Министерски съвет
брой: 85, от дата 12.10.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.22


Постановление № 325 от 8 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщени ята за 2021 г. за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в размер до 3000000лв. за финансиране на операция за снемане от засядане на кораб, намиращ се в териториалното море на Република България.
(2) Възлага на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ да предприеме необходимите мерки, включително за подписване на договор за снемане от засядане на кораб, намиращ се в териториалното море на Република България, по правилата на BIMCO Wreckhire Agreement и при съобразяване на добрата морска практика и спазване на всички задължения, произтичащи за Република България от относимите към случая международни конвенции, по които е страна.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.
(4) Със средства по ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на транспорта“, бюджетна програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт“, по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г.
(5) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. Одобрява доклада на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на околната среда и водите.
Чл. 3. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да извърши налагащите се от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
6016