Министерски съвет
брой: 5, от дата 18.1.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.1


Постановление № 3 от 12 януари 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 12 ЯНУАРИ 2022 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 89 от 2004 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 28 от 2016 г., бр. 19 от 2018 г. и бр. 9 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) По изключение права по това постановление може да ползва и лице от българска народност, което не притежава документ по ал. 2, но ползва български език, самоопределя се като лице от българска народност, както и за него е налице поне едно от следните обстоятелства:
1. произхожда от населено място, което е било част от българската държава в миналото или Българската екзархия;
2. има възходящи, които са носители на българската традиционна фамилна именна система;
3. част е от българска общност или българско малцинство в друга държава.“;
б) създава се ал. 4:
„(4) По изключение права по това постановление може да ползва и лице от българска народност, което не притежава документ по ал. 2, ако има особени заслуги за укрепване на българската духовност и за съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура сред българските общности в чужбина.“
2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3.(1) Министерството на образованието и науката организира и координира дейността по чл. 1 във взаимодействие с висшите училища, Държавната агенция за българите в чужбина, Министерството на външните работи и Министерството на вътрешните работи съобразно законоустановената им компетентност.
(2) Министерството на образованието и науката организира и провежда разяснителните и информационните дейности сред българските общности в чужбина и организира провеждането на кандидатстудентската кампания, като се подпомага и получава съдействие от Министерството на външните работи, включително посредством разпространяване на подготвената от Министерството на образованието и науката целева информация чрез дипломатическите представителства в съответните държави.
(3) Държавните висши училища подпомагат приема на студенти и докторанти, извършват обучението и отговарят за социално-битовите нужди на обучаваните лица.“
3. В чл. 5:
а) в ал. 1 след думата „училища“ се добавя „и научни организации“;
б) в ал. 3 след думата „училища“ се добавя „и научни организации“.
4. В чл. 5а:
а) алинея 7 се изменя така:
„(7) Студентите, приети по реда на това постановление, са освободени от такси за кандидатстване и за обучението си, ако са граждани, пребиваващи постоянно или обичайно на територията на следните държави: Република Албания, Република Казахстан, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Република Сърбия и Украйна.“;
б) създава се ал. 8:
„(8) Лице, прието и дипломирало се в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по реда на това постановление, може да продължи обучението си на следваща образователно-квалификационна или научна степен.“
5. В чл. 9, ал. 3 накрая се добавят думите „и научни организации“.
§ 2. В Постановление № 228 на Министерския съвет от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (обн., ДВ, бр. 42 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 72 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието на постановлението и навсякъде в текста думите „Република Македония“ се заменят с „Република Северна Македония“.
2. В чл. 3:
а) в ал. 1 числото „150“ се заменя с „300“, а след думата „обучение“ се добавя „и до 5 места за докторанти“;
б) създават се ал. 4 – 6:
„(4) Лице, прието по реда на това постановление и дипломирало се в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, може да продължи обучението си на следваща образователно-квалификационна или научна степен.
(5) Студентите, приети по реда на това постановление, през първата година на обучението си преминават и обучение по специализирана езикова подготовка, организирана и провеждана от висшите училища, в департаменти, отговарящи на изискванията на Закона за висшето образование.
(6) Кандидатстването за обучение при условията и по реда на това постановление не е пречка за кандидатстване и при условията и по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за образователната дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 89 от 2004 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 28 от 2016 г., бр. 19 от 2018 г. и бр. 9 от 2020 г.).“
§ 3. В Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г., бр. 43, 65 и 86 от 2000 г.; попр., бр. 27 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 106 и 108 от 2001 г., бр. 24, 34, 39, 106 и 111 от 2003 г., бр. 15, 24, 32 и 36 от 2004 г., бр. 52 от 2006 г., бр. 16, 21, 26, 32 и 75 от 2007 г., бр. 81 от 2008 г., бр. 27 от 2009 г., бр. 18 и 75 от 2010 г., бр. 2, 7, 51 и 77 от 2011 г., бр. 27 и 103 от 2012 г., бр. 38 от 2013 г., бр. 50 и 74 от 2014 г., бр. 6, 29 и 57 от 2015 г., бр. 66 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г., бр. 39, 49 и 75 от 2018 г., бр. 86 и 110 от 2020 г. и бр. 69 и 100 от 2021 г.), в чл. 18 думите „Република Македония“ се заменят с „Република Северна Македония“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Параграф 2, т. 2 се прилага от учебната 2022/2023 година за студентите, приети за обучение в първи курс.
§ 5. Студентите, приети за обучение преди учебната 2022/2023 година, продължават обучението си при условията и по реда, по които са приети.
Министър-председател: Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
154