Министерски съвет
брой: 36, от дата 13.5.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.33


Постановление № 81 от 9 май 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 ОТ 9 МАЙ 2022 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. в размер 11 913 076 лв. за финансова подкрепа на държавните културни институти в областта на културното и аудио-визуалното наследство и на музеите и художествените галерии с регионален характер чрез увеличаване с до 50 на сто на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, включително за възнагражденията на персонала по чл. 1, ал. 5, т. 10.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., разпределени, както следва:
1. по бюджетите на общините – 9 328 373 лв. за финансова подкрепа на музеите и художествените галерии с регионален характер, разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на културата – 2 584 703 лв. за финансова подкрепа за държавните културни институти в областта на културното и аудио-визуалното наследство.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2022 г. по „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“, бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“, в т. ч. разходи за персонал 1 500 000 лв.
(2) Със сумата в размер 1 084 703 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 3. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 10.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от постановлението промени по централния бюджет за 2022 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 10.2 и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Калина Константинова
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
Приложение към чл. 1, ал. 1, т. 1
Допълнителни трансфери по бюджетите на общини за финансова подкрепа на музеите и художествените галерии с регионален характер

№ по ред
Община
Сума
(в лв.)
1.
Банско
72 153
2.
Благоевград
189 015
3.
Гоце Делчев
27 414
4.
Cандански
49 066
5.
Бургас
170 257
6.
Mалко Tърново
15 877
7.
Cозопол
21 650
8.
Средец
33 190
9.
Bарна
450 281
10.
Девня
21 650
11.
Провадия
44 727
12.
Bелико Tърново
598 886
13.
Eлена
62 051
14.
Павликени
66 388
15.
Cвищов
34 635
16.
Белоградчик
51 587
17.
Bидин
134 195
18.
Bраца
137 076
19.
Габрово
530 986
20.
Дряново
44 738
21.
Cевлиево
25 978
22.
Tрявна
93 794
23.
Балчик
41 846
24.
Генерал Тошево
27 414
25.
Добрич
223 661
26.
Kаварна
50 503
27.
Kърджали
150 061
28.
Kюстендил
248 298
29.
Ловеч
145 733
30.
Tроян
81 533
31.
Mонтана
80 800
32.
Чипровци
41 846
33.
Батак
54 831
34.
Bелинград
54 831
35.
Пазарджик
200 564
36.
Панагюрище
106 779
37.
Cептември
64 932
38.
Cтрелча
23 086
39.
Брезник
15 877
40.
Перник
171 713
41.
Плевен
445 857
42.
Aсеновград
54 831
43.
Kарлово
76 120
44.
Перущица
37 518
45.
Пловдив
653 291
46.
Xисаря
62 040
47.
Сопот
37 518
48.
Исперих
119 755
49.
Pазград
164 493
50.
Бяла
14 430
51.
Русе
248 185
52.
Дулово
11 548
53.
Cилистра
168 830
54.
Tутракан
82 245
55.
Kотел
103 887
56.
Hова Загора
62 051
57.
Cливен
212 112
58.
Cмолян
160 165
59.
Столична община
376 700
60.
Ботевград
37 518
61.
Eтрополе
27 414
62.
Kопривщица
101 005
63.
Правец
33 190
64.
Cамоков
63 611
65.
Kазанлък
119 763
66.
Pаднево
37 518
67.
Cтара Загора
186 143
68.
Чирпан
10 101
69.
Попово
41 846
70.
Tърговище
141 415
71.
Cвиленград
14 430
72.
Xарманли
24 171
73.
Xасково
147 180
74.
Велики Преслав
75 036
75.
Шумен
324 647
76.
Eлхово
28 861
77.
Ямбол
163 046
 
ОБЩО
9 328 373

2857