Министерски съвет
брой: 62, от дата 5.8.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.93


Постановление № 239 от 1 август 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, приета с Постановление № 2 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 и 67 от 2019 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) в ал. 1:
аа) създава се нова т. 1:
„1. доклад от извършена класификация в съответствие с критериите по приложение № 3 към ЗООС съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС;“
бб) досегашната т. 1 става т. 2 и в нея думите „уведомление по чл. 103, ал. 2 ЗООС за класификация“ се заменят с „уведомление за извършена класификация по чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС“;
вв) досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя така:
„3. информация от оператора към доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) и ДППГА по чл. 105, ал. 1, т. 5 от ЗООС на ПСНРП и ПСВРП;“
гг) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея след думите „по чл. 112, ал. 1“ се добавя „от ЗООС“ и след думите „доклад за безопасност“ се добавя „(ДБ)“, а думите „актуализиран доклад за безопасност“ се заменят с „актуализиран ДБ“;
дд) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите „(ДБ)“ се заличават;
ее) досегашната т. 5 става т. 6;
жж) досегашната т. 7 се отменя;
зз) досегашната т. 6 става нова т. 7;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) С наредбата се определят и изискванията за:
1. информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС за целите на глава шеста, раздел III от ЗООС;
2. информацията по чл. 107, ал. 6 от ЗООС, която се предоставя от оператора на ПСВРП на кмета на съответната община за изготвяне на външния авариен план;
3. информацията по чл. 108, ал. 7 от ЗООС за външните аварийни планове на ПСВРП;
4. информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария и начините за нейното предоставяне на засегнатата общественост;
5. осигуряване на открит обществен достъп до документацията за издаване на решения по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за ПСНРП и по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за ПСВРП и съдържанието на обявите по чл. 106, ал. 3 от ЗООС за ПСНРП и по чл. 115, ал. 1 и 2 и чл. 116б, ал. 2 от ЗООС за ПСВРП;
6. осигуряване на открит обществен достъп на външния авариен план от кмета на общината и съдържание на обявата по чл. 108, ал. 3, т. 1 от ЗООС на проекта на външен авариен план (за ПСВРП);
7. осигуряване на открит обществен достъп по чл. 106, ал. 3 от ЗООС за ПСНРП и по чл. 115, ал. 9 от ЗООС за ПСВРП;
8. съдържание на публичен електронен регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС на ПСНРП и ПСВРП;
9. организацията на работата на комисиите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС и форма и съдържание на годишния план за контролна дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1 от ЗООС;
10. декларация за достоверност на данните по приложение № 10, която се прилага от оператора към уведомлението/доклада за класификация, ДППГА или ДБ.“
2. В чл. 2:
а) в т. 1, накрая на основния текст се поставя двоеточие и се създават букви „а“ и „б“:
„а) при инвестиционно предложение за изграждане на ново или изменения или разширения в съществуващо и друго предприятие/съоръжение, които попадат в обхвата на приложения № 1 или 2 към ЗООС – до съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III, едновременно с информирането по чл. 95, ал. 1 от ЗООС;
б) за всички останали случаи – до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС);“
б) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. писмено потвърждение на извършената класификация на ПСНРП или ПСВРП от изпълнителния директор на ИАОС по чл. 103, ал. 6 или ал. 7 от ЗООС;
3. за предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал:
а) подаване на информация от оператора за потвърждаване на ДППГА или негова актуализация до директора на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, съгласно приложение № 2 (части А и Б);
б) оценка на пълнотата и съответствието на ДППГА с изискванията по приложение № 2 (част Б);
в) провеждане на открит обществен достъп по чл. 106, ал. 3 от ЗООС на ДППГА и всяка негова актуализация и при необходимост съгласуване с органите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС, а когато могат да бъдат засегнати повърхностни и/или подземни води или водни обекти, директорът на РИОСВ уведомява по служебен път директора на съответната басейнова дирекция;
г) оповестяване на проекта на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС от директора на РИОСВ съгласно чл. 106, ал. 3 от ЗООС;
д) издаване на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за потвърждаване/отказ от потвърждаване на пълнотата и съответствието на ДППГА;
е) оповестяване на решението по чл. 106, ал. 4 от ЗООС след издаването му съгласно чл. 106, ал. 7 от ЗООС;“
в) в т. 4:
аа) в буква „б“ думите „т. 1 – 3“ се заменят с „т. 1 и 3“ и думите „приложения № 2 – 5“ се заменят с „приложения № 2 (част Б) – 5“;
бб) в буква „в“ думите „т. 1 – 3“ се заменят с „т. 1 и 3 от“;
вв) в буква „г“ думите „при одобряване на инвестиционно предложение“ се заменят с „при одобряване на ДБ“, а след думата „съществуващо“ се добавя „или друго“;
гг) създава се нова буква „е“:
„е) оповестяване на проекта на решение по чл. 116, ал. 1 или по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС от изпълнителния директор на ИАОС съгласно чл. 115, ал. 9 от ЗООС;“
дд) досегашната буква „е“ става буква „ж“;
ее) създава се буква „з“:
„з) оповестяване на решението по чл. 116, ал. 1 от ЗООС или по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС след издаването му от изпълнителния директор на ИАОС съгласно чл. 116б, ал. 2 от ЗООС;“
жж) досегашната буква „ж“ става буква „и“ и в нея след думата „ИАОС“ се добавя „писмено потвърждава извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 7 от ЗООС и“ и след думата „безопасност“ се добавя „или негови актуализации“;
г) в т. 5 накрая се поставя тире и се добавя „от комисиите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС“;
д) в т. 6 думите „по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 и информацията по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 3“ се заменят с „по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 и информацията по чл. 1, ал. 2, т. 1, 2 и 4 от операторите на ПСНРП и ПСВРП“.
3. В чл. 3:
а) в ал. 1:
аа) след думите „опасни вещества“ се добавя „от приложение № 3 към ЗООС“;
бб) създава се изречение второ: „В зависимост от капацитета и естеството на дейностите и характера на рисковете операторът назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо техническо образование и квалификация в областта на химическата и аварийната безопасност.“;
б) в ал. 2:
аа) в основния текст след думата „предприятието“ се поставя наклонена черта и се добавя „съоръжението“;
бб) в т. 1 след думата „предприятието“ се поставя наклонена черта и се добавя „съоръжението“;
в) в ал. 3, т. 1 след думите „ал. 1“ се добавя „т. 1 – 6 и информацията по ал. 2, т. 1, 2 и 4“.
4. В чл. 4, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. информация за извършваните дейности и използваните опасни вещества, които са налични или могат да бъдат налични по всяко време на площадката на предприятието/съоръжението в самостоятелен вид и/или във вид на химични смеси, в състава на експлозивни изделия и/или под формата на отпадъци в предприятието/съоръжението;“.
5. В чл. 5:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Операторът на ПСНРП и ПСВРП изготвя и поддържа в наличност уведомлението от извършената класификация по чл. 103, ал. 2 или ал. 5 от ЗООС за целите на контрола по чл. 157а от ЗООС.“;
б) в ал. 2 думите „т. 1“ се заменят с „т. 2“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Операторът е длъжен да осигури еднаквост на съдържанието на уведомлението по чл. 1, ал. 1, т. 2 на хартиения и електронния носител, като при установено несъответствие между хартиения и електронния носител компетентният орган взема предвид хартиения носител.“;
г) в ал. 4 думите „т. 1“ се заменят с „т. 2“;
д) в ал. 5 думите „т. 1“ се заменят с „т. 2“;
е) в ал. 6 думите „т. 1“ се заменят с „т. 2“;
ж) в ал. 7 думите „чл. 103, ал. 6 ЗООС“ се заменят с „чл. 103, ал. 7 от ЗООС от изпълнителния директор на ИАОС“ и думите „т. 1“ се заменят с „т. 2“;
з) създава се ал. 9:
„(9) Изпълнителният директор на ИАОС писмено уведомява министъра на околната среда и водите и органите по чл. 114, ал. 2 от ЗООС относно класификацията на предприятието/съоръжението, като прилага копие от уведомлението за класификация по чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС.“
6. В чл. 6:
а) в ал. 1 след думите „опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС“ се добавя „в самостоятелен вид и/или във вид на химични смеси, в състава на експлозивни изделия и/или под формата на отпадъци“;
б) в ал. 3 след думата „съществуващо“ се добавя „или друго“ и след думите „предприятието/съоръжението“ се добавя „или представя доклад за класификация по чл. 1, ал. 1, т. 1“;
в) в ал. 4 след думите „по чл. 103, ал. 2“ се добавя „или 5“.
7. В чл. 7:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) При планирани изменения/разширения в ПСНРП операторът е длъжен да преразгледа документите по чл. 1, ал. 1, т. 2 и 3 и информацията по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 4, а за ПСВРП – и по чл. 1, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6 и информацията по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 4, по отношение на идентифицираните опасности от възникване на големи аварии в предприятието/съоръжението и предвидените мерки за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях, съгласно изискванията по ал. 3.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3:
аа) в основния текст думите „промени в ПСНРП или в ПСВРП“ се заменят с „изменения/разширения в ПСНРП или в ПСВРП“, а думите „съгласно чл. 103, ал. 5, т. 2 и 3, чл. 106, ал. 5, т. 2 и 3 и чл. 116е, ал. 4 ЗООС“ се заменят със „съгласно чл. 103, ал. 5, т. 1 – 3, чл. 106, ал. 10, т. 2 – 4 и чл. 116е, ал. 1, т. 2 и 4 и ал. 2, т. 2 и 3 от ЗООС“;
бб) в т. 4 думите „в състава“ се заменят с „във вид“, а след думите „на химични смеси, в“ се добавя „състава на“;
вв) точка 7 се отменя;
г) в ал. 4:
аа) в т. 2 думите „становище по чл. 106, ал. 1 ЗООС“ се заменят с „решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС“;
бб) в т. 3 думите „за одобряване“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „или решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС“;
вв) в т. 4 думите „по чл. 20“ се заменят с „по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС“;
гг) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „при процедура по глава шеста, раздел III от ЗООС“;
д) в ал. 5 думите „ал. 4 и 5 ЗООС“ се заменят с „ал. 5 от ЗООС или до съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III от ЗООС съгласно чл. 103, ал. 4 от ЗООС“ и думите „и заключения от“ се заменят с „във връзка с“.
8. В чл. 8:
а) в ал. 2 думите „МОСВ“ се заменят с „министъра на околната среда и водите“;
б) в ал. 8 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2 от“.
9. В чл. 10:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „инвеститорът/операторът“ се заменят с „възложителят/операторът“;
бб) в т. 3 след думите „опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС“ се добавя „в самостоятелен вид и/или във вид на химични смеси, в състава на експлозивни изделия и/или под формата на отпадъци“;
б) в ал. 2:
аа) в основния текст думите „операторът/възложителят“ се заменят с „възложителят/операторът“;
бб) в т. 2 думите „околната среда и човешкото здраве“ се заменят с „околната среда, човешкото здраве и имуществото“;
в) в ал. 3 в основния текст думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1 и 2“.
10. В чл. 11:
а) в ал. 1 думите „т. 2“ се заменят с „т. 3“, след думите „приложение № 2“ се добавя „части А и Б“ в скоби, а думите „заедно с информация за платена такса и дата на заплащане“ се заличават;
б) в ал. 2 думите „т. 3“ се заменят с „т. 4“.
11. В чл. 12, ал. 1:
а) думите „т. 3“ се заменят с „т. 4“;
б) създава се изречение второ: „Заявлението може да бъде подадено във вид на електронно изявление и/или документ по смисъла на ЗЕДЕУУ, когато авторството на оператора, изготвил уведомлението, е доказано чрез квалифициран електронен подпис съгласно условията на глава трета от ЗЕДЕУУ.“
12. В чл. 13 думите „т. 4“ се заменят с „т. 5“.
13. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Вътрешният авариен план на предприятието/съоръжението по чл. 1, ал. 1, т. 6 се изготвя от оператора на ПСВРП и съдържа данни и информация съгласно приложение № 5, т. ІI.“
14. В чл. 15:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Публичният електронен регистър по чл. 1, ал. 2, т. 8 съдържа следната информация:
1. за всички предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал:
а) името и/или търговското наименование на оператора, идентификационния номер на оператора, и името и пълния адрес на предприятието/съоръжението, в т.ч. географски координати на предприятието/съоръжението;
б) данни за актуалните становища/решения, издадени по реда на глава седма, раздел I от ЗООС:
аа) номер и дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 от ЗООС за потвърждаване класификацията на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал и/или за потвърждаване на актуализираната класификация;
бб) решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за потвърждаване или отказ от потвърждаване на пълнотата и съответствието на ДППГА или негови актуализации на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал и дата на влизане в сила на решението;
вв) решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за одобряване или неодобряване на ДБ на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал и дата на влизане в сила на решението;
гг) решение по чл. 110, ал. 2 от ЗООС за прекратяване действието на издадено решение по чл. 116, ал. 1, т. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС и дата на влизане в сила на решението;
дд) решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС за предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал и дата на влизане в сила на решението;
в) кратко описание на дейността или дейностите (планираните дейности) в ПСНРП или в ПСВРП;
г) информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС и кратко описание на основните им опасни свойства съгласно раздел III, т. 6 от приложение № 2, съответно раздел V, т. 6 от приложение № 4 и информация за вида на технологичното съоръжение/съоръжения, в които се съхраняват/произвеждат опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС;
д) кратка информация относно начина на предупреждаване и действията, които засегнатата общественост трябва да предприеме в случай на голяма авария в предприятието/съоръжението, или посочване на източника, където тази информация може да бъде намерена по електронен път;
е) дата на последната проверка по чл. 157а от ЗООС;
ж) рисков потенциал, включително информация за промяна на рисковия потенциал;
з) комплексно разрешително;
и) уникален идентификатор съгласно изискванията на Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (OJ L 108 от 25 април 2007 г.);
2. освен информацията по т. 1 за предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал в регистъра се включва и:
а) обща информация за опасностите от големи аварии в предприятието/съоръжението и потенциалното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и обобщена информация за основните видове сценарии за големи аварии и съответните мерки за контрол;
б) потвърждение, че операторът е изготвил вътрешен авариен план на предприятието/съоръжението, в който са предвидени действия в случай на голяма авария, действия за преодоляване на последствията от нея и начините за свързване със съответния оперативен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община;
в) информация за наличие на опасност от възникване на голяма авария в ПСВРП с трансгранични последствия на територията на съседна държава членка съгласно Конвенцията.“;
б) в ал. 2 думите „МОСВ“ се заменят с „Министерството на околната среда и водите (МОСВ)“;
в) алинея 3 се отменя.
15. В заглавието на глава трета накрая се добавя „И ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ДППГА НА ПСНРП“.
16. В чл. 16:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор на ИАОС или оправомощено от него длъжностно лице:
1. обявява открит обществен достъп по чл. 115, ал. 1 от ЗООС до документацията по чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3 от ЗООС за одобряване на ДБ на ПСВРП и за всяка негова актуализация по чл. 116ж, ал. 2 от ЗООС на интернет страницата на ИАОС, като обявата се изготвя по образец № 1 от приложение № 6;
2. обявява открит обществен достъп по чл. 115, ал. 9 от ЗООС на проекта на решение по чл. 116, ал. 1 или по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС на интернет страницата на ИАОС, като обявата се изготвя по образец № 4 от приложение № 6;
3. оповестява всяко издадено решение по чл. 116, ал. 1 или по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС чрез централните средства за масово осведомяване, интернет страницата на агенцията и/или по друг подходящ начин.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3, т. 1 след думите „ЗООС“ се добавя „или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС, с изключение на информацията, обявена за поверителна съгласно чл. 112, ал. 4 или 5 от ЗООС“;
г) в ал. 4 накрая думите „ал. 6 ЗООС“ се заменят с „ал. 7 от ЗООС“;
д) алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите по ал. 4 органът по ал. 1 предоставя достъп до преработения вариант на документите по чл. 112, ал. 3, т. 1.“
17. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице:
1. обявява открит обществен достъп по чл. 106, ал. 3 от ЗООС до документацията по чл. 106, ал. 1 от ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА на ПСНРП и за всяка негова актуализация по чл. 106, ал. 10 от ЗООС на интернет страницата на РИОСВ, като обявата се изготвя по образец № 3 от приложение № 6;
2. обявява открит обществен достъп по чл. 106, ал. 3 от ЗООС до проекта на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за ПСНРП на интернет страницата на РИОСВ, като обявата се изготвя по образец № 3а от приложение № 6;
3. оповестява всяко издадено решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС на интернет страницата на РИОСВ.“
18. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Кметът на община, на чиято територия се намира ПСВРП, обявява открит обществен достъп по чл. 115, ал. 2 от ЗООС за одобряване на ДБ на ПСВРП и на всяка негова актуализация с обява в местните средства за масово осведомяване, като обявата се изготвя по образец № 2 от приложение № 6.“
19. В чл. 18:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Кметът на община, на чиято територия се намира ПСВРП, разработва външния авариен план по чл. 1, ал. 1, т. 7, който съдържа допълнителна информация съгласно приложение № 5, т. I като част от общинския план за защита при бедствия по чл. 9, ал. 10 и 11 от Закона за защита при бедствия.“;
б) в ал. 2, т. 2 след думата „здраве“ се поставя запетая и се добавя „имуществото“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Решението по ал. 2 се издава след приключване на процедурата по оценка на ДБ и издаване на решение по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗООС или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за одобряване на ДБ за съответното предприятие/съоръжение. Изпълнителният директор на ИАОС въз основа на информацията в актуализиран ДБ на предприятието/съоръжението по чл. 116ж от ЗООС може в писмена форма да оттегли решението за освобождаване по ал. 2, като посочи датата, на която изтича срокът на освобождаването, и датата, до която кметът на съответната община трябва да изготви и представи външен авариен план на предприятието/съоръжението.“;
г) създава се нова ал. 5:
„(5) Кметът на община, на чиято територия се намира ПСВРП, обявява проекта на външен авариен план по чл. 108, ал. 1 от ЗООС или изменението му чрез интернет страница на общината, ако има такава, или по друг подходящ начин.“;
д) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в основния текст след думите „изготвяне и“ се поставя наклонена черта и се добавя „или“ и след думите „съответната община“ се поставя запетая и се добавя „ако има такава, или по друг подходящ начин“;
е) досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Кметът на община, на чиято територия се намира ПСВРП, изготвя и представя ежегодно в РИОСВ информация по чл. 108, ал. 7 от ЗООС за проведени тренировки и учения на външни аварийни планове съгласно приложение № 7.“;
ж) досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „са разположени“ се заменят със „се намират“ и думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
20. В чл. 19:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) При възникване на авария или на голяма авария операторът на ПСНРП и ПСВРП незабавно, като използва най-подходящите средства, уведомява съответния оперативен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и кмета на непосредствено застрашената община по реда на Закона за защита при бедствия, директорите на РИОСВ и басейнова дирекция, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, и пристъпва към изпълнение на вътрешния авариен план на предприятието.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Директорът на РИОСВ, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, във възможно най-кратък срок след постъпване на информацията по ал. 1 свиква комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС, която:
1. дава предложения за задължителни предписания към оператора за предприемане на необходимите предпазни мерки, в т.ч. всички неотложни, средносрочни и дългосрочни мерки за ограничаване на последствията от аварията и въвеждане на превантивни мерки за предотвратяване на повторна авария в предприятието/съоръжението;
2. установява причините за възникването на аварията чрез проверки, разследване или други подходящи средства, като при необходимост извършва проверка на място с цел събиране на съответната информация;
3. въз основа на информацията по т. 2 изготвя анализ на изпълнението на техническите, организационните и управленските аспекти от възникването на аварията, в т.ч. извличане на поуки и направени изводи, както и на степента на изпълнение на мерките за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда;
4. извършва преглед на минали аварии и инциденти, при които са използвани същите опасни вещества и процеси, въз основа на които е възникнала аварията в конкретното предприятие, отчита поуките, взети от тях, и се позовава на конкретни мерки, предприети за предотвратяване на такива аварии.“;
в) създават се нови алинеи 4 и 5:
„(4) Членовете на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС представят информация и дават становища в рамките на своята компетентност за резултатите от воденото разследване, участват в срещи за обсъждане на конкретни задачи и вземане на решения при получаване на нови данни, свързани с причините за възникването на аварията и последствията от нея, както и когато по-нататъшното разследване е разкрило допълнителни факти, които ще доведат до промяна на взетите поуки или направените изводи.
(5) Въз основа на заключенията на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС при възникване на голяма авария или авария/квазиавария директорът на РИОСВ, на чиято територия се намира предприятието, дава последващи предписания на оператора за въвеждане на превантивни мерки за предотвратяване на повторна авария в предприятието/съоръжението и при необходимост налага принудителни административни мерки по чл. 158 и 159 от ЗООС с цел предотвратяване на нови инциденти и аварии в предприятието. При установяване на нарушения от страна на оператора се налага съответното наказание по чл. 166а от ЗООС.“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея:
аа) в основния текст думите „За целите на анализа на причините от възникването на голяма авария в ПСНРП или в ПСВРП и докладването по чл. 111, ал. 1, т. 3 ЗООС до Европейската комисия“ се заменят със „За целите на докладването по чл. 111, ал. 1, т. 3 ЗООС до Европейската комисия на причините за възникването на голяма авария в ПСНРП или в ПСВРП“ и се поставя запетая;
бб) в т. 2 след думите „човешкото здраве“ се поставя запетая и се добавя „имуществото“;
вв) точка 4 се изменя така:
„4. резултати от направения към момента анализ и дадените предписания и срокове от комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС за изпълнение от оператора.“;
д) досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“;
е) досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея:
аа) в изречение първо думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“;
бб) в изречение второ думите „ал. 4 и 5“ се заменят с „ал. 6 и 7“.
21. В чл. 20:
а) в ал. 1 думите „Операторът на ПСВРП в 14-дневен срок от получаването на уведомление по чл. 116б, ал. 1 ЗООС за издадено решение по чл. 116, ал. 1 ЗООС“ се заменят с „Операторът на ПСНРП и ПСВРП в 14-дневен срок от получаването на решението по чл. 106, ал. 4 от ЗООС – за ПСНРП, уведомяването по чл. 116б, ал. 1 от ЗООС за издадено решение по чл. 116, ал. 1, т. 1 или по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС, или по чл. 99, ал. 2 от ЗООС – за ПСВРП“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Операторът на ПСВРП при опасност от възникване на голяма авария с трансгранично въздействие предоставя информацията по ал. 1 на министъра на околната среда и водите за целите на чл. 111, ал. 1, т. 2 от ЗООС.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Информацията по ал. 1, в т.ч. нейни актуализации, се изготвя и се документира по образец съгласно приложение № 11.“;
д) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея:
аа) в основния текст след думите „Операторът на“ се добавя „ПСНРП или на“;
бб) в т. 2 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“, а думите „предприятие и/или съоръжение“ се заменят с „предприятие/съоръжение“;
е) досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Преразглеждането и актуализирането на информацията по ал. 1 се предоставя на засегнатата общественост, на кмета на засегнатата община и на обектите по ал. 1 и 3 в 14-дневен срок от датата на актуализацията по ал. 5.“
22. В чл. 21, ал. 1:
а) в основния текст след думите „Операторът на“ се добавя „ПСНРП или на“;
б) в т. 2 думите „ПСВРП“ се заменят с „предприятието/съоръжението“.
23. В чл. 22:
а) в ал. 1 след думите „министърът на околната среда и водите“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“;
б) в ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. председател и заместник-председател на комисията; когато за председателя е налице някое от обстоятелствата по ал. 3, т. 1 – 3, неговите функции се изпълняват от заместник-председателя;“
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Директорът на РИОСВ определя председател/заместник-председател на комисия/комисии и основни, и резервни членове на органите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС след съгласуване с тях. За определяне на състава на комисиите по ал. 1 ежегодно до 10-и януари на съответната година директорът на РИОСВ отправя искане до ръководителите на компетентните органи по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС за оправомощаване на техни представители, които в срок до 14 дни от получаване на искането изпращат отговор, съдържащ информация за основните и резервните членове.“
24. В чл. 22а:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Контролът по чл. 157а, ал. 1 от ЗООС се извършва чрез съвместни проверки на комисиите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС въз основа на утвърден годишен план за контролна дейност на комисията и при жалби и сигнали.“;
б) в ал. 2 думите „разработва и при необходимост се преразглежда“ се заменят с „разработва, преразглежда и при необходимост се актуализира“;
в) в ал. 3 думите „приложение № 8“ се заменят с „приложение № 9“;
г) алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Директорът на РИОСВ изпраща за съгласуване плана по ал. 1 и всяко негово изменение до органите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС.
(5) Годишният план по ал. 1 се изготвя до 31 януари на всяка календарна година. Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице утвърждава със заповед плана по ал. 1.“
25. Създава се чл. 22в:
„Чл. 22в. Комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС:
1. осъществява планов и извънпланов контрол във връзка с чл. 157а, ал. 4 от ЗООС, в т.ч. при необходимост координирано с други проверки за съответствие с изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС или други нормативни актове в областта на предотвратяване на промишленото замърсяване, аварийната и пожарната безопасност или осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
2. обменя информация и си сътрудничи с цел ефективно прилагане на изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС и на тази наредба;
3. изпълнява изискванията на чл. 157а, ал. 3 от ЗООС по отношение на провеждането на планиран контрол на използваните в ПСВРП и ПСНРП системи от техническо, организационно или управленско естество;
4. извършва на място:
а) планирана проверка;
б) нова проверка при установено значително несъответствие с изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС или на тази наредба от последната проверка;
в) извънредна проверка при постъпили жалби и сигнали за ПСВРП и ПСНРП (жалба/сигнал за голяма авария или квазиавария, инцидент);
5. спазва реда за извършване на дейностите по чл. 23 и 24.“
26. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Председателят/заместник-председателят на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС:
1. писмено декларира липса/наличие на конфликт на интерес преди всяка проверка на съответния оператор съгласно приложение № 12;
2. определя обхвата на проверката въз основа на одобрения с решение ДППГА на ПСНРП и одобрения с решение ДБ на ПСВРП, както и на констатираните факти и обстоятелства и дадените предписания от предходна проверка/проверки, възникнали аварии и постъпили жалби и сигнали;
3. свиква комисията на подготвителна среща с цел запознаване на членовете й с дейността и характеристиката на обекта и с обхвата на проверката и съставя протокол, подписан от всички присъствали;
4. в случаите по чл. 157а, ал. 4, т. 2 от ЗООС запознава членовете на комисията с получената жалба или сигнал и определя обхвата и датата на проверката съгласно чл. 157а, ал. 12 от ЗООС;
5. уведомява писмено оператора на предприятието/съоръжението, подлежащо на контрол, за датата на предстоящата планова проверка;
6. изпълнява изискванията на чл. 157б, ал. 1 – 3 и 5 от ЗООС, включително при необходимост извършва нова проверка от комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС при дадени задължителни предписания;
7. след всяка проверка изготвя доклад по чл. 157б, ал. 2, т. 1 от ЗООС до министъра на околната среда и водите съгласно приложение № 8 в срок до един месец, към който прилага констативния протокол по чл. 157б, ал. 1 от ЗООС, акта за установяване на административното нарушение по чл. 157б, ал. 3 от ЗООС, когато такъв е бил съставен, заповед за налагане на принудителна административна мярка, когато такава е била издадена, попълнен въпросник от проверката, утвърден с методическите указания по чл. 25, и отразява тези обстоятелства в регистъра по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС;
8. уведомява директора на РИОСВ във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 157б, ал. 4 от ЗООС при необходимост.“
27. В чл. 24:
а) в т. 1 накрая се добавя „съгласно приложение № 12“;
б) в т. 2 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“, а думите „чеклист от проверката“ се заменят с „въпросник от проверката, утвърден с методическите указания по чл. 25“.
28. Създава се нов чл. 25:
„Чл. 25. Министърът на околната среда и водите утвърждава методически указания за прилагане на изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС и за контрола на операторите на ПСНРП и ПСВРП.“
29. В приложение № 1:
а) думите „Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2“ се заменят с „Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 и 2“;
б) заглавието се изменя така:
„Форма и съдържание на доклада от извършената класификация/уведомлението за класификация на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал“;
в) в т. 1:
аа) в основния текст думите „за което се подава уведомлението“ и запетаята пред тях се заличават;
бб) в т. 1.1 думата „номер“ се заменя с „код (ЕИК)“;
вв) в т. 1.7 след думите „и географски координати“ се добавя „на условен геометричен център“;
гг) точка 1.12 се отменя;
г) в т. 9.1 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“;
д) в таблицата към т. 10 се създава нова колона 6 със следното наименование: „Вид на технологичното съоръжение/съоръжения“, а досегашните колони с номера „6, 7 и 8“ стават съответно колони „7, 8 и 9“;
е) в т. 11.3 след думите „по чл. 5, ал. 1“ се добавя „или 2“;
ж) точка 11.4 се изменя така:
„11.4. Подробно описание на планираните изменения/разширения по чл. 7, ал. 3:“;
з) точка 14 се отменя;
и) досегашната т. 15 става нова т. 14;
к) в част „Приложения“ се създава т. 3:
„3. Декларация от оператора/възложителя за достоверност на данните, изготвена съгласно приложение № 10.“
30. В приложение № 2 към чл. 11, ал. 1:
а) след думите „Приложение № 2“ се добавя „(част А и Б)“;
б) създава се част А:
„Част А – Информация от оператора към доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал
1. Име и/или търговско наименование на оператора, единен идентификационен код (ЕИК) на оператора.
2. Пълен адрес на оператора.
3. Телефон, факс, електронна поща.
4. Име и/или търговско наименование на предприятието/съоръжението.
5. Пълен адрес на предприятието/съоръжението.
6. Лице, отговорно за експлоатацията на предприятието/съоръжението.
6.1. Име.
6.2. Длъжност.
6.3. Телефон, факс, електронна поща.
7. Причини за подаване на ДППГА:
7.1. планирано изграждане и/или експлоатация на ПСНРП:                                    ДА/НЕ
7.2. планирано въвеждане в експлоатация на ПСНРП или на части от него:               ДА/НЕ
7.3. планирано изменение (разширение) в ПСНРП съгласно чл. 106, ал. 10 от ЗООС:
7.4. описание на причините и обстоятелствата за извършената актуализация в документите съгласно чл. 7:
8. Номер/дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 от ЗООС във връзка с актуално уведомление по чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС.
9. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.
Приложени документи:
1. Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии.
2. Декларация от оператора за достоверност на данните, изготвена съгласно приложение № 10.
Дата: ……………………                                                                      Подпис: …………………..“
в) пред думите „Форма и съдържание на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии“ се добавя „Част Б“ и се поставя тире.
31. В приложение № 3 към чл. 12, ал. 1:
а) в заглавието думите „предприятие и/или съоръжение“ се заменят с „предприятие/съоръжение“;
б) в т. 1 след думите „търговско наименование на оператора“ се поставя запетая и се добавя „единен идентификационен код (ЕИК) на оператора“;
в) в т. 4 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“;
г) в т. 5 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“;
д) в т. 6 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“, а накрая се поставя двоеточие;
е) досегашната т. 7 става т. 6.1;
ж) досегашната т. 8 става т. 6.2;
з) досегашната т. 9 става т. 6.3;
и) досегашната т. 10 става т. 7;
аа) досегашната т. 10.1 става т. 7.1;
бб) досегашната т. 10.2 става т. 7.2;
вв) досегашната т. 10.3 става т. 7.3 и в нея думите „Описание на данните“ се заличават;
к) досегашната т. 11 става т. 8;
аа) досегашната т. 11.1 става т. 8.1 и в нея думите „предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал (ПСВРП)“ се заменят с „ПСВРП или на части от него“;
бб) досегашната т. 11.2 става т. 8.2 и в нея след думите „ПСВРП“ се добавя „или на части от него“;
вв) досегашната т. 11.3 става т. 8.3 и в нея:
ааа) думите „изменение/разширение“ се заменят с „изменение (разширение)“, а думата „Да“ се заличава;
ббб) досегашната точка 11.3.1 става т. 8.3.1;
ввв) досегашната точка 11.3.2 става т. 8.3.2 и в нея думите „чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5“ се заменят с „чл. 1, ал. 1, т. 5 и 6“;
л) създава се т. 9:
„9. Номер/дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 от ЗООС във връзка с актуално уведомление по чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС.“;
м) досегашните т. 12 и 13 се отменят;
н) досегашната т. 14 става т. 10;
о) досегашната т. 15 става т. 11;
аа) досегашната т. 15.1 става т. 11.1;
бб) досегашната т. 15.2 става т. 11.2;
вв) досегашната т. 15.3 става т. 11.3;
п) в част „Приложени документи“, в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „изготвена съгласно приложение № 10“.
32. В приложение № 4 към чл. 13:
а) в т. I след думите „приложение № 2“ се добавя „(Част Б)“;
б) в т. 1.3 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“;
в) в т. 3.2 думите „ал. 4 – 6“ се заменят с „ал. 4, 5 и 7“.
33. В приложение № 5 към чл. 14 и чл. 18, ал. 1:
а) заглавието се изменя така:
„Информация, съдържаща се във вътрешния авариен план на предприятието/съоръжението, и допълнителна информация, съдържаща се във външния авариен план“;
б) в абзац първи пред т. 1 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“;
в) в т. 4 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“;
г) в т. I:
аа) думите преди т. 1 „т. 6“ се заменят с „т. 7“, думите „и освен информацията, определена в“ се заменят с „по“ и думите „съдържа и“ се заменят с „и съдържа“;
бб) в т. 4 думата „формированията“ се заменя със „силите“;
вв) в т. 5, думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“;
гг) в т. 6 думите „предприятието и/или съоръжението извън територията на обекта“ се заменят с „територията на предприятието/съоръжението“;
дд) създава се т. 9:
„9. Мероприятия за почистване и възстановяване на околната среда и рекултивация на засегнатите земи след голяма авария.“;
д) в т. II:
аа) в заглавието думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“;
бб) в абзац първи:
ааа) преди т. 1 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“;
ббб) в т. 1 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“;
ввв) в т. 4 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“;
ггг) в т. 7 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“;
ддд) в т. 8 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“.
д) създава се т. 9:
„9. Мероприятия за почистване и възстановяване на околната среда и рекултивация на засегнатите земи след голяма авария.“
34. В приложение № 6:
а) в заглавието думите „Приложение № 6 към чл. 16, ал. 2 и чл. 17, ал. 2“ се заменят с „Приложение № 6 към чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2“;
б) в образец № 1 и № 2 думите „ал. 3, т. 1 – 3“ се заменят с „ал. 3, т. 1 и 3“, след думите „ЗООС“ се добавя „за издаване на ново решение за одобряване на“, а думите „(посочва се съответната процедура по глава шеста, раздел I от ЗООС, когато е приложимо, и номер и дата на решението или становището, представено съгласно чл. 112, ал. 3, т. 4 ЗООС) в съответствие с чл. 99б ЗООС и/или на консултации по реда на приложение III от Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии (посочва се в случаите, когато е приложимо)“ се заменят с „(посочва се съответната процедура по глава шеста, раздел I от ЗООС) в съответствие с чл. 99б от ЗООС и/или чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС и/или на консултации по реда на приложение III от Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии (посочва се в случаите, когато е приложимо)“;
в) създават се образци № 3, № 3а и № 4:
„(Образец № 3)
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – ……………………..
На основание чл. 106, ал. 3 във връзка с чл. 106, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
ОБЯВЯВА:
Открит обществен достъп до документи по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за издаване на решение за потвърждаване на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА)/решение за актуализиран ДППГА (посочва се вярното) по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията (подчертава се вярното) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал:
...............................................................................................................................................................................
(име и адрес на предприятието/съоръжението)
с оператор: ......................................................................................................................................................... ,
(име и адрес на оператора)
с предмет на дейност: ........................................................................................................................................
ДППГА относно .................................................................................................................................................
(посочва се предметът на инвестиционното намерение)
което е/не е (посочва се вярното) предмет на процедура по ..................................... (посочва се съответната процедура по глава шеста, раздел I от ЗООС в съответствие с чл. 99б от ЗООС).
Компетентен орган по издаване на решение за потвърждаване на ДППГА/актуализиран ДППГА (посочва се вярното) е директорът на РИОСВ – .............................................................................................................................................................
Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от .......... г. до ........ г.,
на интернет страницата на РИОСВ – ............................  –............................................................................
(изписва се електронният адрес, където са публикуванитекстът
на обявата и прикачените файлове на документацията)
Писмени становища, коментари и предложения по ДППГА се предоставят по официален ред,
заведени в деловодството на РИОСВ – ..........................................................................................................
Лице за контакти: ........................................................................................................................................  
(име, длъжност, телефон, електронна поща)
(Образец № 3а)
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – ……………………..
На основание чл. 106, ал. 3 във връзка с чл. 106, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
ОБЯВЯВА:
Открит обществен достъп до проекта на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията (подчертава се вярното) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал:
...............................................................................................................................................................................
(име и адрес на предприятието/съоръжението)
с оператор: ......................................................................................................................................................... ,
(име и адрес на оператора)
с предмет на дейност: ........................................................................................................................................
Компетентен орган по издаване на решение за потвърждаване на ДППГА/актуализиран ДППГА (посочва се вярното) е директорът на РИОСВ – .............................................................................................................................................................
Проектът на решението е на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от ………… г. до ……………… г., на интернет страницата на РИОСВ – .....................................................  –
...............................................................................................................................................................................
(изписва се електронният адрес, където са публикувани текстът на обявата и прикачените файлове на документацията)
Писмени становища, коментари и предложения по проекта на решение се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на РИОСВ – .............................................................................................................................................................
Лице за контакти: ........................................................................................................................................  
(име, длъжност, телефон, електронна поща)
(Образец № 4)
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
На основание чл. 115, ал. 9 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
ОБЯВЯВА:
Открит обществен достъп до проекта на решение по чл. 116, ал. 1 или по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС (посочва се вярното) за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията (подчертава се вярното) на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал:
...............................................................................................................................................................................
(име и адрес на предприятието/съоръжението)
с оператор: ......................................................................................................................................................... ,
(име и адрес на оператора)
с предмет на дейност: ...................................................................................................................................... ..
Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на доклада за безопасност/актуализирания доклад за безопасност (посочва се вярното) е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
Проектът на решението е на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от ........ г. до ………. г., на интернет страницата на ИАОС .....................................
(изписва се електронният адрес, където са публикувани текстът на обявата и прикачените файлове на документацията)
Писмени становища, коментари и предложения по проекта на решение се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на ИАОС.
Лице за контакти: ........................................................................................................................................  
(име, длъжност, телефон, електронна поща)“
35. В приложение № 7:
а) думите „Приложение № 7 към чл. 18, ал. 6“ се заменят с „Приложение № 7 към чл. 18, ал. 7“;
б) в заглавието думите „форма и съдържание на“ се заличават, а думата „информацията“ се заменя с „Информация“;
в) в т. 2 след думите „по чл. 116е, ал. 4“ се добавя „и 5“.
36. В приложение № 8:
а) думите „Приложение № 8 към чл. 22, ал. 3“ се заменят с „Приложение № 8 към чл. 23, т. 7“.
б) в т. 1:
аа) в буква „б“ след думата „председател“ се поставя наклонена черта и се добавя „заместник-председател“;
бб) в буква „г“ след думата „липса“ се поставя наклонена черта и се добавя „наличие“, а след думите „чл. 23, т. 1“ се добавя „и чл. 24, т. 1, изготвени съгласно приложение № 12“;
в) в т. 2:
аа) буква „в“ се изменя така:
„в) номер и дата на издаденото решение за одобряване на ДБ по чл. 116, ал. 1 от ЗООС или ново решение по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС или решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС (за ПСВРП);“
бб) буква „г“ се изменя така:
„г) номер и дата на издаденото решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за потвърждаване на пълнотата и съответствието на ДППГА или негови актуализации (за ПСНРП);“
г) в част „Приложени документи“:
аа) в т. 1 думите „Да/Не“ се заличават.
бб) в т. 4 думите „попълнени въпросници“ се заменят с „попълнен въпросник“, а думите „Да/Не“ се заличават.
37. В приложение № 9:
а) думите „Приложение № 9 към чл. 25, ал. 1, т. 6“ се заменят с „Приложение № 9 към чл. 22а, ал. 3“;
б) след думата „Утвърдил“ думите „министър на околната среда и водите“ се заличават;
в) след думите „ГОДИШЕН ПЛАН“ думата „област“ и тирето пред нея се заменят с: „в съответствие с териториалния обхват на дейност на РИОСВ – ...................................................................... “;
г) в таблица 1 към т. 3:
аа) колона 2 се изменя така:
„Наименование на оператора (адрес на управление) и на предприятието/съоръжението (адрес)“;
бб) колона 3 се изменя така:
„Номер и дата на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за потвърждаване/отказ по ДППГА или негови актуализации (за ПСНРП)/Номер и дата на решение за одобряване/неодобряване на ДБ по чл. 116, ал. 1 от ЗООС или ново решение по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС, или решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС (за ПСВРП)“;
вв) създава се колона 7:
„Дата и година на последна проверка“;
гг) досегашната колона 7 става колона 8 и в нея след думата „Забележки“ се добавя „(например, посочва се дали обектът има промяна в рисковия потенциал)“;
д) в т. 4 думите „по ал. 1“ се заличават;
е) в т. 5 думите „по ал. 1“ се заличават;
ж) в т. 6 думата „Организация“ се заменя с „Процедура“;
з) в т. 7 думата „Организация“ се заменя с „Процедура“;
и) в т. 8 думата „Механизъм“ се заменя с „Разпоредба“.
38. Създава се приложение № 10 към чл. 1, ал. 2, т. 10:
„Приложение № 10 към чл. 1, ал. 2, т. 10
Декларация за достоверност на данните
Долуподписаният/ата:
...............................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
в качеството ми на лице, управляващо/представляващо дружеството/:
...............................................................................................................................................................................
(наименование на дружеството)
седалище и адрес на управление ....................................................................................................................  ,
тел.: ..........................., факс: ..............................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Всички представени от мен документи на хартиен и електронен носител са истински и съдържат достоверна информация, отговаряща на действителното състояние, в т.ч. и на планираните изменения/разширения на площадката на предприятието/съоръжението.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни и документи.
          Декларатор: …………………
(подпис)
39. Създава се приложение № 11 към чл. 20, ал. 4:
„Приложение № 11 към чл. 20, ал. 4
Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС, в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП
1. Името и/или търговско наименование на оператора.
2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението.
3. Номер и дата на актуално уведомление за класификация на предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС; номер на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за ПСНРП; номер на решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС (номер на решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС) за ПСВРП.
4. Кратко описание на дейността или на планираните дейности в предприятието/съоръжението.
5. Обща информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование, или в случаите на опасно вещество/опасни вещества от част 1 на приложение № 3 към ЗООС – генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, и описание на основните им опасни свойства.
6. Обща информация, свързана с естеството на опасностите от големи аварии, включително техните потенциални въздействия върху населението и околната среда.
7. Обща информация за начините на предупреждаване и информиране на засегнатото население в случай на голяма авария (посочва се информация за подходящо поведение в случай на голяма авария или посочване на източника, където информацията може да бъде достъпна по електронен път).
8. Информация за препоръчителните действия и поведение на засегнатото население в случай на голяма авария.
9. Допълнителна информация относно мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария, включително се посочва линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС.
10. Данни за лицето, предоставящо информацията, и дата на изготвяне.
11. Освен информацията по т. 1 – 10 за предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал се включва и:
11.1. обща информация за естеството на опасностите от големи аварии, включително тяхното потенциално въздействие върху човешкото здраве и околната среда, както и описание на основните сценарии за големи аварии и за мерките, предприети за ограничаване на техните последици;
11.2. информация от външния авариен план, която включва съвети за сътрудничество със съответния оперативен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община по време на авария;
11.3. информация за наличие на опасност от възникване на голяма авария в предприятието с трансгранично въздействие съгласно Конвенцията.“
40. Създава се приложение № 12 към чл. 23, т. 1:
„Приложение № 12 към чл. 23, т. 1
Декларация за липса/наличие на конфликт на интереси по чл. 23, т. 1
Долуподписаният/ата ..................................................................................................................................  
(име, презиме, фамилия)
Длъжност, месторабота ..............................................................................................................................  
Във връзка с участието ми като председател/заместник-председател/член на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС или във връзка с организиране на работата на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм лично заинтересован/заинтересована от дейността на предприятие с нисък/висок рисков потенциал –     
2. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 15, буква „б“ от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
3. Задължавам се да не разгласявам служебната, производствената и търговската тайна, която ми е станала известна при осъществяване на проверката.
4. Задължавам се при настъпване на промяна в декларираните обстоятелства да уведомя незабавно органа по чл. 22, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях.
Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
          Декларатор: …………………
(подпис)
§ 2. В Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 55 от 2017 г., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 и 67 от 2019 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2а, ал. 2 думите „Министерство на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерство на земеделието“.
2. В чл. 4:
а) в ал. 2:
аа) в изречение първо след думите „Компетентният орган“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“;
бб) в изречение второ думите „или на“ се заменят с „и на“;
б) в ал. 3, т. 10 след думите „към ЗООС“ се поставя запетая и се добавя „както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични“;
в) в ал. 4 след думата „съществуващо“ се добавя „или друго“, а след думите „по чл. 103“ се поставя запетая и се добавя „ал. 2 или 5 от“;
г) в ал. 6 след думите „по чл. 103“ се поставя запетая и се добавя „ал. 2 или 5 от“.
3. В чл. 5, ал. 1, т. 1 думите „чл. 125, ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 123в, т. 1 от“.
4. В чл. 6 се създава ал. 11:
„(11) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице предоставя на разположение на обществеността всяка информация от значение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, различна от вече оповестената, като я публикува на интернет страницата си в срок до 7 дни, след като му е станала известна.“
5. В чл. 10, ал. 8 след думата „изпраща“ се добавя „в срок до 3 дни след получаване на“.
6. В чл. 12, ал. 2, т. 7 думите „т. 1 – 3“ и запетаята пред тях се заличават.
7. В чл. 16:
а) в ал. 3 думите „документите по чл. 112, ал. 3 от ЗООС“ се заменят с „оповестяват документите по чл. 112, ал. 3 от ЗООС по приложение № 6 от наредбата по чл. 103, ал. 9 от ЗООС“;
б) в ал. 5 думите „по чл. 116а“ се заменят с „чл. 115, ал. 9“.
8. В чл. 17:
а) създава се нова ал. 12:
„(12) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице предоставя на разположение на обществеността всяка информация от значение за вземане на решение по ОВОС, различна от вече оповестената, като я публикува на интернет страницата си в срок до 7 дни, след като му е станала известна.“;
б) досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея думите „ал. 1 – 11“ се заменят с „ал. 1 – 12“.
9. В приложение № 5, т. 10 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични“.
10. В приложение № 8, в т. 13 думите „т. 1 – 3“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 3. В Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г., бр. 2 от 2013 г., бр. 79 от 2014 г., бр. 5 и 59 от 2016 г., бр. 3 и 63 от 2018 г., бр. 11 и 27 от 2019 г. и бр. 60 от 2020 г.), в чл. 3, ал. 2 думите „становище по чл. 106, ал. 2“ се заменят с „решение по чл. 106, ал. 4 от“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Операторите на други предприятия/съоръжения, за които е приложимо изключението по чл. 103, ал. 8, т. 1 или т. 5 – 8 от ЗООС, представят на министъра на околната среда и водите информацията по чл. 4, ал. 1 в 6-месечен срок от влизането в сила на това постановление.
§ 5. Текущите процедури по Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях по § 1, започнали преди влизането в сила на постановлението, се довършват по досегашния ред.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:Асен Василев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
4924