Министерски съвет
брой: 36, от дата 13.5.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.24


Постановление № 79 от 5 май 2022 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 5 МАЙ 2022 Г.
за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Създава ликвидационна комисия за извършване ликвидацията на закрития Национален компенсационен жилищен фонд.
(2) Председател на ликвидационната комисия по ал. 1 е главният секретар на Министерството на финансите.
(3) Поименният състав на ликвидационната комисия се определя със заповед на министъра на финансите.
Чл. 2. (1) Комисията по чл. 1 в тримесечен срок от нейното назначаване:
1. да уреди въпросите, свързани с имуществото, правата и задълженията на закрития Национален компенсационен жилищен фонд, и да изготви финансови отчети и ликвидационен баланс;
2. да изготви протоколи – описи на имотите и движимите вещи, предоставени за управление на закрития Национален компенсационен жилищен фонд;
3. да предаде архива на закрития Национален компенсационен жилищен фонд съгласно Закона за Националния архивен фонд;
4. да закрие ползваните от фонда банкови сметки в срокове и по ред, определени от министъра на финансите;
5. да оформи счетоводните документи, свързани с разходите на закрития Национален компенсационен жилищен фонд;
6. да извърши и други необходими дейности, свързани с ликвидацията.
(2) Председателят на ликвидационната комисия или упълномощен от него член на комисията:
1. представлява комисията по време на ликвидацията и оформя всички документи, свързани с нейното извършване;
2. прекратява трудовите правоотношения със служителите от закрития Национален компенсационен жилищен фонд при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда;
3. може да извършва разходи и да сключва договори, включително с външни експерти, когато това се налага в изпълнение на функциите на комисията;
4. може да предоставя движимите вещи на закрития Национален компенсационен жилищен фонд при условията и по реда на Закона за държавната собственост.
(3) Комисията представя заключителен доклад и отчет за работата си на министъра на финансите.
Чл. 3. Ведомостите на закрития Национален компенсационен жилищен фонд се предават за съхранение в Националния осигурителен институт.
Чл. 4. (1) Разходите по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията по Кодекса на труда, са за сметка на средствата по утвърдения бюджет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2022 г. въз основа на одобрени от председателя на ликвидационната комисия документи.
(2) Имотите – държавна собственост, управлявани от закрития Национален компенсационен жилищен фонд, се ползват от ликвидационната комисия до приключване на работата й или до предоставянето им по реда на Закона за държавната собственост.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, приет с Постановление № 203 на Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 102 от 1992 г., бр. 5 и 10 от 1993 г., бр. 61 от 1994 г., бр. 23 от 1995 г., бр. 52 от 2000 г., бр. 71 от 2006 г., бр. 60 от 2008 г., бр. 12 от 2009 г., бр. 91 от 2010 г. и бр. 77 от 2013 г.), се правят следните изменения:
1. Глава втора „Национален компенсационен жилищен фонд“ с чл. 8, 9 и 11 се отменят.
2. Глава трета „Изпълнителен орган към управителния съвет“ с чл. 13 – 15 се отменят.
3. Глава четвърта „Местни комисии към общините“ с чл. 16 – 21 и 24 – 28 се отменят.
§ 2. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 4, 16, 17, 55 и 87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г., бр. 42, 49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от 2004 г., бр. 27, 56, 76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2, 37, 48, 56, 65, 77, 90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26, 53 и 84 от 2007 г., бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г., бр. 81, 85, 90, 100, 101 и 102 от 2009 г., бр. 34, 46, 64 и 88 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 6 и 90 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 63 и 88 от 2014 г., бр. 64 и 100 от 2015 г., бр. 100 от 2016 г., бр. 25 и 102 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 24 и 80 от 2019 г. и бр. 77 и 101 от 2020 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 2 т. 6 се отменя.
2. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 т. 15 се отменя.
§ 3. Постановлението се приема на основание § 12, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ДВ, бр. 18 от 2022 г.).
Министър-председател: Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
2853