Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването
брой: 46, от дата 23.6.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.17


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (ДВ, бр. 64 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 4 т. 2 се изменя така:
„2. видът, степента и продължителността на излагане на въздействието на физични фактори, на химични вещества и смеси и на биологични агенти;“.
§ 2. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на:
1. Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 г. за закрила на младите хора на работното място (OB L 216 от 20.08.1994 г.);
2. Директива 2014/27/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB L 65/1, 5.03.2014 г.).“
§ 3. В приложението към чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел І т. 2 се изменя така:
„2. Биологични агенти от рискови групи 3 и 4 по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 и 4 от Наредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (ДВ, бр. 105 от 2002 г.).“
2. В раздел І, т. 3:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) веществата и смесите, които отговарят на критериите за класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB L 353 от 31.12.2008 г.) в един/една или няколко от следните класове и категории на опасност с едно или няколко от следните предупреждения за опасност:
 – остра токсичност, категория 1, 2 или 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);
 – корозивни за кожата, категория 1A, 1B или 1C (H314);
 – запалим газ, категория 1 или 2 (H220, H221);
 – запалими аерозоли, категория 1 (H222);
 – запалима течност, категория 1 или 2 (H224, H225);
 – експлозиви, категории „нестабилен експлозив“, или експлозиви от подразделения 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);
 – самоактивиращи се вещества и смеси, тип A, B, C или D (H240, H241, H242);
 – органични пероксиди, тип А или В (H240, H241);
 – специфична токсичност за определени органи след еднократна експозиция, категория 1 или 2 (H370, H371);
 – специфична токсичност за определени органи след повтаряща се експозиция, категория 1 или 2 (H372, H373);
 – респираторна сенсибилизация, категория 1, подкатегория 1A или 1B (H334);
 – кожна сенсибилизация, категория 1, подкатегория 1A или 1B (H317);
 – канцерогенност, категория 1А, 1В или 2 (H350, H350i, H351);
 – мутагенност за зародишните клетки, категория 1А, 1В или 2 (H340, H341);
 – токсичност за репродукцията, категория 1A или 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df);“
б) букви „б“ и „в“ се отменят;
в) в буква „г“ думата „препарати“ се заменя със „смеси“;
г) буква „ж“ се изменя така:
„ж) веществата и смесите, включени в Наредбата за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), приета с Постановление № 376 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 1 от 2012 г.).“
3. В раздел ІІ:
а) точка 1 се изменя така:
„1. Процеси и видове работи съгласно § 1, т. 1, буква „в“ от допълнителната разпоредба на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (ДВ, бр. 94 от 2003 г.);“
б) в т. 6 думата „препарати“ се заменя със „смеси“;
в) в т. 34 думите „Наредба № 49 от 2001 г. за определяне правилата за движение на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътния транспорт (ДВ, бр. 18 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2002 г.)“ се заменят с „Наредба № 58 от 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт (ДВ, бр. 73 от 2006 г.)“.
§ 4. Навсякъде в наредбата думите „областната дирекция „Инспекция по труда“ се заменят с „териториалната дирекция „Инспекция по труда“.
Министър на труда и социалната политика: Ивайло Калфин
Министър на здравеопазването: Петър Москов
4119