Министерски съвет
брой: 36, от дата 13.5.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 72 от 5 май 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 ОТ 5 МАЙ 2022 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Постановление № 76 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (обн., ДВ, бр. 33 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 76 и 101 от 2014 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 50 от 2017 г. и бр. 43 от 2019 г.) навсякъде думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „министърът на транспорта и съобщенията“, „министъра на транспорта и съобщенията“ и „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 2. В Постановление № 113 на Министерския съвет от 2020 г. за възлагане на „Български пощи“ – ЕАД, да извършва услуга от общ икономически интерес по разпространение на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България (ДВ, бр. 50 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 6 думата „министерството“ се заменя с „Министерския съвет“.
2. В чл. 4:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Заместник министър-председателят по ефективно управление е администратор на помощта. Контролът върху процеса на компенсиране с цел недопускане на свръхкомпенсиране на дружеството при извършване на услугата по чл. 1, ал. 1 за периода на възлагане, както и в края на този период се извършва чрез ежегодни проверки от заместник министър-председателя по ефективно управление или от оправомощено от него лице.“;
б) в ал. 2 и 3 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерският съвет“.
3. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 4:
„§ 4. Събраната информация по чл. 4, ал. 3 до 30 април 2022 г. се съхранява в Министерството на транспорта и съобщенията.“
4. Навсякъде думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно със „заместник министър-председателят по ефективно управление“ и „заместник министър-председателя по ефективно управление“.
§ 3. В Постановление № 229 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Наредба за контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на Република България при охрана на въздушното пространство на Република България (ДВ, бр. 82 от 2010 г.), в § 2 от заключителните разпоредби думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 4. В Постановление № 196 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност (ДВ, бр. 54 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, т. 2 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министърът на електронното управление“.
2. В § 8 от заключителните разпоредби думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на електронното управление“.
§ 5. В Постановление № 156 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Национален координационен център за безопасно движение по пътищата (ДВ, бр. 52 от 2019 г.) навсякъде думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „министърът на транспорта и съобщенията“ и „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 6. В Постановление № 6 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт и за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (ДВ, бр. 7 от 2020 г.), в чл. 1, ал. 3 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 7. В Постановление № 262 на Министерския съвет от 1998 г. за създаване на Съвет по националния радиочестотен спектър (обн., ДВ, бр. 145 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2000 г., бр. 78 и 96 от 2005 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 40 от 2015 г.), в чл. 1, ал. 2 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 8. В Постановление № 307 на Министерския съвет от 1996 г. за реда за координация и изпълнение на задълженията на Република България като член на Световната търговска организация (СТО) (обн., ДВ, бр. 1 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 45 от 1997 г., бр. 4 от 2001 г., бр. 27 от 2003 г., бр. 78, 89 и 96 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 52 от 2011 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 40 от 2015 г.), в приложение № 1 се правят следните изменения:
1. В т. III.1, т. VII, т. XI.4, т. XI.5 и т. XI.12 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
2. В т. IX и т. X думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на електронното управление“.
§ 9. В Постановление № 416 на Министерския съвет от 2021 г. за условията, реда и размера за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници (ДВ, бр. 102 от 2021 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, т. 13, буква „а“ думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
2. В чл. 6 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министърът на транспорта и съобщенията“.
3. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 10. В Постановление № 273 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Наредба за опазване на околната среда в морските води и за създаване на Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море и управление на изпълнението на Морска стратегия и програма от мерки (обн., ДВ, бр. 94 от 2010 г.; изм., бр. 55 от 2017 г.), в чл. 3, т. 2 думите „заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят със „заместник-министър на транспорта и съобщенията“.
§ 11. В Постановление № 87 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне на Държавна агенция „Национална сигурност“ като точка за контакт по смисъла на Решение 1104/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правилата за достъп до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програма „Галилео“, и за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2014 г. (ДВ, бр. 36 от 2014 г.), в чл. 2, ал. 1 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 12. В Постановление № 135 на Министерския съвет от 2000 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия ТРАСЕКА (обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм., бр. 4 от 2001 г., бр. 78, 84 и 96 от 2005 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 25 от 2011 г.), в чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министърът на транспорта и съобщенията“.
2. В ал. 4 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 13. В Постановление № 102 на Министерския съвет от 2014 г. за координация по въпросите на регионалното сътрудничество (ДВ, бр. 40 от 2014 г.), в чл. 3, ал. 1, т. 3 думите „на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „на транспорта и съобщенията“.
§ 14. В Постановление № 198 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален контратерористичен център (обн., ДВ, бр. 58 от 2015 г.; изм., бр. 101 от 2020 г.), в чл. 4 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 15. В Постановление № 86 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка (ДВ, бр. 40 от 2020 г.), в чл. 3, ал. 4, т. 8 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министърът на транспорта и съобщенията“.
§ 16. В Постановление № 66 на Министерския съвет от 1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани (обн., ДВ, бр. 33 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2000 г., бр. 13 от 2004 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 104 от 2011 г. и бр. 51 от 2015 г.), в параграф единствен на заключителната разпоредба думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 17. В Постановление № 324 на Министерския съвет от 2003 г. за промяна на категорията на железопътни линии и участъци от железопътни линии и за преустановяване експлоатацията на железопътни линии (обн., ДВ, бр. 2 от 2004 г.; доп., бр. 31 от 2011 г.), в чл. 5 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 18. В Постановление № 116 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Съвет за интелигентен растеж (обн., ДВ, бр. 36 от 2015 г.; изм., бр. 2 от 2016 г. и бр. 30 от 2017 г.), в чл. 3, ал. 3 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 19. В Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г., бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г., бр. 1 и 103 от 2016 г., бр. 11, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 101 от 2019 г., бр. 103 от 2020 г., бр. 102 от 2021 г. и бр. 25 от 2022 г.), в § 1б от допълнителните и заключителните разпоредби думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „Министерството на транспорта и съобщенията“ и „министърът на транспорта и съобщенията“.
§ 20. В Постановление № 267 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Съвет за защита на интелектуалната собственост (обн., ДВ, бр. 84 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г. и бр. 104 от 2020 г.), в чл. 3, ал. 3, т. 6 думите „заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят със „заместник-министър на транспорта и съобщенията“.
§ 21. В Постановление № 245 на Министерския съвет от 2012 г. за координация на националните органи по изпълнението на Решение № 1105/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2011 г. относно списъка на документите за пътуване, които дават право на притежателя им да премине външните граници и върху които може да се поставя виза, и относно създаването на механизъм за създаването на този списък (ДВ, бр. 80 от 2012 г.), в чл. 3, ал. 1 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 22. В Постановление № 179 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на механизма за верифициране на разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 64 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2010 г., бр. 62 и 65 от 2013 г., бр. 76 и 101 от 2014 г.), в § 4 от заключителните разпоредби думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 23. В Постановление № 138 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 48 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2017 г., бр. 21 от 2019 г. и бр. 70 от 2020 г.), в чл. 7, ал. 4, т. 1 думите „транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „транспорта и съобщенията“.
§ 24. В Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 44 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2011 г., бр. 8 от 2012 г., бр. 47, 62, 74 и 91 от 2013 г., бр. 80 от 2014 г., бр. 5 от 2015 г., бр. 63 от 2017 г., бр. 67 от 2018 г., бр. 1 от 2019 г. и бр. 22, 27 и 41 от 2021 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 1, т. 8 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
2. В чл. 3, ал. 3, т. 16 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министърът на транспорта и съобщенията“.
§ 25. В Постановление № 9 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Съвет за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките (обн., ДВ, бр. 10 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 44 и 53 от 2008 г., бр. 43 и 93 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г., бр. 49 от 2012 г. и бр. 40 от 2015 г.), в чл. 3, ал. 3 думите „заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят със „заместник-министър на транспорта и съобщенията“.
§ 26. В Постановление № 168 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната (обн., ДВ, бр. 52 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2021 г.), в чл. 2, ал. 3, т. 6 думите „заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят със „заместник-министър на транспорта и съобщенията“.
§ 27. В Постановление № 44 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2011 г., бр. 80 от 2012 г., бр. 25 от 2018 г. и бр. 37 от 2021 г.) навсякъде думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „министъра на транспорта и съобщенията“ и „министърът на транспорта и съобщенията“.
§ 28. В Постановление № 120 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 49 от 2020 г.), в чл. 3, ал. 1 думите „на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „на транспорта и съобщенията“.
§ 29. В Постановление № 234 на Министерския съвет от 2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие (обн., ДВ, бр. 61 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 6 и 62 от 2013 г., бр. 40 и 97 от 2014 г. и бр. 41 от 2016 г.), в чл. 9, ал. 1, т. 3, буква „и“ думите „заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят със „заместник-министър на транспорта и съобщенията“.
§ 30. В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г., бр. 36 и 79 от 2016 г., бр. 7, 12, 39 и 73 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г. и бр. 41 от 2021 г.) навсякъде думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „министърът на транспорта и съобщенията“ и „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 31. В Правилника за организацията и дейността на Съвета по киберсигурността, приет с Постановление № 375 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2019 г.; изм., бр. 101 от 2020 г.), в чл. 4, ал. 2, т. 5 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министърът на транспорта и съобщенията“.
§ 32. В Правилника за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър, приет с Постановление № 288 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 78 и 96 от 2005 г., бр. 63 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 107 от 2011 г., бр. 40 от 2015 г. и бр. 27 от 2016 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 1 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министърът на транспорта и съобщенията“.
2. Навсякъде в правилника думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 33. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, приет с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2001 г., бр. 82 и 104 от 2003 г., бр. 110 от 2004 г., бр. 31 и 83 от 2005 г., бр. 5 от 2006 г., бр. 68 от 2008 г., бр. 7 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 6 от 2013 г., бр. 86 от 2016 г., бр. 44 от 2019 г. и бр. 7 от 2020 г.), навсякъде думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „министъра на транспорта и съобщенията“ и „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 34. В Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор, приет с Постановление № 152 на Министерския съвет от 2021 г. (ДВ, бр. 31 от 2021 г.), навсякъде думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 35. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, приет с Постановление № 272 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 105 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2015 г., бр. 52 от 2019 г. и бр. 7 от 2020 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 4, т. 1 думите „Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията“.
2. Навсякъде в правилника думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 36. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, приет с Постановление № 106 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2015 г., бр. 44 от 2017 г. и бр. 70 от 2018 г.), навсякъде думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „министъра на транспорта и съобщенията“ и „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 37. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2001 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 43 от 2006 г., бр. 68 от 2008 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 64 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 6 от 2013 г. и бр. 33 от 2015 г.), навсякъде думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „министърът на транспорта и съобщенията“, „министъра на транспорта и съобщенията“ и „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 38. В Правилника за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, приет с Постановление № 6 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 7 от 2020 г.), навсякъде думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „министъра на транспорта и съобщенията“ и „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 39. В Правилника за прилагане на Закона за пътищата, приет с Постановление № 245 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 42 и 62 от 2001 г., бр. 18, 54 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 13 и 45 от 2009 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 90 от 2016 г. и бр. 107 от 2018 г.), навсякъде думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „министърът на транспорта и съобщенията“, „министъра на транспорта и съобщенията“ и „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 40. В Правилника за организацията и дейността на Координационния съвет по водите, приет с Постановление № 213 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 66 от 2016 г.), в чл. 4, ал. 6 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 41. В Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция, приет с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 72 от 2019 г.), в чл. 3, ал. 3, т. 9 думите „заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят със „заместник-министър на транспорта и съобщенията“.
§ 42. В Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 80 и 93 от 2009 г., бр. 46 от 2010 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 40 от 2015 г. и бр. 30 от 2018 г.), в чл. 3, ал. 3, т. 1 думите „транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „транспорта и съобщенията“.
§ 43. В Правилника за устройството и дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, приет с Постановление № 70 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2000 г., бр. 115 от 2002 г., бр. 39 от 2003 г., бр. 86 от 2004 г., бр. 78, 90 и 96 от 2005 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 75 от 2010 г. и бр. 71 от 2012 г.), в т. 3 от приложението думите „заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят със „заместник-министър на транспорта и съобщенията“.
§ 44. В Правилника за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет, приет с Постановление № 302 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 93 от 2016 г.), в чл. 4, ал. 4, т. 2 думите „транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „транспорта и съобщенията“.
§ 45. В Правилника за състава на Националния архивен съвет и реда за неговата работа, приет с Постановление № 18 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2012 г.; изм., бр. 62 от 2013 г.), в т. 7 от приложението думите „Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерство на транспорта и съобщенията“.
§ 46. В Правилника за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване на дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, приет с Постановление № 21 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 12 от 2019 г.), в чл. 3, ал. 2 думите „заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят със „заместник-министър на транспорта и съобщенията“.
§ 47. В Правилника за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 49 от 2019 г.), в чл. 5, ал. 3 думите „на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „на транспорта и съобщенията“.
§ 48. В Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, приет с Постановление № 10 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2004 г., бр. 78 и 96 от 2005 г., бр. 49 от 2006 г., бр. 45 и 93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7, 31 и 87 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 62 и 70 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 23 и 50 от 2015 г. и бр. 54 от 2019 г.), в чл. 3, т. 8 думите „заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят със „заместник-министър на транспорта и съобщенията“.
§ 49. В Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, приет с Постановление № 351 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2007 г., бр. 53 от 2008 г., бр. 78 от 2009 г., бр. 5 и 31 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 62 и 107 от 2013 г. и бр. 40 от 2015 г.), в чл. 5, ал. 6, т. 1 думите „транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „транспорта и съобщенията“.
§ 50. В Устройствения правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 19 от 2017 г.), в чл. 30, ал. 1, т. 6 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 51. В Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2007 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 48 от 2010 г., бр. 52 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 14 от 2014 г., бр. 32 от 2015 г. и бр. 67 от 2016 г.), в чл. 18, т. 8 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съответно с Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ се заменят с „Министерството на електронното управление“.
§ 52. В Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 30 и 93 от 2019 г.; изм., бр. 99 от 2020 г. и бр. 63 от 2021 г.), навсякъде думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 53. В Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 48, 78 и 96 от 2005 г., бр. 15, 28 и 40 от 2006 г., бр. 33, 48 и 98 от 2009 г., бр. 52 и 97 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 14 и 108 от 2014 г., бр. 32 и 86 от 2015 г., бр. 67 от 2016 г., бр. 34 от 2017 г., бр. 35 и 65 от 2019 г. и бр. 103 от 2020 г.), в чл. 3, ал. 2, т. 7 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 54. В Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, приет с Постановление № 58 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 32 и 75 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 25, 60 и 102 от 2014 г., бр. 8 от 2015 г., бр. 22 от 2016 г.; Решение № 10501 на Върховния административен съд от 2015 г. – бр. 40 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2016 г.; Решение № 15528 на Върховния административен съд от 2018 г. – бр. 37 от 2019 г.), в чл. 2, ал. 3 думите „транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „транспорта и съобщенията“.
§ 55. В Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2010 г., бр. 51 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г.; Решение № 12757 на Върховния административен съд от 2012 г. – бр. 31 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 50 и 60 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 4, 37 и 70 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г., бр. 27, 50 и 89 от 2019 г.; попр., бр. 92 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 73 от 2020 г. и бр. 13 и 66 от 2021 г.), в § 5, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министърът на транспорта и съобщенията“.
§ 56. В Правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация, приет с Постановление № 2 на Министерския съвет от 2021 г. (ДВ, бр. 3 от 2021 г.), в § 2 от допълнителните разпоредби думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 57. В Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г., бр. 61, 80 и 105 от 2011 г., бр. 24 и 47 от 2012 г., бр. 62, 80 и 87 от 2013 г., бр. 13, 15 и 102 от 2014 г., бр. 58 и 96 от 2016 г., бр. 70 от 2018 г., бр. 77 и 102 от 2019 г. и бр. 40 от 2020 г.), в чл. 7, ал. 2 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 58. В Наредбата за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър и делата на търговците по служебен път, приета с Постановление № 304 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2010 г. и бр. 104 от 2011 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 9 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на електронното управление“.
2. В чл. 10, ал. 1 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на електронното управление“.
§ 59. В Наредбата за възлагане и изпълнение на задълженията за извършване на обществени превозни услуги в железопътния транспорт, приета с Постановление № 311 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 100 от 2006 г. и бр. 31 от 2010 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 3 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
2. Навсякъде в наредбата думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „министъра на транспорта и съобщенията“ и „министърът на транспорта и съобщенията“.
§ 60. В Наредбата за контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на Република България при охрана на въздушното пространство на Република България, приета с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 82 от 2010 г.), навсякъде думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 61. В Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Корабна радиоелектроника“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 21 от 2015 г.), навсякъде думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 62. В Наредбата за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 99 от 2014 г.), навсякъде думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „министърът на транспорта и съобщенията“, „министъра на транспорта и съобщенията“ и „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 63. В Наредбата за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата, приета с Постановление № 261 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 74 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 55 и 84 от 2017 г. и бр. 47 от 2019 г.), навсякъде думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „министъра на транспорта и съобщенията“ и „министърът на транспорта и съобщенията“.
§ 64. В Наредбата за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване, приета с Постановление № 337 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2012 г.; изм., бр. 55 от 2017 г.), навсякъде думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 65. В Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Корабна радиоелектроника“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 21 от 2015 г.), в чл. 2, ал. 1 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 66. В Наредбата за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт, приета с Постановление № 14 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2013 г.; доп., бр. 80 от 2015 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 8 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
2. Навсякъде в наредбата думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министърът на транспорта и съобщенията“.
§ 67. В Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България, приета с Постановление № 200 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2010 г., бр. 24 от 2012 г., бр. 93 от 2015 г. и бр. 37 от 2021 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 18, ал. 1 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
2. Навсякъде в наредбата думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министърът на транспорта и съобщенията“.
§ 68. В Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2014 г., бр. 33 от 2015 г., бр. 59 от 2018 г., бр. 86 от 2020 г. и бр. 29 от 2022 г.), навсякъде думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министърът на транспорта и съобщенията“.
§ 69. В Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, приета с Постановление № 271 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2017 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 22, ал. 2 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
2. Навсякъде в наредбата думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 70. В Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, приета с Постановление № 317 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2016 г., бр. 55 от 2017 г., бр. 108 от 2020 г. и бр. 10 от 2021 г.), в § 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 71. В Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 86 от 2004 г., бр. 90 и 96 от 2005 г., бр. 85 и 106 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 14 и 100 от 2009 г., бр. 22 и 61 от 2010 г., бр. 64 и 85 от 2015 г., бр. 45 от 2016 г. и бр. 55 от 2017 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 3, т. 6 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
2. Навсякъде в наредбата думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 72. В Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 40 от 2015 г. и бр. 55 от 2017 г.), в чл. 1, ал. 1, т. 8 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 73. В Наредбата за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, приета с Постановление № 366 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 103 от 2016 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 41, ал. 6 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
2. Навсякъде в наредбата думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министърът на транспорта и съобщенията“.
§ 74. В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приложение № 1 към член единствен, т. 1 на Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19, 21 и 74 от 2002 г.; Решение № 7581 от 2002 г. на Върховния административен съд – бр. 76 от 2002 г.; изм. с Решение № 11701 от 2002 г. на ВАС – бр. 119 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 и 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 19 и 40 от 2015 г., бр. 17 и 54 от 2016 г., бр. 29 и 41 от 2017 г., бр. 21, 49 и 107 от 2018 г., бр. 40 и 62 от 2019 г., бр. 74 от 2020 г. и бр. 37 и 67 от 2021 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 92:
а) в ал. 4 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерския съвет“;
б) в ал. 7 думата „министерството“ се заменя с „Министерския съвет“.
2. В чл. 92а ал. 4 се изменя така:
„(4) Контролът върху процеса на компенсиране с цел недопускане на свръхкомпенсиране на дружеството при извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии се извършва чрез проверки най-малко на три години през периода на възлагане, както и в края на този период, от заместник министър-председателя по ефективно управление или от оправомощено от него лице.“
3. Навсякъде в наредбата думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно със „заместник министър-председателят по ефективно управление“ и „заместник министър-председателя по ефективно управление“.
§ 75. В Наредбата за опазване на околната среда в морските води, приета с Постановление № 273 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2017 г., бр. 14 от 2020 г. и бр. 7 от 2022 г.), навсякъде думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министърът на транспорта и съобщенията“.
§ 76. В Наредбата за обмена на документи в администрацията, приета с Постановление № 101 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 58 и 102 от 2010 г., бр. 47 и 106 от 2011 г., бр. 21 и 49 от 2012 г., бр. 48 и 108 от 2013 г., бр. 8 от 2016 г. и бр. 5 от 2017 г.), в чл. 158 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят със „заместник министър-председателят по ефективно управление“.
§ 77. В Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 59 от 2019 г.), в чл. 40, ал. 2 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министърът на транспорта и съобщенията“.
§ 78. В Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, приета с Постановление № 198 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 5 и 27 от 2019 г. и бр. 62 от 2021 г.), в § 5 от заключителните разпоредби думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят съответно с „Министерството на транспорта и съобщенията“ и „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 79. В Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 2 от 2017 г., бр. 18 от 2020 г. и бр. 11 и 97 от 2021 г.), в § 7 от преходните и заключителните разпоредби думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министърът на транспорта и съобщенията“.
§ 80. В Наредбата за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, приета с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2015 г.; доп., бр. 53 от 2019 г.), в чл. 13, ал. 2 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 81. В Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария, приета с Постановление № 313 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2015 г. и бр. 55 от 2017 г.), в чл. 21, ал. 15 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министърът на транспорта и съобщенията“.
§ 82. В Наредбата за ползването на повърхностните води, приета с Постановление № 100 на Министерския съвет от 2021 г. (ДВ, бр. 25 от 2021 г.), в чл. 39, ал. 2 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 83. В Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 54 и 97 от 2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г., бр. 49, 68 и 71 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 и 105 от 2005 г., бр. 77 и 105 от 2006 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 64, 78 и 79 от 2008 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 64 от 2010 г., бр. 96 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 45 от 2014 г. и бр. 59 от 2016 г.), се правят следните изменения:
1. В наименованието на тарифата думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
2. В чл. 99, ал. 3 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 84. В Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Митници“ по чл. 12 от Закона за митниците, приета с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2007 г., бр. 61 от 2008 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 73 от 2013 г. и бр. 96 от 2017 г.), в чл. 3а, ал. 1 и 2 думите „Министерството на транспорта“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
Министър-председател: Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
2846