Министерство на транспорта и съобщенията
брой: 36, от дата 13.5.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.40


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях
(обн., ДВ, бр. 33 от 2015 г.; изм., бр. 40 от 2018 г.)
§ 1. В заглавието на наредбата след думите „свидетелства за“ се добавя „летателна“, а след думите „обучаващи пилоти и кабинен екипаж“ се поставя запетая и се добавя „както и декларирани организации за обучение“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2, буква „а“ думите „пилотски лиценз“ се заменят със „свидетелство за летателна правоспособност“.
2. Създават се т. 7 и 8:
„7. приемане на декларации на организации за обучение, изменение в декларацията, ограничаване, спиране, отнемане, временно отменяне или прекратяване на одобрението на програмите за обучения и контрола върху декларираните организациии за обучение;
8. одобряване на организации за оценяване на езикова компетентност за нуждите на гражданското въздухоплаване.“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. вписва квалификации в свидетелства за правоспособност;“.
2. В т. 5 думите „чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1178/2011“ се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2020/723 на Комисията от 4 март 2020 г. за определяне на подробни правила относно признаването на извършеното от трети държави сертифициране на пилоти и за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 (OВ, L 170 от 2 юни 2020 г.)“.
3. Създава се т. 18:
„18. приема декларации на организации за обучение и осъществява контрол върху тях.“
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице вписва:
1. квалификация за клас и/или тип ВС и/или полети по прибори и/или допълнителни квалификации в свидетелство за летателна правоспособност, предвидени в Подчаст Ж, Подчаст З и Подчаст И от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
2. квалификация за права на инструктор в свидетелство за летателна правоспособност, предвидени в Подчаст Й от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
3. квалификация за права на проверяващ в свидетелство за летателна правоспособност, предвидени в Подчаст К от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
a) точка 1 се изменя така:
„1. за определяне на проверяващ за извършване проверка на уменията и за първоначално издаване на свидетелство за летателна правоспособност и/или квалификация за полети по прибори, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:
а) диплома за завършено образование, когато то е придобито извън страната;
б) свидетелство от успешно издържан теоретичен изпит пред компетентен орган на друга държава – членка в Европейския съюз (ЕС), за съответната летателна правоспособност, за която кандидатства;
в) свидетелство за успешно завършено теоретично обучение за вида летателна правоспособност, за която кандидатства;
г) свидетелство за успешно завършено теоретично обучение за клас ВС от одобрена организация за обучение или от декларирана организация в случая на въздухоплавателни средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(в), (a)(1)(г), (a)(2)(в), (a)(2)(г), (a)(3)(в), (a)(3)(г), (a)(3)(д), (a)(4)(в) и (a)(4)(г) от Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
д) свидетелство за езикова компетентност, издадено съгласно реда и условията на чл. FCL.055 от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
е) препоръка от одобрена организация за обучение или от декларирана организация за обучение, с изключение на кандидати за свидетелство за летателна правоспособност за транспортен пилот;
ж) свидетелство за успешно завършено летателно обучение за вида летателна правоспособност и справка от одобрена организация за обучение или декларирана организация за обучение;
з) свидетелство за успешно завършено летателно обучение за клас ВС от одобрена организация за обучение или от декларирана организация в случая на въздухоплавателни средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(в), (a)(1)(г), (a)(2)(в), (a)(2)(г), (a)(3)(в), (a)(3)(г), (a)(3)(д), (a)(4)(в) и (a)(4)(г) от Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
и) данните в летателната книжка на член на летателен екипаж;
к) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
л) притежаваното от заявителя свидетелство за летателна правоспособност;
м) нотариално заверена декларация от родители/настойници за лица под 18 години за съгласие за провеждане на обучението и придобиването на свидетелство за летателна правоспособност;
н) документ за платена държавна такса;“
б) в т. 2 накрая на текста се поставя запетая и се добавя „издадени от трета държава, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:
а) диплома за завършено образование, когато то е придобито извън страната;
б) свидетелство за успешно издържан изпит за езикова компетентност, издадено в съответствие с чл. FCL.055 от Приложение I (част FCL) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
в) препоръка от одобрена организация за обучение или декларирана организация за обучение;
г) свидетелство за успешно преминат курс по съответните части от експлоатационните изисквания и Приложение I (част FCL) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
д) данните в летателната книжка на член на летателен екипаж;
е) свидетелство за медицинска годност, издадено в съответствие с Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
ж) притежавано равностойно свидетелство за летателна правоспособност на заявителя, издадено съгласно Приложение 1 към Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, подписана в Чикаго на 7 декември 1944 г., ратифицирана с Указ № 596 от 4.08.1966 г. на Президиума на Народното събрание за присъединяване (ДВ, бр. 62 от 1966 г.) (ДВ, бр. 55 от 1994 г.), от трета държава;
з) документ за платена държавна такса;“
в) в т. 3 накрая на текста се поставя запетая и се добавя „като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:
а) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
б) притежаваното свидетелство за летателна правоспособност с валидни квалификации или атестацията;
в) документ за платена държавна такса;“
г) точка 4 се изменя така:
„4. за вписване на квалификация за клас и/или тип ВС и/или полети по прибори и/или допълнителни квалификации в свидетелство за летателна правоспособност, предвидени в Подчаст Ж, Подчаст З и Подчаст И от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:
а) за вписване на клас ВС:
аа) свидетелство за успешно завършено теоретично обучение за клас ВС от одобрена организация за обучение или от декларирана организация за обучение в случая на въздухоплавателни средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(в), (a)(2)(в), (a)(3)(в), (a)(3)(г) и (a)(4)(в) от Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
аб) свидетелство за успешно завършено летателно обучение за клас ВС и справка от одобрена организация за обучение или от декларирана организация в случая на въздухоплавателни средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(в), (a)(2)(в), (a)(3)(в), (a)(3)(г) и (a)(4)(в) от Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
ав) данните в летателната книжка на член на летателен екипаж;
аг) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
ад) притежаваното свидетелство за летателна правоспособност на пилот;
ае) нотариално заверена декларация от родители/настойници за лица под 18 години за съгласие за провеждане на обучението и придобиването на свидетелство за летателна правоспособност;
аж) документ за платена държавна такса;
б) за вписване на тип ВС:
ба) свидетелство за успешно завършено теоретично обучение за тип ВС от одобрена организация за обучение;
бб) свидетелство за успешно завършено летателно обучение за тип ВС и справка от одобрена организация за обучение, включително нулево полетно време (zero flight time type rating – ZFTT) или летищно обучение (base training);
бв) свидетелство за успешно завършен курс по взаимодействие в многочленен екипаж (multi-crew cooperation training course – МСС) от одобрена организация за обучение, освен когато курсът за придобиване на квалификация за тип ВС е съчетан с курс по MCC;
бг) свидетелство за допълнително теоретично обучение за тип ВС (HPA) съгласно изискванията на Подчаст З от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
бд) свидетелство за успешно завършен курс за предотвратяване на загуба на управление и за възстановяване на управлението на самолета за напреднали съгласно изискванията на Подчаст З от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
бе) свидетелство от успешно издържан теоретичен изпит пред компетентен орган на държава – членка в ЕС, за летателна правоспособност за транспортен пилот;
бж) данните в летателната книжка на член на летателен екипаж;
бз) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
би) притежаваното свидетелство за летателна правоспособност на пилот;
бк) документ за платена държавна такса;
в) за вписване на полети по прибори:
ва) свидетелство от успешно издържан теоретичен изпит пред компетентен орган на държава – членка в ЕС, за съответната летателна правоспособност или квалификация за полети по прибори;
вб) свидетелство за успешно завършено теоретично обучение за полети по прибори от одобрена организация за обучение;
вв) свидетелство за езикова компетентност за английски език, издадено съгласно реда и условията на чл. FCL.055 от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
вг) препоръка от одобрена организация за обучение;
вд) свидетелство за успешно завършено летателно обучение за полети по прибори и справка от одобрена организация за обучение;
ве) данните в летателната книжка на член на летателен екипаж;
вж) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
вз) притежаваното свидетелство за летателна правоспособност на пилот;
ви) нотариално заверена декларация от родители/настойници за лица под 18 години за съгласие за провеждане на обучението и придобиването на свидетелство за летателна правоспособност;
вк) документ за платена държавна такса;
г) за вписване на допълнителни квалификации:
га) свидетелство за успешно завършено теоретично обучение за допълнителни квалификации от одобрена организация за обучение или от декларирана организация за обучение в случая на въздухоплавателни средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(г), (a)(2)(г), (a)(3)(д) и (a)(4)(г) от Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
гб) свидетелство за успешно завършено летателно обучение за допълнителни квалификации и справка от одобрена организация за обучение или от декларирана организация в случая на въздухоплавателни средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(г), (a)(2)(г), (a)(3)(д) и (a)(4)(г) от Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
гв) данните в летателната книжка на член на летателен екипаж;
гг) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
гд) притежаваното свидетелство за летателна правоспособност на пилот;
ге) нотариално заверена декларация от родители/настойници за лица под 18 години за съгласие за провеждане на обучението и придобиването на свидетелство за летателна правоспособност;
гж) документ за платена държавна такса;“
д) в т. 5 накрая на текста се поставя запетая и се добавя „като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:
а) притежавано свидетелство за летателна правоспособност или атестация (когато е приложимо);
б) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
в) документ за платена държавна такса;“
е) в т. 6 накрая на текста се поставя запетая и се добавя „като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:
а) притежавано свидетелство за летателна правоспособност и/или атестация;
б) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
в) в случай на промяна на гражданство и име – документ за удостоверяване на промяната;
г) документ за платена държавна такса;“
ж) точка 7 се изменя така:
„7. за преиздаване на валидно свидетелство за летателна правоспособност и/или атестация при смяна на образците, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:
а) притежавано валидно свидетелство за летателна правоспособност и/или атестация;
б) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
в) документ за платена държавна такса;“
з) в т. 8 накрая на текста се поставя запетая и се добавя „като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:
а) притежавано свидетелство за летателна правоспособност, в случай че заявителят разполага с такова;
б) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011, в случай че заявителят разполага с такова;
в) документ от органите на Министерството на вътрешните работи, удостоверяващ кражбата, когато е откраднато;
г) документ за платена държавна такса;“
и) точка 9 се изменя така:
„9. за определяне на старши проверяващ или инспектор за извършване на оценка на компетентност на проверяващ и за издаване, потвърждване, подновяване и/или разширяване на правата за проверяващ, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:
а) свидетелство за успешно завършен стандартизационен курс за проверяващ от ГД „ГВА“ – при първоначално издаване;
б) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
в) притежаваното валидно свидетелство за летателна правоспособност на заявителя;
г) данните в летателната книжка на член на летателен екипаж;
д) документ за платена държавна такса;“
к) в т. 10 след думите „за признаване“ се добавя „и/или потвърждаване“, накрая на текста се поставя запетая и се добавя „като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:
а) документ за пребиваване или установяване в Република България;
б) свидетелство за езикова компетентност, издадено съгласно реда и условията на чл. FCL.055 от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
в) копие от трудов договор, когато кандидатът е гражданин на трета страна; за граждани на Република България наличието на трудово правоотношение се установява служебно;
г) свидетелство за придобити познания по съответните части от изискванията за експлоатация и Част FCL от Регламент (ЕС) № 1178/2011;
д) данните в летателната книжка на член на летателен екипаж;
е) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
ж) притежаваното валидно свидетелство за летателна правоспособност на заявителя;
з) документ за платена държавна такса;“
л) създават се т. 11 – 15:
„11. за определяне на проверяващ за извършване на оценка на компетентност на инструктор и за първоначално издаване и/или разширяване на правата за инструктор, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:
а) свидетелство за успешно завършено теоретично обучение за придобиване на права за инструктор, предвидени в Подчаст Й от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011 от одобрена организация за обучение или от декларирана организация за обучение за кандидати за сертификат за полетен инструктор за планери или балони;
б) свидетелство за успешно завършено летателно обучение за придобиване на права за инструктор, предвидени в Подчаст Й от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011 от одобрена организация за обучение и/или декларирана организация за обучение за кандидати за сертификат за полетен инструктор за планери или балони;
в) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
г) притежавано валидно свидетелство за летателна правоспособност съгласно изискванията, предвидени в Подчаст Й от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
д) справка за проведени обучения съгласно изискванията, предвидени в Подчаст Й от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
е) данните в летателната книжка на член на летателен екипаж;
ж) документ за платена държавна такса;
12. за вписване на автоматично потвърждаване, съгласно Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), в свидетелство за летателна правоспособност на пилот, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:
а) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
б) притежавано валидно свидетелство за летателна правоспособност;
в) документ за платена държавна такса;
13. за потвърждаване на свидетелство за летателна правоспособност на пилот, издадено от ГД „ГВА“, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:
а) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
б) притежавано свидетелство за летателна правоспособност;
в) документ за платена държавна такса;
14. за потвърждаване или възстановяване на квалификация за клас и/или тип ВС и/или полети по прибори и/или допълнителни квалификации и/или права на инструктор в свидетелство за летателна правоспособност, предвидени в Подчаст Ж, Подчаст З, Подчаст И и Подчаст Й от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:
а) в случай на потвърждаване:
аа) данните в летателната книжка на член на летателен екипаж на заявителя;
аб) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
ав) притежавано свидетелство за летателна правоспособност;
аг) документ за платена държавна такса;
б) в случай на възстановяване:
ба) свидетелство за успешно завършено теоретично обучение за клас ВС и/или тип ВС и/или полети по прибори и/или допълнителни квалификации от одобрена организация за обучение или от декларирана организация в случая на въздухоплавателни средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(в), (a)(1)(г), (a)(2)(в), (a)(2)(г), (a)(3)(в), (a)(3)(г), (a)(3)(д), (a)(4)(в) и (a)(4)(г) от Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
бб) оценка от одобрена организация за обучение или от декларирана организация в случая на въздухоплавателни средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(в), (a)(1)(г), (a)(2)(в), (a)(2)(г), (a)(3)(в), (a)(3)(г), (a)(3)(д), (a)(4)(в) и (a)(4)(г)от Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
бв) свидетелство за успешно завършено летателно обучение за клас ВС и/или тип ВС и/или полети по прибори и/или допълнителни квалификации и справка от одобрена организация за обучение или от декларирана организация в случая на въздухоплавателни средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(в), a)(1)(г), (a)(2)(в), (a)(2)(г), (a)(3)(в), (a)(3)(г), (a)(3)(д), (a)(4)(в) и (a)(4)(г) от Приложение VIII от Регламент (ЕС) № 1178/2011;
в) в случай на потвърждаване или възстановяване на права за инструктор:
ва) свидетелство за успешно преминат опреснителен курс за инструктор, когато е приложимо съгласно конкретните изисквания за правата на инструктор, посочени в Подчаст Й на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
вб) доказателства и справка от одобрена организация за обучение или от декларирана организация за обучение, за кандидати за сертификат за полетен инструктор за планери или балони, за извършено обучение като инструктор, когато е съгласно конкретните изисквания за правата на инструктор, посочени в Подчаст Й на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
вв) оценка на компететността, когато е приложимо съгласно конкретните изисквания за правата на инструктор, посочени в Подчаст Й на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
вг) данните в летателната книжка на член на летателен екипаж на заявителя;
вд) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част-MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
ве) притежавано свидетелство за летателна правоспособност;
вж) документ за платена държавна такса;
15. за вписване или потвърждаване на езикова компетентност в свидетелство за летателна правоспособност на пилот, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:
а) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част-MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
б) притежавано свидетелство за летателна правоспособност;
в) свидетелство за езикова компетентност, издадено съгласно реда и условията на чл. FCL.055 от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
г) документ за платена държавна такса.“
2. В ал. 4 думите „по ал. 1, т. 1 – 8“ се заменят с „по ал. 1, т. 4 – 8 и т. 12 – 15“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите по ал. 1, т. 1, 9 и 11 заявлението и приложените към него документи се разглеждат в срок до 30 дни от подаването им за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011. При положителна оценка главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно него лице уведомява кандидата, определения проверяващ и/или организацията за обучение. В срок до 30 дни от получаване в ГД „ГВА“ на отчетна форма по чл. 17, ал. 2 от проверяващия главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице издава свидетелство за летателна правоспособност и вписва обстоятелствата в регистъра за свидетелствата за летателна правоспособност на лицата от авиационния персонал.“
4. Създават се ал. 7 – 13:
„(7) В случаите по ал. 1, т. 3 в срок до 30 дни от подаване на заявлението то се разглежда заедно с представените доказателства за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ отправя запитване към компетентния орган, издал свидетелството за летателна правоспособност или атестация за потвърждаването им.
(8) След получаване в ГД „ГВА“ на потвърждението по ал. 7 заявлението с придружаващите го документи се оценява. При положителна оценка в срок до 30 дни главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице издава свидетелство за летателна правоспособност и вписва обстоятелствата в регистъра за свидетелствата за летателна правоспособност на лицата от авиационния персонал.
(9) В случаите по ал. 1, т. 2 в срок до 30 дни от подаване на заявлението то се разглежда заедно с представените доказателства за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ отправя запитване към компетентния орган, издал свидетелството за летателна правоспособност или атестация за потвърждаването им.
(10) След получаване в ГД „ГВА“ на потвърждението по ал. 9 и успешно полагане на теоретични изпити заявлението с придружаващите го документи се оценява. При положителна оценка в срок до 30 дни главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице издава свидетелство за летателна правоспособност и вписва обстоятелствата в регистъра за свидетелствата за летателна правоспособност на лицата от авиационния персонал.
(11) Главният директор на ГД „ГВА“ прекратява със заповед административното производство, образувано по подадено заявлениe по ал. 1, когато:
1. е постъпило писмено искане за това от заявителя или чрез упълномощено от него по реда на чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице; или
2. не са отстранени допуснатите несъответствия в срока по ал. 3.
(12) Заповедта по ал. 11, т. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(13) При приемане на заявление по ал. 1 се извършва проверка на самоличността на заявителя. За извършване на проверката заявителят представя документ за самоличност.“
§ 6. В чл. 8, ал. 2 след думата „лице“ се добавя „по реда на чл. 25б от Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (ДВ, бр. 23 от 2003 г.)“.
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават изречения второ и трето: „Организациите за обучение издават на кандидатите за явяване на изпит препоръка по чл. FCL.025, буква „а“, т. 3 от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011 или по чл. BFCL.135, буква „б“, т. 3 от Приложение III (Част BFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/395 от 13 март 2018 г. за определяне на подробни правила за експлоатацията на аеростати, както и за лицензирането на летателните екипажи на аеростати в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 071 от 14 март 2018 г.) (Регламент (ЕС) 2018/395), или по чл. SFCL.135, буква „б“, т. 3 на Приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията от 14 декември 2018 г. за определяне на подробни правила за експлоатацията на планери, както и за лицензирането на летателните екипажи на планери в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 326 от 20 декември 2018 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976). Препоръката се издава в срок до 30 дни от датата, на която е завършен курсът за теоретична подготовка на кандидата, и е валидна 12 месеца.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изпитите по ал. 1 се провеждат в сесии с продължителност 10 работни дни. Датите за провеждане на сесиите се обявяват предварително в график, одобрен от главния директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице. Графикът се обявява на интернет страницата на ГД „ГВА“.“
3. Алинея 4 се изменя така:
 „(4) Кандидатът за явяване на теоретичен изпит подава заявление и заплаща държавна такса в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет. Към заявлението се прилага:
1. диплома за завършено образование;
2. свидетелство за успешно завършено теоретично обучение за вида летателна правоспособност или квалификация от одобрена организация за обучение или от декларирана организация за обучение в случаите, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(а), (a)(2)(а), (a)(3)(а) и (a)(4)(а) от Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
3. притежавано свидетелство за летателна правоспособност (само когато кандидатът е завършил модулен курс на обучение);
4. препоръката по ал. 1, издадена от организация за обучение;
5. документ за платена държавна такса.“
4. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Заявлението и приложените към него документи се разглеждат в срок до 10 дни от подаването им за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011. При положителна оценка главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице уведомява кандидата, че е допуснат до изпити за проверка на теоретичните познания. При отрицателна оценка главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно него лице уведомява кандидата за установените несъответствия в срок до седем работни дни след подаване на заявлението. На кандидатите се дава 10-дневен срок от съобщаването да отстранят допуснатите несъответствия.
 (6) При положителна оценка по ал. 5 за участие в следващи изпитни сесии в определените срокове съгласно чл. FCL.025(б) на Регламент (EС) № 1178/2011 кандидатът подава заявление, към което се прилага документ за платена такса. Кандидатът за свидетелство за летателна правоспособност, различно от любител пилот, пилот на балон и пилот на планер, трябва да представи към заявлението препоръка за успешно преминат предмет Зона 100 ЗУО (AREA 100 KSA) от одобрена организация за обучение съгласно изискванията на AMC1 FCL.025(a)(2) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.“
5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 7 и 8.
§ 8. В чл. 12 думите „т. 1ж от Приложение III от Регламент (ЕО) № 216/2008“ се заменят с „т. 1.7 от Приложение IV от Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ, L 212 от 22 август 2018 г.) (Регламент (ЕС) 2018/1139)“.
§ 9. В чл. 20, ал. 4, т. 4 след думите „консултанти по“ се добавя „съответните“.
§ 10. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. MED.B.005“ се заменят с „чл. MED.A.035“.
2. Създават се ал. 8 – 10:
„(8) За първоначално издаване на свидетелство за медицинска годност Клас 1 на кандидата се извършва и разширена оценка на психичното здраве, включваща преглед от психиатър, психологична оценка и проверка за алкохол и наркотици, съгласно чл. MED.B.055 от Приложение IV към Регламент (ЕС) 1178/2011.
 (9) Когато при проверката по ал. 8 се установи наличие на алкохол или наркотици, заявителят се оценява като „негоден“ за летателна дейност. Заявителят може да се яви отново на медицински преглед и оценка на психичното здраве след документиран период на трезвеност и/или преодоляване зависимостта от употреба или злоупотреба с психоактивни вещества, установени от психиатър, след успешно лечение. Срокът на документирания период се определя от психиатъра.
(10) Когато при презаверяване и подновяване на медицинско свидетелство се установи алкохолна или наркозависимост, се взема решение „негоден“ да изпълнява летателна дейност и заявителят се насочва към психиатър за експертна оценка. Нова оценка на годността е възможна след успешно лечение в лечебно заведение за стационарна психиатрична помощ или в център за психично здраве, когато здравословното състояние на лицето е наложило такова лечение, преодоляване на зависимостта, установена след психиатрична оценка и катамнезно проследяване с продължителност поне 24 месеца.“
§ 11. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думата „Клас 1“ се заменя с „Клас 2“.
2. В ал. 12 накрая на текста се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) № 965/2012, Приемливите средства за съответствие (Аcceptable Means of Compliience – AМС) и Ръководството с указания (Guidence Material – GM) към тях, приети с решения на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)“.
§ 12. В чл. 26 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая на текста се добавя „и Приемливите средства за съответствие (AMC) и Ръководството с указания (GM) към тях“.
2. В ал. 2 накрая на текста се поставя запетая и се добавя „Приемливите средства за съответствие (АМС) и Ръководството с указания (GM) към тях“.
§ 13. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) При отказ да бъде издадено, подновено или признато медицинско свидетелство Клас 1, Клас 2 и LAPL лицето, на което е отказано, може да обжалва отказа в срок от 7 дни пред:
1. органа, който е извършил прегледа;
2. АеМС (Авиомедицински център), когато е прегледан от АМЕ;
3. медицински оценител в ГД „ГВА“, когато е прегледан в АеМС;
4. главен медицински оценител, когато е прегледан от медицински оценител;
5. главния директор на ГД „ГВА“, когато е прегледан от главен медицински оценител.“
2. Създават се ал. 2 – 3:
„(2) Решение по жалбата се издава в срок до 30 дни от постъпването й. Жалбоподателят се информира писмено за решението. В случай че медицинската годност бъде потвърдена, се издава, подновява или признава медицинско свидетелство. В случай че медицинската годност не бъде потвърдена, медицинското свидетелство не се издава, подновява или признава.
(3) Получената оценка за авиомедицинска годност от AMS се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 14. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кандидатът за първоначално медицинско освидетелстване, за потвърждаване или подновяване на медицинското свидетелство подава заявление, към което прилага:
1. лична амбулаторна карта;
2. етапна епикриза от личния лекар при първи преглед или след прекъсване повече от 2 години от последното авиомедицинско свидетелство в страна от ЕС (при подновяване/потвърждаване);
3. медицинско удостоверение за психично здраве;
4. декларация за обстоятелствата по чл. MED.A.035 (б)(2) от Приложение IV на Регламент (ЕС) № 1178/2011.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Упълномощеният преглеждащ лекар (АМЕ) осъществява медицинските прегледи и оценки на кандидата без езикови бариери, като в началото на освидетелстването запознава кандидата със:
1. последиците от представянето на непълни, неточни или неверни данни от медицинското му минало;
2. обема на медицинските прегледи.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Декларацията по ал. 1 се попълва и подписва от кандидата в присъствието на АМЕ.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 15. В чл. 30, ал. 13 след думата „прилагане“ се поставя запетая и се добавя „Приемливите средства за съответствие (АМС) и Ръководството с указания (GM) към тях“.
§ 16. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Обучението по медицинско сертифициране трябва да отговаря на изискванията, посочени в Регламент (ЕС) № 1178/2011, на Приемливите средства за съответствие (АМС) и на Ръководството с указания (GM) към тях.“
2. В ал. 3 накрая на текста се поставя запетая и се добавя „на Приемливите средства за съответствие (АМС) и на Ръководството с указания (GM) към тях“.
3. В ал. 9, т. 2 думите „Регламент (ЕО) № 216/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 290/2012“.
§ 17. В чл. 32 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „Регламент (ЕС) № 1178/2011“ се поставя запетая и се добавя „на Приемливите средства за съответствие (АМС) и на Ръководството с указания (GM) към тях“.
2. В ал. 3 след думите „Регламент (ЕС) № 1178/2011“ се добавя „и на Приемливи средства за съответствие (АМС) и на Ръководство с указания (GM)“.
3. В ал. 4 след думите „Регламент (ЕС) № 1178/2011“ се поставя запетая и се добавя „на Приемливите средства за съответствие (АМС) и на Ръководството с указания (GM) към тях“.
4. В ал. 5, т. 1 след думите „Регламент (ЕС) № 1178/2011“ се поставя запетая и се добавя „на Приемливите средства за съответствие (АМС), на Ръководството с указания (GM) към тях“.
5. В ал. 8 след думите „Регламент (ЕС) № 1178/2011“ се поставя запетая и се добавя „на Приемливите средства за съответствие (АМС), на Ръководството с указания (GM) към тях“.
§ 18. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
a) в т. 1 думите „Регламент (ЕО) № 216/2008 и“ се заличават, накрая на текста се поставя запетая и се добавя „Приемливите средства за съответствие (АМС) и Ръководството с указания (GM) към тях“;
б) в т. 2 думите „Регламент (ЕО) № 216/2008 и“ се заличават и накрая на текста се поставя запетая и се добавя „Приемливите средства за съответствие (АМС) и Ръководството с указания (GM) към тях“.
2. В ал. 3:
a) в т. 1 думите „Регламент (ЕО) № 216/2008 и“ се заличават, накрая на текста се поставя запетая и се добавя „Приемливите средства за съответствие (АМС) и Ръководството с указания (GM) към тях“;
б) в т. 2 думите „Регламенти (ЕО) № 216/2008 и“ се заменят с „Регламент“, накрая на текста се поставя запетая и се добавя „Приемливите средства за съответствие (АМС) и Ръководството с указания (GM) към тях“.
§ 19. В чл. 35, ал. 1 след думите „Регламент (ЕС) № 1178/2011“ се поставя запетая и се добавя „Приемливите средства за съответствие (АМС) и Ръководството с указания (GM) към тях“, а думите „Регламент (ЕС) № 245/2014, Регламент (ЕС) № 70/2014“ се заличават.
§ 20. Член 36 се отменя.
§ 21. Член 37 се отменя.
§ 22. В чл. 38 накрая на текста се поставя запетая и се добавя „Приемливите средства за съответствие (АМС) и Ръководството с указания (GM) към тях“.
§ 23. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Атестациите на кабинен екипаж се изготвят по образец Формуляр 142 от допълнение II от Приложение VI (Част-ARA) на Регламент (ЕО) № 1178/2011.“
2. В ал. 2 след думите „се вписва“ се добавя „от авиационния оператор“.
3. В ал. 3 след думите „се потвърждава“ се добавя „или възстановява“ и думите „от оправомощено от главния директор на ГД „ГВА“ лице или“ се заличават.
§ 24. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думата „признава“ се добавя „или преобразува“.
2. Точка 4 се отменя.
§ 25. В чл. 43, ал. 4 думата „оказания“ се заменя с „указания“.
§ 26. Създава се раздел Iа към глава пета:
„Раздел Iа
Декларация от организация за обучение. Приемане на декларации
Чл. 48а. (1) Лице по чл. 42, което възнамерява да извършва обучение по чл. DTO.GEN.110 от Приложение VIII (Част DTO) на Регламент (ЕС) № 1178/2011, подава в ГД „ГВА“ декларация по образец, определен в допълнение 1 от Приложение VIII (Част DTO) на Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(2) Към декларацията по ал. 1 се прилага:
1. удостоверение за актуално състояние, освен ако няма посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър;
2. декларация, че срещу кандидата не е поискано пред съд откриване на съдебно производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация и/или че не е налице открито съдебно производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
3. програмите за обучение, включително образците на използваните форми и документи от организацията;
4. документацията на системата за управление и системата за безопасност;
5. списък с имената, номерата на свидетелствата за летателна правоспособност (когато е приложимо) и други данни за инструкторите и/или преподавателите;
6. ръководство за летателна експлоатация на въздухоплавателното средство, което ще експлоатира организацията;
7. застраховка за лицата на борда на въздухоплавателното средство и застраховка за гражданска отговорност към трети лица;
8. документ за платена държавна такса.
(3) Декларацията по ал. 1 се подава в два екземпляра.
(4) След получаване на декларацията главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице определя инспектор за проверка на информацията, съдържаща се в декларацията и приложените към нея документи.
(5) В случай че декларацията и приложените към нея документи не съдържат необходимата информация или съдържат информация, която показва несъответствие със съществените изисквания, съдържащи се в Регламент (ЕС) 2018/1139, или с изискванията на Приложение I (Част – FCL) и Приложение VIII (Част DTO) на Регламент (ЕС) 1178/2011, главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице уведомява кандидата писмено за констатираните несъответствия. В срок до 10 работни дни от уведомяването кандидатът може да отстрани допуснатите несъответствия.
(6) В срок до 10 работни дни от получаване на декларацията или от отстраняване на несъответствията по ал. 5 главният директор на ГД „ГВА“ потвърждава или отказва да одобри съответствието на декларацията, за което уведомява писмено кандидата. В случай на потвърждание единият екземпляр на декларацията се връща на организацията с вписан съответния референтен номер.
(7) Когато кандидатът не е отстранил несъответствията по ал. 5 в определения срок, процедурата се прекратява със заповед на главния директор на ГД „ГВА“.
(8) Заповедта за прекратяване на процедурата или за отказ да бъде приета декларацията може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(9) В началото и в края на приетата декларация от главния директор на ГД „ГВА“ се поставят поредни номера, започващи с означението „BG.DTO-XXX“ и регистрационния номер, получен от деловодната система на ГД „ГВА“. Номер на декларация, която е отнета, не може да бъде използван отново.
(10) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ създава, води и поддържа регистър на приетите декларации, който публикува на интернет страницата си.
(11) При промяна в съдържанието на декларацията организацията подава нова, като тя се разглежда по реда на ал. 1 – 10.
(12) Декларираната организация за обучение представя в ГД „ГВА“ доклад от годишен вътрешен преглед и годишен доклад за дейността си до края на месец януари всяка година.
Чл. 48б. (1) В срок 6 месеца от потвърждаване на декларацията главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице със заповед определя комисия за извършване на преглед на представената/ите програма/и за съответствие с изискванията на Приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, Приложение III (Част BFCL) към Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията от 13 март 2018 г. за определяне на подробни правила за въздушните операции с аеростати в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 71 от 14 март 2018 г.) (Регламент (ЕС) 2018/395) и на Приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията от 14 декември 2018 г. за определяне на подробни правила за експлоатацията на планери в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 326 от 20 декември 2018 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976).
(2) В случай на одобрение главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на доклад от комисията потвърждава съответствието на програмата/ите, за което уведомява писмено кандидата.
(3) В случай на открити несъответствия при прегледа на програмата/ите по ал. 1 главният директор на ГД „ГВА“ предприема действия по чл. ARA.GEN.350 от Регламент (ЕО) № 1178/2011, като заявителят се уведомява писмено за тях. На кандидата се определя срок не по-кратък от 10 работни дни от съобщаването, в който да отстрани допуснатите несъответствия.
Чл. 48в. (1) Декларирана организация за обучение, която възнамерява да извършва обучение по програмите, посочени в чл. DTO.GEN.230, буква „в“ от Приложение VIII (Част DTO) на Регламент (ЕО) № 1178/2011, подава заявление пред ГД „ГВА“ не по-късно от 30 работни дни преди планираната дата за започване на дейността.
(2) Към заявлението декларираната организация прилага програмата/ите за обучение и документ за платена държавна такса.
(3) Главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице в срок 7 дни от подаване на заявлението определя със заповед комисия за преглед на програмата/ите за съответствие с изискванията на Приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, Приложение III (Част BFCL) към Регламент (ЕС) 2018/395 и на Приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976.
(4) Комисията в срок до 30 работни дни преглежда за съответствие представената/ите програма/и и в случай на положителна оценка главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице одобрява програмата за обучение. Одобрението на програма за обучение за декларирана организация за обучение се издава по образеца в Допълнение VIII към Приложение VI на Регламент (ЕО) № 1178/2011.
(5) При открити несъответствия при прегледа на програмата/ите главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице уведомява писмено организацията за тях. На кандидата се определя срок не по-кратък от 10 работни дни от съобщаването за отстраняване на допуснатите несъответствия.
(6) При подадено заявление по DTO.GEN.110 (б) от Приложение VIII (Част DTO) на Регламент (ЕО) № 1178/2011 и в случай на неизпълнение на указанията на ГД „ГВА“ главният директор на ГД „ГВА“ отхвърля заявлението за одобрение на програмата за обучение със заповед.
(7) Заповедта по ал. 6 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 48г. (1) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ проверява продължаващото съответствие на декларирани организации за обучение съобразно изискванията в Регламент (ЕС) 2018/1139 и правилата за неговото прилагане, отнасящи се за тези организации.
(2) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ осъществява действията, предвидени в ARA.GEN.350 и Раздел IV от Регламент (ЕС) № 1178/2011.
Чл. 48д. Приетата декларация на организация за обучение остава валидна, при условие че:
1. организацията продължава да е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1139 и правилата за неговото прилагане, отчитайки разпоредбите, свързани с мерките за изпълнение, необходими за отстраняване на установено несъответствие, както е посочено в DTO.GEN.150 от Регламент (ЕО) № 1178/2011;
2. организацията предоставя достъп на длъжностни лица от ГД „ГВА“ съгласно DTO.GEN.140 от Регламент (ЕО) № 1178/2011, които притежават компетенции да определят продължаващото й съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1139 и правилата за неговото прилагане;
3. не е настъпило едно от условията, предвидени в чл. DTO.GEN.135 от Регламент (ЕО) № 1178/2011.
Чл. 48е. (1) Оценяването на трайната компетентност на организациите за обучение се постига чрез извършване на планови и внезапни инспекции по реда на чл. 60 и 61.
(2) Когато в хода на провежданата инспекция комисията по чл. 61, ал. 1 установи, че организацията е допуснала нарушение на нормативните изисквания и то е довело или би могло да доведе до риск за безопасността на извършваната дейност, комисията незабавно информира главния директор на ГД „ГВА“, като предлага мерки за отстраняване на нарушението.
(3) При констатиране на нарушение на нормативните изисквания или липса на такова комисията по ал. 2 съставя констативен протокол на място за всеки ден на одитиране/инспектиране, към който се прилагат събраните доказателства. Протоколът се връчва на проверяваното лице, което има право да даде обяснения и възражения в деня на връчването му. Копие от протокола се съхранява в служебното дело на организацията за обучение.
(4) В срок до 10 работни дни след инспекцията комисията класифицира несъответствията, описани в констативния протокол по ал. 2, и информира писмено организацията за класифицираните несъответствия, основанията за тях и определя срок, в който организацията трябва да предприеме стъпките, описани в чл. DTO.GEN.150 от Приложение VIII (Част DTO) на Регламент (ЕО) № 1178/2011. Несъответствията се вписват в доклада на комисията по ал. 7, те се обобщават във:
1. констатации от ниво 1 – при установено значително несъответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕС) 2018/1139 и неговите правила за прилагане по отношение на процедурите и ръководствата на организацията, което води до намалена безопасност или сериозно застрашава безопасността на полетите, и включват, но не се ограничават до:
а) непредоставяне на достъп на инспекторите на ГД „ГВА“ до помещенията на организацията по време на обявеното работно време, след като ГД „ГВА“ е уведомила писмено два пъти организацията;
б) фалшифициране на представените документи и доказателства;
в) доказателства за злоупотреба или използване с цел измама на приета декларация;
г) организацията не е предприела коригиращи действия в съответствие с чл. DTO.GEN.150 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 и ал. 5 от настоящия член;
2. констатации от ниво 2 – при установено несъответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. и неговите правила за прилагане по отношение на процедурите и ръководствата на организацията или на условията, при които е приета декларацията, което води до намалена безопасност или застрашава безопасността на полетите.
(5) Срокът по ал. 4, който се предоставя на организацията за извършване на коригиращи действия, зависи от констатацията, като във всеки случай първоначално е не по-дълъг от 3 месеца. След изтичане на този срок и в зависимост от същността на констатацията ГД „ГВА“ може да удължи 3-месечния период при наличието на задоволителен план с коригиращи действия, одобрен от ГД „ГВА“.
(6) След получаване на уведомление за констатации по ал. 4, т. 1 организацията предприема действията, предвидени в чл. DTO.GEN.150 от Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(7) Когато всички инспекции са извършени и процесът на оценка приключи, комисията изготвя окончателен писмен доклад в 10-дневен срок до главния директор на ГД „ГВА“, към който прилага събраните доказателства.
(8) Организацията представя доказателствата за коригиране на несъответствията в ГД „ГВА“ не по-късно от 20 дни преди определените срокове по ал. 4, като комисията по ал. 2 ги оценява, като:
1. в случай че предоставените доказателства и материали са приемливи, несъответствието се счита за отстранено и организацията се уведомява писмено;
2. в случай че предоставените доказателства и материали са неприемливи, организацията се уведомява писмено за необходимостта от предоставяне на допълнителна информация, разяснения и доказателства за коригиране на несъответствието, като се посочва срок за това;
3. в случай че организацията не предостави исканата информация в определения срок или тя повторно е неприемлива, констатациите от ниво 2 се класифицират в ниво 1, като организацията се уведомява писмено.
(9) Комисията по ал. 2 има право да:
1. проверява документите, данните, процедурите, ръководствата и всякакви други материали на организацията;
2. прави копия или извлечения от документи, данни, процедури и други материали;
3. изисква устни/писмени обяснения на място;
4. получи достъп до помещения, площадки или средства за осъществяване на въздушните операции.
(10) Инспекциите за оценяване на трайната компетентност на организациите за обучение се извършват по начините, със средствата и съгласно процедурите, регламентирани в Наръчника на инспектора.“
§ 27. В чл. 50, ал. 4 думата „оказания“ се заменя с „указания“.
§ 28. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Промени в организациите за обучение, които изискват предварително одобрение от ГД „ГВА“, се извършват по заявление на организацията, подадено съгласно чл. ORA.GEN.130 на Регламент (ЕС) № 1178/2011, по форма и начин, одобрени от главния директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице. Заявлението се подава не по-късно от 30 работни дни преди датата на въвеждане на промяната. В случай на планирана промяна на ръководния персонал (отговорен ръководител, началник по обучението, главен полетен инструктор, главен инструктор за теоретично обучение, ръководител по безопасност, ръководител съответствие) организацията трябва да подаде заявление в ГД „ГВА“ най-малко 10 дни преди датата на предложената промяна.“
2. В ал. 2 след думата „прилага“ се добавя „частите от ръководствата, които подлежат на промяна, документите, които се отнасят към конкретното искане за изменение в сертификата на организацията и приложението към него“.
3. В ал. 4, изречение второ думите „може да проведе събеседване с избраното лице или да поиска“ се заменят с „провежда събеседване и писмен тест на кандидата и/или изисква“.
4. Създават се ал. 5 – 8:
„(5) За успешно положен писмен тест се счита такъв с постигнат минимален резултат от 75% верни отговори.
(6) Кандидат, който не е положил успешно писмения тест, има право да се яви повторно в рамките на 30 дни. При повторно неуспешно положен писмен тест кандидатът, предложен за заемане на определена позиция по ал. 1, има право да се яви отново на писмен тест след най-малко 6 месеца.
(7) Когато кандидатът премине успешно събеседването и писмения тест, главният директор на ГД „ГВА“ издава одобрение съгласно Наръчника на инспектора.
(8) При непредвидени обстоятелства, настъпили в организацията, включително и при освобождаване на лице от ръководния персонал, организацията уведомява незабавно ГД „ГВА“, но не по-късно от 5 дни от настъпването им, с цел ГД „ГВА“ да осигури непрекъснато съответствие с приложимите изисквания и да измени, ако е необходимо, сертификата на организацията и свързаните условия за одобрение. В този случай главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице предписват условията, при които организацията може да функционира по време на промяната, освен ако не определи, че действието на сертификата на организацията трябва да бъде временно прекратено.“
§ 29. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ оценява организациите за обучение и изпитните центрове и контролира компетентността им да извършват дейностите си в съответствие с предоставените им права по издадените сертификати или по приета декларация.“
§ 30. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „обучение“ се добавя „и изпитните центрове“, а думата „уведомява“ се заменя с „уведомяват“.
2. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „на директора на дирекция „Авиационна безопасност“ се заменят с „оправомощено от него длъжностно лице“;
б) създава се т. 6:
„6. при постъпила жалба или сигнал.“
3. В ал. 5 след думата „обучение“ се добавя „или изпитният център“ и думата „уведомява“ се заменя с „уведомяват“.
§ 31. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „обхватът“ се добавя „и срокът на извършване“.
2. В ал. 2 думата „операторът“ се заменя с „организацията или изпитният център“ и думата „инспекторът“ се заменя с „комисията по ал. 1“.
3. В ал. 3:
а) изречение първо се изменя така: „При констатиране на нарушение на нормативните изисквания или липса на такова комисията по ал. 1 съставя констативен протокол на място за всеки ден на одитиране/инспектиране, към който се прилагат събраните доказателства.“;
б) в изречение второ цифрата „7“ се заменя с „3“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Комисията по ал. 1 в срок до 10 работни дни от извършване на проверката класифицира несъответствията, описани в констативния протокол по ал. 3, съгласно чл. ARA.GEN.350 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 и уведомява писмено организацията за обучение или изпитния център за класифицираните несъответствия и основанията за тях. Организацията за обучение или изпитният център предоставя в ГД „ГВА“ план за коригиращи действия в срок до 15 работни дни от получаване на уведомлението заедно с анализ на причината за всяко несъответствие, както и срокове за отстраняването им.“
5. В ал. 5 думите „отговорният инспектор“ се заменят с „комисията по ал. 1“ и цифрата „7“ се заменя с „10“.
6. Създават се ал. 6 – 11:
„(6) В срок до 10 работни дни след получаване на плана за коригиращи действия по ал. 4 комисията по ал. 1 анализира съдържанието му и информира организацията за обучение или изпитния център за приемането или отхвърлянето на представения план.
(7) В случай на одобрен план по ал. 6 организацията за обучение или изпитният център представят доказателствата за коригиране на несъответствията в ГД „ГВА“ в срок до 20 дни преди одобрените срокове в плана за коригиращи действия и комисията по ал. 1 ги оценява, като:
1. в случай че предоставените доказателства са оценени като приемливи, несъответствието се счита за отстранено и организацията за обучение или изпитният център се уведомява писмено;
2. в случай че предоставените доказателства са оценени като неприемливи, организацията за обучение или изпитният център се уведомява писмено за необходимостта от предоставяне на допълнителна информация, разяснения и доказателства за коригиране на несъответствието, като се посочва срок за това;
3. в случай че организацията за обучение или изпитният център не предостави исканата информация в определения срок или тя повторно е неприемлива, констатациите от ниво 2 се класифицират в ниво 1, като организацията за обучение или изпитният център се уведомява писмено.
(8) В случай че представеният в ГД „ГВА“ план за коригиращи действия не бъде одобрен, организацията за обучение или изпитният център се уведомява писмено, като се предоставя срок за неговото коригиране и повторно предоставяне в ГД „ГВА“. В случай на повторно неодобрение на плана по ал. 4 констатациите от ниво 2 се повишават в ниво 1.
(9) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ предприема всички необходими мерки, включително последващи инспекции и одити, за да установи дали организацията за обучение или изпитният център е отстранил констатираните несъответствия по ал. 3.
(10) Комисията по ал. 1 има право да:
1. проверява документите, данните, процедурите, ръководствата и всякакви други материали на организацията за обучение или изпитния център;
2. прави копия или извлечения от документи, данни, процедури и други материали;
3. изисква устни/писмени обяснения на място;
4. получи достъп до помещения, площадки или средства за осъществяване на въздушните операции.
(11) Инспекциите за оценяване на трайната компетентност на организациите за обучение и изпитните центрове се извършват по начините, със средствата и съгласно процедурите в Наръчника на инспектора.“
§ 32. Създава се чл. 63а:
„Чл. 63а. (1) Главният директор на ГД „ГВА“ със заповед временно спира, ограничава или отнема правата по издаден сертификат на организация за обучение или изпитен център, или приета декларация, след представяне на доклад от инспектор или комисията по чл. 61, ал. 1.
(2) В случаите, когато безопасността на гражданското въздухоплаване е непосредствено застрашена от действие или бездействие на организация за обучение или изпитен център, правата по сертификат на организация за обучение или изпитен център, издаден при условията и по реда на тази наредба, или приетата декларация, могат да бъдат незабавно спрени или ограничени със заповед на главния директор на ГД „ГВА“ след представяне на доклад от инспектор или комисията по чл. 61, ал. 1.
(3) Докладът по ал. 1 или 2 се изготвя до главния директор на ГД „ГВА“ за резултата от проведените инспекции над дейността на организация за обучение или изпитен център или констатиране на възникнали обективни обстоятелства, налагащи временно спиране, ограничаване или отнемане на правата по издаден сертификат на организация за обучение или изпитен център, или приета декларация. С доклада се предлага действието на сертификат на организация за обучение или изпитен център, или приетата декларация, да бъде временно спряно или ограничено за определен срок, или да бъде отнето.
(4) Главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице уведомява писмено организацията за обучение или изпитния център в срок до 3 работни дни от датата на издаването на заповедта по ал. 1 и незабавно – в случаите по ал. 2.
(5) Заповедите по ал. 1 и 2 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 33. Член 64 се изменя така:
„Чл. 64. (1) Правата по сертификат на организация за обучение или изпитен център, издаден при условията и по реда на тази наредба, или приетата декларация, временно се спират за срока, определен в заповедта по чл. 63а, ал. 1 или 2, когато:
1. е констатирано несъответствие ниво 1 съгласно чл. 61, ал. 4;
2. организацията за обучение или изпитният център е заявил писмено желанието си временно да бъдат спрени правата по издаден сертификат или приета декларация.
(2) Организацията за обучение или изпитният център връща в срок до 3 дни след получаване на известието по чл. 63а, ал. 4 сертификата или приетата декларация и преустановява дейността си за срока, определен в заповедта по чл. 63а, ал. 1 или 2.
(3) Възобновяването на временно спряната дейност се извършва със заповед на главния директор на ГД „ГВА“ след представяне в ГД „ГВА“ на доказателства от организацията за обучение или от изпитния център за неговата компетентност да извършва безопасно въздухоплавателна дейност и след извършване на необходимите инспекции и представен доклад от комисията по чл. 61, ал. 1 за положителен резултат.
(4) Главният директор на ГД „ГВА“ писмено уведомява организацията за обучение или изпитния център за резултатите от действията по ал. 3, като връща сертификата или приетата декларация.
(5) В случай че организация за обучение или изпитен център не предприема коригиращи действия в срок, определен в заповедта по чл. 63а, ал. 1 или 2, или резултатите от инспекциите по ал. 3 не потвърждават, че организацията за обучение или изпитният център е в състояние да извършва безопасно дейността, главният директор на ГД „ГВА“ със заповед отнема сертификата или приетата декларация и писмено уведомява организацията за обучение или изпитния център.“
§ 34. Създават се чл. 65 и 66:
„Чл. 65. (1) Главният директор на ГД „ГВА“ ограничава правата по издаден сертификат, издаден при условията и по реда на тази наредба, или приета декларация, за срока, определен в заповедта по чл. 63а, ал. 1 или 2, когато:
1. е констатирано несъответствие ниво 1 по реда на чл. 61, ал. 4 или на чл. 48е, ал. 5, т. 1 за дейности, които имат право да извършват организация за обучение или изпитен център;
2. организация за обучение или изпитен център е заявил писмено желанието си временно да бъдат ограничени правата по издаден сертификат или приета декларация за някоя от дейностите.
(2) Организацията за обучение или изпитният център връща в срок до 3 дни след получаване на известието по чл. 63а, ал. 4 сертификата или приетата декларация и преустановява дейността, за която правата му са ограничени, за срока, определен в заповедта по чл. 63а, ал. 1 или 2.
(3) Възобновяването на ограничени права се извършва със заповед на главния директор на ГД „ГВА“ след представяне в ГД „ГВА“ на доказателства от организацията за обучение или от изпитния център, че са в състояние да извършват безопасно дейността, да осъществяват правата, които са им били ограничени, и след извършване на необходимите инспекции и представен доклад от комисията по чл. 61, ал. 1 за положителен резултат.
(4) Главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице писмено уведомява организацията за обучение или изпитния център за извършеното възобновяване на ограничените права.
(5) В случай че организация за обучение или изпитен център не предприеме коригиращите действия в срока, определен в заповедта по чл. 63а, ал. 1 или 2, или резултатът от инспекциите по ал. 3 не потвърждава, че са в състояние да извършват безопасно въздухоплавателна дейност, ограничените права не се възстановяват.
Чл. 66. (1) Правата по издаден сертификат или приета декларация се отнемат, когато:
1. е констатирано несъответствие ниво 1 по реда на чл. 61, ал. 4 или на чл. 48е, ал. 5, т. 1;
2. организация за обучение, предоставяща и летателно обучение, не разполага с въздухоплавателно средство;
3. организация за обучение или изпитен център е обявен в несъстоятелност с влязло в сила съдебно решение или е започнала процедура по ликвидацията му;
4. липсва отговорен ръководител;
5. в случаите по чл. 64, ал. 5.
(2) Заповедта за отнемане на правата по издаден сертификат или приета декларация се съобщава на организацията за обучение или изпитния център в срок до 3 дни от датата на издаването й, като организацията за обучение или изпитният център е длъжен незабавно да преустанови извършването на дейността си и да върнe издадения сертификат или приетата декларация.
(3) В регистъра на организацията за обучение или изпитния център се вписва актът за отнемане на правата по издаден сертификат или по приета декларация.
(4) След отнемане на издаден сертификат или на приета декларация организацията за обучение или изпитният център може да кандидатства по реда за първоначално издаване на сертификат или да предостави нова декларация.
(5) Заповедта за отнемане по ал. 1 подлежи на обжалване при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 35. В § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби думата „лиценза“ се заменя със „свидетелството за летателна правоспособност“.
§ 36. В § 2 от допълнителните разпоредби накрая на текста се добавя „№ 2018/001/R, № 2018/012/R, № 2019/002/R и техните изменения и допълнения в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ, L 212 от 22.8.2018 г.)“.
Допълнителни разпоредби
§ 37. В чл. 1, т. 1, чл. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 13, чл. 3, т. 1 – 5, чл. 4 – 7, чл. 10, 12, 22, 25, чл. 28, ал. 4, т. 2, чл. 30, ал. 5 и 9, чл. 41 пред думата „правоспособност“ се добавя „летателна“.
§ 38. Дипломите за завършено образование, издадени от висши учебни заведения в Република България, се представят в заверено копие, когато са издадени преди 1.01.2012 г. Дипломите за средно образование, издадени от учебни заведения в Република България, се представят в заверено копие, когато са издадени преди 1.01.2007 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 39. Започнатите административни производства по издаване и/или изменение на свидетелствата за летателна правоспособност се довършват по досегашния ред.
§ 40. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
За министър: Владимир Върбанов
2754