Министерски съвет
брой: 36, от дата 13.5.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.34


Постановление № 82 от 9 май 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 ОТ 9 МАЙ 2022 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 5 500 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г. за осигуряване на финансиране за сключване на договор за осъществяване на противоградова защита със самолетен способ над част от територията на Република България в райони, незащитени чрез ракетен способ през 2022 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Растениевъдство“, по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на земеделието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:Калина Константинова
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
2858