Министерство на правосъдието
брой: 17, от дата 6.3.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.24


Наредба № Н-1 от 20 февруари 2015 г. за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
НАРЕДБА № Н-1 от 20 февруари 2015 г.
за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители.
Чл. 2. (1) Министърът на правосъдието упражнява контрол върху дейността на всеки частен съдебен изпълнител чрез финансовите инспектори от Министерството на правосъдието.
(2) При извършване на проверка финансовият инспектор се ръководи от принципите на независимост, обективност, добросъвестност, обоснованост и доказаност на констатациите.
Чл. 3. Обхват на финансовия контрол:
1. точно определяне, начисляване и събиране на дължимите такси за отделните изпълнителни действия съобразно тарифата по чл. 78, ал. 2 от Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ);
2. постъпили парични средства в банковите сметки по чл. 24, ал. 1 ЗЧСИ, както и тяхното движение, правилното им управление, разпореждане и отчитане;
3. постъпили парични средства в касата на частния съдебен изпълнител относно правилното им управление, разпореждане и отчитане.
Чл. 4. Плановите проверки за дейността на частните съдебни изпълнители се извършват за предходната приключила финансова година.
Чл. 5. Плановата проверка се назначава въз основа на отчетените резултати от дейността на частния съдебен изпълнител, като се взема предвид периодът на предходната финансова година, както и броят на образуваните и/или приключени дисциплинарни производства и наложените наказания, влезли в сила, ако има такива.
Чл. 6. Въз основа на заповед на министъра на правосъдието за възлагане на финансова проверка оторизираният финансов инспектор извършва съответната проверка в кантората на частния съдебен изпълнител и изисква от частния съдебен изпълнител становище с приложени копия от документи.
Чл. 7. (1) Частният съдебен изпълнител е длъжен да осигури на проверяващия финансов инспектор достъп до кантората, както и до оригиналите на документите – предмет на проверката.
(2) При отказ от страна на частния съдебен изпълнител да изпълни задължението си по предходната алинея финансовият инспектор съставя в негово присъствие констативен протокол, който се подписва от проверявания и проверяващия, а отказът на частния съдебен изпълнител да подпише протокола се подписва от проверяващия финансов инспектор.
Глава втора
ВИДОВЕ ПРОВЕРКИ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ
Чл. 8. Проверките могат да бъдат:
1. планови;
2. извънпланови;
3. по жалби и сигнали.
Чл. 9. (1) Плановите проверки се извършват по предварително утвърден от министъра на правосъдието годишен план.
(2) Плановите проверки могат да бъдат комплексни – върху цялостната дейност на частния съдебен изпълнител, или тематични – по определен от министъра на правосъдието въпрос.
(3) Годишният план задължително съдържа:
1. име и район на действие на частния съдебен изпълнител;
2. вид на плановата проверка;
3. обхват;
4. срок за извършване;
5. срок за изготвяне на доклада.
(4) Годишният план се изготвя от финансовите инспектори и се представя на министъра на правосъдието за утвърждаване.
(5) Информацията по чл. 9, ал. 3 от утвърдения годишен план се изпраща на Съвета на камарата.
(6) Изпълнителните дела – обект на плановата проверка, се избират от проверяващия финансов инспектор на случаен принцип.
(7) За целите на всяка планова проверка финансовият инспектор изисква от проверявания частен съдебен изпълнител:
1. договори за откриване на банкови сметки по чл. 24, ал. 1 ЗЧСИ;
2. банкови извлечения за движението на средствата по сметките по чл. 24, ал. 1 ЗЧСИ за проверявания период;
3. книжата по изпълнителните дела и записите в деловодните регистри за извършените платежни операции за проверявания период;
4. съставените разходни касови ордери и приходни касови ордери през проверявания период;
5. екземпляр от сметките по чл. 79 ЗЧСИ;
6. дневник за извършени действия на постъпилите и извършените плащания;
7. документи, удостоверяващи вписване в Регистър БУЛСТАТ и регистрация по ЗДДС;
8. сертификат (полица) за сключена задължителна застраховка;
9. годишен отчет за дейността на частния съдебен изпълнител по чл. 77 ЗЧСИ.
Чл. 10. Извънпланови проверки се извършват:
1. по разпореждане на министъра на правосъдието;
2. по предложение на Съвета на камарата;
3. други.
Чл. 11. Проверките по жалби и сигнали приключват най-късно в двумесечен срок от постъпване на жалбата или сигнала.
Чл. 12. (1) За всяка проверка на частен съдебен изпълнител министърът на правосъдието издава заповед, копие от която се изпраща на Съвета на камарата и на частния съдебен изпълнител.
(2) Заповедта съдържа:
1. правно основание;
2. име и район на действие на частния съдебен изпълнител, подлежащ на контрол;
3. име и длъжност на финансовия инспектор, на когото е възложен контролът;
4. обхват на проверката;
5. срок за извършване на проверката;
6. други данни по преценка на министъра на правосъдието.
Чл. 13. (1) За резултатите от проверката се изготвя доклад до министъра на правосъдието съгласно приложението.
(2) При констатирани от финансовия инспектор недостатъци в проверяваната документация се изготвя проект на мотивирано предложение до министъра на правосъдието, съдържащо препоръки до съответния частен съдебен изпълнител и до Камарата на частните съдебни изпълнители за отстраняването им.
(3) При констатирани нарушения на Закона за частните съдебни изпълнители и други нормативни актове финансовият инспектор изготвя мотивирано предложение до министъра на правосъдието и до Камарата на частните съдебни изпълнители за търсене на дисциплинарна отговорност на частния съдебен изпълнител.
(4) В случаите, когато са констатирани данни за извършено нарушение на други нормативни актове, за които са предвидени административни санкции, министърът на правосъдието изпраща извлечение от доклада ведно с мотивирано приложение към него до съответния компетентен орган.
Чл. 14. В случаите, когато са констатирани данни за извършено престъпление, министърът на правосъдието изпраща заверено копие от доклада ведно с приложенията към него до съответната прокуратура.
Чл. 15. Докладът се съставя в три еднакви екземпляра – за министъра на правосъдието, за Камарата на частните съдебни изпълнители и за проверявания частен съдебен изпълнител.
Глава трета
СРОКОВЕ
Чл. 16. (1) За всяка проверка в срока по чл. 11 проверяващият инспектор предоставя доклад на министъра на правосъдието, освен ако в закон или в заповедта на министъра на правосъдието не е предвиден по-кратък срок.
(2) В 7-дневен срок след изтичане на срока по чл. 11 докладът се изпраща на проверявания частен съдебен изпълнител, който може в 7-дневен срок да изпрати възражения по доклада.
Чл. 17. До 31 декември на текущата година министърът на правосъдието утвърждава годишния план за извършване на планови проверки на частните съдебни изпълнители.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 75, ал. 3 от Закона за частните съдебни изпълнители.
За министър: Вергиния Мичева-Русева
Приложение към чл. 13, ал. 1
ДОКЛАД за извършена проверка
от ...........................................................................................
     (име на финансовия инспектор/и)
съгласно Заповед № ………………… на министъра на правосъдието
на ...........................................................................................           
(име и район на действие на частния съдебен изпълнител)
I. Правно основание за извършване на проверката.
ІІ. Въведение – обхват и срок на проверката, брой и номер на проверяваните изпълнителни дела, общо състояние на дейността и организацията на работа на проверявания частен съдебен изпълнител.
IIІ. Фактически констатации – обективно установени факти и фактически положения, подкрепени с доказателства, относими към предмета и обекта на проверката.
ІV. Изводи – цялостна оценка и анализ на предпоставките за констатирани недостатъци и нарушения; мотивирано предложение до министъра на правосъдието с препоръки до съответния частен съдебен изпълнител и до Камарата на частните съдебни изпълнители за отстраняване на недостатъците, ако са констатирани такива; мотивирано предложение до министъра на правосъдието и до Камарата на частните съдебни изпълнители за търсене на дисциплинарна отговорност на частния съдебен изпълнител при констатирани нарушения на ЗЧСИ и други нормативни актове.
Приложения към доклада.
                                              Дата ...................................
                      Подпис на проверяващия
                       финансов инспектор: ................
1303