Министерство на здравеопазването
брой: 37, от дата 17.5.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.56


Договор № РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г.
за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40, 77 и 101 от 2020 г.; изм., бр. 105 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 4 и 7 от 2021 г.; доп., бр. 17 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2021 г.; попр., бр. 37 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 76 и 93 от 2021 г. и бр. 8 от 2022 г.)
Днес, 29.04.2022 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския лекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (ЗБНЗОК за 2022 г.) (ДВ, бр. 18 от 2022 г.), Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ДВ, бр. 39 и 82 от 2021 г.) се сключи този Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. за следното:
§ 1. В чл. 11, т. 1 накрая се добавя „и здравни грижи съгласно приложение № 1а към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г.;“.
§ 2. Създава се чл. 12б:
„Чл. 12б. (1) Годишният размер на средствата за здравноосигурителни плащания за медицински дейности съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2022 г. е на обща стойност 3 583 625,5 хил. лв. за следните видове дейност:
1. първична извънболнична медицинска помощ – 363 710,9 хил. лв.;
2. специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) – 380 229 хил. лв.;
3. медико-диагностична дейност – 207 286 хил. лв.;
4. болнична медицинска помощ – 2 632 399,6 хил. лв.
(2) Финансовата рамка по ал. 1 обхваща плащания за дейности, извършени по реда на този Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. (НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.) в периода 1.12.2021 г. – 30.11.2022 г., в това число и заплащане за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, за период, определен със закон.
(3) Годишният размер на средствата за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2022 г. е на обща стойност 1 626 434,8 хил. лв. за следните видове:
1. лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната – 877 869,2 хил. лв.;
2. лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – 632 583,6 хил. лв.;
3. медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – 115 982 хил. лв.
(4) В случай че при анализа на текущото изпълнение към 30 септември 2022 г. на здравноосигурителните плащания за медицински дейности се установи очаквано неизпълнение на предвидените разходи към 31 декември 2022 г. на средствата за здравноосигурителни плащания по съответните редове по чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2022 г., след осигуряване на финансирането по § 9 от същия закон оставащите средства може да се използват за плащания само за медицинските дейности по същите редове при условия и по ред, определени от НС на НЗОК и от УС на БЛС.
(5) По реда на този Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се заплащат и медицински дейности и лекарствени продукти, финансирани от Министерството на здравеопазването и Агенцията за социално подпомагане, както и по реда на системите за координация за социална сигурност, съгласно ЗБНЗОК за 2022 г.
(6) Разходите за здравноосигурителни плащания, в т.ч. и сумите за неблагоприятни условия на работа при обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, се разпределят и извършват в рамките на определените параметри в ЗБНЗОК за 2022 г. и в съответствие с параметрите на разходите за здравноосигурителни плащания и събраните приходи по бюджета на НЗОК за 2022 г.
(7) За срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето чрез трансфер от централния бюджет по бюджета на НЗОК се осигуряват средства за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на персонала на изпълнителите на болнична медицинска помощ по реда на чл. 5 от ЗБНЗОК за 2022 г.
(8) Сумите за неблагоприятни условия за работа при обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, в т. ч. и за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, могат да се осигуряват и чрез допълнителен трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването.“
§ 3. Създава се чл. 13б:
„Чл. 13б. (1) Надзорният съвет на НЗОК може да одобрява компенсирани промени между средствата за здравноосигурителните плащания за медицински дейности, посочени в чл. 12б, ал. 1, след становище на УС на БЛС в едноседмичен срок от уведомяването.
(2) Размерът на средствата по чл. 12б, ал. 1 и 3 може да се променя със средства от „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“ или други средства по реда на ЗБНЗОК за 2022 г., но не по-рано от 1.09.2022 г.“
§ 4. В чл. 14 се създава ал. 4:
„(4) Изпълнители на пакета дейности, включени в приложение № 1а „Здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти“ към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г., могат да бъдат лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ.“
§ 5. В чл. 20, т. 1 се създават букви „д“ и „е“:
„д) не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България – за медицинските сестри/акушерки/лекарски асистенти, които работят в лечебните заведения за първична медицинска помощ;
е) членство в съответната Регионална колегия (РК) на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) – за медицинските сестри/акушерки/лекарски асистенти, които работят в лечебните заведения за първична медицинска помощ;“.
§ 6. Създава се чл. 22в:
„Чл. 22в. (1) През 2022 г. НЗОК сключва договори/допълнителни споразумения с лечебните заведения, които отговарят на общите условия по чл. 20 – 22 и специалните условия, посочени в специалната част.
(2) Лечебните заведения, кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение със съответната РЗОК, представят документите, посочени в специалната част.“
§ 7. Създава се чл. 23е:
„Чл. 23е. (1) На основание чл. 59а, ал. 1 от ЗЗО лечебните заведения, които не са били изпълнители на медицинска помощ до влизане в сила на този Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г., кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение с НЗОК, подават заявления и представят документи в РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила на този Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.
(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 дни от установяването є писмено уведомява лечебното заведение за това обстоятелство и определя срок до 14 дни за нейното отстраняване.
(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от подаване на заявлението сключва договор с изпълнителите, които отговарят на условията по чл. 55, ал. 2, т. 1 от ЗЗО и на критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ по чл. 59в от ЗЗО. Директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице има право да провери на място в лечебното заведение съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.
(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който изтича след срока по ал. 3, договор може да се сключи и след изтичането му.“
§ 8. Създава се чл. 23ж:
„Чл. 23ж. През 2022 г. в съответствие с § 11 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2022 г. сключването на договори и/или допълнителни споразумения с изпълнители на болнична медицинска помощ по реда на чл. 59, ал. 1а от ЗЗО е в рамките на утвърдените стойности по чл. 4, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗБНЗОК за 2022 г.“
§ 9. Създава се чл. 23з:
„Чл. 23з. (1) В случаите, в които не се разширява предметът на договорите и допълнителните споразумения, сключени до влизане в сила на този Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г., изпълнителите на медицинска помощ сключват допълнителни споразумения, които съдържат промени, произтичащи от този Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.
(2) При сключване на допълнителни споразумения по ал. 1 изпълнителите на извънболнична медицинска помощ представят в РЗОК декларация на хартиен и електронен носител по образец, посочен в приложение № 9а, респ. № 10а, включваща и наетите медицински сестри, акушерки или асоциирани медицински специалисти, с посочен УИН.
(3) При сключване на допълнителни споразумения по ал. 1 изпълнителите на болнична медицинска помощ представят в РЗОК документ по чл. 268, ал. 1, т. 10, актуални към влизане в сила на този Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. приложения № 1 и № 1а към сключените от тях индивидуални договори с НЗОК, както и списък на наетите медицински сестри, акушерки, асоциирани медицински специалисти или помощник-фармацевти, с посочен УИН.“
§ 10. В чл. 24, ал. 1 след думите „чл. 23б, ал. 3“ се добавя „или чл. 23е, ал. 3“.
§ 11. В чл. 26, ал. 4 думите „чл. 23, 23а, 23б и 24“ се заменят с „чл. 23, 23а, 23б, 23е и 24“.
§ 12. В чл. 36, ал. 1, т. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква „а“ думите „Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2017 – 2020 г., приета с Решение № 1 от 5 януари 2017 г. на Министерския съвет на Република България“ се заменят с „Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021 – 2024 г., приета с Решение № 183 от 5.03.2021 г. на Министерския съвет на Република България“.
2. В буква „б“ след думите „Република България“ се поставя запетая и се добавя „както и на последваща аналогична национална програма“.
§ 13. В чл. 37, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Наименованието „Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба № 10 от 2009 г.)“ се заменя с „Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба № 10 от 2009 г.)“.
2. В т. 4, буква „б“ думите „рецептурната бланка“ се заменят с „електронното предписаниe (единично или тройно)“.
§ 14. В чл. 41, ал. 1 думите „рецептурните бланки“ се заменят с „електронните предписания“.
§ 15. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „се издава“ се добавя „електронна“ и се създава изречение второ: „Електронната рецептурна книжка се издава от ОПЛ, а за лишените от свобода лица – от ОПЛ или от лекари, работещи в лечебни заведения към Министерството на правосъдието, обслужващи тази категория лица.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Електронната рецептурна книжка по ал. 1 се издава под формата на електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП), съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Националната здравноосигурителна каса издава указания за работа с електронната рецептурна книжка.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Алинея 1 се прилага и при електронно предписване на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната.“
5. Създава се ал. 5:
„(5) Електронната рецептурна книжка обединява историческа информация за:
1. вписаните за ЗОЛ диагнози в Национален регистър „Рецептурни книжки“ в ИИС;
2. издадените и изпълнени рецепти на ЗОЛ;
3. информация за последно избрания ОПЛ на ЗОЛ.“
§ 16. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „се предписват съгласно глава трета, раздел IV от Наредба № 4 от 2009 г. и този раздел“ се заменят с „от съответните списъци по чл. 37, ал. 2, чл. 38, ал. 1 и чл. 39, ал. 1, се предписват електронно с електронно предписание при условията и по реда на Наредба № 4 от 2009 г.“.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Допускат се промени в електронното предписание от лекаря, който го е извършил, като за целта същият анулира неизпълненото електронно предписание или неизпълнените части от него и издава ново.“
§ 17. В чл. 45 ал. 3 се изменя така:
„(3) В случаите на заместване на един лекар от друг заместникът, извършил електронното предписание, попълва личните си данни, ИАМН/РЗИ № на практиката на титуляря, уникалния идентификационен номер (УИН) на заместника и подписва с неговия личен КЕП.“
§ 18. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, изречение трето думите „на рецептурните бланки по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 4 от 2009 г.“ се заменят с „по реда, предвиден за предписване на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК“.
2. В ал. 5, изречение първо думите „не предписва съответните лекарствени продукти на рецептурна бланка“ се заменят с „не издава електронно предписание“.
§ 19. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „рецептурни бланки“ се заменят с „електронни предписания“.
2. В ал. 3 думите „рецептурната бланка“ се заменят с „електронното предписание“.
3. В ал. 4 думите „на една и съща рецептурна бланка, респ. отрязък“ се заменят със „с едно електронно предписание, респ. с една част от електронно предписание“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Напълно и частично заплащани от НЗОК лекарствени продукти се предписват с отделни електронни предписания независимо от ползвания образец.“
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Назначените с един протокол лекарствени продукти се предписват с едно електронно предписание. Това правило се прилага и в случаите, когато с един протокол са назначени медицински изделия, както и диетични храни за специални медицински цели.“
6. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Не се допуска предписването на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели на ЗОЛ в случаите, в които в издадената му електронна рецептурна книжка не е/са регистрана/и съответната/ите диагноза/и или същата/те е/са деактивирана/и от ОПЛ.“
7. В ал. 9 думите „една рецептурна бланка“ се заменят с „едно електронно предписание“.
§ 20. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. При издаване на електронно предписание за предписване на лекарствени продукти за лечение на хронично заболяване лекарят следи за спазването на изискванията по чл. 48, 49 и 50.“
§ 21. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на отделна рецептурна бланка“ се заменят с „електронно с отделно електронно предписание“.
2. В ал. 2 думата „рецептата“ се заменя с „електронното предписание“.
§ 22. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изискванията по ал. 1 се утвърждават от управителя на НЗОК след решение на НС и предварително съгласуване с БЛС. Изискванията, както и всички промени в тях се обнародват от управителя на НЗОК в „Държавен вестник“ и се публикуват на официалната интернет страница на НЗОК: www.nhif.bg.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Изискванията по ал. 1 не могат да се изменят и/или допълват повече от два пъти през една календарна година.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Националната здравноосигурителна каса чрез РЗОК уведомява ИМП за приетите и обнародвани изисквания по ал. 3, както и за съответните им изменения и/или допълнения. Изискванията са задължителни за ИМП.“
§ 23. В чл. 64 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След утвърждаване по съответния ред и заверяване на протокола в РЗОК лекарят от ПИМП или лекарят от СИМП – специалист по профила на заболяването, предписва електронно лекарствените продукти от заверения протокол съгласно изискванията по чл. 58.“
2. В ал. 2 думите „издаването на рецептурна бланка (МЗ-НЗОК), с която се предписва терапия“ се заменят с „издаване на електронно предписание с лекарствена терапия“.
§ 24. В чл. 65 ал. 2 се изменя така:
„(2) Електронните предписания на лекарствени продукти за хронични заболявания, лекарствени продукти от групи IА, IВ и IС, както и всички останали лекарствени продукти извън посочените в ал. 1, както и електронните предписания на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК, без оглед на тяхното месторазположение или избора на изпълнител на ПИМП от ЗОЛ.“
§ 25. В чл. 66 думите „Рецептурните бланки“ се заменят с „Електронните предписания“.
§ 26. Раздел IIа „Електронно предписване на лекарствени продукти“ се отменя.
§ 27. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2017 – 2020 г., приета с Решение № 1 от 5 януари 2017 г. на Министерския съвет на Република България“ се заменят с „Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021 – 2024 г., приета с Решение № 183 от 5.03.2021 г. на Министерския съвет на Република България“.
2. В т. 2 след думите „Република България“ се поставя запетая и се добавя „както и на последваща аналогична национална програма“.
§ 28. Създава се чл. 114а:
„Чл. 114а. Лечебните заведения по чл. 113, които кандидатстват за извършване на ВСМДИ „Ядрено-магнитен резонанс“ или „Компютърна аксиална или спирална томография“ на деца под обща анестезия към пакет „Образна диагностика“ по приложение № 2 към чл. 1 на Наредба № 9 от 2019 г., трябва да отговарят на медицинския стандарт „Анестезия и интензивно лечение“.
§ 29. В чл. 117 се правят следните допълнения:
1. В т. 4 след думите „Наредба № 9 от 2019 г.“ се поставя запетая и се добавя „като в декларацията задължително се посочва УИН на наетите медицински сестри, акушерки или асоциирани медицински специалисти;“.
2. В т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „като в декларацията задължително се посочва УИН на наетите медицински сестри, акушерки или асоциирани медицински специалисти;“.
§ 30. Създава се чл. 121б:
„Чл. 121б. Лечебните заведения – изпълнители на ПИМП, кандидатстващи за изпълнение на пакета дейности, включени в приложение № 1а „Здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти“ към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г., подават заявления, към които прилагат:
1. сертификат за квалификация по професията от БАПЗГ с номер от националния регистър (УИН) по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (ЗСОМСААМСЗПФ), издаден от съответната РК на БАПЗГ – за медицинските сестри/акушерки/лекарски асистенти, които работят в лечебното заведение;
2. диплома за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалностите „Медицинска сестра“/„Акушерка“/„Лекарски асистент“ от професионално направление „Здравни грижи“;
3. копие от удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, издадено от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации – за медицинските сестри/акушерки/лекарски асистенти чужденци.“
§ 31. Създава се чл. 138а:
„Чл. 138а. (1) За изпълнение на пакета дейности, включени в приложение № 1а „Здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти“ към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г., изпълнителите на ПИМП наемат медицинска/и сестра/и, акушерка/и или лекарски асистент/и с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по съответната специалност „Медицинска сестра“/„Акушерка“/„Лекарски асистент“ от професионално направление „Здравни грижи“.
(2) Всяка медицинска сестра, акушерка или лекарски асистент по ал. 1 осъществява здравни грижи в дома за новородени, като първото посещение е в ранния неонатален период на новороденото до 7 дни след изписване от лечебното заведение, а второто посещение е до 14 дни след изписване от лечебното заведение.
(3) Здравните грижи по ал. 1 се осъществяват за новородени ЗОЛ, включени в регистъра на съответния ОПЛ след осъществен избор от родителите/законните настойници на детето.
(4) Оказаните здравни грижи се отразяват от медицинската сестра, акушерката или лекарския асистент в „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 1).“
§ 32. В чл. 142 се създава т. 1а:
„1а. амбулаторни листове от медицинските сестри/акушерките/лекарските асистенти – в случай, че в изпълнение на договора му с НЗОК е включен пакет „Здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти“ по приложение № 1а към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г.;“.
§ 33. Създава се чл. 147а:
„Чл. 147а. (1) При преценка на необходимостта от извършване на ВСМДИ „Ядрено-магнитен резонанс“ или „Компютърна аксиална или спирална томография“ на дете под обща анестезия лекарят със специалност „Педиатрия“ извършва обстоен преглед на детето и издава „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 1), в който вписва диагнозата и обосновава необходимостта от извършване на изследването под обща анестезия. В този случай лекарят по педиатрия издава „Медицинско направление за медико-диагностични дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 4), към което прилага екземпляр от издадения от него амбулаторен лист.
(2) При преценка на необходимостта от извършване на ВСМДИ „Ядрено-магнитен резонанс“ или „Компютърна аксиална или спирална томография“ на деца под обща анестезия лекар със специалност, различна от „Педиатрия“, насочва ЗОЛ към специалист по педиатрия за извършване на обстоен преглед на детето с „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3).
(3) В случаите по ал. 2 лекарят по педиатрия издава „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 1), в който обосновава необходимостта от извършване на изследването под обща анестезия.
(4) Лекарят по ал. 2 издава „Медицинско направление за медико-диагностични дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 4), към което прилага екземпляр от издадения по ал. 3 амбулаторен лист от лекаря по педиатрия.
(5) Условията за определяне на стойността на медико-диагностичните дейности – ВСМДИ „Ядрено-магнитен резонанс“ или „Компютърна аксиална или спирална томография“, на деца под обща анестезия се определят в правилата по чл. 3 от ЗБНЗОК за 2022 г.“
§ 34. Създава се чл. 168а:
„Чл. 168а. (1) В случаите по чл. 147а изпълнителят извършва ВСМДИ „Ядрено-магнитен резонанс“ или „Компютърна аксиална или спирална томография“ на дете под обща анестезия въз основа на „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) и съвместно заключение на специалиста по образна диагностика и лекаря по педиатрия.
(2) Изпълнителят по ал. 1 извършва ВСМДИ при спазване на описаните по-горе условия и ред, както и в съответствие с медицинския стандарт „Анестезия и интензивно лечение“.
(3) Изпълнителят по ал. 1 осигурява 24-часово активно наблюдение на детето при необходимост след обща анестезия.“
§ 35. В чл. 173 се създава ал. 3б:
„(3б) Договорените обеми и цени от 1.01.2022 г. обхващат дейностите по реда на този НРД и подлежат на заплащане през 2022 г. по ЗБНЗОК за 2022 г. съгласно чл. 174в, 175в и 176в.“
§ 36. Създава се чл. 174в:
„Чл. 174в. (1) Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност 1.01.2022 г. – 31.12.2022 г. следните обеми и цени за дейностите в ПИМП, включени в приложение № 1 към чл. 1 „Първична извънболнична медицинска помощ“ и приложение № 1а към чл. 1 „Здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти“ от Наредба № 9 от 2019 г.:

Код
Номенклатура
Обем (бр.)
Цена (лв.)
Цена по реда на чл. 177б, ал. 3 (лв.)
1
2
3
4
5
Капитационно плащане
GP01 0-18Y
Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от 0 до 18 години
1 198 860
2,90
2,20
GP01 18-65Y
Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от 18 до 65 години
3 121 200
1,75
1,40
GP01 65-200Y
Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст над 65 години
1 473 433
2,70
2,20
GP08
Заплащане за осигуряване на достъп до медицинска помощ на ЗОЛ извън обявения работен график на практиката съгласно Наредба № 9 от 2019 г.
5 793 493
0,15
0,14
Дейност по програма „Детско здравеопазване“
GP04 0-1Y
Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 година по програма „Детско здравеопазване“
531 000
18,00
14,00
GP04 1-2Y
Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 години по програма „Детско здравеопазване“
200 000
17,00
13,00
GP04 2-7Y
Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 години по програма „Детско здравеопазване“
500 000
16,00
12,00
GP04 7-18Y
Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 години по програма „Детско здравеопазване“
630 000
18,00
11,00
GP-N-01
Посещение за осъществяване на здравни грижи за новородено до 14 дни след изписване от лечебното заведение
25 000
14,00
14,00
GP03
Задължителни имунизации и реимунизации на деца от 0 до 18 години
908 079
10,00
7,00
Поставяне на препоръчителни ваксини по национални програми по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ
 
4,00
4,00
GP06
Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
2 941
12,00
9,00
Дейност по диспансерно наблюдение
NGP02
Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно заболяване
1 850 000
18,00
13,00
NGP02-D
Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с две заболявания
1 556 600
20,00
15,00
NGP03D
Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с повече от две заболявания
1 003 714
24,00
18,00
GP05
Годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г.
2 398 610
25,00
18,00
GP09
Имунизации на лица над 18 години
215 179
10,00
7,00
GP07
Инцидентни посещения на ЗОЛ от други здравни райони
22 920
15,00
10,00
Неблагоприятни условия по чл. 185
5 531 413 лв.
стойност за периода

(2) Договорената в ал. 1 цена на ред GP05 „Годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г.“ се заплаща ежемесечно в сроковете и по реда на чл. 206.
(3) Изравнително калкулиране за процента на обхванатите лица по ал. 2 се определя, както следва:
1. за извършена профилактика на до 46 % от ЗОЛ над 18 г. цената на извършените годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. е 20 лв.;
2. за извършена профилактика на над 46 % до 60 % от ЗОЛ над 18 г. цената на извършените годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. е 25 лв.;
3. за извършена профилактика на над 60 % от ЗОЛ над 18 г. цената на извършените годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. е 26 лв.
(4) Процентът на обхванатите с годишни профилактични прегледи ЗОЛ над 18 г. се определя за всеки ОПЛ месечно, считано от 30.06.2022 г., като съотношение между общия брой на одобрените за заплащане годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. в рамките на съответния период и средномесечния пропорционален брой прегледи за същия период, определен спрямо подлежащите на обхващане лица за този период. Годишното изравняване се извършва въз основа на дейностите по ал. 2 за периода м. януари 2022 г. – м. ноември 2022 г. За всеки от посочените периоди се извършва кумулативно изравняване спрямо параметрите по ал. 3 в рамките на съответния период и при необходимост преизчисляване на стойностите по ал. 3, т. 1 – 3.
(5) Подлежащите на обхващане лица се определят от броя на одобрените за заплащане лица по редове GP01 18-65Y „Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от 18 до 65 години“ и GP01 65-200Y „Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст над 65 години“.
(6) Размерът на заплащането по ал. 3 се определя като разлика между заплатените средства по ал. 2 и определените цени по ал. 3, т. 1 – 3.
(7) Дейностите за GP05 „Годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г.“ се заплащат на цена 25 лв., която подлежи на месечна корекция след изравняване по реда на ал. 4.“
§ 37. Създава се чл. 175в:
„Чл. 175в. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност 1.01.2022 г. – 31.12.2022 г. следните обеми и цени за дейностите в СИМП, включени в приложение № 2 към чл. 1 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ и приложение № 6 към чл. 1 „Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение“ на Наредба № 9 от 2019 г.:

Код
Номенклатура
Обем (бр.)
Цена (лв.)
Цена по реда на чл. 177б, ал. 3 (лв.)
1
2
3
4
5
Първични посещения
SOMC-43 1
Първични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение
5 611 550
34,00
24,50
SOMC-44 1
Първични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист по „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния
880 000
36,50
24,50
SOMC-45 1
Първични прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури
140 103
34,00
24,50
SOMC-40 1
Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
39 286
34,00
24,00
SOMC-42 1
Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ
39 400
34,00
24,00
Вторични посещения
SOMC-43 2
Вторични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение
2 500 000
13,00
12,00
SOMC-44 2
Вторични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния
580 500
15,00
12,00
SOMC-45 2
Вторични прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури
139 059
13,00
12,00
SOMC-39
Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 г. от лекар специалист с придобита специалност по „Педиатрия“
47 829
20,00
14,00
SOMC-40 2
Вторични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
305 432
20,00
14,00
SOMC-41
Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. с рискови фактори за развитие на заболяване
250
30,00
13,00
SOMC-42 2
Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно или повече заболявания
698 000
20,00
13,50
SOMC-55
Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични и кожно-венерически заболявания
18 522
20,00
16,00
Медицинска експертиза
1 072 825
13,60
10,00
Високоспециализирани дейности
05.31
Локално обезболяване – проводна анестезия
1
7,49
7,49
06.11
Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол
669
28,36
28,36
14.24
Лазертерапия при очни заболявания
9 000
39,91
39,91
21.22
Вземане на биопсичен материал от нос
2
13,38
13,38
21.29
Назален провокационен тест с алергени
1
26,22
26,22
21.31
Отстраняване на полипи от носната кухина
79
26,75
26,75
22.01
Пункция и аспирация на максиларен синус
1 295
13,05
13,05
28.0
Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси
767
13,05
13,05
31.48
Ларингостробоскопия; ларингостробография
552
26,75
26,75
33.29
Бронхопровокационен тест с метахолин
1
32,10
32,10
38.50
Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли
53
29,96
29,96
39.96
Венозна анестезия
361
25,00
25,00
40.11
Вземане на биопсичен материал от лимфен възел
695
13,91
13,91
41.31
Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция за специализирани изследвания
20
16,05
16,05
45.13
Диагностична горна ендоскопия
4 000
40,00
40,00
45.23
Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия
265
40,00
40,00
45.24
Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия
878
40,00
40,00
57.32
Уретроцистоскопия (диагностична)
2 088
20,12
20,12
57.33
Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур
1
13,91
13,91
58.0
Уретротомия при стриктура
38
14,98
14,98
58.23
Вземане на биопсичен материал от уретра
1
13,91
13,91
60.11
Вземане на биопсичен материал от простата
5
13,91
13,91
64.11
Вземане на биопсичен материал от пенис
3
13,91
13,91
67.11
Колпоскопия със/без прицелна биопсия
5 200
40,00
40,00
67.19
Абразио на цервикален канал
50
40,00
40,00
67.32
Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация
3 000
13,91
13,91
68.16
Аспирационна ендометриална биопсия
62
8,03
8,03
81.91
Диагностична и терапевтична пункция на стави
22 516
17,44
17,44
82.04
Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство
1 232
40,77
40,77
83.13
Вагинотомия
7
8,56
8,56
85.0
Инцизия на гръдна (млечна) жлеза
757
16,05
16,05
85.11
Вземане на биопсичен материал от гърда
753
13,91
13,91
86.3
Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори
12 209
13,91
13,91
88.71
Трансфонтанелна ехография
1 952
17,44
17,44
88.72
Ехокардиография
510 000
22,79
22,79
88.721
Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода
1
28,89
28,89
88.73
Ехография на млечна жлеза
148 000
20,00
16,50
88.75
Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове
2 627
17,66
17,66
88.77
Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове; доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза
39 500
17,66
17,66
88.79
Ехографско изследване на стави при деца
12 656
17,66
17,66
88.98
Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм
1
20,33
20,33
89.01
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани тромбоцити
1
26,75
26,75
89.04
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити – обем циркулираща кръв/кинетика на еритроцити
1
26,75
26,75
89.06
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск при болен с левкемия
27
26,75
26,75
89.07
Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия
3 000
14,00
14,00
89.08
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели β-микроглобулин за диагноза и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом
5
26,75
26,75
89.12
Назален провокационен тест с медиатори
88
28,89
28,89
89.14
Електроенцефалография (ЕЕГ)
28 000
16,05
16,05
89.41
Сърдечно-съдов тест с натоварване
8 032
20,12
20,12
89.50
Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мониториране)
13 451
17,44
17,44
89.61
Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягане (Холтер мониториране)
1 513
17,12
17,12
90.49
Индуциране на храчка и нейната обработка
1
12,84
12,84
93.08
Електромиография (ЕМГ)
34 800
16,05
16,05
93.13
Постизометрична релаксация
315
12,84
12,84
93.21
Екстензионна терапия
171
12,84
12,84
93.27
Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП
98
27,82
27,82
93.75
Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация – (комплекс дихателни, фониаторни и резонаторни упражнения)
823
27,82
27,82
94.35
Сесия за кризисна интервенция
185
5,00
5,00
95.12
Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото
10 877
36,06
36,06
95.23
Евокирани потенциали
165
20,33
20,33
95.47
Фонетография
1
16,05
16,05
96.53
Назален лаваж и обработка
1
18,19
18,19
99.88
Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани
15 000
26,75
26,75
Z01.5
Кожно-алергично тестуване
898
8,03
8,03
Z01.5
Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици
443
9,63
9,63
Физикална и рехабилитационна медицина
SOMC-56
Първоначален специализиран преглед по пакет физиотерапия и рехабилитация
338 213
20,00
11,00
SOMC-36
Процедури по група 1 по пакет физиотерапия и рехабилитация
3 269 825
6,00
3,00
SOMC-37
Процедури по група 2 по пакет физиотерапия и рехабилитация
133 237
6,00
3,00
SOMC-38
Процедури по група 3 по пакет физиотерапия и рехабилитация
3 355 255
6,00
3,00
SOMC-46
Заключителен преглед по пакет физиотерапия и рехабилитация
338 079
10,50
8,00

§ 38. Създава се чл. 176в:
„Чл. 176в. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност 1.01.2022 г. – 31.12.2022 г. следните обеми и цени за специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания, включени в т. V, буква „Б“ на приложение № 2 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г.:

Код
Номенклатура
Обем (бр.)
Цена (лв.)
1
2
3
4
01
Клинична лаборатория
01.01
Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
4 715 040
2,30
01.03
Скорост на утаяване на еритроцитите
1 078 237
1,00
01.04
Време на кървене
80 000
1,70
01.05
Протромбиново време
371 974
2,45
01.06
Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)
31 386
2,45
01.07
Фибриноген
60 961
2,45
01.08
Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)
2 012 802
1,10
01.09
Седимент – ориентировъчно изследване
1 354 999
1,10
01.10
Окултни кръвоизливи
3 953
2,70
01.11
Глюкоза
2 600 000
1,65
01.12
Кръвно-захарен профил
500 000
4,50
01.13
Креатинин
2 131 246
1,70
01.14
Урея
353 641
1,70
01.15
Билирубин – общ
110 581
1,70
01.16
Билирубин – директен
60 000
1,70
01.17
Общ белтък
86 995
1,70
01.18
Албумин
59 273
1,70
01.19
Холестерол
1 027 185
1,70
01.20
HDL-холестерол
1 099 490
1,70
01.21
Триглицериди
1 380 371
1,70
01.22
Гликиран хемоглобин
750 000
11,00
01.23
Пикочна киселина
709 788
1,70
01.24
AСАТ
1 664 782
1,70
01.25
АЛАТ
1 675 093
1,70
01.26
Креатинкиназа (КК)
32 000
1,70
01.27
ГГТ
351 662
1,70
01.28
Алкална фосфатаза (АФ)
118 793
1,70
01.29
Алфа-амилаза
56 422
1,70
01.30
Липаза
12 864
2,00
01.31
Натрий и калий
277 343
3,40
01.33
Липиден профил (включващ общ холестерол, LDL-холестерол, HDL-холестерол, триглицериди)
1 800 000
5,00
01.34
Калций
89 289
1,70
01.35
Фосфати
48 649
1,70
01.36
Желязо
286 540
1,70
01.37
ЖСК
97 666
2,50
01.38
CRP
625 000
4,50
01.39
LDL-холестерол
1 025 147
2,20
01.40
Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
310 909
2,50
01.41
Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване
25 244
2,50
01.42
Орален глюкозо-толерантен тест
11 541
4,70
02.09
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)
8 031
4,40
02.10
Изследване на ревма фактор (RF)
8 733
4,40
09.01
Криоглобулини
85
7,50
09.02
Общи имуноглобулини IgM
1 134
11,75
09.03
Общи имуноглобулини IgG
1 260
11,75
09.04
Общи имуноглобулини IgA
1 045
11,75
09.05
С3 компонент на комплемента
203
11,75
09.06
С4 компонент на комплемента
200
11,75
10.08
fT4
286 984
12,00
10.09
TSH
750 000
12,00
10.10
PSA
625 000
13,00
10.11
CA-15-3
6 250
13,50
10.12
СА-19-9
6 250
13,50
10.13
СА-125
15 000
13,50
10.14
Алфа-фетопротеин
47 574
13,50
10.15
Бета-хорионгонадотропин
47 943
14,50
10.16
Карбамазепин
180
14,50
10.17
Валпроева киселина
1 157
14,50
10.18
Фенитоин
10
14,50
10.19
Дигоксин
35
14,50
10.20
Изследване на урина – микроалбуминурия
209 000
9,60
10.21
Progesteron
12 543
12,00
10.22
LH
16 342
12,00
10.23
FSH
21 036
12,00
10.24
Prolactin
31 217
12,00
10.25
Estradiol
15 082
12,00
10.26
Testosteron
16 323
12,00
10.27
Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза – Аnti-TPO
53 000
12,00
10.32
Феритин
3 966
11,00
10.34
Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза
2 913
14,50
10.61
СЕА
5 000
14,50
10.76
Количествено определяне на IgG антитела срещу Spike протеина на SARS CoV-2 с преизчисляване на стойностите в BAU/ml единици
100 000
7,00
10.77
Протеин на човешкия епидидим 4 (HE4)
15 000
45,00
10.78
Фибрин деградационни продукти: D-димер
420 000
20,00
02
Клинична микробиология
02.07
Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs)
53 000
4,27
02.09
Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)
20 222
4,40
02.10
Изследване за ревматоиден фактор (RF)
23 022
4,40
02.11
Изследване за неспецифични хетерофилни антитела при инфекциозна мононуклеоза
2 267
4,27
02.12
Микробиологично изследване на фецес и материал от ректума за доказване на Salmonella, Shigella и патогенни E. coli
105 056
9,60
02.13
Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)
173 316
7,20
02.15
Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
8 004
10,20
02.17
Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.)
18 962
10,20
02.19
Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST
173 088
5,50
02.21
Микробиологично изследване на влагалищен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
152 018
8,50
02.22
Микробиологично изследване на цервикален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
2 961
8,50
02.23
Микробиологично изследване на уретрален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
3 193
8,50
02.24
Микробиологично изследване на простатен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
3 193
8,50
02.25
Микробиологично изследване на еякулат – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
15 964
8,50
02.26
Микробиологично изследване на гърлен секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. Albicans)
98 418
8,50
02.27
Микробиологично изследване на носен секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans)
68 414
8,50
02.28
Микробиологично изследване на очен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии
7 614
8,50
02.29
Микробиологично изследване на ушен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии
7 607
8,50
10.63
Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis
2 417
3,46
10.64
Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19
200 000
35,00
04
Медицинска паразитология
04.01
Микроскопско изследване за паразити
215 494
4,50
04.02
Серологично изследване за трихинелоза
362
12,00
04.03
Серологично изследване за токсоплазмоза IgM
4 559
11,00
04.04
Серологично изследване за ехинококоза
2 535
12,00
04.05
Микроскопско изследване за Trichomonas vaginalis
135
1,40
04.06
Серологично изследване за токсоплазмоза IgG
2 915
11,00
05
Вирусология
05.01
Серологично изследване за HIV 1/2 антитела
40 000
9,50
05.02
Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни IgM
266
9,80
05.03
Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни
42
9,80
05.04
Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус
833
10,20
05.05
Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус
58 645
10,20
05.06
Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус
8 072
11,40
05.07
Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела хепатитен В вирус
1 004
13,06
05.09
Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни IgG
204
9,80
05.10
Серологично изследване на anti-HBeAg антитела на хепатитен В вирус
551
13,06
10.64
Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19
420 000
35,00
10.75
Полимеразна верижна реакция за доказване на минимум 14 типа на човешки папиломен вирус (HPV), включващ типове с висок онкогенен риск 16 и 18
6 250
66,00
10.76
Количествено определяне на IgG антитела срещу Spike протеина на SARS CoV-2 с преизчисляване на стойностите в BAU/ml единици
40 000
7,00
06
Образна диагностика
06.01
Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)
35 998
1,80
06.02
Рентгенография на челюстите в специални проекции
637
9,50
06.03
Рентгенография на лицеви кости
2 773
9,50
06.04
Рентгенография на околоносни синуси
69 136
9,50
06.05
Специални центражи на черепа
2 496
9,50
06.06
Рентгенография на стернум
960
9,50
06.07
Рентгенография на ребра
15 440
9,50
06.08
Рентгеноскопия на бял дроб
2 469
9,50
06.09
Рентгенография на крайници
5 693
9,50
06.10
Рентгенография на длан и пръсти
48 722
9,50
06.11
Рентгенография на стерноклавикуларна става
602
9,50
06.12
Рентгенография на сакроилиачна става
2 973
9,50
06.13
Рентгенография на тазобедрена става
51 883
9,50
06.14
Рентгенография на бедрена кост
6 164
9,50
06.15
Рентгенография на колянна става
150 957
9,50
06.16
Рентгенография на подбедрица
18 201
9,50
06.17
Рентгенография на глезенна става
50 289
9,50
06.18
Рентгенография на стъпало и пръсти
70 300
9,50
06.19
Рентгенография на клавикула
2 195
9,50
06.20
Рентгенография на акромиоклавикуларна става
751
9,50
06.21
Рентгенография на скапула
554
9,50
06.22
Рентгенография на раменна става
52 530
9,50
06.23
Рентгенография на хумерус
4 261
9,50
06.24
Рентгенография на лакетна става
16 149
9,50
06.25
Рентгенография на антебрахиум
9 484
9,50
06.26
Рентгенография на гривнена става
39 524
9,50
06.28
Рентгенография на череп
4 489
15,50
06.29
Рентгенография на гръбначни прешлени
262 005
15,50
06.30
Рентгенография на гръден кош и бял дроб
563 196
15,50
06.31
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
1 574
15,50
06.32
Обзорна рентгенография на корем
18 214
15,50
06.33
Рентгенография на таз
56 805
15,50
06.34
Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
179 910
15,50
06.35
Томография на гръден кош и бял дроб
66
24,50
06.37
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
13 000
24,50
06.38
Рентгеново изследване на тънки черва
626
24,50
06.39
Иригография
3 186
24,50
10.01
Компютърна аксиална или спирална томография
85 000
90,00
10.02
Ядрено-магнитен резонанс
46 609
245,00
10.03
Мамография на двете млечни жлези
240 000
40,00
10.04
Ехография на млечна жлеза
25 000
20,00
10.58
Хистеросалпингография
70
24,50
10.59
Интравенозна холангиография
5
24,50
10.60
Венозна урография
697
24,50
10.62
Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)
114 531
15,50
10.93
Компютърна аксиална или спирална томография под обща анестезия при деца
1 200
300,00
10.92
Ядрено-магнитен резонанс под обща анестезия при деца
600
500,00
07
Обща и клинична патология
07.01
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка
50
20,00
07.02
Цитологично изследване на две проби от седимент от урина
50
20,00
07.03
Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза
350
20,00
07.04
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур
50
20,00
07.05
Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула
30
20,00
07.06
Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)
35
20,00
07.07
Цитологично изследване на две проби от синовиална течност
59
20,00
07.08
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери
50
20,00
07.09
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи
390 000
30,00
07.10
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина
30
20,00
07.11
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии
20
20,00
07.12
Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии
101
20,00
07.13
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон
20
20,00
10.38
Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел
400
40,00
10.39
Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза
373
40,00
10.40
Хистобиопсично изследване на две проби от простата
200
40,00
10.41
Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза
107
40,00
10.42
Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза
20
40,00
10.43
Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган
367
40,00
10.44
Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларинкс и трахея
20
40,00
10.45
Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум
20
40,00
10.46
Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина
34
40,00
10.47
Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган
1 431
40,00
10.48
Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод
41
40,00
10.49
Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии
3 154
40,00
10.50
Хистобиопсично изследване на две проби от мускул
15
40,00
10.51
Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор
583
40,00
10.52
Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система
20
40,00
10.53
Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии
30
40,00
10.54
Хистобиопсично изследване на две проби от става
25
26,00
10.55
Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо
25
26,00
10.56
Хистобиопсично изследване на две проби от нос
35
26,00
10.57
Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък
30
26,00
09
Клинична имунология
01.38
Изследване на С-реактивен протеин
27
4,50
02.09
Определяне на антистрептолизинов титър
1 000
4,40
02.10
Изследване на ревматоиден фактор
65
4,40
09.01
Определяне на криоглобулини
31
7,50
09.02
Определяне на общи имуноглобулини IgM
377
11,75
09.03
Определяне на общи имуноглобулини IgG
493
11,75
09.04
Определяне на общи имуноглобулини IgА
398
11,75
09.05
Определяне на С3 компонент на комплемента
267
11,75
09.06
Определяне на С4 компонент на комплемента
240
11,75
10.05
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел
111
140,00
10.06
Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaу тетразолов тест
10
39,00
10.07
Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата
10
55,00
10.08
fT4
252
12,00
10.09
TSH
323
12,00
10.27
Определяне на Anti-TPO
1
12,00
10.29
Определяне на общи IgE
242
50,00
10.30
Определяне на антинуклеарни антитела в серум
487
50,00
10.76
Количествено определяне на IgG антитела срещу Spike протеина на SARS CoV-2 с преизчисляване на стойностите в BAU/ml единици
10 000
7,00
12
Трансфузионна хематология
10.35
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С?) тест-реагент
86
14,11
10.36
Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
251
28,00
10.37
Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
636
19,60
12.01
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)
37 319
8,50
12.02
Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н
5 648
5,00
12.03
Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs
510
37,90
12.04
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод
689
25,27
12.05
Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум
12 000
37,90
12.06
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти
109
35,00

§ 39. Създава се чл. 177б:
„Чл. 177б. (1) В съответствие с чл. 55а ЗЗО НЗОК и БЛС планират и договарят закупуването за ЗОЛ на медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО в рамките на договорените обеми по чл. 174в, 175в и 176в за 2022 г., както и в съответствие с параметрите на разходите по ЗБНЗОК за 2022 г.
(2) В изпълнение на чл. 3, ал. 4 от ЗБНЗОК за 2022 г. представителите по чл. 54, ал. 1 ЗЗО извършват текущо наблюдение и анализ за изпълнението на договорените обеми, както и за изпълнение на бюджета на НЗОК за здравноосигурителни плащания към 30.06, 30.09 и към 31.12.2022 г., БЛС получава информация за касовото изпълнение на здравноосигурителните плащания по бюджета на НЗОК.
(3) В случай че при анализа към 31.08.2022 г. НС на НЗОК констатира превишение на средствата за здравноосигурителни плащания за ПИМП и СИМП спрямо утвърденото от НС на НЗОК месечно разпределение на бюджета за съответния период, надхвърлящо предвидените средства по бюджета на НЗОК за съответния вид медицинска помощ, в срок до 20-о число на месеца, следващ анализа, автоматично се намаляват цените на медицинските дейности с процента на превишението до размера на определената цена съответно по чл. 174в, ал. 1, колона „цена по реда на чл. 177б, ал. 3“ или чл. 175в, колона „цена по реда на чл. 177б, ал. 3“, с изключение на дейностите по чл. 174в на ред GP05 „Годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г.“. В тези случаи в срок до 20.09.2022 г. НЗОК информира БЛС. Коригираните цени се публикуват на официалните интернет страници на НЗОК и БЛС и влизат в сила считано от 1.09.2022 г.
(4) В случай че след изпълнение на дейностите по ал. 3 НС на НЗОК констатира прогнозно превишение на бюджета на НЗОК за ПИМП и СИМП, към 31.12.2022 г. цените на видовете медицински дейности се намаляват пропорционално с процента на превишението на бюджета на месечна база след 30.09.2022 г.
(5) Националната здравноосигурителна каса осъществява контрол по реда на глава двадесета на изпълнителите на извънболничната медицинска помощ за дейностите, за които при анализа по ал. 2 се наблюдава превишение на средства за здравноосигурителни плащания.“
§ 40. В чл. 179, ал. 1 се създава т. 11:
„11. посещение в дома на новородено ЗОЛ до 14 дни след изписване от лечебното заведение за осъществяване на здравни грижи от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти от амбулатория на изпълнителя на ПИМП.“
§ 41. В чл. 181 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. за извършени до две посещения за осъществяване на здравни грижи за новородено до 14 дни след изписване от лечебното заведение съгласно приложение № 1а „Здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти“ към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г.“
2. В ал. 2 след думите „чл. 179, ал. 1, т. 2“ се добавя „и т. 11“.
§ 42. Създава се чл. 187б:
„Чл. 187б. (1) Изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ получават сума в размер на 10 лв. за поставена доза на препоръчителна ваксина срещу COVID-19, в която се включва и издаване на документ/и за поставянето, например сертификат за ваксинация срещу COVID-19, отговарящ на изискванията на държавите – членки на Европейския съюз.
(2) Дейността по ал. 1 се извършва по реда на Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България и се подава в НЗИС.
(3) Общопрактикуващите лекари не могат да отказват препоръчителна ваксина срещу COVID-19 на желаещи да се имунизират лица, вписани в техните регистри, при отсъствие на противопоказания за прилагане на съответната ваксина.
(4) Отчитането на дейността по ал. 1 за лица, записани в техните регистри, от изпълнителите на ПИМП се извършва с „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 1), като кодът на имунизацията срещу COVID-19 по КСМП е 92192-00.
(5) Отчитането и заплащането на дейността по ал. 1 се извършват при условията и в сроковете, регламентирани в раздел VІІІ, глава седемнадесета.
(6) След окончателната обработка в информационната система на НЗОК на месечните електронни отчети по реда на ал. 5 НЗОК с цел осъществяване на предварителен контрол извършва сравнение между постъпилите в НЗИС данни и данните от месечните електронни отчети.
(7) Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнителите по ал. 1 след установено съответствие при сравнението по ал. 6.
(8) Установено несъответствие при сравнението по ал. 6 е основание за отхвърляне от заплащане на отчетена дейност по ал. 1, за която е установено несъответствието.“
§ 43. Създава се чл. 202а:
„Чл. 202а. Ръководителите на лечебните заведения, изпълнители на извънболнична медицинска помощ (МЦ/ДКЦ/МДЦ), използват не по-малко от 50 % от приходите на лечебното заведение от НЗОК за извършените медицински дейности за разходи за персонал. При установено несъответствие НЗОК заплаща на съответното лечебно заведение по цени на медицинските дейности, намалени до нивото на действащите цени по чл. 175в, колона „цена по реда на чл. 177б, ал. 3“.“
§ 44. В чл. 206 се създава ал. 9а:
„(9а) В информационната система на НЗОК се извършва контрол за:
1. точно и правилно попълване на електронните първични медицински документи съгласно изискванията на този договор;
2. пълно и точно изпълнение на дейността съгласно изискванията на този договор;
3. изпълнение на условията по чл. 206а;
4. съответствие между подадената с електронните отчети на лекарите, работещи в лечебни заведения – изпълнители на извънболнична медицинска помощ, оказана медицинска помощ и извършена медико-диагностична дейност (МДД) с подадената информация към Националната здравна информационна система (НЗИС) по отношение на: регистрационните данни на ЗОЛ, ИАМН/РЗИ номер на лечебно заведение и НРН номер на издаден електронен документ.“
§ 45. Създава се чл. 206а:
„Чл. 206а. (1) Лекарите, работещи в лечебни заведения – изпълнители на извънболнична медицинска помощ, сключили договор с НЗОК, подават по електронен път към НЗИС информация за извършената от тях извънболнична медицинска дейност.
(2) При приключване на всеки проведен преглед лекарите по ал. 1 подават информацията от електронния амбулаторен лист чрез своя медицински софтуер към НЗИС. За всеки електронен амбулаторен лист НЗИС генерира уникален национален референтен номер (НРН) на амбулаторен лист.
(3) „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А), „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4), „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК № 6) и „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 7) се издават електронно и се изпращат чрез медицинския софтуер на лекарите, работещи в лечебни заведения – изпълнители на извънболнична медицинска помощ, към НЗИС.
(4) При електронно издаване на направленията по ал. 3 същите се регистрират в НЗИС, откъдето получават НРН.
(5) При електронно издаване на направленията по ал. 3 избраният от ЗОЛ изпълнител на извънболнична или болнична медицинска помощ проверява в НЗИС за наличието на издадено електронно направление по идентификатор на пациента (ЕГН, ЛНЧ, ССН и осигурителен номер на чуждестранно лице), на когото е издадено направлението, и дата на издаване на електронното направление.
(6) Не се допуска едновременно издаване на първичните медицински документи по ал. 2 и 3 по електронен път с въведен НРН и на хартиен носител с въведен № на документа, генериран от медицинския софтуер на лекаря.
(7) В случаите по ал. 1 лекарите, работещи в лечебни заведения – изпълнители на МДД, след завършване на дейността по „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) подават по електронен път към НЗИС информация за извършените МДД и резултатите от тях.
(8) Генерираните от НЗИС НРН номера се подават от лекарите, работещи в лечебни заведения – изпълнители на извънболнична медицинска помощ, с електронните отчети по чл. 206, ал. 1.
(9) За издадените по реда на ал. 3 направления не се прилага изискването на чл. 207, ал. 4.
(10) До 1.11.2022 г. редът по ал. 1 – 9 не се прилага по отношение на издадените на хартиен носител първични медицински документи от лекари по дентална медицина, сключили договор с НЗОК.
(11) Редът по ал. 1 – 9 не се прилага по отношение на издадените на хартиен носител първични медицински документи от лекарите, назначени да обслужват категориите лица по чл. 144, ал. 11.
(12) Редът за предоставяне на електронните здравни записи е в съответствие с този договор и Наредбата по чл. 28г, ал. 6 от Закона за здравето.“
§ 46. В чл. 212 се създава ал. 1а:
„(1а) Приетият финансово-отчетен документ по реда на чл. 211 е задължително условие за плащане на ИМП.“
§ 47. В чл. 218 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
1.1. В т. 5 думите „(образци бл. МЗ-НЗОК)“ се заменят с „(бл. МЗ-НЗОК № 5 и бл. МЗ-НЗОК № 5А)“.
1.2. В т. 8 думите „Рецептурна книжка на хронично болния“ се заменят с „Електронна рецептурна книжка на хронично болния“.
2. В ал. 2:
2.1. Точки І – V се изменят така:
„I. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 1) се издава:
А. От общопрактикуващия лекар:
Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен носител, подписан от ОПЛ и ЗОЛ, се прилага към здравното (медицинското) досие на ЗОЛ, което съдържа всички медицински документи, и се съхранява в кабинета на лекаря. Един екземпляр от попълнения от лекаря от лечебното заведение – изпълнител на ПИМП, амбулаторен лист за извършения преглед се предоставя на пациента.
Б. От лекаря от лечебното заведение за СИМП:
Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен носител, подписан от лекаря специалист и ЗОЛ, се води по ред, определен от лечебното заведение, към него се прилагат всички медицински документи и се съхранява в кабинета на лекаря. Един екземпляр от попълнения от лекаря от лечебното заведение – изпълнител на СИМП, амбулаторен лист за извършения преглед се предоставя на пациента.
В. От председателя на ЛКК – за всяка извършена експертиза на едно ЗОЛ:
Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен носител формира журнала на ЛКК, подреден по хронологичен ред, който се съхранява в кабинета на председателя на ЛКК; вторият екземпляр се изпраща по ЗОЛ до ОПЛ за прилагане към здравното досие. Един екземпляр от попълнения от лекаря от лечебното заведение – изпълнител на ПИМП/СИМП, амбулаторен лист за извършения преглед се предоставя на пациента.
Електронните отчети на лекарите по букви „А“, „Б“ и „В“ за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, подписани с електронен подпис съответно: на ОПЛ, извършил прегледа, на лекаря специалист, извършил прегледа, или на председателя на ЛКК, се изпращат през портала на НЗОК.
Националната здравноосигурителна каса определя електронния формат и информацията, съдържаща се в него, която изпълнителят на ПИМП и СИМП ежемесечно изпраща през портала на НЗОК при отчитане на дейността си съгласно тези изисквания.
II. „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3) – съставя се в един екземпляр по преценка на изпълнителя на извънболнична медицинска помощ при необходимост от провеждане на специализирана медицинска консултация или лечение.
III. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А) – съставя се в един екземпляр от изпълнителя на СИМП, а при необходимост от провеждане на ВСМД, включени в диспансерното наблюдение на ЗОЛ съгласно приложение № 8а или приложения № 8а и № 13а, и ВСМД от пакет „Анестезиология и интензивно лечение“ и от изпълнител на ПИМП.
IV. „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) – издава се в един екземпляр за извършване на МДИ и ВСМДИ, както следва:
1. за МДИ – издава се от изпълнител на ПИМП/СИМП; резултатите се изпращат от медико-диагностичната лаборатория чрез пациента или по служебен път на лекаря, назначил изследванията;
2. за ВСМДИ – издава се от:
2.1. изпълнител на СИМП;
2.2. изпълнител на ПИМП:
– по искане на ТЕЛК или НЕЛК;
– за ВСМДИ: „Мамография на двете млечни жлези“ от пакет „Образна диагностика“, „Хормони: fT4, TSH“, „Туморен маркер: PSA“ и „Изследване на урина – микроалбуминурия“ от пакет „Клинична лаборатория“;
– за ВСМДИ, които фигурират и като МДИ в друг пакет по друга специалност.
V. „Рецептурни бланки“ (бл. МЗ-НЗОК № 5 и бл. МЗ-НЗОК № 5А) – издават се електронни предписания чрез медицинския софтуер на ОПЛ/специалист, които се изпращат към НЗИС. Издадените електронни предписания се регистрират в НЗИС и получават НРН. Данните от електронните предписания и НРН номерата се вписват в съответния електронен амбулаторен лист съгласно приложение № 2б.“
2.2. В т. VІ думите „чл. 53, ал. 1“ се заменят с „чл. 53, ал. 2“.
2.3. В т. VІІІ т. 1 се изменя така:
„1. „Електронната рецептурна книжка на хронично болния“ (ЕРК) е електронен документ, който обединява историческа информация за вписаните за ЗОЛ диагнози в Национален регистър „Рецептурни книжки“ в Интегрираната информационна система (ИИС) на НЗОК и издадените и изпълнени електронни предписания на ЗОЛ. Указанията за работа с ЕРК са съгласно приложение № 2б.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Документите по ал. 2, т. І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VII, VІІІ и Х се издават електронно чрез медицинския софтуер на ОПЛ/специалиста. Издадените електронни медицински документи се регистрират в НЗИС и получават НРН. В електронния амбулаторен лист по ал. 2, т. І се съхранява информация за НРН номерата на издадените електронни медицински документи. Получените от НЗИС НРН номера се подават от лекарите, работещи в лечебни заведения – изпълнители на извънболнична медицинска помощ, с електронните отчети по чл. 206, ал. 1. Не се допуска едновременно издаване на първичните медицински документи по електронен път с въведен НРН и на хартиен носител с въведен № на документа, генериран от медицинския софтуер на лекаря.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Изпълнителите на СИМП отчитат по електронен път документите по ал. 2, т. ІІ, ІІІ, ІV и VІІ в РЗОК в сроковете по чл. 207. Всяко отчетено „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А), „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) и „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК № 6), подписано от лекаря, извършил дейността (СМД, ВСМД или МДД), се отразява в електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат. В тези случаи същите на хартиен носител не се предоставят в РЗОК, а се съхраняват в лечебните заведения – изпълнители на СИМП.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 48. В чл. 220 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 9 думите „(образци бл. МЗ-НЗОК)“ се заменят с „(бл. МЗ-НЗОК № 5 и бл. МЗ-НЗОК № 5А)“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) При отпечатване на хартиен носител първичните медицински документи следва да са идентични с електронните такива.“
§ 49. В чл. 221 след думата „Електронните“ се добавя „първични медицински и“.
§ 50. В чл. 239 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „ЗБНЗОК за 2020 г. и § 2, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2021 г.“ се заменят със „ЗБНЗОК за 2020 г., § 2, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2021 г. и § 2, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2022 г.“.
2. В ал. 2 думите „ЗБНЗОК за 2020 г. и § 2 от ЗБНЗОК за 2021 г.“ се заменят със „ЗБНЗОК за 2020 г., § 2, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2021 г. и § 2, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2022 г.“.
§ 51. В чл. 263 след думите „чл. 262, ал. 1, т. 6“ се постава запетая и се добавя „предложение първо“.
§ 52. В чл. 268, ал. 1 се създава т. 18а:
„18а. списък на наетите медицински сестри, акушерки, асоциирани медицински специалисти или помощник-фармацевти с посочен УИН;“.
§ 53. В чл. 274 се създава ал. 4:
„(4) За лечебните заведения, които до влизане в сила на този Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. не са били изпълнители на медицинска помощ, общият брой на леглата, с които се сключва договор/допълнително споразумение, не може да надвишава общия брой легла, посочени по реда на чл. 37а и 37б от ЗЛЗ, а в случаите, когато в областите, в които броят на леглата за болнично лечение надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с Националната здравна карта, общият брой на леглата се определя по реда на Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори.“
§ 54. Създава се чл. 274б:
„Чл. 274б. (1) През 2022 г. общият брой на леглата, с които лечебното заведение сключва допълнително споразумение по чл. 23з, ал. 1, не може да надвишава общия брой легла, посочен в договора през 2020 г. или 2021 г., с изключение на случаите, в които лечебните заведения са преминали през процедурата по чл. 37б от ЗЛЗ. В случаите на проведена процедура по чл. 37б от ЗЛЗ, когато в областите, в които броят на леглата за болнично лечение надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с Националната здравна карта, общият брой на леглата се определя по реда на Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори.
(2) Приемът на пациенти следва да бъде съобразен с капацитета на лечебното заведение, разписан като брой болнични легла по видове, посочени в индивидуалния му договор, и съгласно правилника за устройството и дейността на лечебното заведение за 2022 г.“
§ 55. В чл. 285, ал. 3 думите „(с изключение на хирургични процедури с код *14.25, *14.26, *14.27, *14.32, *14.41 и *14.52)“ се заменят със „(с изключение на хирургични процедури с код 42809-00, 90080-00, 42773-01 и 42776-00)“.
§ 56. В чл. 289 се създава ал. 7:
„(7) При електронно издаване на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 7) по реда на чл. 206а, ал. 3, чл. 366а, ал. 2 и електронно издаване на амбулаторния лист от извършения преглед на пациента по реда на чл. 206а, ал. 2 първичните медицински документи не се отпечатват на хартиен носител. В тези случаи избраният от ЗОЛ изпълнител на болнична медицинска помощ проверява в НЗИС за наличието на издадено електронно направление по идентификатор на пациента (ЕГН, ЛНЧ, ССН и осигурителен номер на чуждестранно лице), на когото е издадено направлението, и дата на издаване на електронното направление.“
§ 57. В чл. 299 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „процедури № 1, 2, 3, 6, 8, 10, 27 и 32“ се заменят с „процедури № 1, 2, 3, 6, 8, 10, 27, 32 и 45“.
2. В ал. 3 думите „процедури № 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31 и 34“ се заменят с „процедури № 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 34, 46 и 47“.
§ 58. В чл. 307 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „код *85.12“ се заменят с „кодове 31500-00 или 31500-01“.
2. В ал. 5 думите „АПр № 32“ се заменят с „АПр № 32 и 45“.
3. В ал. 6 думите „код *85.12“ се заменят с „кодове 31500-00 или 31500-01“.
§ 59. В чл. 337 се създава ал. 3б:
„(3б) Договорените обеми и цени от 1.01.2022 г. обхващат дейностите по реда на този договор и подлежат на заплащане през 2022 г. по ЗБНЗОК за 2022 г. съгласно чл. 338г, 339б и 340б.“
§ 60. Създава се чл. 338г:
„Чл. 338г. (1) Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода 1.01.2022 г. – 31.12.2022 г. закупуването на следните обеми за дейностите по КП, посочени по приложение № 9 към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г., по цени, както следва:

Код
Номенклатура
Обем (бр.)
Цена за периода 1.01.2022 г. – 30.04.2022 г.
(лв.)
Цена за периода 1.05.2022 г.31.12.2022 г.
(лв.)
Цена по чл. 368а, ал. 9
(лв.)
1
2
3
4
5
6
001
Стационарни грижи при бременност с повишен риск
27 308
554,40
736,77
663,82
002
Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск
6 005
902,00
1 150,00
1 050,80
003
Оперативни процедури за задържане на бременност
420
253,00
350,00
311,20
004
Преждевременно прекъсване на бременността
 
 
 
 
004.1
Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително
5 300
281,60
355,45
325,91
004.2
Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с.
538
396,00
538,31
481,39
005
Раждане
 
 
 
 
005.1
Нормално раждане
24 000
1 100,00
1 450,00
1 310,00
005.2
Раждане чрез цезарово сечение
23 000
960,00
1 000,00
984,00
006
Грижи за здраво новородено дете
33 000
340,00
600,00
496,00
007
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
15 275
1 078,00
1 369,06
1 252,64
008
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
4 265
1 606,00
2 039,62
1 866,17
009
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
2 904
1 317,80
1 673,61
1 531,28
010
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
2 822
1 738,00
2 207,26
2 019,56
011
Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
719
4 774,00
6 062,98
5 547,39
012
Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии
2 788
1 738,00
2 207,26
2 019,56
013
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест
1 567
2 662,00
3 380,74
3 093,24
014
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест
857
4 598,00
5 839,46
5 342,88
015
Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант
 
 
 
 
015.1
Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант
271
4 741,00
6 021,07
5 509,04
015.2
Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант
1 278
8 459,00
10 742,93
9 829,36
016
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
5 765
519,20
650,00
597,68
017
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
 
 
 
 
017.1
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години
15 538
847,00
1 050,00
968,80
017.2
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години
94
1 094,50
1 350,00
1 247,80
018
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация
 
 
 
 
018.1
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години
15
1 474,00
1 800,00
1 669,60
018.2
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболяванияс механична вентилация при лица под 18 години
73
1 909,60
2 400,00