Министерски съвет
брой: 5, от дата 18.1.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 4 от 13 януари 2022 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на енергетиката, приет с Постановление № 360 на Министерския съвет от 2015 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 13 ЯНУАРИ 2022 Г.
за изменение на Устройствения правилник на Министерството на енергетиката, приет с Постановление № 360 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2018 г. и бр. 29 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 думата „трима“ се заменя с „четирима“.
§ 2. В приложението към чл. 6, ал. 8 и чл. 11, ал. 3 на ред „съветници, експертни и технически сътрудници“ числото „5“ се заменя с „4“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от 14 януари 2022 г.
Министър-председател: Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
194