВСИЧКО:
 
 
РЕЗУЛТАТ:
 
 

 
 
ПЕЧАЛБА
ЗАГУБА
 
 
 
ИГРА ..............................................................
 
 
ИГРА ..............................................................
 
 
ИГРА ..............................................................
 
 
ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
 
 
 
 
 
ВСИЧКО:
 
 
ВХОД:
 
 
БАКШИШ
 
 
 

ДНЕВЕН РЕЗУЛТАТ
 

ГЕЙМ МЕНИДЖЪР: ......................................................
КАСИЕР: .............................................................................
ПИТ БОС: ...........................................................................
Приложение № 6 към чл. 3, ал. 1, т. 5
МЕСЕЧЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИГРАЛНОТО КАЗИНО

 
 
 
 
 
 
 
 
игрални автомати
бак-
шиш
ДЕН
ДЕН
 
дата
маса
бак-
шиш
маса
 
бак-
шиш
маса
 
бак-
шиш
маса
 
бак-
шиш
маса
 
бак-
шиш
маса
 
бак-
шиш
пе-
чалба
бак-
шиш
дне-
вен
резул-
тат
дата
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЩО ПЕЧАЛБИ
 
 
 
ОБЩО БАКШИШ
 
 
 
 
ГЕЙМ МЕНИДЖЪР
 
 
 
 
 

 
Приложение № 7 към чл. 3, ал. 1, т. 6
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ПРЕМИИ ДЖАКПОТ В ИГРАЛНО КАЗИНО
Месец ...................... 20.... г.
Организатор: ......................................................................................................................................................................................
                                       (наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс, e-mail)
Адрес на игрално казино: .................................................................................................................................................................
                                                                   (град/село, община, област)
Джакпот система ...............................................................................................................................................................................
                                                               (тип, версия и производствен №)

№ по ред
Дата
(на която е спечелен джакпот)
Час
(в който е спечелен джакпот)
Производствен №
на игралния автомат
(на който е спечелен джакпот)
Спечелена премия/и джакпот
Крупие
(име, фамилия, подпис)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сума (лв.)
имена по документ за самоличност
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обща сума: ....................................
                                                              (цифром и словом)
                                                                                    СЛОТ МЕНИДЖЪР: ........................................
                                                                                                                   (име, фамилия, подпис)
Забележка. Този образец се попълва за всяка една джакпот система.
Приложение № 8 към чл. 3, ал. 1, т. 7
МЕСЕЧЕНА СПРАВКА ПРИ ОБЕДИНЕН ДЖАКПОТ
Месец ...................... 20.... г.
Организатор: ......................................................................................................................................................................................
                                        (наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс, e-mail)
Адрес на игрално казино: .................................................................................................................................................................
                                                              (град/село, община, област)
Обединен джакпот при взаимносвързани джакпот системи:
1. Джакпот система ……………………………………………………………………………………………………...................................................
                                                        (адрес на игралното казино, в което е инсталирана джакпот системата:
                                                                                                   тип, версия и производствен №)
2. Джакпот система ……………………………………………………………………………………………………...................................................
                                               (адрес на игралното казино, в което е инсталирана джакпот системата:                           
                                                                                        тип, версия и производствен №)
3. Джакпот система ……………………………………………………………………………………………………...................................................
                                                    (адрес на игралното казино, в което е инсталирана джакпот системата: 
                                                                                    тип, версия и производствен №)

№ по ред
Дата
(на която е спечелен джакпот)
Час
(в който е спечелен джакпот)
Производствен № на игралния автомат и джакпот системата
(на които е спечелен джакпот)
Спечелена премия/и джакпот
Крупие
(име, фамилия, подпис)
 
 
 
 
 
 
 
 
сума (лв.)
имена по документ за самоличност
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обща сума: ........................................                          СЛОТ МЕНИДЖЪР: ........................................
                 (цифром и словом)                                                                (име, фамилия, подпис)
Приложение № 9 към чл. 3, ал. 1, т. 8
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЛАТЕНИ ПАРИЧНИ И ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ ПРИ БОНУС ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
Месец ...................... 20.... г.
Организатор: ......................................................................................................................................................................................
                                           (наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс, e-mail)
Адрес на игралното казино: .............................................................................................................................................................
                                                                                            (град/село, община, област)
Вид на бонус игра ..............................................................................................................................................................................

№ по ред
Дата
(на която е спечелена паричната/
предметната награда)
Час
(в който е спечелена паричната/
предметната награда)
Спечелена предметна/парична награда и участник
Крупие
(име, фамилия, подпис)
 
 
 
 
 
 
 
 
сума (лв.) или предмет
имена по документ за самоличност и подпис на спечелилия участник
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обща сума/общ брой на предметни награди: ...............................................................................................................................
                                                                                                                        (цифром и словом)
                                                       ГЕЙМ МЕНИДЖЪР: ..............................................................................................
                                                                                                          (име, фамилия, подпис)
Забележка. Този образец се попълва за всяка една бонус игра.
Приложение № 10 към чл. 3, ал. 1, т. 8
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЛАТЕНИ ПАРИЧНИ И ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ ПРИ ТУРНИРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
Дата на турнира ….................…………………..
ИМЕ НА ТУРНИР: …………………………………
Запознат съм с правилата на организирания турнир от ...............................................................................................................

№ на участника
Дата на плащане
Име на участника
 
Входна такса
Re buy
Такса
 
Подпис на участника
1
2
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЩО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Входна такса
Гарантиран награден фонд
Такса
Награден фонд за разпределение
 
 
 
 

ГЕЙМ МЕНИДЖЪР: .......................................................
КАСИЕР: .............................................................................
ПИТ БОС: ...........................................................................
Приложение № 11 към чл. 3, ал. 1, т. 9
ПРОТОКОЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАРЕЖДАНЕ НА ИГРАЛНА МАСА В ИГРАЛНО КАЗИНО
Казино: ...............................................................................................
Дата: ..................... 20.... г.
Час: ....................................
 МАСА № ..............

Допълнително зареждане на игрална маса
Номинална стойност
Брой
Сума
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всичко
 

 
 
 
ГЕЙМ МЕНИДЖЪР
 
КАСИЕР
 
ПИТ БОС
 
ДИЛЪР
 
 
Приложение № 12 към чл. 12, ал. 1
МЕСЕЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ИЗДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПРАВОТО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБА НАД 5000 ЛВ. ОТ УЧАСТИЕ В ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
Месец ...................... 20.... г.
Организатор: ......................................................................................................................................................................................
                                            (наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс, e-mail)
Адрес на игралното казино: .............................................................................................................................................................
                                                                                           (град/село, община, област)

Документ №, дата
Дата на издаване на документа
Спечелена печалба, за която е издаден документ
ГЕЙМ МЕНИДЖЪР
(име, фамилия и подпис)
размер на паричната печалба
имена по документ за самоличност, гражданство
номер на карта
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обща сума: ................................
                   (цифром и словом)
                                                                     ГЕЙМ МЕНИДЖЪР: ………………........………………..
                                                                                                    (име, фамилия, подпис)
8634