Министерство на транспорта и съобщенията
брой: 36, от дата 13.5.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.36


Наредба № 3 от 28 април 2022 г. за обслужване на безекипажни кораби, плаващи по вътрешни водни пътища

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 3 от 28 април 2022 г.
за обслужване на безекипажни кораби, плаващи по вътрешни водни пътища
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) Тази наредба определя условията и реда за обслужване на плаващите по вътрешните водни пътища на Република България безекипажни кораби по време на плаване, при престояване на котвена стоянка, при влизане, приставане и престояване в акваторията на пристанищата, както и при извършване на товаро-разтоварни операции.
(2) Наредбата не се прилага за военните кораби, гранично-полицейските и държавните кораби, използвани с нетърговска цел, както и за малките безекипажни кораби.
Чл. 2. Безопасният престой и обслужването на безекипажни кораби при товаро-разтоварни операции в акваториите на българските речни пристанища се осигурява от:
1. екипажа на моторния кораб, в чийто състав са пристигнали или са приети безекипажните кораби; или
2. подменен екипаж на пристанищен оператор; или
3. подменен екипаж на корабопритежателя на безекипажния кораб.
Чл. 3. (1) Отговорност за обслужването на безекипажните кораби, товара и техните корабни документи носят съответно:
1. по време на плаване в българския участък на река Дунав или по време на престой в акваторията на българските речни пристанища в състава на моторен кораб (на котвена стоянка или при обработка в пристанищните терминали) – капитанът на моторния кораб, в чийто състав са пристигнали или са приети безекипажните кораби;
2. по време на престой извън състава на моторен кораб (на котвена стоянка в акваторията на българските речни пристанища или при обработка в пристанищните терминали) – отговорникът на подменния екипаж, извършил приемането на безекипажните кораби.
(2) Отговорността по ал. 1 започва от момента на подписването на акта по чл. 4, ал. 1 от предаващата и приемащата страна.
(3) Отговорността по ал. 1 не се носи при повреди по безекипажния кораб вследствие на скрити недостатъци, които не са могли да бъдат открити при приемането на кораба.
Раздел II
Предаване и приемане на безекипажните кораби
Чл. 4. (1) Предаването и приемането на безекипажните кораби в българските речни пристанища между капитана на моторния кораб и отговорника на подменния екипаж или между капитаните на два моторни кораба се извършва с акт за предаване и приемане на безекипажен кораб (приложението). Когато приемането и предаването се извършва между два моторни кораба, корабният агент уведомява по реда на чл. 5, ал. 3 съответната дирекция „Речен надзор“ на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за поемането на отговорност по обслужване на безекипажния кораб при престоя в пристанището.
(2) На предаване и приемане освен безекипажния кораб и товара му подлежат и товарните и корабните документи с изключение на тези, които са заменени с надписи на борда в съответствие с чл. 1.10, т. 5 от Правилата за плаване по река Дунав, приети с Постановление № 154 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 67 от 2020 г.).
Чл. 5. (1) Актът за предаване и приемане на безекипажен кораб в българско пристанище или пристанищен терминал се изготвя на български език и в превод на английски език и руски език: за моторните кораби – от капитана, а за подменния екипаж – от отговорника.
(2) Актът по ал. 1 се съставя в два екземпляра: един за предаващия и един за приемащия.
(3) Отговорникът на подменния екипаж или корабният агент изпраща електронно копие от акта на териториалната дирекция на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, в чийто район на действие е пристанището, където се намира безекипажният кораб, в деня на предаването и приемането. Копието се съхранява в съответната дирекция „Речен надзор“ за срок една година.
Чл. 6. (1) Предаването и приемането на безекипажните кораби между лицата по чл. 4, ал. 1, изречение първо се предхожда от съвместен оглед относно:
1. състоянието на корпуса и палубния настил;
2. изправността на котвеното, вързалното и другите устройства и системи;
3. състоянието на палубните гърловини, леери и кландери;
4. правилното натоварване;
5. наличието на вода и теч в корпуса;
6. наличието на изискуемите корабни документи и техния срок;
7. наличието и изправността на инвентара;
8. наличието на табелки с надписи, заменящи корабните документи, и пломбите, ако има поставени такива.
(2) Констатациите от огледа по ал. 1 се отразяват в акта по чл. 4, ал. 1.
(3) Капитаните на моторни кораби или отговорниците на подменните екипажи, приели безекипажни кораби, информират корабопритежателя им за необходимост от снабдяване и ремонт на тези кораби.
(4) Капитаните на моторни кораби или отговорниците на подменните екипажи информират по електронен път съответната дирекция „Речен надзор“ на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ при установяване на обстоятелства, при които не може да продължи безопасната експлоатация на безекипажните кораби (например при неизправно рулево, котвено устройство, липсващи документи и др.).
Раздел III
Обслужване на безекипажните кораби
Чл. 7. Капитанът и екипажът на моторен кораб, в чийто състав са включени безекипажни кораби, освен задълженията за безаварийно плаване на кораба изпълняват денонощно и функциите на липсващия екипаж на безекипажните кораби по отношение на обслужването и поддържането на същите, необходимостта от които възниква по време на плаването.
Чл. 8. (1) Подменният екипаж в пристанище или пристанищен терминал изпълнява функциите на липсващия екипаж на безекипажните кораби, като ги обслужва и отговаря за тях по време на престоя им от момента на приемането до предаването им с акта по чл. 4, ал. 1.
(2) Подменният екипаж извършва всички необходими работи, свързани с маневрирането, техническото обслужване на безекипажните кораби и обработката на товара, като екипажът:
1. осигурява надзора и безопасността на корабите на стоянките при спазване правилата за плаване и задължителните разпореждания в пристанището;
2. осигурява правилното натоварване и разтоварване на корабите;
3. извършва с помощта на моторен кораб всякакво маневриране, разформиране и сформиране на състави, преместване и обвързване;
4. обслужва устройствата, механизмите, системите и сигналните им средства;
5. следи и се грижи за техническото състояние, оборудването и запазването на инвентара и товара им;
6. извършва редовно измерване и изпомпване на водата от трюмовете и отсеците им;
7. извършва дейностите, свързани с осигуряване безопасността на труда, пожарната безопасност и мероприятията против замръзване на системите и механизмите им;
8. проверява и осигурява водоплътността на палубните им гърловини;
9. проверява състоянието на приетите безекипажни кораби минимум един път на 24 часа.
Чл. 9. (1) Дейността на подменния екипаж в пристанище или пристанищен терминал се ръководи от отговорник. Отговорникът и броят на членовете на подменния екипаж се определят със заповед на пристанищния оператор или корабопритежателя, като копие от заповедта се представя в териториалната дирекция на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, в чийто район на действие се намира пристанището или пристанищният терминал.
(2) Членовете на подменния екипаж участват заедно с отговорника в маневрените работи и техническото обслужване на безекипажните кораби. Обработката на товара на всеки отделен безекипажен кораб се организира от отговорника на подменния екипаж.
(3) Подменният екипаж работи на смени. Всяка смяна се ръководи от отговорник на смяната.
Чл. 10. (1) При маневриране на безекипажен кораб в акваторията на българско речно пристанище капитанът на кораба, извършващ маневрата, е отговорен за безопасното й провеждане.
(2) Маневрирането на безекипажни кораби в акваториите на българските речни пристанища се осигурява от един от следните кораби:
1. кораба, с който е пристигнал безекипажният кораб;
2. кораб на регистриран пристанищен оператор, извършващ пристанищната услуга „буксировка“;
3. кораб, осигурен от корабопритежателя на безекипажния кораб.
(3) Корабите, извършващи маневри, трябва да са снабдени със свидетелство за допуск за превоз на опасни товари при маневриране на безекипажни съдове, превозващи опасни товари, в съответствие с чл. 31 от Задължителните правила за българските пристанища на река Дунав (ДВ, бр. 40 от 2020 г.).
(4) Уведомяването за извършване на маневра по преместване на безекипажен кораб се извършва от капитана на маневрения кораб по реда и при условията на чл. 15а от Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 28.12.2007 г. (ДВ, бр. 3 от 2008 г.).
Чл. 11. (1) Пристанищният оператор или корабопритежателят на безекипажния кораб осигурява и заверява дневник на подменния екипаж преди първото вписване в него.
(2) Дневникът по ал. 1 се води за времето на всяка смяна от съответния отговорник и се подписва от него след приключване на смяната. В дневника се отразяват:
1. съставът на екипажа – поотделно за всяка смяна;
2. наличните безекипажни кораби – по местонахождение;
3. приетите и предадените кораби през смяната и промените на местонахождението им;
4. извършените маневри и името на маневрения кораб;
5. товаро-разтоварните операции и имената на назначените за контролирането им отговорници от подменния екипаж;
6. извършените проверки на корабите, намиращи се на котвените стоянки;
7. извършената работа по техническото поддържане на безекипажните кораби;
8. измерването на водата в трюмовете на безекипажните кораби и изпомпването й;
9. аварийни случаи, станали с безекипажните кораби, намиращи се в акваторията на пристанището.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Безекипажен кораб“ е плавателен съд, предназначен за превоз на товари (баржа, лихтер и др.), който няма екипаж и е вписан в регистъра в съответно пристанище.
2. „Подменен екипаж“ е група от поне две лица – отговорник и член/ове на екипажа, запознати с товаро-разтоварните и швартовите операции, свързани с кораб; подменният екипаж се комплектува от лица, които имат минимална правоспособност: за отговорника – моряк, за членове на екипажа – палубен моряк.
3. „Малък кораб“ е всеки кораб, плаващ по вътрешни водни пътища, чиято дължина на корпуса е по-малка от 20 м; независимо от дължината не се считат за малки кораби:
а) корабите, построени или оборудвани за влачене, тласкане или за придвижване на борд на кораби, които не са малки кораби;
б) фериботите;
в) корабите, на които е разрешено да превозват повече от 12 пътници;
г) корабите, при които произведението от дължината (L), широчината (B) и газенето (Т) е обем от 100 m3 или повече.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 72, ал. 9 от Кодекса на търговското корабоплаване.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 3 от 1984 г. за обслужване на безекипажните кораби (обн., ДВ, бр. 21 от 1984 г.; изм., бр. 85 от 1996 г.).
За министър: Владимир Върбанов
Приложение към чл. 4, ал. 1
2788