Народно събрание
брой: 10, от дата 5.2.2016 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за избиране на заместник-омбудсман

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на заместник-омбудсман
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 1 от Закона за омбудсмана
РЕШИ:
Избира Диана Петрова Ковачева за заместник-омбудсман.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 28 януари 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
753