Министерски съвет
брой: 36, от дата 13.5.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.19


Постановление № 78 от 5 май 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 ОТ 5 МАЙ 2022 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 13 863 442 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2022 г. съгласно приложението, за възстановяване на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, които работят в населено място извън местоживеенето си.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 39 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 ноември 2021 г. до 28 февруари 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (ДВ, бр. 27 от 2022 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 1 числото „827 378“ се заменя с „857 378“.
2. В приложението към чл. 1, ал. 1 на ред 1, в колона „Средства за общината (в лв.)“ числото „823 784“ се заменя с „853 784“, а на ред ОБЩО числото „827 378“ се заменя с „857 378“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси, чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 1 на министъра на образованието и науката от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 10 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2017 г. и бр. 36 от 2018 г.).
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
Приложение към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2022 г.

№ по ред
Община
Област
Средства за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти
1.
Банско
Благоевград
20 429
2.
Белица
Благоевград
25 041
3.
Благоевград
Благоевград
17 886
4.
Гоце Делчев
Благоевград
61 328
5.
Гърмен
Благоевград
58 784
6.
Кресна
Благоевград
7507
7.
Петрич
Благоевград
69 052
8.
Разлог
Благоевград
32 736
9.
Сандански
Благоевград
40 958
10.
Сатовча
Благоевград
28 688
11.
Симитли
Благоевград
25 168
12.
Струмяни
Благоевград
40 684
13.
Хаджидимово
Благоевград
16 896
14.
Якоруда
Благоевград
32 208
15.
Айтос
Бургас
75 074
16.
Бургас
Бургас
126 586
17.
Камено
Бургас
79 208
18.
Карнобат
Бургас
82 016
19.
Малко Търново
Бургас
25 696
20.
Несебър
Бургас
198 528
21.
Поморие
Бургас
197 918
22.
Приморско
Бургас
28 089
23.
Руен
Бургас
213 262
24.
Созопол
Бургас
79 881
25.
Средец
Бургас
66 830
26.
Сунгурларе
Бургас
112 624
27.
Царево
Бургас
10 222
28.
Аврен
Варна
128 304
29.
Аксаково
Варна
85 032
30.
Белослав
Варна
63 170
31.
Бяла
Варна
11 454
32.
Варна
Варна
44 882
33.
Ветрино
Варна
18 649
34.
Вълчи дол
Варна
123 634
35.
Девня
Варна
45 966
36.
Долни чифлик
Варна
73 288
37.
Дългопол
Варна
65 824
38.
Провадия
Варна
80 029
39.
Суворово
Варна
79 998
40.
Велико Търново
Велико Търново
107 090
41.
Горна Оряховица
Велико Търново
78 342
42.
Елена
Велико Търново
53 887
43.
Златарица
Велико Търново
81 016
44.
Лясковец
Велико Търново
31 334
45.
Павликени
Велико Търново
73 287
46.
Полски Тръмбеш
Велико Търново
56 794
47.
Свищов
Велико Търново
38 386
48.
Стражица
Велико Търново
130 395
49.
Сухиндол
Велико Търново
22 854
50.
Белоградчик
Видин
32 208
51.
Бойница
Видин
29 014
52.
Брегово
Видин
6153
53.
Видин
Видин
40 176
54.
Грамада
Видин
12 144
55.
Димово
Видин
60 886
56.
Кула
Видин
10 753
57.
Макреш
Видин
17 424
58.
Ново село
Видин
21 389
59.
Ружинци
Видин
40 506
60.
Чупрене
Видин
10 454
61.
Борован
Враца
105 248
62.
Бяла Слатина
Враца
53 207
63.
Враца
Враца
74 281
64.
Козлодуй
Враца
116 688
65.
Криводол
Враца
56 589
66.
Мездра
Враца
21 812
67.
Мизия
Враца
46 568
68.
Оряхово
Враца
18 832
69.
Роман
Враца
22 281
70.
Хайредин
Враца
64 443
71.
Габрово
Габрово
16 524
72.
Дряново
Габрово
8749
73.
Севлиево
Габрово
93 103
74.
Трявна
Габрово
9227
75.
Балчик
Добрич
71 199
76.
Генерал Тошево
Добрич
71 426
77.
Добрич
Добрич
7478
78.
Добричка
Добрич
152 944
79.
Каварна
Добрич
14 286
80.
Крушари
Добрич
57 024
81.
Тервел
Добрич
156 343
82.
Шабла
Добрич
11 686
83.
Ардино
Кърджали
17 728
84.
Джебел
Кърджали
15 963
85.
Кирково
Кърджали
15 664
86.
Крумовград
Кърджали
48 072
87.
Кърджали
Кърджали
104 544
88.
Момчилград
Кърджали
56 459
89.
Черноочене
Кърджали
66 978
90.
Бобов дол
Кюстендил
24 080
91.
Бобошево
Кюстендил
7568
92.
Дупница
Кюстендил
46 719
93.
Кочериново
Кюстендил
12 003
94.
Кюстендил
Кюстендил
28 711
95.
Невестино
Кюстендил
16 192
96.
Рила
Кюстендил
2816
97.
Сапарева баня
Кюстендил
12 144
98.
Трекляно
Кюстендил
12 848
99.
Априлци
Ловеч
1408
100.
Летница
Ловеч
13 896
101.
Ловеч
Ловеч
42 211
102.
Луковит
Ловеч
84 872
103.
Тетевен
Ловеч
60 271
104.
Троян
Ловеч
46 673
105.
Угърчин
Ловеч
30 167
106.
Ябланица
Ловеч
33 398
107.
Берковица
Монтана
28 233
108.
Бойчиновци
Монтана
49 501
109.
Брусарци
Монтана
38 192
110.
Вълчедръм
Монтана
26 683
111.
Вършец
Монтана
9680
112.
Георги Дамяново
Монтана
27 558
113.
Лом
Монтана
23 056
114.
Медковец
Монтана
9319
115.
Монтана
Монтана
74 713
116.
Чипровци
Монтана
3168
117.
Якимово
Монтана
29 570
118.
Батак
Пазарджик
29 569
119.
Белово
Пазарджик
19 184
120.
Брацигово
Пазарджик
32 912
121.
Велинград
Пазарджик
59 366
122.
Лесичово
Пазарджик
52 761
123.
Пазарджик
Пазарджик
177 035
124.
Панагюрище
Пазарджик
26 902
125.
Пещера
Пазарджик
25 129
126.
Ракитово
Пазарджик
30 287
127.
Септември
Пазарджик
134 376
128.
Стрелча
Пазарджик
1721
129.
Сърница
Пазарджик
5744
130.
Брезник
Перник
13 875
131.
Земен
Перник
11 792
132.
Ковачевци
Перник
4267
133.
Перник
Перник
96 702
134.
Радомир
Перник
27 830
135.
Трън
Перник
20 738
136.
Белене
Плевен
1323
137.
Гулянци
Плевен
46 608
138.
Долна Митрополия
Плевен
55 449
139.
Долни Дъбник
Плевен
51 421
140.
Искър
Плевен
33 709
141.
Левски
Плевен
49 226
142.
Никопол
Плевен
40 208
143.
Плевен
Плевен
159 398
144.
Пордим
Плевен
64 944
145.
Червен бряг
Плевен
80 813
146.
Кнежа
Плевен
16 625
147.
Асеновград
Пловдив
65 225
148.
Брезово
Пловдив
72 770
149.
Калояново
Пловдив
74 624
150.
Карлово
Пловдив
131 560
151.
Кричим
Пловдив
16 957
152.
Лъки
Пловдив
17 676
153.
„Марица“
Пловдив
125 608
154.
Перущица
Пловдив
14 099
155.
Пловдив
Пловдив
170 597
156.
Първомай
Пловдив
67 942
157.
Раковски
Пловдив
108 641
158.
„Родопи“
Пловдив
74 639
159.
Садово
Пловдив
95 648
160.
Стамболийски
Пловдив
64 013
161.
Съединение
Пловдив
30 085
162.
Хисаря
Пловдив
36 858
163.
Куклен
Пловдив
13 923
164.
Сопот
Пловдив
10 443
165.
Завет
Разград
17 600
166.
Исперих
Разград
48 942
167.
Кубрат
Разград
47 338
168.
Лозница
Разград
68 446
169.
Разград
Разград
85 913
170.
Самуил
Разград
50 220
171.
Цар Калоян
Разград
30 800
172.
Борово
Русе
18 003
173.
Бяла
Русе
15 954
174.
Ветово
Русе
31 886
175.
Две могили
Русе
14 475
176.
Иваново
Русе
21 266
177.
Русе
Русе
83 950
178.
Сливо поле
Русе
40 136
179.
Ценово
Русе
5454
180.
Алфатар
Силистра
22 889
181.
Главиница
Силистра
74 983
182.
Дулово
Силистра
93 091
183.
Кайнарджа
Силистра
171 342
184.
Силистра
Силистра
36 841
185.
Ситово
Силистра
88 000
186.
Тутракан
Силистра
20 382
187.
Котел
Сливен
94 071
188.
Нова Загора
Сливен
66 664
189.
Сливен
Сливен
227 361
190.
Твърдица
Сливен
80 256
191.
Баните
Смолян
7695
192.
Борино
Смолян
1610
193.
Девин
Смолян
43 382
194.
Доспат
Смолян
6688
195.
Златоград
Смолян
18 306
196.
Мадан
Смолян
36 029
197.
Неделино
Смолян
3696
198.
Рудозем
Смолян
19 917
199.
Смолян
Смолян
33 449
200.
Чепеларе
Смолян
25 632
201.
Столична
София-град
320 366
202.
Антон
София област
4224
203.
Божурище
София област
14 219
204.
Ботевград
София област
62 304
205.
Годеч
София област
1923
206.
Горна Малина
София област
48 096
207.
Долна баня
София област
14 449
208.
Драгоман
София област
3831
209.
Елин Пелин
София област
75 768
210.
Етрополе
София област
20 293
211.
Златица
София област
21 670
212.
Ихтиман
София област
29 905
213.
Копривщица
София област
1408
214.
Костенец
София област
22 352
215.
Костинброд
София област
28 281
216.
Мирково
София област
9178
217.
Пирдоп
София област
11 616
218.
Правец
София област
49 634
219.
Самоков
София област
76 479
220.
Своге
София област
25 888
221.
Сливница
София област
3127
222.
Чавдар
София област
15 840
223.
Челопеч
София област
8132
224.
Братя Даскалови
Стара Загора
66 048
225.
Гурково
Стара Загора
57 395
226.
Гълъбово
Стара Загора
106 946
227.
Казанлък
Стара Загора
179 278
228.
Мъглиж
Стара Загора
110 763
229.
Николаево
Стара Загора
101 226
230.
Опан
Стара Загора
31 629
231.
Павел баня
Стара Загора
94 891
232.
Раднево
Стара Загора
77 678
233.
Стара Загора
Стара Загора
78 186
234.
Чирпан
Стара Загора
52 856
235.
Антоново
Търговище
34 976
236.
Омуртаг
Търговище
38 433
237.
Опака
Търговище
33 258
238.
Попово
Търговище
61 194
239.
Търговище
Търговище
128 950
240.
Димитровград
Хасково
44 298
241.
Ивайловград
Хасково
21 806
242.
Любимец
Хасково
5776
243.
Маджарово
Хасково
6295
244.
Минерални бани
Хасково
38 671
245.
Свиленград
Хасково
26 359
246.
Симеоновград
Хасково
43 185
247.
Стамболово
Хасково
83 424
248.
Тополовград
Хасково
37 488
249.
Харманли
Хасково
30 730
250.
Хасково
Хасково
101 639
251.
Велики Преслав
Шумен
32 318
252.
Венец
Шумен
102 502
253.
Върбица
Шумен
68 992
254.
Каолиново
Шумен
153 510
255.
Каспичан
Шумен
82 036
256.
Никола Козлево
Шумен
130 388
257.
Нови пазар
Шумен
65 842
258.
Смядово
Шумен
49 808
259.
Хитрино
Шумен
30 096
260.
Шумен
Шумен
76 532
261.
Болярово
Ямбол
34 034
262.
Елхово
Ямбол
30 797
263.
Стралджа
Ямбол
52 661
264.
„Тунджа“
Ямбол
149 072
265.
Ямбол
Ямбол
9587
ОБЩО
13 863 442

2852