Министерски съвет
брой: 36, от дата 13.5.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.19


Постановление № 77 от 5 май 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 ОТ 5 МАЙ 2022 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 231 900 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г. за изплащане на обезщетения по чл. 60з от Закона за съдебната власт за периода от 1 януари 2022 г. до 31 март 2022 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната система“, по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 60к от Закона за съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
2851