Министерски съвет
брой: 36, от дата 13.5.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.17


Постановление № 74 от 5 май 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 ОТ 5 МАЙ 2022 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. в размер на 1 318 000 лв. за изпълнение на Национална програма „Европейски научни мрежи“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“, бюджетна програма „Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 1, ал. 5, т. 1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и във връзка с Решение № 557 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на Национална програма „Европейски научни мрежи“, изменена с Решение № 132 на Министерския съвет от 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
2848