Министерство на регионалното развитие и благоустройството
брой: 81, от дата 10.10.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.37


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

 

МИНИСТЕРСТВО  НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (обн., ДВ, бр. 19 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 6, т. 11 думите „ т. 5“ се заменят с „т. 2“.
§ 2. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „нея“ се заменя с „него“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. списъкът по чл. 10, ал. 3, т. 5, съответно по чл. 11, ал. 3, т. 2;“.
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 4 след думата „съдимост“ се добавя „или код на електронно свидетелство за съдимост“;
б) в т. 5 думите „удостоверение за актуално състояние по партидата в търговския регистър, актуално удостоверение за данъчна регистрация, регистрация в БУЛСТАТ,“ се заличават.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Документите по ал. 3 не се изискват от заявителя, когато данните, съдържащи се в тях, могат да бъдат извлечени от регистри на държавната администрация. В този случай в заявлението се посочват данните по ал. 3. Агенцията по геодезия, картография и кадастър събира служебно необходимите данни и документи.
(5) Ако необходимите данни и документи по ал. 3 не се съдържат в регистри на държавната администрация, съответно не могат да се получат от тях, Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да ги изиска от заявителя.“
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „подписана“ се заменя с „подписано“.
2. В ал. 2, т. 1 след абревиатурата „БУЛСТАТ,“ се добавя „предмет на дейност“ и се поставя запетая.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. актуален документ от Националния осигурителен институт за броя на осигурените лица по трудов договор в юридическото лице – кандидат за вписване в регистъра (търговско дружество, кооперация);
2.     списък на постоянния специализиран състав, включително на правоспособните физически лица, съдържащ трите имена, ЕГН, специалността и заеманата длъжност.“
4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Документите по ал. 3 не се изискват от заявителя, когато данните, съдържащи се в тях, могат да бъдат извлечени от регистри на държавната администрация. В този случай в заявлението се посочват данните по ал. 3. Агенцията по геодезия, картография и кадастър събира служебно необходимите данни и документи.
(5) Ако необходимите данни и документи по ал. 3 не се съдържат в регистри на държавната администрация, съответно не могат да се получат от тях, Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да ги изиска от заявителя.“
§ 5. В чл. 15а думата „негова“ се заменя с „негово“.
§ 6. В чл. 16, ал. 1 се създава т. 11:
„11. извършват служебни проверки в регистри на държавната администрация, които съдържат данните по чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 2, и изискват служебно необходимите документи по чл. 10, ал. 3 и чл. 11, ал. 3.“
§ 7. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
„(1) Издаването на свидетелство и карта за правоспособност, както и даването на писмени справки от регистъра се извършват срещу заплащане на такса, определена в тарифата по чл. 8, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.“
§ 8. В § 1, ал. 2 от допълнителните разпоредби т. 2 се изменя така:
„2. в случаите по ал. 1, т. 2 и 3 – със справка от търговския регистър за регистрация на търговеца;“.
§ 9. Навсякъде в наредбата думите „Агенция по кадастъра“, „Агенцията по кадастъра“, „службата по кадастъра“, „служба по кадастъра“, „молба“, „молбата“, „молбите“ и „писмена“ се заменят съответно с „Агенция по геодезия, картография и кадастър“, „Агенцията по геодезия, картография и кадастър“, „службата по геодезия, картография и кадастър“, „служба по геодезия, картография и кадастър“, „заявление“, „заявлението“, „заявленията“ и „писмено“.
Заключителна разпоредба
§ 10. Наредбата влиза в сила след присъединяване на Агенцията по геодезия, картография и кадастър към средата на междурегистров обмен RegiX.
Министър:  Николай Нанков
7302